Публічна інформація

Інформація

Посилання
Основні документи

Статут

Проект правил внутрішнього трудового розпорядку

Сертифікати про акредитацію напрямів(спеціальностей)

Ліцензія про надання освітніх послуг

Матеріально-технічне забезпечення

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Положення про колегіальні органи

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на 2015-2020 роки

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про формування основних документів з організації навчального процесу

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Додатки до положення про індивідуальний графік навчання

Положення про навчання студентів за освітніми програмами магістра

Положення про підготовку фахівців наукових ступенів доктора філософії і доктора наук

Положення про навчання студентів без відриву від виробництва

Положення про організацію самостійної роботи студентів

Положення про практичну підготовку студентів

Положення про науково-дослідну роботу студентів

Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів

Положення про моніторинг навчальних досягнень студентів на різних організаційних рівнях

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про студентське самоврядування

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про систему післядипломної освіти

Положення про організацію навчально-методичної роботи

Положення про порядок надання навчальній та навчально-методичній літературі грифу Вченої ради

Положення про видання навчальної та наукової літератури

Положення про електронні освітні ресурси

Положення про діяльність академії у сфері інтелектуальної власності

Положення про Вчену раду

Положення про науково-методичну раду

Положення про приймальну комісію

Положення про факультет

Положення про кафедру

Положення про наукову бібліотеку університету

Положення про інформаційно-комп’ютерний центр

Положення про навчальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про відділ практики

Положення про науковий відділ

Положенняпро відділ з організації виховної роботи студентів ХГПА

Положення про відділ канцелярії

Положення про сайт академії

Положення про порядок проведення виборів ректора

Інструкція про порядок оформлення організаційно-розпорядчих документів

Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників

Концепція розвитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на 2016-2021 рр.

Положення про аспірантуру Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Положення про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

Положення про архівний підрозділ Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Наказ про затвердження основних  структурних підрозділів 

Організація освітнього процесу

Положення про організацію навчального процесу в умовах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS)

Положення про організацію освітнього процесу

Наказ "Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній 

Стипендіальне забезпечення

Правила призначення стипендіального забезпечення студентам Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (від 12 січня 2017 р.)

Порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Порядок формування Рейтингу успішності студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, які претендують на стипендіальне забезпечення (академічна стипендія)

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Правила прийому

Правила прийому

Склад керівних органів університету

Керівництво академії

Перелік вакантних посад

Вакантних посад немає

Положення про порядок оголошення та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  професорсько-викладацького складу ХГПА

Кошторис та зміни до нього

Кошторис 2015

Кошторис 2016

Кошторис 2017

Кошторис 2018

Кошторис 2019

План використання бюджетних коштів на 2017 рік

План використання бюджетних коштів на 2018 рік

План використання бюджетних коштів на 2019 рік

Помісячний план використання бюджетних коштів на 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2019 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка щодо зміни до плану використання бюждетних коштів на 2017 рік

Довідка щодо зміни до плану використання бюждетних коштів на 2017 рік

Довідка щодо зміни до плану використання бюждетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

План асигнувань загального фонду бюджету 2018

Зведення показників спецфонду кошторису 2018

План асигнувань 2019

Зведення показ. спец. фонду кошторису 2019

Зведення показників спец. фонду кошторису на 2019 рік.

Зведення показників загального фонду кошторису на 2019рік

Зведення показників спец. фонду кошторису на 2019 рік.

 

Річні звіти

Звiт ректора 2014-2015 н.р.

Звiт ректора 2015-2016 н.р.

Звiт ректора 2016-2017 н.р.

Звіт про наукову роботу

Баланс 2015

Баланс 2016

Баланс 2017

Баланс 2018

Баланс 2019

Звіти про надходження та використання коштів загального фонду за 2015 рік

Звіти про надходження та використання коштів загального фонду за 2016 рік

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про надходжження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження та викоистанння коштів загального фонду

Звіт про надходження коштів отриманих як плата за послуги

 

Штатний розпис

Штатний розпис на 2015 рік

Штатний розпис на 2016 рік

Штатний розпис на 2017 рік

Штатний розпис на 2017 рік

Штатний розпис на 2018 рік

Штатний розпис на 2018 рік

Штатний розпис на 2019 рік

Штатний розпис на 2019 рік

Інформація щодо проведення тендерних процедур та державних закупівель

Річний план закупівель на 2015 рік

Річний план закупівель на 2016 рік

Річний план закупівель на 2017 рік 

Річний план закупівель на 2018 рік

Річний план закупівель на 2019 рік

Додаток до річного плану державних закупівель на 2015р

Щодо проведення тендерних процедур

Звіти про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Договір про закупівлю електричної енергії 18.01.2017

Договір про закупівлю пари та гарячої води 18.01.2017

Звіт про результати проведення закупівлі(електроенергія) 18.01.2017

Звіт про результати проведення закупівлі(тепло/гаряча вода) 18.01.2017

Повідомлення про намір укласти договір(електроенергія)

Повідомлення про намір укласти договір(тепло/гаряча вода)

Звіт про результати проведення процедури закупівлі (електрична енергія) 2018

Звіт про результати проведення процедури закупівлі (тепло) 2018

Звіт про результати проведення процедури закупівлі теплопостачання

Звіт про результати проведення процедури закупівлі Електроенергія

 

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг

Розмір плати за навчання

Розрахунок плати за складання кандидатських іспитів

Розрахунок плати за навчання в аспірантурі

Розрахунок плати за навчання в докторантурі

Вартість документів про освіту

Розрахунок плати  проживання  в гуртожитку ХГПА

Результати щорічного оцінювання

Здобувачів вищої освіти (для зареєстрованих користувачів)

Науково-педагогічних і педагогічних працівників

Положення про щорічне оцінювання

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Наказ про результати державної атестації Хмельницького педагогічного коледжу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (наказ № 258-од від 29.05.2015)

Нормативно-установчі документи

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

Рішення Хмельницької обласної ради про право власності

Санітарно-гігієнічний паспорт

Експертний висновок протипожежного стану обєкта

Опис внутрішньої системи якості освіти ХГПА

Висновки експертної комісії з акредитаційної експертизи

 

6.020205 "Образотворче мистецтво"*

6.010102 "Початкова освіта",  8.01010201 "Початкова освіта"

6.020204 "Музичне мистецтво"*, 8.02020401 "Музичне мистецтво"*

6.010101 "Дошкільна освіта", 8.01010101 "Дошкільна освіта"

6.020202 "Хореграфія"*

8.02030302 "Мова і література (англійська)"*

8.18010021 "Педагогіка вищої школи"

8.02030301 "Українська мова та література"*

073 "Менеджмент"

6.030103 «Практична психологія»

6.020101 "Культурологія"

Освітньо-професійні програми

ОПП Середня освіта (Історія)

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

ОПП Середня освіта (Українська мова і література)

ОПП Соціальна робота

ОПП Туризм

ОПП Хореографія

Антикорупційна програма АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
АКАДЕМІЇ

Моніторинг якості знань студентів 

Факультет початкової освіти та філології

Факультет дошкільної освіти

Факультет мистецтв

Результати вибору
електронних версій підручників

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

Оголошення

Конкурс на заміщення посади ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Оголошення

Програми Програми
Протоколи Протокол виборів ректора
© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55