Кафедра інструментально-виконавських дисциплін

Історія кафедри

Історія кафедри інструментально-виконавських дисциплін як структури починається з 1991 року, коли відкриття наймолодшого музично-педагогічного відділу збіглося з визначною подією в історії тодішнього педучилища – його 70-тою річницею.

Це стало можливим за сприяння й безпосередньої допомоги начальника Хмельницького управління освіти М.М. Дарманського, директора тоді ще педагогічного училища П.П. Мельника, заступника директора з навчальної роботи Я.А. Збрицької та за участі цілої плеяди творчих і талановитих музикантів-педагогів закладу. Очолив новостворений відділ досвідчений фахівець своєї справи, кваліфікований педагог, неординарна й мудра людина – В.Г. Розгон.

Згодом на музично-педагогічному відділі було створено циклову комісію фортепіанних дисциплін (її очолила В.О. Ніколенко, з 2003 р. – В.Й. Гевал, а з 2008 р. − Н.С. Ілініцька) та циклову комісію музично-інструментальних дисциплін (завідувач − В.Л. Общанський, а з 2016 р. – Ю.М. Найда).

Формування викладацького складу музично-педагогічного відділу було пов’язано з діяльністю талановитих, завзятих, відданих своїй справі педагогів-музикантів: Б.М. Байди, М.С. Бондар, В.Й. Гевал, В.С. Гершаніка, А.Н. Грищенка, О.В. Грудського, Н.С. Ілініцької, В.О. Ніколенко, В.Л. Общанського, В.Г. Разгона, М.Ф. Ружицької, Г.А. Шилікової. Кожен із них започаткував власну методику навчання гри на основному музичному інструменті, підпорядковану єдиній меті – вихованню висококваліфікованих учителів музики та музичних керівників, творців музичної освіти незалежної України.

У вересні 2019 р. було створено кафедру інструментально-виконавських дисциплін

яка об’єднала в собі дві циклові комісії. Очолила кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Ілініцька Н.С.

Кафедра інструментально-виконавської підготовки є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014.03 Середня освіта «Музичне мистецтво» та 025 «Музичне мистецтво» за ступеневою системою освіти. Чинні навчальні плани та програми навчальних дисциплін забезпечують підготовку фахівців таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • «молодший спеціаліст»;
 • «бакалавр»;
 • «магістр».

Потужний науково-педагогічний потенціал кафедри уможливлює успішне вирішення проблеми модернізації освітнього процесу щодо формування професійної компетентності, творчої активності, самостійності та професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва.

За період навчання студенти одержують ґрунтовну підготовку, яка є основою формування сучасного фахівця.

Випускники кафедри можуть працювати музичними керівниками в дошкільних навчальних закладах, учителями музичного мистецтва в загальноосвітніх школах і закладах мистецького спрямування, концертмейстерами, керівниками гуртків та інструментальних ансамблів, сольними виконавцями, художніми керівниками творчих колективів.

Напрями роботи кафедри інструментально-виконавських дисциплін:

 • методологічні засади організації музичної самоосвіти та самовиховання майбутнього вчителя музичного мистецтва в сучасних умовах;
 • упровадження кредитно-модульних технологій у формуванні професійних умінь та навичок музичного мистецтва;
 • інструментально-виконавська, музично-теоретична та мистецька підготовка майбутнього вчителя;
 • проведення самостійної музично-освітньої творчої роботи в загальноосвітніх закладах на уроках і в позаурочний час та на музичних заняттях у дошкільних навчальних закладах.

 

Перелік навчальних дисциплін, які викладають на кафедрі інструментально-виконавських дисциплін за спеціальністю 014.03.Середня освіта (Музичне мистецтво):

 • Основний музичний інструмент (фортепіано, народні, духові, струнно-смичкові інструменти);
 • Акомпанемент;
 • Додатковий музичний інструмент;
 • Методика викладання гри на музичному інструменті;
 • Методика викладання спеціальних дисциплін.

