Кафедра теорії та методики музичного мистецтва

Викладання предметів музично-теоретичного циклу здійснювалось практично з початку заснування навчального закладу. З 1979 року головою предметної комісії викладачів співів та музики був В.Ф.Баюн.

У 1991 році відбулося відкриття музично-педагогічного відділення й була організована циклова комісія музично-теоретичних дисциплін та фахових методик (голова Баюн В.Ф.). У 2008 р. головою предметної (циклової) комісії музично-теоретичних дисциплін та фахових методик була обрана Михаськова М.А. У 2011 році комісія була реорганізована і викладачі музично-теоретичних дисциплін увійшли у склад кафедри теорії та методики мистецтва, а в 2012 році кафедра була перейменована у кафедру теорії та методики музичного мистецтва.

Склад циклової комісії музично-теоретичних дисциплін за час існування (1991-2012р.) постійно змінювався, зокрема в її лавах були: Аркадій Гнатович Гаєвський, Бела Мотвіївна Судман (українська музична література, фольклор), Народний артист України, професор Балема М.О. (хорове аранжування, диригування), Балема Б.М. (комп’ютерне аранжування), доктор мистецтвознавства, професор Кияновська Л.О.(музична психологія).

На даний час до складу кафедри входять 6 викладачів, які забезпечують підготовку в межах 15 предметів фахового спрямування. На засадах внутрішнього сумісництва предмети фахового спрямування читають кандидати педагогічних наук - Н.С.Ілініцька (АМТ), Г.В. Яківчук (музичний фольклор України), кандидат музикознавста - Н.А.Туровська (сучасне музичне мистецтво, сучасна композиторська техніка), Ю.В Поплавська-Мельниченко (АМТ).

Наукова діяльність кафедри, згідно наукової теми «Проблеми удосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя музики в умовах впровадження інноваційно-освітніх технологій», здійснюється за такими напрямами:

  • Методологічні засади фахової підготовки вчителя музики в сучасних умовах;
  • Впровадження модульних, кредитно-модульних технологій у формуванні професійних умінь та навичок майбутнього вчителя музики;
  • Психолого-педагогічна діагностика творчих здібностей майбутнього вчителя музики;
  • Вокальна, інструментальна, музично-теоретична та мистецька підготовка майбутнього вчителя;
  • Проведення музично-освітньої і творчої роботи в умовах загальноосвітніх шкіл на уроках та в позаурочний час.

Упродовж 21 року очолював роботу предметної комісії викладачів музики та співів, згодом до 2008 року був головою циклової комісії викладачів музично-теоретичних дисциплін та фахових методик Баюн Володимир Федорович. Він з 1966 року працює у Хмельницькому педагогічному училищі викладачем співів та методики на шкільному відділенні, сольфеджіо та хорового диригування на музичному відділені.

У  1978 р. був відзначений знаком "Відмінник народної освіти СРСР", а в  1999 році  – Грамотою Міністерства освіти і науки України. Володимир Федорович – двічі Лауреат Всесоюзного фестивалю художньої творчості трудящих.  За багаторічну роботу викладач був нагороджений багатьма грамотами та відзнаками.

До наукових доробків педагога належить посібник (у співавторстві з Трифоненко Н.Б.): Розспівки та інтонаційні вправи для сольфеджіо (Навчально-методичний посібник. - Хмельницький: ХГПА, 2009. – 30 с.); 2 науково-методичні статті.

Однією з перших біля витоків зародження музично-педагогічного факультету була Надія Борисівна Трифоненко. З 1975 року Надія Борисівна працювала викладачем дисциплін музично-теоретичного циклу Хмельницького педагогічного училища. За свою багаторічну роботу викладач отримала грамоту Міністерства освіти і науки України, знак "Відмінник народної освіти України", грамоту обласної ради тощо.

Науковими розвідками Надії Борисівни були статті присвячені особливостям методичного забезпечення предметів музично-теоретичного циклу  в навчальних закладах педагогічної освіти, естетичного розвитку майбутнього вчителя музики на заняттях з елементарної теорії музики,  та історії діяльності хору викладачів музично-педагогічного відділення педагогічного училища під керівництвом В.Ф.Баюна.

Біля витоків заснування класу комп’ютерного аранжування (за ініціативи першого ректора Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту М.М. Дарманського та декана музично-педагогічного факультету В.Г.Розгона) стояв молодий викладач, випускник Львівської музичної академії  Балема Богдан Миколайович (2004 р.). Згодом викладачем комп’ютерного аранжування у 2007 році стає Олександра Анатоліївна Барицька.

Педагог розробила навчальну програму з дисципліни «Комп’ютерне аранжування» для вищих педагогічних навчальних закладів І, ІІ, ІІІ – рівнів акредитації (Схвалено до видання комісією педагогічної освіти НМР з питань освіти МОН України № 8 від 16.11.2009 лист ІІТІЗО № 1.4/18-5161 від 23.12.2009) та навчально-методичні комплекси дисциплін «Комп’ютерне аранжування», «Музична інформатика»; здійснила набір, редагування, упорядкування посібника “Сопілка” (Г.В. Яківчук),  “Сольфеджіо” (В. Ф. Баюн); виступила  та подала до друку матеріали  декількох конференцій, здійснила графічне оформлення титульних сторінок посібників С.І.Заверухи «Співають подільські солов’ї»  та «Веселка», оновила комп’ютерне програмне забезпечення предмету, роздатковий матеріал, постійно готує комп’ютерні презентації до свят та ювілеїв.

