Виховна робота

Керівництво виховною роботою академії здійснюють:

Шоробура Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.


Слюзко Валентина Іванівна,

проректор з гуманітарної освіти та виховання, кандидат педагогічних наук, доцент.


Пісоцька Леоніда Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти та психології.


 

Дарманська Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, т.в.о декана факультету початкової освіти та філології.


Бучківська Галина Вікентіївна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, декан гуманітарного факультету.


Павлушкіна Олена Василівна, директор інституту кураторства.

             Войтова Людмила Дмитрівна, керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів.


 

Важливою складовою освітнього процесу в Академії є виховна робота зі студентською молоддю. Всі виховні заходи здійснюються відповідно Закону України «Про вищу освіту»,  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 за № 847,  Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002  № 347/2002,  Національної доктрини розвитку освіти на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; інші нормативно-правові акти у сфері освіти, зайнятості й соціально-трудових відносин, документи Болонського й Копенгагенського процесів; наказів, листів, розпоряджень, щодо організації навчально-виховної роботи в період карантину (Постанова Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 № 211, наказ Міністерства освіти і науки України №406 від 16 березня 2020 року «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19»,  наказ №104-од від 17.03.2020 Департаменту освіти Хмельницької обласної державної адміністрації,  Стаття 34 Закону України «Про вищу освіту", Стаття 35 Закону України "Про фахову передвищу освіту", лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-178 від 27 березня 2020 року, рекомендації Всесвітньої організації здоров’я  тощо.

Мета виховної роботи:

- розвиток компетентнісних якостей конкурентноспроможної особистості фахівця, який зможе  реалізувати своє професійне покликання  на вітчизняному та міжнародному ринках праці в освітніх та наукових установах, органах державної влади й управління, підприємствах усіх форм власності за всіма рівнями вищої освіти  відповідно до міжнародних і вітчизняних класифікацій, за якими ведеться підготовка в Академії;

- утвердження в свідомості студентів, магістрів, аспірантів національних, культурних і загальнолюдських цінностей, серед яких найголовніші:

 • людина;
 • доброчесність;
 • совість;
 • свобода;
 • патріотизм;
 • духовність;
 • професіоналізм;
 • відповідальність;
 • довіра;
 • життя в його різноманітності;
 • екологія.

Завдання виховної роботи:

- продукувати  духовні й моральні цінності, які сприятимуть  інтеграції учасників освітнього процесу в громадянське суспільство на основі толерантності, мультикультурності, різноманітності,  активної громадянської позиції;

- формувати в студентів, магістрів, аспірантів розуміння важливості процесу набуття знань як основи загальних та фахових компетентностей   відповідно до освітніх програм;

- розвивати відкритість і готовність до інновацій, завдяки  вивченню й використанню інформаційно-комунікаційних технологій;

-  формувати в здобувачів освіти картину світу в усій його різноманітності на засадах концепції сталого розвитку й розуміння необхідності навчання впродовж життя;

- сприяти поширенню  мультикультурної освіченості у студентському середовищі, здатності  молодих людей до інтеграції в національну й світову культуру;

- працювати з викладачами, кураторами груп, органами студентського самоврядування, студентами над створенням рівноправного і психологічно – позитивного клімату для навчання, дозвілля, організовувати ефективну комунікацію між учасниками освітнього процесу, розвивати психологічну службу Академії;

- сприяти багатогранному розвитку особистості, в тому числі розвивати  вміння самостійно отримувати знання, критично мислити, творчо підходити до вирішення завдань, виявляти ініціативність, успішно вирішувати проблеми,  оцінювати ризики, рішучо й конструктивно виявляти лідерські якості;

- власною державницькою позицією викладачів і студентів, корпоративною етикою та культурою, мовною культурою, ерудицією, повагою до української мови, історії, культури народів, які населяють Україну,  слугувати взірцем закладу, де працюють і навчаються національно свідомі громадяни держави;

- організовувати  дозвілля та культурний  відпочинок  студентів (вечори відпочинку, дискотеки, огляди-конкурси, фестивалі, конференції, спортивні заходи, дні факультетів тощо);

- продовжувати профорієнтаційну роботу, втілювати в практику максимально ефективну систему відбору талановитої молоді до навчання в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії;

− залучати  органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, громадські  організації до створення спільних проектів з підтримки студентської молоді шляхом залучення її до вирішення проблем розвитку міста, області, сприяння працевлаштуванню, надання іменних стипендій, започаткування грандів тощо;

- пропагувати переваги здорового способу життя,  культуру соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;

- сприяти розвитку студентського й громадського самоврядування;

- надавати  консультативно-методичну допомогу структурним підрозділам академії, кураторам груп  з виховної роботи серед здобувачів вищої освіти;

- здійснювати  контроль за реалізацією мети та завдань виховної роботи на факультетах;

- проводити  моніторинг якості та результативності навчально-виховної роботи в академії;

- контролювати   дотримання здобувачами освіти  правил внутрішнього розпорядку Академії, санітарно-гігієнічних норм і правил проживання в гуртожитку, поширювати інформацію про загрозу COVIT – 19 для життя та здоров’я, а також ознайомлювати їх з рекомендаціями щодо непоширення короновірусної інфекції;

- справами і досвідом виховної роботи втілювати  в життя місію Академії: служіння людині, громаді, суспільству через розвиток системи освіти та науки, підготовку конкурентоспроможних кадрів регіону творчим об’єднанням професіоналів сучасного рівня;

- через інноваційні виховні технології сприяти досягненню високих стандартів  візії Академії: лідерство на теренах регіональної вищої освіти як закладу високої корпоративної культури, інноваційної й актуальної освіти та науки, що постійно прагне досконалості через розвиток.

Основні напрями виховної  роботи  в Академії  в 2021-2022 н.р.

 • суспільно-громадянське виховання (громадянська освіта, суспільно-політичні й  корпоративні заходи);
 • національно-патріотичне виховання молоді (вивчення історії України, її героїв, культури, ментальності народу, його традицій і звичаїв, фольклору);
 • морально-етичне виховання (етика міжособистісних відносин, психологічне консультування, гендерна рівність, сімейне виховання, готовність до подружнього життя і виховання дітей у сім’ї, волонтерська робота);
 •  розвиток студентської творчості (наукова, інтелектуальна, художня творчість, естетичне виховання, гурткова та клубна робота, змістовне дозвілля студентів)
 •  соціально-психологічна робота зі студентами (соціальний захист та соціальна адаптація студентів, психологічна служба);
 • методична робота з кураторами груп та викладачами з питань  теорії і практики виховання (обмін досвідом та консультування в Інституті кураторства, Виховному відділі);
 • екологія людини (екологічна освіта та виховання студентів, формування у студентів потреби в здоровому способі життя,  розвиток фізичної культури);
 • корпоративна культура, її розвиток  на традиціях й історії академії, виховання любові до Alma Mater;
 • сприяння роботі органів студентського самоврядування та молодіжних громадських організацій;
 • удосконалення  принципів, технологій та методик профорієнтаційної роботи, розвиток Центру кар’єри для  консультування майбутніх абітурієнтів, студентів і працівників освіти;
 • організація безпечних умов навчання і проживання в умовах загрози COVID – 19.

Виховна робота пронизує весь навчально-виховний процес і впроваджується через усі структурні підрозділи академії.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55