 

Перелік навчальних дисциплін, які викладають на кафедрі інструментально-виконавських дисциплін за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»:

 • Основний музичний інструмент;
 • Концертмейстерський клас;
 • Додатковий музичний інструмент;
 • Камерний ансамбль;
 • Інструментальний ансамбль;
 • Методика викладання гри на музичному інструменті;
 • Інструментознавство.

 

Науково-педагогічна діяльність кафедри

Викладачі кафедри – активні учасники міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських конференцій.

Результати наукових пошуків викладачів кафедри відображено в публікаціях матеріалів статей і тез доповідей, навчально-методичних матеріалів, у тому числі в таких провідних фахових виданнях як: «Науковий часопис» Київського національного педагогічного університету, «Молодь і ринок» Дрогобицького державного педагогічного університету, «Вісник» Чернігівського національного педагогічного університету, «Наукові записки» Ніжинського національного педагогічного університету, «Науковий вісник» Чернівецького національного університету, «Актуальні питання мистецької педагогіки» та «Педагогічний дискурс» Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, «Вісник» Житомирського державного університету, «Науковий вісник» Чернігівського національного педагогічного університету, «Наукові записки» Волинського національного університету, «Збірник наукових праць» Уманського державного педагогічного університету, «Науковий вісник» Національної академії Державної прикордонної служби України тощо.

З 2013 року кафедрою запроваджено щорічне видання збірника «Питання професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва».

За останні декілька років викладачі кафедри інструментально-виконавських дисциплін опублікували 432 наукових праці, з яких 218 у фахових виданнях, 3 монографії, 17 навчально-методичних посібників.

На високому професійному рівні відбуваються захисти курсових, дипломних і магістерських робіт, якими керують викладачі кафедри.

Студенти кафедри беруть участь і перемагають у міжнародних, всеукраїнських, регіональних олімпіадах та конкурсах. Їх майстерність відзначено медалями, дипломами та грамотами лауреатів.

Студенти й викладачі кафедри беруть активну участь у факультетських, академічних профорієнтаційних заходах і концертах, а також у мистецьких заходах міста й області.

 

До основи комплектації науково-педагогічних кадрів покладено вимоги високого професіоналізму, що включає ґрунтовний науковий потенціал, загальну ерудованість і високу моральну культуру. Сьогодні на кафедрі працюють:

   

Ілініцька Наталія Степанівна

Освіта: Молдавська державна консерваторія ім. Г. Музическу (1993 р.).

Посада: завідувач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2007 р.), доцент (2013 р.).

Захист дисертації: «Організаційно-педагогічні умови музичної самоосвіти та самовиховання старшокласників» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика і музичне виховання).

   

2006 року Ілініцька Н.С. нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Сфера наукових інтересів: диференціація у музичній освіті, музична педагогіка, методика викладання гри на фортепіано, самоосвіта та самовиховання студентів мистецьких спеціальностей, фортепіанне виконавство.

Наукові праці:

1. До питання диференціації навчання. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць. гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2017. Вип. 6. С. 31-34.

2. Зарубіжні наукові підходи диференціації навчання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. Випуск 29 (39) / ред. кол.: Н.В. Гузій (відп. ред.). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 42-46.

3. Історико-філософський аспект диференціації в освіті. Молодь і ринок: Дрогобицький державний пед. університет ім. І. Франка щомісяч. наук.-пед. журн. 2017. № 12 (155). С. 79-83.

4. Індивідуальні освітні траєкторії студентів мистецьких спеціальностей. Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. Випуск 163. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Вінниченка, 2018. С. 99-102.

5. Синергетичний підхід у формуванні фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. Випуск 169. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. С. 72-75.

6. Специфіка поняття «диференціація» у музично-педагогічних вищих навчальних закладах. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стрихар, 2018. Вип. 7. С. 45-49.

7. Особливості роботи над поліфонією зі студентами факультету мистецтв (традиційні та інноваційні методи). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. Випуск 31 (41) / ред. кол.: Н.В. Гузій (відп. ред.). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 72-76.

8. Використання проектного методу при фаховій підготовці піаністів у музично-педагогічних вищих навчальних закладах. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2018. Вип.8. С. 34-38.