Науковими доробками Олександри Анатоліївни є  статті (9) присвячені: підготовці вчителя мистецтв в умовах поліхудожнього навчання засобами інтермедійних технологій;  змістовій сутності дисципліни «Комп’ютерне аранжування» в системі фахової підготовки майбутніх вчителів музики;  моделі інтеграції комп’ютерних технологій у систему фахової  підготовки майбутніх учителів музики; умовам застосування комп’ютерних технік у мистецькій освіті ХХІ століття; критеріям сформованості комп’ютерної компетентності майбутніх учителів музики;  застосуванню методу проектів та мультимедійних технологій як умови підвищення ефективності музичного навчання; перспективам застосування  мультимедійних технологій у стимулюванні емоційно-вольового компоненту фахової компетентності  майбутнього учителя музики тощо.

У 1999 році склад комісії музично-теоретичних дисциплін поповнила Марина Анатоліївна Михаськова, яка  у 2007 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання.

За період роботи підготувала та випустила друком робочі програми з дисциплін “Історія зарубіжної музики”, “Історія української музики”, “Музична педагогіка”. Викладач брала участь у 6 міжнародних та 12 науково-практичних конференціях. Михаськова М.А. є автором близько 40 публікацій, серед яких – 27 статей у фахових виданнях, навчально-методичні посібники (Проблеми педагогіки мистецтва: зб. наук.-метод. ст.(2009-2012р); Шляхи подолання концертної тривожності студентів факультетів мистецтв в процесі виконавської діяльності: Методичні рекомендації. - Хмельницький: ХГПА, 2008. – 60 с.), посібник «Методика формування  фахової компетентності майбутнього вчителя музики» (Навч. посібник. - Хмельницький: ХГПА, Вища школа 2011.-116с. з грифом "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів".

Заслуговує на увагу мистецька та освітянська діяльність старшого викладача кафедри Степана Івановича Заверухи. Крім педагогічної роботи викладач займався творчою роботою: очолив ансамбль баяністів - акордеоністів “Дивограй”, який у 1988 році здобув звання “народний” та став лауреатом фестивалю “Сонячні кларнети”; у 1987 році – учасник свята фольклорної музики в Мінську; в 1988 році – Польщі; у 1991 році – свята солдатської пісні у м.Одеса. За творчі успіхи та виховання молодого покоління Степан Іванович та ансамбль „Дивограй” були удостоєні звання лауреата обласної премії імені М.Островського (у 1991 році). З 1995 р. член Національної всеукраїнської музичної спілки України.

За багаторічну роботу (39 років) викладач був нагороджений багатьма грамотами та відзнаками. Вершиною творчої роботи Степана Івановича стала книга оркестрових партитур для народного оркестру народного ансамблю „Танцює «Веселка»” та „Співають подільські солов’ї”. Для успішного забезпечення навчального процесу академії Степаном Івановичем розроблено навчальні та робочі програми з гармонії, поліфонії, хорового аранжування. Ним було створено посібники, яким надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів”, серед них: "Акомпанемент у курсі гармонії"; «Практичний курс гармонії», "Співають діти  Поділля"; "Поліфонія"; редагування та упорядкування збірника В.Ніколишина "Поділись своєю радістю".

Ведучим викладачем-методистом кафедри є Ніна Іванівна Незнанова.

Молодим спеціалістом після закінчення Кам’янець-Подільського педагогічного інституту прийшла Ніна Іванівна до педагогічного училища. За період роботи (36 років) підготувала та випустила друком робочі програми з дисципліни «Методика музичного виховання в загальноосвітній школі».

За багаторічну сумлінну працю, заслуги в реалізації державної політики в галузі національної освіти, вагомий внесок у справі навчання та виховання підростаючого покоління  Ніна Іванівна нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, знаком "Відмінник народної освіти України", грамотою академії.

Серед наукових доробків викладача є навчально-методичні посібники («Інформаційне забезпечення музичного сприймання», «Дитячий альбом П.І.Чайковського. Методичні рекомендації до його вивчення в початковій школі»), науково-методичні статті з проблем методичної підготовки вчителя музики, підготовки та проведення педагогічної практики, формування національної самосвідомості підлітків у загальноосвітній школі засобами українського пісенного фольклору тощо.

Викладачем музичної літератури, поліфонії  багато років працює на кафедрі Ірина Володимирівна Мазур. З 1997 р. Ірина Володимирівна є викладачем теоретичних дисциплін  Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту.

Працюючи над проблемами музичних явищ в аспекті еволюції, розвитку теорії обернення акордів, ролі дидактичної  гри, теорії еволюції в музичному мистецтві тощо Ірина Володимирівна випустила друком 5 статей. До цього часу викладач плідно працює над дисертаційним дослідженням.

Викладачі кафедри постійно підтримують широкі науково-методичні зв'язки із вузами України, освітніми закладами міста й області,  вивчають досвід підготовки викладачів музично-теоретичних дисциплін в інших вузах України,  що  значною мірою сприяє вдосконаленню процесу професійної  підготовки висококваліфікованих фахівців, беруть участь у конференціях, наприклад 9 міжнародних, 15 всеукраїнських, 6 студенських.

За 1991-2012 н.р. було надруковано 90 статей науково-методичного характеру.

Якісні зміни у викладацькому складі кафедри – один із перспективних напрямів роботи.

© 2017 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55