Кафедра теорії та методики музичного мистецтва

Кафедра теорії та методики музичного мистецтва, 2016-2017 р.

1. Історія та сучасність кафедри

Викладання предметів музично-теоретичного циклу в Хмельницькому педагогічному училищі (згодом Хмельницькій гуманітрано-педагогічній академії) здійснювалось з початку заснування навчального закладу. У 1991 році відбулося відкриття музично-педагогічного відділення й була організована циклова комісія музично-теоретичних дисциплін та фахових методик (голова В.Ф. Баюн).

У 2008 р. головою предметної (циклової комісії) музично-теоретичних дисциплін та фахових методик була обрана М.А. Михаськова, канд.пед.наук, доцент.

У 2011 році комісія була реорганізована і викладачі музично-теоретичних дисциплін увійшли в склад кафедри теорії та методики мистецтв, а в 20012 році кафедра була перейменована у кафедру теорії та методики музичного мистецтва. За часів існування циклової комісії музично-теоретичних дисциплін та фахових методик її склад постійно змінювався, зокрема, у її лавах працювали Гаєвський А. Г. (сольфеджіо, гармонія), Судман Б. М. (українська музична література, фольклор), Балема Б. М. (комп’ютерне аранжування), Фрімерштейн В. Б. (музична психологія), Народний артист України, професор Балема М.О. (хорове аранжування, диригування), доктор мистецтвзнавства, професор Кияновська Л.О.(музична психологія), Бондар М. С. (світова музична література), Крумик Г.О. (світова музична література), Баюн В. Ф. (сольфеджіо, хорове диригування), Заверуха С.І. (гармонія, елементарна теорія музики, хорове аранжування, поліфонія).

У 2017-2018 н.р. до складу кафедри входять 7 викладачів  (2 кандидати педагогічних наук, доценти – О.А. Барицька, М.А. Михаськова; 1 кандидат мистецтвознавства, доцент – Ю.В. Поплавська-Мельниченко; 2-викладачі методисти: Н.Б. Трифоненко, Н.І. Незнанова; викладач вищої категорії – І.В. Мазур, викладач Л.А. Врода). На засадах внутрішнього сумісництва предмети фахового спрямування читають кандидати педагогічних наук, доценти Н.С. Ілініцька, Г.В. Яківчук, кандидат мистецтвознавства, доцент Н.А. Туровська.

Викладачами кафедри за 1991-2017 рр. було надруковано 162 статті наукового та  навчально-методичного характеру. Впродовж останніх років колектив працює над актуальною науковою проблемою «Питання професійної компетентності майбутнього вчителя музики», що відповідає науковим інтересам усіх викладачів. На базі кафедри (у 2012-2017 рр.) було проведено методичне об’єднання викладачів мистецьких дисциплін педагогічних вузів I-II рівнів акредитації Західного регіону «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти», шість Всеукраїнських науково-практичних конференцій (2012 – 2017 рр.) «Актуальні питання мистецької педагогіки».

Колектив співробітників кафедри теорії та методики музичного мистецтва став ініціатором проведення щорічної студентської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні засади розвитку музичної освіти України» (квітень, 2011-2017 рр.), та організаторами випуску щорічного збірника студентських статей «Проблеми педагогіки мистецтва» (2011-2017 рр.).

У жовтні 2011 р. було засновано і видано перший випуск збірника наукових праць «Актуальні питання мистецької педагогіки» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №19794-9594 Р від 25.02.2013 р.). Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1021 від 7 жовтня 2015 р. збірник наукових праць «Актуальні питання мистецької педагогіки» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук в галузі «Педагогічні науки». Збірнику наукових праць «Актуальні питання мистецької педагогіки» присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2413-5402 (Друкована версія).

Циклова комісія музично-теоретичних дисциплін та фахових методик та її правонаступниця – кафедра теорії та методики музичного мистецтва – за багато років своєї діяльності виростили цілу плеяду творчих неординарних особистостей, справжніх педагогів-майстрів виховання студентської молоді.

Сьогодні кафедра забезпечує підготовку майбутніх педагогічних фахівців за спеціальностями: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр), 025 «Музичне мистецтво» (бакалавр музичного мистецтва, викладач-інструменталіст; викладач вокалу, артист-вокаліст, керівник вокального ансамблю).

 

2. Кадровий склад:

Завідувач кафедри - Михаськова Марина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 –теорія та методика навчання музики і музичного виховання на тему: «Формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики» (2007 р.)

Працюючи в закладі викладач підготувала та випустила друком  робочі програми з предметів «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики» та робочі програми «Методика викладання музично-теоретичних дисциплін», «Музична педагогіка», «Історія музичної освіти».