9. Виховання творчої особистості музиканта за допомогою інтерактивних методів навчання // Development of modern science: the experienceof European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. 2st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. – 344 p. (111-127). Колективна монографія Латвія.

Навчально-методичні та репертуарні посібники:

Ілініцька Н.С. Фортепіанні п’єси подільських композиторів: Репертуарно-методичний посібник. Хмельницький: ХГПА, 2011. 54 с.

Ілініцька Н.С. Вокальні ансамблі та пісні на вірші Галини Ісаєнко: Репертуарний збірник. Хмельницький: ХГПА, 2011. 56 с.

За роки науково-педагогічної діяльності Ілініцька Н.С. опублікувала більше ніж 70 наукових праць, серед яких 2 навчально-методичних посібники та 30 статей у фахових наукових виданнях.

Івахова Катерина Петрівна

Освіта: Львівський вищий державний інститут ім. М. Лисенка (1997 р.).

Посада: доцент кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат мистецтвознавства (2013 р.), доцент (2015 р.).

Захист дисертації: «Фортепіанна творчість Мирослава Скорика: художньо-дидактичний концепт» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, спеціальність 17.00.03 − музичне мистецтво.

Сфера наукових інтересів: музична освіта, творчість композиторів Хмельниччини, фортепіанна творчість композиторів.

Монографії: 1. Івахова К.П. Фортепіанна творчість Мирослава Скорика (художньо-дидактичний концепт): монограф. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-200», 2013. 232 с.

2. Слободянюк Петро, Івахова Катерина. Вокально-хорова творчість композиторів Хмельниччини (соціально-психологічний концепт). Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2019. 366 с.

Наукові праці: 1. Фестивально-конкурсна діяльність в системі початкової мистецької освіти Хмельницької області (2000-2016 роки). Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2017. Т. 24. С. 185-193.

2. Композиторська творчість народного артиста України Миколи Балеми. Молодь і ринок: щомісяч. наук.-пед. журн. Дрогобицький державний пед. університет ім. І. Франка, 2019, № 7 (174). С. 72-75.

Навчально-методичні посібники:

1. Івахова К.П. Художньо-дидактичні особливості фортепіанних концертів Мирослава Скорика: навч.-метод. посіб. Хмельницький: ХГПА, 2015. 51 с.

2. Івахова К.П. Джазова фортепіанна музика Мирослава Скорика: художньо-дидактичний контекст: навч.-метод. посіб. Хмельницький: ХГПА, 2015. 50 с.

3. Івахова К.П. Художньо-дидактичні особливості фольклорних фортепіанних творів Мирослава Скорика: навч.-метод. посіб. Хмельницький: ХГПА, 2015. 50 с.

За роки науково-педагогічної діяльності Івахова К.П. опублікувала 30 наукових праць, серед яких 3 монографії, 3 навчально-методичних посібники та 18 статей у фахових наукових виданнях.

Морозова Ольга Олександрівна

Освіта: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут (2003 р.).

магістратура Рівненського державного гуманітарного університету (2005 р.).

Посада: доцент кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2011 р.), доцент (2013 р.).

Захист дисертації: «Методика формування мотивації педагогічної діяльності у майбутніх учителів музики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання музики.

Сфера наукових інтересів: музична освіта та музична педагогіка, психологічні особливості майбутніх учителів музичного мистецтва, інноваційні підходи щодо формування мотивації педагогічної діяльності студентів вищих навчальних закладів.

Наукові праці:

1. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. № 1. С. 38-45.

2. Деякі особливості виконавської майстерності у контексті музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Актуальні питання мистецької педагогіки: збірник наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький ФОП Стрихар Н.М., 2019. С. 52-57.

3. Виконавська інтерпретація в аспекті психології особистості Актуальні питання мистецької педагогіки: збірник наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький ФОП Стрихар Н.М., 2019. С. 27-31.

За роки науково-педагогічної діяльності Морозова О.О. опублікувала 50 наукових праць, серед яких 22 статті у фахових наукових виданнях.

Найда Юрій Михайлович

Освіта: Миколаївський державний педагогічний університет (2000 р.),

магістратура Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2002 р.)

