Кафедра теорії та методики музичного мистецтва

Кафедра теорії та методики музичного мистецтва, 2019-2020 р.

1. Історія та сучасність кафедри

Викладання предметів музично-теоретичного циклу в Хмельницькому педагогічному училищі (згодом Хмельницькій гуманітрано-педагогічній академії) здійснювалось з початку заснування навчального закладу. У 1991 році відбулося відкриття музично-педагогічного відділення й була організована циклова комісія музично-теоретичних дисциплін та фахових методик (голова В.Ф. Баюн).

У 2008 р. головою предметної (циклової комісії) музично-теоретичних дисциплін та фахових методик була обрана М.А. Михаськова, канд.пед.наук, доцент.

У 2011 році комісія була реорганізована і викладачі музично-теоретичних дисциплін увійшли в склад кафедри теорії та методики мистецтв, а в 2012 році кафедра була перейменована у кафедру теорії та методики музичного мистецтва. За часів існування циклової комісії музично-теоретичних дисциплін та фахових методик її склад постійно змінювався, зокрема, у її лавах працювали Гаєвський А. Г. (сольфеджіо, гармонія), Судман Б. М. (українська музична література, фольклор), Балема Б. М. (комп’ютерне аранжування), Фрімерштейн В. Б. (музична психологія), Народний артист України, професор Балема М.О. (хорове аранжування, диригування), доктор мистецтвзнавства, професор Кияновська Л.О.(музична психологія), Бондар М. С. (світова музична література), Крумик Г.О. (світова музична література), Баюн В. Ф. (сольфеджіо, хорове диригування), Заверуха С.І. (гармонія, елементарна теорія музики, хорове аранжування, поліфонія), Трифоненко Н.Б. (сольфеджіо, елементарна теорія музики, додатковий музичний інструмент), Поплавська-Мельниченко Ю.В., канд. мистецтвознавства, доцент (аналіз музичних творів, світові музично-педагогічні системи, музична психологія), Врода Л.А. (музичний фольклор України, гра на музичному інструменті).

У 2020-2021 н.р. до складу кафедри входять 6 викладачів  (1 доктор педагогічних наук, доцент – М.А. Михаськова, 2 кандидати педагогічних наук, доценти – О.А. Барицька, Г.В. Яківчук; 1 кандидат мистецтвознавства – І.В. Мазур 2-викладачі методисти: Н.І. Липчинська, Л.С. Гут). На засадах внутрішнього сумісництва предмети фахового спрямування читають 2 кандидати педагогічних наук, доценти Н.С. Ілініцька, Морозова О.О., кандидат мистецтвознавства, доцент Н.А. Туровська.

Викладачами кафедри за 1991-2021 рр. було надруковано понад 200 статей наукового та  навчально-методичного характеру. Впродовж останніх років колектив працює над актуальною науковою проблемою «Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва», що відповідає науковим інтересам усіх викладачів. На базі кафедри (у 2012-2021 рр.) було проведено методичне об’єднання викладачів мистецьких дисциплін педагогічних вузів I-II рівнів акредитації Західного регіону «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти», дев’ять Всеукраїнських науково-практичних конференцій (2012 – 2021 рр.) «Актуальні питання мистецької педагогіки».

Колектив співробітників кафедри теорії та методики музичного мистецтва став ініціатором проведення щорічної студентської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні засади розвитку музичної освіти України» (квітень, 2011-2021 рр.), та організаторами випуску щорічного збірника студентських статей «Проблеми педагогіки мистецтва» (2011-2021 рр.).

У жовтні 2011 р. було засновано і видано перший випуск збірника наукових праць «Актуальні питання мистецької педагогіки» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №19794-9594 Р від 25.02.2013 р.). Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1021 від 7 жовтня 2015 р. збірник наукових праць «Актуальні питання мистецької педагогіки» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук в галузі «Педагогічні науки». Збірнику наукових праць «Актуальні питання мистецької педагогіки» присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2413-5402 (Друкована версія).

Циклова комісія музично-теоретичних дисциплін та фахових методик та її правонаступниця – кафедра теорії та методики музичного мистецтва – за багато років своєї діяльності виростили цілу плеяду творчих неординарних особистостей, справжніх педагогів-майстрів виховання студентської молоді.

Сьогодні кафедра забезпечує підготовку майбутніх педагогічних фахівців за спеціальностями: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр), 025 «Музичне мистецтво» (бакалавр музичного мистецтва, викладач-інструменталіст; викладач вокалу, артист-вокаліст, керівник вокального ансамблю).

 

2. Кадровий склад:

Завідувач кафедри - Михаськова Марина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 –теорія та методика навчання музики і музичного виховання на тему: «Формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики» (2007 р.)