Михаськова М.А. є автором біля 65 публікацій, серед яких статті у фахових виданнях, навчально-методичні посібники, посібник з грифом Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 2011р. (Методика формування фахової компетентності вчителя музики: Навч.посібник. – Хмельницький: ХГПА, Вища школа, 2010.  -  116 с.). Брала участь у 14 міжнародних та 26 науково-практичних конференціях.

З 2008 року постійно організовує та проводить студентські науково-практичні конференції та видає друком збірники студентських статей (Проблеми педагогіки мистецтва: зб. наук.-метод. ст. / Упоряд. М.А.Михаськова. - Хмельницький: ХГПА, 2008-2015 р.). З 2011 року (щорічно) організовує та проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання мистецької педагогіки».

У жовтні 2011 року було засновано і видано перший випуск збірника наукових праць «Актуальні питання мистецької педагогіки» в якому Михаськова М.А. виступила відповідальним секретарем і ініціатором. З 2013 року організовує та проводить 1 етап олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво».

 

Барицька Олександра Анатоліївна, кандидат педагогічних наук.

У 2013 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Методика формування фахової компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій». За період роботи 2007-2017 р. підготувала та випустила друком робочі програми з «Комп’ютерного аранжування», «Музичної інформатики», «Основ комп’ютерного дизайну». Розроблена Барицькою О.А, навчальна програма з курсу «Комп’ютерне аранжування», отримала гриф «Схвалено до видання Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 8 від 16.11.09)».  Автор навчально-методичного комплексу дисципліни «Комп’ютерне аранжування», «Музична інформатика», «Основи комп’ютерного дизайну». Видано понад 20 статей наукового та навчально-методичного характеру, здійснено графічне оформлення титульних сторінок посібників та підручників ХГПА, підготовлено велику кількість мультимедійних презентацій до музичних вечорів та звітів.

 

Врода Людмила Анатоліївна

на кафедрі теорії та історії музичного мистецтва працює з 2011 року (за сумісництвом).  Викладач Врода Л.А. є здобувачем ХГПА (з 2014р.) і працює над темою дисертаційного дослідження «Підготовка майбутніх вчителів музики до створення етнокультурного виховного середовища у загальноосвітньому навчальному закладі» (за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Керівник - Шоробура І.М., док. пед. наук, професор.

Викладач бере активну участь в мистецьких проектах академії та міста, зокрема: звітах з фольклорної практики студентів; виховних заходах; участь у колективі (хор факультету ПО «Проскурівський модерн» під кер. Будім Л.В.); фольклорному дійстві «Подільські веснянки» ; благодійному мистецькому вечорі О.Радушинської «Не слова». Разом з Яківчук Г.В Людмила Анатоліївна працює зі студентами у фольклорному аматорському колективі «Троїсті музики».

 

Мазур Ірина Володимирівна

 З 1997р. Ірина Володимирівна працює викладачем теоретичних дисциплін  Хмельницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

На професійному рівні проводить заняття з предметів: «Сольфеджіо», «Гармонія», «Поліфонія», «Історія української музики», «Історія зарубіжної музики», на яких ефективно застосовує такі педагогічні технології як особистісно орієнтовне навчання, технології розвитку творчих здібностей і критичного мислення, технології розвитку логіко – аналітичних та пошуково – дослідницьких умінь. Працює над дисертаційним дослідженням «Народно – пісенна спадщина України в контексті краєзнавчого руху 20-х років ХХ століття», видала друком 21 наукову статтю, приймала участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських науково – практичних конференціях.

Викладач приймає активну участь у діяльності вокально-хорового колективу факультету початкової освіти «Подільський модерн» та є куратором групи.

Державним департаментом інтелектуальної власності у квітні 2009 року нагороджена грамотою та нагрудним значком «Автор», у 2015 р. нагороджена грамотою ХГПА за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справі навчання та виховання підростаючого покоління. Має свідоцтва про реєстрацію авторського права на збірки музичних творів: «Поліфонічний твір строгого письма», «Види технік поліфонічного письма», «Поліфонічні твори строгого та вільного письма» та «Комплексне тестове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Історія української музики», «Комплексне тестове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної музики». Мазур І. В. активно займається винахідництвом, має власний винахід «Артикуляційно-вокальний апарат і спосіб його використання».

    

Незнанова (Липчинська) Ніна Іванівна

За період роботи 2000-2015 р. підготувала та випустила друком робочі програми з дисциплін «Методика музичного виховання в загальноосвітній школі», «Технології. (вступ до спеціальності)» (спеціальнсть «Музичне мистецтво») та «Методика музичного виховання в загальноосвітній школі» (спеціальність «Початкова освіта»).