Посада: доцент кафедри інструментально-виконавських дисциплін

Науковий ступінь та вчене звання:кандидат педагогічних наук (2012 р.), доцент (2014 р.).

Захист дисертації:«Формування власного стилю викладання музики у студентів вищих педагогічних закладів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.

Сфера наукових інтересів: : питання педагогічної стильової проблематики; становлення та розвиток музично-освітнього життя Поділля.

Наукові праці:

1. Власний стиль викладання музики: пошуки та знахідки: зб. вибраних наук.-метод. статей. Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак А.А., 2017. 172 с.

2. Музичний меридіан: навчальний посібник з історії музичної освіти (з нотною хрестоматією): творчий доробок викладачів, студентів та випускників Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2011-2016 рр.). Випуск 2. / Уклад.: Ю.М. Найда, В.Ю. Найда, О.А. Барицька. Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак А.А., 2018. 162 с.

3. Підготовка вчителя музики загальноосвітньої школи у вищих навчальних закладах України у ХХ ст. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць. Вип. 9. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2019. С. 57-61.

За роки науково-педагогічної діяльності Найда Ю.М. опублікував 56 наукові праці, серед яких 2 навчальних посібники, 1 методичні рекомендації, 1 збірка науково-методичних статей, 29 статей у фахових наукових виданнях, 23 статті у наукових збірниках матеріалів конференцій.

Крім того 1 поетична збірка, 1 аудіо диск та 12 публіцистичних статей у періодичних виданнях.

Туровська Наталія Антонівна

Освіта: Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка (2005 р.),

магістратура Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка (2005 р.).

Посада: доцент кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат мистецтвознавства (2009 р.), доцент (2014 р.).

Захист дисертації: «Ранній період композиторської творчості як феномен еволюційного процесу» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, спеціальність 17.00.03 − музичне мистецтво.

Сфера наукових інтересів: сучасна зарубіжна та українська музика, питання мистецької освіти, музичне просвітництво в контексті концертно-філармонічної діяльності; процес становлення композиторської особистості в системі психовікових, біографічних та стильових проекцій.

Наукові праці: 1. Особливості викладання курсу «Історія музики» в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів хореографії. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2017. Вип. 6. С. 77-82.

2. Концертно-філармонічна діяльність у контексті музичного просвітництва студентів. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2018. Вип. 7. С. 70-74.

3. Туровська Н. «Історія музики»: навч. посібник для студентів спеціальності 6.020202 «Хореографія»*. Хмельницький, 2016 р.

За роки науково-педагогічної діяльності Туровська Н.А. опублікувала 22 наукових праці, серед яких 15 статей у фахових наукових виданнях.

 

Бубнов Олег Валентинович

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут (1995 р.),

магістратура Рівненського державного гуманітарного університету (2003 р.)

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін

Сфера наукових інтересів: створення оптимальних умов для формування акомпаніаторських умінь та навичок гри на баяні та акордеоні.

Посібник: 1. Іди, іди дощику. Пісні для дітей 1-4 класів у супроводі баяна: навчально-методичний посібник / упоряд. О.В. Бубнов, Н.В. Філіпчук. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. 216 с. Схвалено науково-методичною Радою з питань освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник (протокол № 3 від 01.07.2010 року).

За роки науково-педагогічної діяльності Бубнов О.В. опублікував 3 науково-методичних посібники.

Данілішина Маргарита Феліксівна

Освіта: Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського (1982 р.).

Магістратура Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2002 р.).

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: історія музичної педагогіки; професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до майбутньої діяльності.

Наукові праці: 1. Українська дитяча фортепіанна музика та її дидактично-виховні можливості. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: Поліграфіст-3, 2016. Вип. 5. С. 21-25.

2. Формування у студентів умінь виконавської інтерпретації музичних творів в контексті їх підготовки до професії вчителя музики. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: Поліграфіст-3, 2017. Вип. 6. С. 20-25.

3. Специфіка художньо-творчої діяльності піаніста-концертмейстера у спеціалізованих класах. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стихар А.М., 2019. Вип. 9. С. 19-23.

Журавльова Наталія Іванівна

Освіта: Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1988 р.).