В 2020 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії захищено докторську дисертацію на тему «Система формування професійного досвіду музично-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Шоробура Інна Михайлівна.

Працюючи в закладі викладач підготувала та випустила друком робочі програми з предметів «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики», «Методика викладання музично-теоретичних дисциплін», «Музична педагогіка», «Історія музичної освіти», «Гармонія».

Михаськова М.А. є автором понад 80 публікацій, серед яких статті у фахових виданнях, навчально-методичні посібники (Методичні рекомендації до спецкурсу «Мистецький практикум»: навчально-методичний посібник. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2020. 88 с. тощо), посібник з грифом Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 2011р. (Методика формування фахової компетентності вчителя музики: Навч. посібник. Хмельницький: ХГПА, Вища школа, 2010. 116 с.), монографія (Система формування професійного досвіду музично-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва: монографія; за наук.ред. І.М. Шоробури. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2020. 521 с.). Брала участь у 20 міжнародних та 32 науково-практичних конференціях.

З 2008 року постійно організовує та проводить студентські науково-практичні конференції та видає друком збірники студентських статей (Проблеми педагогіки мистецтва: зб. наук.-метод. ст.. Хмельницький: ХГПА, 2008-2021 р.). З 2011 року (щорічно) організовує та проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання мистецької педагогіки».

У жовтні 2011 року було засновано і видано перший випуск збірника наукових праць «Актуальні питання мистецької педагогіки» в якому Михаськова М.А. виступила відповідальним секретарем і ініціатором. З 2013 року організовує та проводить 1 етап олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво».


Барицька Олександра Анатоліївна, кандидат педагогічних наук.

У 2013 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Методика формування фахової компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій». За період роботи 2007-2019 р. підготувала та випустила друком робочі програми з «Комп’ютерного аранжування», «Музичної інформатики», «Основ комп’ютерного дизайну». Розроблена Барицькою О.А, навчальна програма з курсу «Комп’ютерне аранжування», отримала гриф «Схвалено до видання Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 8 від 16.11.09)».  Автор навчально-методичного комплексу дисципліни «Комп’ютерне аранжування», «Музична інформатика», «Основи комп’ютерного дизайну». Видано понад 25 статей наукового та навчально-методичного характеру, здійснено графічне оформлення титульних сторінок посібників та підручників ХГПА, підготовлено велику кількість мультимедійних презентацій до музичних вечорів та звітів.

В 2018 році видано навчальний посібник «Музичний меридіан» навчальний посібник з історії музичної освіти (з нотною хрестоматією): творчий доробок викладачів, студентів та випускників Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2011-2016 р.р.).Випуск – 2. / Уклад. : Ю.М. Найда, В.Ю. Найда, О.А. Барицька.- Хмельницький : ФОП Фюпак, 2018. – 162 с.

В 2019 році пройшла міжнародне стажування на тему «Інноваційні методи навчання» (Економічний університет, м. Краків, Польща, 09 - 27 вересня 2019 р. (сертифікат № 2195/MASP/2019)).


Гут Людмила Сергіївна в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії працює з 1973 року.  Протягом багатьох років викладала співи, постановку голосу (вокал), ритміку та методику музичного виховання в дошкільних навчальних закладах. Викладач підготувала та випустила друком  робочі програми з предметів «Методика музичного виховання в ДНЗ», «Теорія та методика музичного виховання» (дистанційна форма навчання), «Дозвіллєзнавство» (дистанційна форма навчання), «Співи і теорія музики» (дистанційна форма навчання).

Гут Л. С. є учасником сценічних виступів у гуманітарно-педагогічній академії. Студенти її класу постійно приймають активну участь у концертній діяльності академії, міста та у всеукраїнських конкурсах вокалу. Сфера наукових інтересів викладача це формування творчої особистості, образно-інтонаційного та креативного мислення в процесі вивчення методики музичного виховання в ДНЗ, розвиток творчого потенціалу засобами вокалу. Наукові пошуки були опубліковані у  матеріалах «Навчіть дитину слухати музику», «Музика як явище культури і засіб виховання», «Теоретичні основи виховання творчої особистості дошкільника», «Основи використання музично-дидактичних ігор в процесі музичного виховання дітей дошкільного віку».

Людмила Сергіївна нагороджена значком «Відмінник народної освіти УРСР» (наказ МО УРСР від 26.02.1982 р.), нагрудним знаком В. Сухомлинського (наказ МОН № 210 від 28.09.2009 р.).


Мазур Ірина Володимирівна, кандидат мистецтвознавства.

З 1997 р. Ірина Володимирівна працює викладачем теоретичних дисциплін.