З 1980 року – куратор групи на факультеті початкового навчання (згодом початкової освіти). Групи Ніни Іванівни беруть активну участь у волонтерському русі академії та міста та творчому конкурсі «Подільські візерунки».

 Автор 15 статей наукового та науково-методичного характеру. За період 2006-2017 р. підготувала виховні години за відповідною тематикою, вечори, присвячені «Дню вчителя», свято «8 березня» та «Дню першокурсника». Незнанова Н.І. багато років веде практику зі студентами спеціальності «Музичне мистецтво», в зв’язку з чим розробила посібники: «Інформаційне забезпечення музичного сприймання», «Дитячий альбом П. І. Чайковського. Методичні рекомендації до його вивчення в початковій школі».

За багаторічну сумлінну працю, заслуги в реалізації державної політики в галузі національної освіти, вагомий внесок у справі навчання та виховання підростаючого покоління  Ніна Іванівна нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, 2011 р., знаком Відмінник народної освіти України 1996 р..

 

Поплавська-Мельниченко Юлія Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент

В травні 2010 р. захистила дисертацію на тему: «Взаємодія вербального та музичного компонентів у комунікативних процесах» (Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Кияновська Л.О.) на здобуття наукового ступеня кандидат мистецтвознавства зі спеціальності «Музичне мистецтво».

З 2012 року викладає «Аналіз музичних творів», «Проблеми сучасного музикознавства», «Музичну психологію», «Музичну стилістику» на стаціонарі та заочному відділенні. У методичному доробку також лекції та методичне забезпечення (програми, картки, наочність, хрестоматії) до курсів «Основи теорії музики», “Гармонія” та «Сольфеджіо».

У коло наукових інтересів викладача входять різноманітні проблеми мистецької освіти, зокрема традиційні та новітні способи використання музики у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи, вплив музики на розвиток лінгвістичних здібностей, а також на особистість загалом та інші. За період роботи було видано друком 19 наукових публікацій, 12 з яких – у фахових виданнях.

Поряд з науковою та навчально-методичною діяльністю Юлія Вікторівна певний час займалася публіцистичною діяльністю, активно популяризуючи  класичну музику через публікації про музично-мистецьке життя Хмельниччини. Було надруковано 9 статей з аналізом музичних заходів міста в газетах «Подільські вісті», «Проскурів», «Подільський кур’єр», у збірці «Хмельницький культурний: з минулого в майбутнє», а також в журналі «Українська культура». Брала участь у радіопередачах з бесідами про вплив музики на людину.

 

Трифоненко Надія Борисівна

З 1975 року Надія Борисівна працювала викладачем дисциплін музично-теоретичного циклу Хмельницького педагогічного училища. За свою багаторічну роботу викладач отримала грамоту Міністерства освіти і науки України (2005 р.), знак Відмінник народної освіти України (2001р.), грамоту обласної ради (2009 р.).

За період роботи 2000-2017 р. підготувала та випустила друком робочі програми з «Елементарної теорії музики», «Сольфеджіо» (спеціальність «Музичне мистецтво»), «Основи теорії музики» (спеціальність «Хореографія»).

З 1983 року класний керівник на дошкільному та музично-педагогічному факультеті.  Веде активну шевську роботу (виступи з концертами та музичними лекторіями в ЗОШ № 6 до 8-го Березня, до Дня Перемоги тощо). За період 2004-2017 рік підготувала виховні години: «Світ музичних інструментів» (2009р.); «Вечір до 8-го Березня»  (2008р.); «День гумору» (2007р.); «День збройних сил України», (2006р.), музично-театралізоване дійство «Свято Калити», 2010р., батьківські збори 2009-2013 р.,  шефський концерт в будинку інвалідів та дитячому будинку 2013 р., театралізоване дійство (відкритий виховний захід 61ММ) «Музична казка»(2013р.) тощо.

Надія Борисівна розробила навчально-методичний посібник: «Розспівки та інтонаційні вправи для сольфеджіо»: (навчально-методичний посібник.-Хмельницький: ХГПА, 2009. – 30 с.). Випустила понад 15 наукових та науково-методичних статей. Приймала участь у 7 науково – практичних конференціях.

Крім музично-теоретичних дисциплін викладач з успіхом веде предмет «Додатковий музичний інструмент»(ф-но) та працює в якості концертмейстера.

                      

Адреса:

м.Хмельницький,

вул. Проскурівського підпілля 139, ауд 102.

E-mail: apmp.hm@ukr.net        

© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55