Магістратура Рівненського державного гуманітарного університету (2005 р.).

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: організація самостійної роботи студентів-інструменталістів; активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва на уроках фортепіано.

Наукові праці: 1. Підготовка майбутніх учителів музики до навичок ансамблевого виконання в курсі «Концертмейстерський клас». Актуальні питання мистецької педагогіки / збірник наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2016. Вип.5. С. 29-34.

2. До питання єдності та взаємодії інтелектуальної й емоційної сторін навчання у фортепіанній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Актуальні питання мистецької педагогіки: / збірник наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2017. Вип. 6. С. 25-31.

3. Фортепіанний ансамбль як засіб розвитку творчої самостійності студентів факультету мистецтв. Актуальні питання мистецької педагогіки: збірник наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2018. Вип. 7. С. 40-45.

За роки науково-педагогічної діяльності Журавльова Н.І опублікувала 33 наукових праці, серед яких 7 статей у фахових наукових виданнях.

 

Каленик Ірина Василівна

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського (1976 р.),

магістратура Рівненського державного гуманітарного університету (2003 р).

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: (більш ніж 20 років працювала концертмейстером академічної хорової капели Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії). Проблеми концертмейстерської діяльності, взаємодія концертмейстера та виконавця.

Наукові праці: 1. Підготовка майбутніх учителів музики до навичок ансамблевого виконання в курсі «Концертмейстерський клас» (фортепіано). Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: Поліграфіст-3 , 2016. Вип. 5. С. 29-34

2. До питання єдності та взаємодії інтелектуальної й емоційної сторін навчання у фортепіанній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: Поліграфіст-3 , 2017. Вип. 6. С.25-31.

3. Фортепіанний ансамбль як засіб розвитку творчої самостійності студентів факультету мистецтв. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стихар А.М., 2018. Вип. 7. С. 40-45.

За роки науково-педагогічної діяльності Каленик І.В. опублікувала 37 наукових праць, серед яких 12 статей у фахових наукових виданнях.

 

Коханська Світлана Володимирівна

Освіта: Рівненський державний педагогічний університет (2000 р.),

магістратура Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2002 р.).

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: українська фортепіанна музика, вивчення творчого доробку Подільських композиторів.

Наукові праці: 1. Фортепіанна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва на репертуарі творів сучасних українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ ст. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2019. Вип. 9. С. 34-38.

За роки науково-педагогічної діяльності Коханська С.В. опублікувала 34 наукових праці, серед яких 2 статті у фахових наукових виданнях.

Лось Оксана Миколаївна

Освіта: Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка (1993 р.).

магістратура Рівненського державного гуманітарного університету (2005 р.).

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: музично-педагогічна освіта, готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності.

Наукові праці: Особистість учителя: психолого-педагогічний аспект. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2015. Вип. 4. С. 76-80.

За роки науково-педагогічної діяльності Лось О.М. опублікувала 22 наукових праці, серед яких 5 статей у фахових наукових виданнях.

Лук’янова Жанна Борисівна

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського (2001 р),

магістратура Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2002 р.).

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

 

Сфера наукових інтересів: актуальні питання сучасної музичної освіти; розвиток художнього сприймання у майбутніх учителів музичного мистецтва.

Посібники:

1. Лук’янова Ж.Б. Формування професійного інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі інструментально-виконавської підготовки. Педагогічний досвід. Хмельницький: ХГПА, 2019. 60 с.

2. Лук’янова Ж.Б. Музична грамота: теорія, практичні та логічні завдання: навч. посіб. Хмельницький: ХГПА, 2009. 115 с.

3. Лук’янова Ж.Б. Пісні шкільного репертуару в полегшеній обробці для баяна (акордеона): репертуарний збірник. Хмельницький: ХГПА, 2014. 55 с.

4. Лук’янова Ж.Б. Заграй, моя сопілочко: навч.-метод. посібник. Хмельницький: ХГПА, 2014. 183 с.

За роки науково-педагогічної діяльності Лук’янова Ж.Б. опублікувала 16 наукових праць, серед яких 4 навчально-методичні та репертуарні посібники.

