Психологічна служба

Чорна Оксана Миколаївна

Практичний психолог

 

Номер телефону +380676655702

Практичний психолог : Чорна Оксана Миколаївна

 

Завантажити перелік тем занять із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу та вправ із корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи для кураторів академічних груп І-VІІ курсів, викладачів та ін. педпрацівників, які безпосередньо взаємодіють із студентами

 

 

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ХГПА: 
суть, визначення, предмет та завдання.

Психологічна служба освітньої установи є інтегративним явищем, що являє собою єдність чотирьох складових або аспектів, – наукового, прикладного, практичного та організаційного. Науковий аспект передбачає проведення досліджень за проблемами методології та теорії практичної психології освіти, що вивчає індивідуальні прояви вікових закономірностей психічного розвитку, умови становлення особистості та індивідуальності. Завданням наукового аспекту є наукове обґрунтування та операційна розробка психодіагностичних, психокорекційних, психопрофілактичних та розвивальних програм, способів засобів та методів професійного застосування психологічних знань у конкретних умовах освітнього процесу. Відмінність цих досліджень від академічних полягає у тому, що вони не лише виявляють певні психологічні механізми або закономірності, але і визначають психологічні умови розвитку їх у контексті цілісного становлення особистості у майбутнього професіонала, інтегрованої у освітній і виховний процес. Прикладний аспект передбачає можливість використання психологічних знань працівниками освітнього закладу. Головними дієвими особами є педагоги, викладачі, методисти які у співпраці із психологами можуть використовувати новітні психологічні дані для освітніх потреб, цілей та завдань згідно Етичного кодексу та Конвенції прав дитини. Практичний аспект – забезпечують безпосередньо практичні психологи та особи, що входять до складу психологічної служби закладу освіти. До їх завдань не входить створення принципово нових методів дослідження психологічних закономірностей, однак зобов’язанням є професійно – грамотне використання усього того чим володіє сучасна науково–практична діяльність. Організаційний аспект включає створення дієвої структури психологічної служби закладу, забезпечення як взаємодії усіх ланок навчально–виховного процесу з організаційних та змістових питань, так і контроль за професійною діяльністю та підвищенням професійної кваліфікації практичних психологів. Розвиток прикладного, практичного та організаційного аспекту психологічної служби освітньої установи цілком та повністю залежить від розвитку її наукового аспекту, який визначає основну теоретичну базу та формує природу психологічної служби. Саме на основі цієї бази створюється концепція психологічної служби закладу освіти.

Місією психологічної служби є створення психолого-педагогічних умов, які забезпечують духовний розвиток кожної особистості що є складовою навчально–виховного процесу, її душевного комфорту, що лежить в основі психологічного здоров’я та гармонійного функціонування в умовах ефективної та продуктивної діяльності закладу освіти.

Призначення: психологізація системи освіти (сприяння психічному, психофізіологічному та особистісному розвитку в умовах навчально–виховного процесу на усіх вікових етапах його учасників).

Мета: виявлення і створення оптимальних соціально–психологічних умов для розвитку особистості, а саме: психологічний супровід студента у процесі навчання і виховання; допомога куратору та сім’ї у здійсненні навчально–виховної діяльності; психологічне забезпечення, сприяння та розвиток особистості майбутнього професіонала; сприяння особистісному зростанню та професійному самовизначенню педагогів; забезпечення психологічного комфорту педагогічних працівників закладу освіти.

У своїй діяльності психологічна служба керується: Закон України «Про освіту» (від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ із змінами і доповненнями), Закон України «Про вищу освіту» (від 1.07.2014р. № 1556-VII), Положенням про психологічну службу системи освіти України (наказ від 7 червня 2001 р. № 439), Конвенцією ООН про права (від 27 лютого 1991 р. N 789-XII), Етичним кодексом психолога та іншими нормативними, правовими та методичними документами. Практичний психолог здійснює: психологічне вивчення кожної окремої особистості для індивідуального підходу до неї протягом усього періоду навчання та виховання; забезпечення повноцінного розвитку, ранній вияв, профілактика та усунення поведінкових труднощів у межах психологічної компетенції – консультування адміністрації, педагогічного колективу та батьків з проблем навчання та виховання студентів; підвищує рівень психологічних знань; допомагає вирішенню проблем педагогів особистого та професійного характеру.

