Публічна інформація

Інформація

Посилання

Карантин 2020

Наказ №35 "Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням, викликаним коронавірусом COVID-19"

Наказ №36 "Про забезпечення протиепідемічних заходів"

Наказ №39 "Про забезпечення виконання профілактичних та протиепідемічних заходів"

Наказ №40 "Про організацію заходів запобігання пошитенню коронавірусу COVID-19"

Наказ №41 "Про забезпечення особливостей організації освітнього процесу під час карантину"

Наказ №42 "Про проведення засідання атестаційної комісії дистанційно в 2019-2020 році"

Наказ №43 "Щодо завершення 2019/20 навчального року"

Наказ №45 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19"

Наказ №50 "Про функціонування об’єктів в умовах виникнення надзвичайної ситуації"

Наказ №53 "Про уведення в дію документа «Тимчасовий порядок проведення весняно-літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р. в Xмельннцькій гуманітарно-педагогічній академії в умовах карантину»"

Наказ №54 "Про інформальну освіту науково-педагогічних та педагогічних працівників академії у період надзвичайних (в т. ч. карантинних) ситуацій"

Наказ №55 «Тимчасовий порядок проведення Державної підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у 2019-2020 навчальному році в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії в умовах карантину»

Основні документи

Статут

Проект правил внутрішнього трудового розпорядку

Сертифікати про акредитацію напрямів(спеціальностей)

Ліцензія про надання освітніх послуг

Матеріально-технічне забезпечення

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Стратегія розвитку 

Положення про колегіальні органи

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на 2015-2020 роки

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Додатки до положення про індивідуальний графік навчання

Положення про навчання студентів за освітніми програмами магістра

Положення про підготовку фахівців наукових ступенів доктора філософії і доктора наук

Положення про навчання студентів без відриву від виробництва

Положення про організацію самостійної роботи студентів

Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (Щоденник практики)

Положення про науково-дослідну роботу студентів

Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів

Положення про моніторинг навчальних досягнень студентів на різних організаційних рівнях

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про студентське самоврядування

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про організацію навчально-методичної роботи

Положення про порядок надання навчальній та навчально-методичній літературі грифу Вченої ради

Положення про видання навчальної та наукової літератури

Положення про електронні освітні ресурси

Положення про Вчену раду

Положення про порядок присвоєння вчених звань

Положення про науково-методичну раду

Положення про приймальну комісію ХГПА

Положення про приймальну комісію коледжу ХГПА

Положення про факультет

Положення про кафедру

Положення про наукову бібліотеку

Положення про навчальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про науковий відділ

Положенняпро відділ з організації виховної роботи студентів ХГПА

Положення про відділ канцелярії

Положення про сайт академії

Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників

Концепція розвитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на 2016-2021 рр.

Положення про аспірантуру Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Положення про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

Положення про архівний підрозділ Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Положення  про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

Етичний кодекс вчителя

Наказ про затвердження основних  структурних підрозділів 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про освітні програми

ПОЛОЖЕННЯ Про силабус навчальної дисципліни Хмельницької гуманітарно- педагогічної академії

Положення «Про гаранта освітньої програми у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії»

ПОЛОЖЕННЯ про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ,  АГІСТРАНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Положення про робочу програму навчальної дисципліни Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Санітарний регламент

Стратегія інтернаціоналізації Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Положення про навчальні плани фахової передвищої освіти, першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту

Положення про диплом з відзнакою

Положення про процедуру оцінювання інтегрованих освітніх компонентів

Положення про психологічну службу

ПОЛОЖЕННЯ щодо протидії булінгу (цькуванню) в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

Тимчасове положення про попередню експертизу дисертацій та утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії 

Положення, що регламентують діяльність аспірантури

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Наказ "Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній 

Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання

Переглянути

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

Переглянути умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

Стипендіальне забезпечення

Правила призначення стипендіального забезпечення студентам Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (від 12 січня 2017 р.)

Порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Порядок формування Рейтингу успішності студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, які претендують на стипендіальне забезпечення (академічна стипендія)

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Правила прийому

Правила прийому

Склад керівних органів 

Керівництво академії

Перелік вакантних посад

Вакантних посад немає

Положення про порядок оголошення та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  професорсько-викладацького складу ХГПА

Кошторис та зміни до нього

Кошторис 2015

Кошторис 2016

Кошторис 2017

Кошторис 2018

Кошторис 2019

Кошторис 2020

Кошторис 2021

План використання бюджетних коштів на 2017 рік

План використання бюджетних коштів на 2018 рік

План використання бюджетних коштів на 2019 рік

План використання бюджетних коштів на 2020 рік

План використання бюджетних коштів на 2021 рік

Помісячний план використання бюджетних коштів на 2019 рік

Помісячний план використання бюджетних коштів на 2020 рік

Помісячний план використання бюджетних коштів на 2021 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2020 рік

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2020 рік

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2021 рік

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2021 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка щодо зміни до плану використання бюждетних коштів на 2017 рік

Довідка щодо зміни до плану використання бюждетних коштів на 2017 рік

Довідка щодо зміни до плану використання бюждетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2021 рік

Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2020 рік

Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2021 рік

Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету на 2021рік

План асигнувань загального фонду бюджету 2018

Зведення показників спецфонду кошторису 2018

План асигнувань 2019

План асигнувань 2020

План асигнувань 2021

Зведення показ. спец. фонду кошторису 2019

Зведення показників спец. фонду кошторису на 2019 рік.

Зведення показників загального фонду кошторису на 2019рік

Зведення показників спец. фонду кошторису на 2019 рік.

Зведення показників спец. фонду кошторису на 2020 рік.

 

Договори оренди нерухомого майна

Договір №1

Договір №48

Договір № 43

Договір №52

Договір №72

Річні звіти

Звiт ректора 2014-2015 н.р.

Звiт ректора 2015-2016 н.р.

Звiт ректора 2016-2017 н.р.

Звiт ректора 2017-2018 н.р.

Звіт ректора 2018-2019 н.р

Звіт ректора 2019-2020 н.р

Звіт про наукову роботу

Баланс 2015

Баланс 2016

Баланс 2017

Баланс 2018

Баланс 2019

Баланс 2020

Баланс 2021

Звіти про надходження та використання коштів загального фонду за 2015 рік

Звіти про надходження та використання коштів загального фонду за 2016 рік

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про надходжження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходжження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2019 рік

Звіт про надходження та викоистанння коштів загального фонду

Звіт про надходження та викоистанння коштів загального фонду за 2019 рік

Звіт про надходження коштів отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження коштів отриманих як плата за послуги за 2019 рік

 

Штатний розпис

Штатний розпис на 2015 рік

Штатний розпис на 2016 рік

Штатний розпис на 2017 рік

Штатний розпис на 2017 рік

Штатний розпис на 2018 рік

Штатний розпис на 2018 рік

Штатний розпис на 2019 рік

Штатний розпис на 2019 рік

Штатний розпис на 2020 рік

Штатний розпис на 2020 рік

Штатний розпис на 2021 рік

Інформація щодо проведення тендерних процедур та державних закупівель

Річний план закупівель на 2015 рік

Річний план закупівель на 2016 рік

Річний план закупівель на 2017 рік 

Річний план закупівель на 2018 рік

Річний план закупівель на 2019 рік

Річний план закупівель на 2020 рік

Річний план закупівель на 2021 рік

Додаток до річного плану державних закупівель на 2015р

Щодо проведення тендерних процедур

Звіти про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Договір про закупівлю електричної енергії 18.01.2017

Договір про закупівлю пари та гарячої води 18.01.2017

Звіт про результати проведення закупівлі(електроенергія) 18.01.2017

Звіт про результати проведення закупівлі(тепло/гаряча вода) 18.01.2017

Повідомлення про намір укласти договір(електроенергія)

Повідомлення про намір укласти договір(тепло/гаряча вода)

Звіт про результати проведення процедури закупівлі (електрична енергія) 2018

Звіт про результати проведення процедури закупівлі (тепло) 2018

Звіт про результати проведення процедури закупівлі теплопостачання

Звіт про результати проведення процедури закупівлі Електроенергія

Звіти про результати проведення тендерних процедур закупівлі 2021

 

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг

Розмір плати за навчання

Розрахунок плати за навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на 2020 рік

Розрахунок плати за навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на 2021 рік

Розрахунок плати за навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на 2021-2022 рік

Розрахунок плати за складання кандидатських іспитів

Розрахунок плати за навчання в аспірантурі

Розрахунок плати за навчання в докторантурі

Вартість документів про освіту

Розрахунок плати  проживання  в гуртожитку ХГПА

Розрахунок плати за навчання одного слухача на курсах підвищення кваліфікації в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії у 2020 календарному році

Розрахунок плати за навчання одного слухача підготовчих курсів для іноземців в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії на 2020 навчальний рік

Розрахунок плати проживання одного слухача підготовчих курсів для іноземців в гуртожитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Розрахунок плати проживання одного слухача підготовчих курсів для іноземців в гуртожитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії станом на 01.10.2020 р.