Общанський Володимир Лаврентійович

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського (1972 р.), Магістратура Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2002 р.).

Посада: доцент кафедри інструментально-виконавських дисциплін

Звання: заслужений працівник культури. Нагороджений нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2006 р.).

Сфера наукових інтересів: історія музичної освіти; тенденції розвитку музичної освіти в Україні.

Наукові праці: 1. Євген Кураєв – виконавець, композитор, аранжувальник. Наукові записки Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка та музичної академії України ім. Петра Чайковського. Серія: Мистецтвознавство, № 1 (18). Тернопіль-Київ: Видавничий відділ ТДПУ, 2007. С. 22-25.

Навчально-методичний посібник:

Общанський В. Л. Пам’ятаймо про святе: вибрані вокально-інструментальні твори: навч.-метод. посіб. Київ: ТОВ “ПОДІЛЛЯ-ПРИНТ”, 2014. 154 с.

За роки науково-педагогічної діяльності Общанський В.Л. опублікував 6 наукових праці, 2 навчально-методичних посібники та 5 статей у фахових наукових виданнях.

 

Озимовська Ганна Василівна

Освіта: Львівська державна музична академія ім. М. Лисенка (2007 р.).

Магістратура Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка (2007 р).

Аспірантка Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка.

Посада: викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: фортепіанне виконавство, музично-освітні інтереси Поділля.

Наукові праці: 1. Формування професійної музично-інструментальної освіти на Україні в ХІХ столітті. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 35, том ІІ (14): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». Київ: Гнозис, 2015. С. 84-91.

2. Історичні аспекти розвитку мистецької педагогіки на Поділлі. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2015. Вип. 4. C. 80-84.

3. Європейська школа в музичній освіті України. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУімені А.С. Макаренка, 2017. № 8 (72). С. 299-309.

За роки науково-педагогічної діяльності Озимовська Г.В. опублікувала 23 наукових праці, серед яких 8 статей у фахових наукових виданнях.

 

Олексюк Мирослава Володимирівна

Освіта: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут (2003 р.),

магістратура Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту (2006 р.)

Працює над дисертаційним дослідженням.

Посада: викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: музична педагогіка; фортепіанне виконавство, художньо-аналітичне мислення майбутніх учителів музичного мистецтва.

Наукові праці: 1. Сутність художньо-аналітичного мислення та його роль для діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал: №1 (120) м. Дрогобич, 2015. С. 141-144 с.

2. Дослідження народно-інструментального мистецтва України у наукових студіях ХХІ століття / Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: зб. наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка / голов. ред. А.І. Душний. Дрогобич-Кельц-Каунас-Алмати: вид-во Просвіта, 2018. Вип. 4. С. 111-120.

За роки науково-педагогічної діяльності Олексюк М.В. опублікувала 16 наукових праць, серед яких 5 статей у фахових наукових виданнях.

Олійник Наталія Алімівна

Освіта: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут (2001 р.),

магістратура Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2002 р.).

Посада: викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: актуальні питання сучасної мистецької освіти; методичні аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.

За роки науково-педагогічної діяльності Олійник Н.А. опублікувала 15 наукових праць, серед яких 4 статі у фахових наукових виданнях.

Омелянчук Жанна Іванівна

Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1986 р.).

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: Ефективне використання інноваційних методів і технологій у підготовці майбутніх учителів мистецьких дисциплін.

За роки науково-педагогічної діяльності Омелянчук Ж.І. опублікувала 19 наукових праць.

Путішина Людмила Олександрівна

Освіта: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут (2003 р.),

магістратура Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2005 р.).

Посада: викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: музично-педагогічна освіта, виконавська підготовка студентів-піаністів, самостійна робота майбутніх учителів музичного мистецтва.

 

За роки науково-педагогічної діяльності Путішина Л.О. опублікувала 13 наукових праць, серед яких 5 статей у фахових наукових виданнях.

Радецький Олексій Анатолійович

Освіта: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (2011 р.),

магістратура Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2012 р.).