В 2021 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 26.00.01–теорія та історія культури на тему «Концепт української музичної етнографії  першої чверті ХХ століття» (спецрада у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор  Круль Петро Франкович, завідувач кафедри виконавського мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника».

 

На професійному рівні проводить заняття з предметів: «Сольфеджіо», «Гармонія», «Поліфонія», «Історія української музики», «Історія зарубіжної музики», на яких ефективно застосовує такі педагогічні технології як особистісно орієнтовне навчання, технології розвитку творчих здібностей і критичного мислення, технології розвитку логіко – аналітичних та пошуково – дослідницьких умінь. Видала друком 28 наукових статей, приймала участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських науково – практичних конференціях.

Державним департаментом інтелектуальної власності у квітні 2009 року нагороджена грамотою та нагрудним значком «Автор», у 2015 р. нагороджена грамотою ХГПА за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справі навчання та виховання підростаючого покоління. Має свідоцтва про реєстрацію авторського права на збірки музичних творів: «Поліфонічний твір строгого письма», «Види технік поліфонічного письма», «Поліфонічні твори строгого та вільного письма» та «Комплексне тестове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Історія української музики», «Комплексне тестове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної музики». Мазур І. В. активно займається винахідництвом, має власний винахід «Артикуляційно-вокальний апарат і спосіб його використання».


   

Липчинська (Незнанова) Ніна Іванівна

За період роботи 2000-2021 р. підготувала та випустила друком робочі програми з дисциплін «Методика музичного виховання в загальноосвітній школі», «Технології (Вступ до спеціальності)», «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»» (спеціальність Середня освіта (Музичне мистецтво)) та «Методика музичного виховання в загальноосвітній школі» (спеціальність «Початкова освіта»).

З 1980 року – куратор групи на факультеті початкового навчання (згодом початкової освіти). Групи Ніни Іванівни беруть активну участь у волонтерському русі академії та міста та творчому конкурсі «Подільські візерунки».

 Автор 19 статей наукового та науково-методичного характеру. За період 2006-2021 р. підготувала виховні години за відповідною тематикою, вечори, присвячені «Дню вчителя», свято «8 березня» та «Дню першокурсника». Незнанова Н.І. багато років веде практику зі студентами спеціальності Середня освіта (Музичне мистецтво), в зв’язку з чим розробила посібники: «Інформаційне забезпечення музичного сприймання», «Дитячий альбом П.І. Чайковського. Методичні рекомендації до його вивчення в початковій школі».

За багаторічну сумлінну працю, заслуги в реалізації державної політики в галузі національної освіти, вагомий внесок у справі навчання та виховання підростаючого покоління  Ніна Іванівна нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, 2011 р., знаком Відмінник народної освіти України 1996 р..


Яківчук Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

      В Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії Галина Василівна працює з 1992 року. На високому професійному рівні проводить предмети «Основний музичний інструмент (бандура), «Акомпанемент» «Українська музична творчість»,  «Методика викладання вокалу», «Постановка голосу» й забезпечує ці дисципліни навчально-методичними матеріалами.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики у процесі вивчення українського музичного фольклору» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.  Видано понад 33 статті наукового характеру, 14 методичних статей, навчальний посібник «Подільські солоспіви» (Навчально-репертуарний посібник / Упоряд. Яківчук Г.В. Хмельницький: Видавець ПП Заколодний М.І., 2014. 91 с.). Викладач приймала участь у 5 Міжнародних конференціях, 18 Всеукраїнських конференціях й продовжує активну науково- просвітницьку роботу.

Багато років Галина Василівна є натхненником творчих проектів, серед яких:  «Історія академії в іменах: Пам’ятаємо − Бережемо – Вчимося» (пам’яті − М. Дарманського, І. Попика, О. Попика, Г. Ісаєнко, А. Гаєвського); «Подільські веснянки»; «Музична Шевченкіанна»; проекти до ювілеїв педагогів ХГПА; сольні творчі звіти; творчі звіти Вокального тріо «Камертон».

У 2007 році присвоєно звання лауреата Обласної премії ім. Т.Г. Шевченка. У 2009 р. нагороджена відзнакою УМВС України в Хмельницькій області «Знак Пошани» ІІ ступеня (наказ УМВС України від 16 грудня 2009 року № 555) ; нагороджена медаллю ім. М. Дарманського (2010 р.).


 

                      

Адреса:

м.Хмельницький,

вул. Проскурівського підпілля 139, ауд 102.

E-mail: apmp.hm@ukr.net        

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

Робота зі стейкхолдерами

Заходи і конференції

Науковий гурток

Результати задоволеності якістю освіти здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Рівень задоволеності та проведення практики (опитування здобувачів вищої освіти)

Освітньо-професійні програми спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Навчальні плани спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Рецензії на ОПП

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55