РОЗРАХУНОК плати за навчання одного слухача підготовчих курсів для іноземців в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії з 01.10.2020 року

РОЗРАХУНОК плати за проведення захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії
на 2021 рік

Результати щорічного оцінювання

Здобувачів вищої освіти (для зареєстрованих користувачів)

Науково-педагогічних і педагогічних працівників

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Наказ про результати державної атестації Хмельницького педагогічного коледжу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (наказ № 258-од від 29.05.2015)

Нормативно-установчі документи

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

Рішення Хмельницької обласної ради про право власності

Санітарно-гігієнічний паспорт

Експертний висновок протипожежного стану обєкта

Опис внутрішньої системи якості освіти ХГПА

Висновки експертної комісії з акредитаційної експертизи

 

6.020205 "Образотворче мистецтво"*

6.010102 "Початкова освіта",  8.01010201 "Початкова освіта"

6.020204 "Музичне мистецтво"*, 8.02020401 "Музичне мистецтво"*

6.010101 "Дошкільна освіта", 8.01010101 "Дошкільна освіта"

6.020202 "Хореграфія"*

8.02030302 "Мова і література (англійська)"*

8.18010021 "Педагогіка вищої школи"

8.02030301 "Українська мова та література"*

073 "Менеджмент"

6.030103 «Практична психологія»

6.020101 "Культурологія"

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи 
підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 
(ОКР «молодший спеціаліст») у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

Експертний висновок ГЕР щодо ОП Середня освіта (Українська мова і література)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Середня освіта (Українська мова і література)

Експерний висновок ГЕР ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія); Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія); спеціалізація: 03 Історія; галузь знань 01 Освіта / Педагогіка; рівень вищої освіти: бакалавр освітня кваліфікація: бакалавр Середньої освіти (Історія) професійна кваліфікація: вчитель історії закладу загальної середньої освіти

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); Предметна спеціалізація: 03 Історія; галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітньо-професійна програма «Туризм»; Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм; галузі знань 24 Сфера обслуговування

Освітньо-наукова програма "Освітні, педагогічні науки"; Третього рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки; галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітньо-професійна програма "Соціальна робота" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота, кваліфікація Бакалавр соціальної роботи

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька)); першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;  зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями); спеціалізації 02 (Мова і література (німецька)); галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітньо-професійна програма "Педагогіка вищої школи" спеціальності 011 освітні, педагогічні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Середня освіта (українська мова і література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) предметна спеціалізація 01 українська мова і література галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Рецензії на ОПП Середня освіта (Українська мова)

Освітньо-професійна програма спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітньо-професійна програма "Середня освіта (Інформатика)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика); спеціалізація: 09 Інформатика; галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Освітня кваліфікація: бакалавр середньої освіти (інформатика). Професійна кваліфікація: вчитель закладів середньої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Туризм» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Туризм» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

 

E-mail для коментування освітньо-професійних програм - opp.yakistosvitu@gmail.com

Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії 

Переглянути

Антикорупційна програма

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
АКАДЕМІЇ

Антикорупційні ризики та моніторинг виконання

 

Самооцінювання освітніх програм

Відомості самооцінювання ОПП Середня освіта (Історія)

Відомості самооцінювання ОПП Середня освіта (Українська мова і література)

Відомості самооцінювання ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

Відомості самооцінювання ОПП 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Відомості самооцінювання спеціальності Середня освіта (Історія) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми Туризм

Відомості про самооцінювання освітньої програми Соціальна робота

Самооцінка ОНП 011 Освітні, педагогічні науки

Результати вибору
електронних версій підручників

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

Оголошення

Конкурс на заміщення посади ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Оголошення

Програми Програми
Протоколи Протокол виборів ректора
Співпраця з іншими ЗВО Переглянути

Щорічне оцінювання науковопедагогічних і педагогічних працівників ЗВО 

Щорічне оцінювання науковопедагогічних і педагогічних працівників ЗВО 
   
 
© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55