Основні завдання: - Реалізація у роботі із учасниками навчально – виховного процесу можливостей та резервів розвитку кожної вікової категорії закладу освіти; - Розвиток індивідуальних особливостей – інтересів, здібностей, схильностей, почуттів, захоплень, життєвих планів тощо; - Створення сприятливого для розвитку особистості студентів психологічного клімату, що визначений насамперед організацією продуктивного спілкування із педагогами та однолітками; - Надання своєчасної психологічної допомоги та підтримки студентам, їх батькам, вихователям, кураторам академічних груп, педагогам та іншим учасникам навчально – виховного процесу. Практичний психолог закладу освіти має подвійне підпорядкування. За адміністративною лінією він, як і усі члени педагогічного колективу, підпорядковується керівнику освітньої установи або особі у штат якої включена ставка психолога. За професійною ланкою – психологічному центру, де працюють методисти-психологи, які не лише здійснюють функції контролю за діяльністю психолога, але і надають йому методично – організаційну допомогу та забезпечують співпрацю і професійне спілкування з іншими практичними психологами міста, округу, району, області тощо. Плани роботи на рік, місяць (залежно від запиту адміністрації та власних потреб) психолог складає самостійно, але обов’язково враховує специфіку навчальної установи, її цілі, завдання, а також запити працівників освітнього закладу.

Основні види діяльності практичного психолога: психологічна просвіта; психологічна профілактика; психологічне консультування; психологічна діагностика; корекційно–відновлювальна та розвивальна робота. Результатом психологічної просвіти та психопрофілактичної діяльності є вироблення власної системи поглядів на життя, трансформація системи ціннісних орієнтацій, формування професійного ідеалу; засвоєння культури людських взаємин і соціально – професійних функцій; формування індивідуального стилю навчально – професійної діяльності та власної моделі моральної поведінки; опанування форм ефективного професійно – ділового спілкування; збереження особистісного психологічного здоров’я та гідного ставлення до оточуючих. Психологічне консультування передбачає кваліфіковану допомогу психолога у розв’язанні тих проблем, з якими до нього самостійно або за порадою інших людей звертаються студенти, батьки, викладачі та педпрацівники. В основі психологічного консультування лежить глибоке розуміння психологом суті проблеми, висвітлення об’єктивної точки зору та сприяння усвідомленню провідних моментів тупикової ситуації, а також надання конкретних рекомендацій щодо шляхів розв’язання актуальних питань згідно інтересів клієнта, але таким чином щоб це було прийнятно для кола його оточення. Психодіагностика являє собою поглиблене проникнення психолога у внутрішній світ досліджуваного за допомогою спеціального методичного інструментарію. На основі одержаних результатів здійснюється прогнозування подальшого розвитку потенціалу досліджуваних, п також планується психологічна корекція. Корекційно–відновлювальна та розвивальна робота слугує відродженню та розвиткові лабільності та пластичності особистісних якостей, конструктивній видозміні та переорієнтації несприятливих моделей поведінки на соціально прийнятні способи реагування. Психокорекція є напрямом психологічного впливу на ті або інші психологічні структури з метою забезпечення повноцінного розвитку та функціонування особистості, а також основною умовою та провідним механізмом активізації прийняття та засвоєння нових соціальних ролей – роль студента, майбутнього фахівця, молодіжного лідера тощо. Таким чином, психологічна служба покликана підвищувати психологічну культуру викладачів та студентів, забезпечувати належний рівень їхньої психологічної компетенції, сприяти психологічній підтримці навчально – виховного процесу та допомагати у розв’язанні різноманітних особистих і професійних проблем, які мають психологічне підґрунтя.

Іспити без стресу

Корисні поради - завантажити

Рекомендації щодо профілактики цькувань та зниження впливу булінгу

«ПОКИ МИ НА КАРАНТИНІ» - поради щодо ефективності дозвілля та роботи

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55