Посада: викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: сучасна українська народна музика; історико-теоретичні аспекти музичної освіти ХХІ століття; використання інноваційних та традиційних підходів до викладання гри на акордеоні, подолання артистичної замкненості та розвиток артистизму під час сценічного виконання.

Навчально-методичний посібник

Радецький О.А., Мелешко В.Д., Пазій С.В. «Перші кроки у світ музики» навч.-метод. Посібник. Хмельницький: ХГПА, 2020. 87 с.

За роки науково-педагогічної діяльності Радецький О.А. опублікував 8 наукових праць та навчально-методичний посібник.

 

Сікора Галина Іванівна

Освіта: Київський педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1998 р.),

магістратура Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2002 р.).

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: музична освіта, проблеми фортепіанного виконавства.

Наукові праці: 1. Деякі особливості виконавської майстерності у контексті музично-педагогічної підготовки майбутніх вчителів музики // Актуальні питання мистецької педагогіки: збірник наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький ФОП Стрихар Н.М., 2019. С. 52-57.

2. Виконавська інтерпретація в аспекті психології особистості Актуальні питання мистецької педагогіки: збірник наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький ФОП Стрихар Н.М., 2019. С. 27-31.

За роки науково-педагогічної діяльності Сікора Г.І. опублікувала 14 наукових праць, серед яких 5 статей у фахових наукових виданнях.

Філіпчук Наталія Вікторівна

Освіта: Київський державний інститут культури (1995 р.),

магістратура Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2002 р.).

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: музична педагогіка та психологія, традиції та інновації навчання гри на гітарі студентів-інструменталістів.

 

1. Філіпчук Н.В. Філіпчук С.В. «Акомпануємо на гітарі» (на допомогу студенту-практиканту). Репертуарний посібник. Хмельницький: ХГПА, 2017. 32 с.

2. Філіпчук Н.В. Філіпчук С.В. «Читання з аркуша». Навчально-методичний посібник для 1 курсів. Хмельницький: ХГПА, 2018. 42 с.

3. Філіпчук Н.В. Філіпчук С.В. «Робочий зошит гітариста-початківця». Навчально-методичний посібник. Хмельницький: ХГПА, 2019. 70 с.

4. Філіпчук Н.В. Філіпчук С.В. Хрестоматія «Гітара в ансамблі» Репертуарний посібник. Хмельницький: ХГПА, 2019. 56 с.

Філіпчук Сергій Васильович

Освіта: Львівський вищий державний музичний інститут ім. М.В. Лисенка (1994 р.),

магістратура Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2002 р.).

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: використання інтернет-ресурсів для покращення якості викладання музичних дисциплін в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

 

1. Філіпчук Н.В. Філіпчук С.В. «Акомпануємо на гітарі» (на допомогу студенту-практиканту). Репертуарний посібник. Хмельницький: ХГПА, 2017. 32 с.

2. Філіпчук Н.В. Філіпчук С.В. «Читання з аркуша». Навчально-методичний посібник для 1 курсів. Хмельницький: ХГПА, 2018. 42 с.

3. Філіпчук Н.В. Філіпчук С.В. «Робочий зошит гітариста-початківця». Навчально-методичний посібник. Хмельницький: ХГПА, 2019. 70 с.

4. Філіпчук Н.В. Філіпчук С.В. Хрестоматія «Гітара в ансамблі» Репертуарний посібник. Хмельницький: ХГПА, 2019. 56 с.

Циганюк Люція Ігорівна

Освіта: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут (2002 р.),

магістратура Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2003 р.)

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін

Сфера наукових інтересів: формування художньої свідомості особистості; методика роботи над поліфонічними творами різного рівня складності; художньо-образна інтерпретація поліфонічних творів українських композиторів ХХ століття.

 

Наукові праці: 1. Проблема формування художньої свідомості студентів факультетів мистецтв у світлі сучасних наукових досліджень: Наукові записки / Ред. кол. В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. Випуск 176. Серія: Педагогічні науки: Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С. 228-234.

2. Особливості роботи хормейстера з молодшим хором в умовах роботи сільської музичної школи: Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова / проф. Щолокова О.П. Випуск № 27. серія 14: Теорія і методика мистецької освіти. Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. С. 74-78.

