Керівництво закладу

Шоробура Інна Михайлівнадоктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, академік Академії наук вищої освіти України, академік Української технологічної академії, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

За здобутки у галузі освіти і науки І.М. Шоробура нагороджена нагрудними знаками «Відмінник народної освіти України», «В.О. Сухомлинського», «К.Д.Ушинського» та «За наукові досягнення»; медаллю «Григорій Сковорода»; грамотами Міністерства освіти і науки України; почесними грамотами Національної Академії педагогічних наук, міського голови, управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

Лауреат міської премії ім. Б. Хмельницького.

Заслужений діяч науки та техніки України.

Переможниця в номінації «Рейтинг» Всеукраїнського конкурсу «Жінка ІІІ тисячоліття».

І.М.Шоробурою  опубліковано понад 350 наукових праць.  Серед них навчальні посібники «Університетська освіта». «Від творчого пошуку до педагогічних інновацій», «Менеджмент», «Педагогічний менеджмент», «Менеджмент вищої освіти», «Менеджмент в освіті: зарубіжний досвід» та ін.

Інна Михайлівна Шоробура є головним редактором збірників наукових праць «Педагогічний дискурс», «Актуальні питання мистецької педагогіки», «Наукові записки аспірантів та молодих вчених ХГПА». Член редакційної колегії наукових періодичних видань.

Проблематика наукової школи – дослідження історії розвитку освіти України  та проблеми педагогічного менеджменту. І.М.Шоробура  підготувала  кандидатів педагогічних наук із спеціальностей: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки. Представниками наукової школи з історії педагогіки захищено дисертаційні дослідження, написано монографії, підручники, посібники, статті. У дисертаційних дослідженнях розкрито основні етапи та тенденції розвитку досліджуваних явищ, а також запропоновано рекомендації щодо використання позитивного досвіду минулого в організації навчально-виховного процесу у сучасній українській школі.

Інна Михайлівна – член експертної ради з педагогіки ВАК України, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

І.М.Шоробура  проводить активну науково-громадську діяльність в Україні та за її межами, виступає організатором проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій і наукових семінарів з проблем розвитку та реформування освіти, у тому числі таких щорічних  конференцій, як «Педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського»  та «Духовні витоки Поділля».  Депутат Хмельницької обласної ради.

І.М.Шоробура  є президентом Хмельницького територіального відділення Малої академії наук.  Голова, член журі Всеукраїнських учнівських та студентських олімпіад з педагогіки та географії.

Пройшла стажування в Польщі, Словенії, Греції, Канаді.

Активний громадський діяч.

І.М.Шоробура з 2009 року очолює Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію – один з найстаріших освітніх закладів Поділля. В закладі сьогодні здійснюється підготовка фахівців за 10-ма напрямами 19-ти спеціальностями. На базі академії діє аспірантура та докторантура за спеціальностями 011 «Науки про освіту», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»; спеціалізована вчена рада Д 70.145.01 за 2-ма спеціальностями.

У структурі закладу функціонують регіональні лабораторії. На базі академії проходять: Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції. Вагоме місце у цьому процесі належить науковій роботі.

Академія формує майбутнього українського вчителя, представника української національної еліти, провідника національної ідеї, на засадах демократизму і гуманізму, громадянськості, здатного творчо, активно, відповідально впливати на виховний процес в школі.

Найвизначніші публікації:

1. Шоробура І. М. Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (XIX-XX століття): [монографія] / Інна Михайлівна Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2008. – 445 с.
2. Шоробура І.М. Шкільна географічна освіта: історія, проблеми, перспективи. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2005. – 350 с. – Бібліогр.: с. 303–347.
3. Природа на службі людини / Осадчий В.П., Шоробура І.М. – Хмельницький, 2004.– 326с.– Бібліогр.: с. 336–339.


 

Ректор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліщук Олександр Сергійович
Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор філософських наук, професор.

Поліщук Олександр Сергійович народився 28 серпня 1979 року в селі Великий Чернятин Старокотянтинівського району Хмельницької області. 1994 року закінчив Великочернятинську середню школу. Цього ж року вступив до Хмельницького педагогічного училища, яке закінчив 1998 року.

З 1996 по 2001 рік навчався у Кам’янець-Подільському педагогічному університеті на історичному факультеті (заочна форма). Отримав диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, історія» і кваліфікацію – вчитель історії.

Свою трудову кар’єру розпочав з вересня 1998 року вчителем історії Іванковецького НВК Хмельницького району. З вересня 2001 року переведений на посаду викладача суспільних дисциплін Хмельницького педагогічного училища.

2002 року закінчив магістратуру Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова і отримав диплом магістра за спеціальністю «Історія».

У період з 2002 по 2003 рік проходив строкову військову службу у Збройних силах України.

2003 року вступив до Хмельницького університету управління та права на юридичний факультет (заочна форма), який закінчив 2006 року і одержав кваліфікацію юриста.

З 2006 по 2009 рік навчався в аспірантурі Інституту вищої освіти АПН України.

2009 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Соціалізація особистості як громадянина України: соціально-філософський аналіз» і здобув науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

З вересня 2009 до липня 2011 року обіймав посаду доцента кафедри суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

2011 року присвоєно вчене звання доцента на рівні Міністерства освіти і науки України.

2016 року захистив докторську дисертацію на тему «Ціннісні засади колективної дії у сучасному суспільстві (філософський аналіз)» і здобув науковий ступінь доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

2019 року присвоєно вчене звання професора на рівні Міністерства освіти і науки України.

Автор понад 100 наукових праць, серед яких один навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України й три монографії.