За роки науково-педагогічної діяльності Циганюк Л.І. опублікувала 24 наукових праці, серед яких 9 статей у фахових наукових виданнях.

Чорний Віталій Дмитрович

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет (2002 р.),

магістратура Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту (2005 р.).

Посада: викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: гурткова робота студентів-інструменталістів; творчі колективи Хмельниччини.

 

 

Шубіна Вікторія Борисівна

Освіта: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут (2005 р.),

магістратура Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту (2006 р).

Посада: викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: розвиток креативності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі ансамблевої гри; вплив педагога на формування музично-естетичного розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва.

 

Наукові праці: 1. Використання текстологічних засобів виразності (мелізмів) у фортепіанній практиці гри. Актуальні проблеми мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2015. Вип. 4. С. 112-117.

2. Методичний аналіз фортепіанного циклу «Три мініатюри» Миколи Колесси. Питання професійної компетентності майбутнього вчителя музики (Фортепіанні дисципліни). Хмельницький: ХГПА, 2019. Вип. 7. С. 97-102

3. До питання фізіологічних аспектів формування піаністичного апарату майбутніх вчителів музичного мистецтва. Актуальні проблеми мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2019. Вип. 10. С. 53-57.

За роки науково-педагогічної діяльності Шубіна В.Б. опублікувала 15 наукових праць, серед яких 6 статей у фахових наукових виданнях.

Кашперський Володимир Петрович (працює за сумісництвом).

Освіта: Кам’янець-Подільській державний педагогічний університет (2004 р.),

магістратура Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту (2006 р).

Посада: старший викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: мистецька освіта в Україні, проблеми виконавства на духових інструментах.

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Працює над дисертаційним дослідженням за темою: «Управління професійною підготовкою молодих спеціалістів у вищих мистецьких навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації» (спеціальність – 13.00.06).

Наукові праці: 1. Ефективність внутрішнього управління вищим мистецьким навчальним закладом. Молодь і ринок щомісяч. наук.-пед. журн. Дрогобицький державний пед. університет ім. І. Франка № 6 (77). 2011. С. 128-133.

2. Підготовка мистецьких кадрів: проблеми та перспективи розвитку. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем. Хмельницький: ХНУ, 2011. С. 153-155.

3. Модель управління якістю професійної підготовки студента у вищому мистецькому навчальному закладі. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ХГПА, 2011. Вип. 9. С. 152-155.

4. Управління професійною підготовкою молодших спеціалістів у вищих мистецьких навчальних закладах як предмет психолого-педагогічних досліджень. Вища освіта України. Додаток 2 до № 3, том ІІ (27), 2011 р. Тематичний випуск / Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Київ: Видавництво Інституту вищої освіти НАПН України, 2011. С. 188-196.

5. Особистісні аспекти реалізації індивідуальної системи управління професійною підготовкою молодших спеціалістів у вищому мистецькому навчальному закладі. Практично-професійна підготовка студентів у системі вищої освіти: проблеми та шляхи вдосконалення / Наукові записки кафедри педагогіки: зб. наук. праць. Харків, 2012. Вип. ХХVІІІ, ч. І. С. 91-96.

6. Поетапний педагогічний аналіз навчально-виховного процесу як основа коригування системи управління професійною підготовкою молодших спеціалістів у вищих мистецьких навчальних закладах. Освіта перед викликами та загрозами сучасності. Beroun, Czech Republic: Marcharts. r. o. Lidiska, 2012.

За роки науково-педагогічної діяльності Кашперський В.П. опублікував 11 наукових праць, серед яких 6 статей у фахових наукових виданнях.

Дорчинець Наталія Іванівна (працює за сумісництвом).

Освіта: Львівська державна музична академія ім. М. Лисенка (2003 р.).

Посада: викладач кафедри інструментально-виконавських дисциплін.

Сфера наукових інтересів: мистецька освіта; розвиток виконавської майстерності студентів мистецьких дисциплін в класі флейти.

Сьогодні кафедра інструментально-виконавських дисциплін – це потужні музиканти й науковці, які створюють високий професійний імідж Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55