 

Галус Олександр Мар’янович
Проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор.

Закінчив у 1980 р. Чернівецький державний університет за спеціальністю “географія”. Здобув другу повну вищу освіту за спеціальністю “німецька мова та література”. Працював учителем географії, завідувачем кабінетом географії, завідувачем кафедри Хмельницького обласного інституту удосконалення вчителів. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію, з 2000 р. – доцент. З 2000 р. до 2006 р. – проректор з навчальної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. З 2006 р. – проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти" за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. Професор (2011 р.).

Почесне звання: дійсний член (академік) Української академії акмеологічних наук (2016 р.).

Коло наукових інтересів: теорія та методика управління освітою, педагогічне управління освітніми процесами у ступеневому ВНЗ, психологія педагогічного менеджменту, педагогіка і психологія вищої школи, соціальна педагогіка, порівняльна педагогіка. Під керівництвом О. М. Галуса виконується державна науково-дослідна програма: "Управління процесом професійної адаптації особистості в системі неперервної педагогічної освіти". Під керівництвом О. М. Галуса проведено успішні захисти дисертаційних досліджень здобувачами наукового ступеня кандидата педагогічних наук, є науковим консультантом і науковим керівником аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук.

Найвизначніші публікації: Автор 7-ми посібників (у т.ч. 5 з грифом МОН України), 4 монографії, з них 2 – одноосібні, більше 140 наукових і науково-методичних праць та публікацій.

Нагороджений знаком "Заслужений діяч науки і техніки України".


 

Проректор з наукової роботи

Слюзко Валентина Іванівна
Проректор з гуманітарної освіти та виховання, кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилась на Київщині в сім’ї педагогів. Після закінчення школи вступила до Уманського педагогічного училища ім.Т.Шевченка. Вищу освіту за спеціальністю “Філологія” отримала у Вінницькому державному педагогічному інституті. Працювала вчителем загальноосвітньої школи, вихователем, викладачем вищого педагогічного закладу. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2005 році отримала наукове звання доцента.

Коло наукових інтересів: історія, теорія і методика виховання; історія, теорія та методика літератури.

 


 

Проректор з гуманітарної освіти та виховання

Біницька Олена Петрівна

Проректор з економічних питань, кандидат економічних наук, доцент.

Народилася у м. Запоріжжя, де закінчила спеціалізовану загальноосвітню школу з поглибленим вивченням англійської мови.

У 1986 р. з відзнакою закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування  здобувши кваліфікацію «Економіст».

Авторка понад 80 наукових праць, серед яких 10 колективних монографій опублікованих у наукових виданнях України та зарубіжних країн та 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science.

У 2002 році захистила  кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення системи планування та фінансування підготовки педагогічних кадрів» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних  наук (спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика здобувши науковий ступінь кандидат економічних наук У 2005 році отримала вчене звання доцент кафедри соціально-економічних дисциплін.

У 2007 році отримала почесне звання відмінник освіти. У 2008 році нагороджена настільною медаллю ім. М.М. Дарманського «За наполегливість у науці».

У 2018 році стала переможцем XIII-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручник і монографія» за розділ у колективній монографії «Гуманно особистісна педагогіка в дії» здобувши першу премію.

У 2017 році пройшла міжнароджне стажування для українських науковців у Познанській Вищій Банковій Школі (відділі економічному міста Щецин) Республіка Польща.

Наукові інтереси: економіка освіти, управління освітою, фінансування закладів освіти в Україні та в провідних країнах світу.

 


 

Проректор з економічних питань

 

Ящук Інна Петрівна
Декан факультету початкової освіти та філології, доктор педагогічних наук, професор.

Ящук Інна Петрівна народилася 4 вересня 1972 року в м. Хмельницькому. Після закінчення Хмельницького педагогічного училища, Кам’янець-Подільського інституту працювала вчителем початкових класів Хмельницької загальноосвітньої школи. У 1993 році була вибрана на посаду голови студентського профкому Хмельницької гума унітарно-педагогічної академії. З того часу почала активно займатися підготовкою студентської молоді до професійного майбуття. Працюючи в профспілці України, будучи обраною делегатом 4 з’їзду профспілок України представляла інтереси та права молоді. Багато цих переконань відображені у кандидатській дисертації, яку захистила 2001 р. Більше 40 наукових праць сприяли присвоєнню в 2005 році звання доцента педагогічних наук. Ящук Інна Петрівна успішно захистила докторську дисертацію, де розглядається проблема становлення молодого вчителя. Обіймає посаду декана факультету, на якому навчається більше тисячі майбутніх учителів молодших класів. Пишається своїми вчителями, колегами та студентами. "За молоддю майбутнє – тому її треба поважати, та активно співпрацювати", – вважає Ящук І.П. Життєве її кредо: "Дорогу осилит идущий" тому і намагається долати вершини наукової та педагогічної майстерності".

Нагороджена знаком "Заслужений діяч науки і техніки України".


 

Завідуюча відділенням заочного навчання

Пісоцька Леоніда Станіславівна
Декан факультету дошкільного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилась у мальовничому селі Сатанівка Городоцького району Хмельницької області у 1953 році. Закінчила Сатановецьку восьмирічну школу у 1968 р., Хмельницьке педагогічне училище у 1971 р. за спеціальністю "Дошкільне виховання". Кваліфікацію викладач дошкільної педагогіки і психології здобула у Рівненському педагогічному інституті (1977 р.), а керівник навчального закладу і магістр у Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті (2003 р.) З 1977 р. – викладач циклової комісії предметів дошкільного циклу, викладає психологію, куратор груп. З 1986 р. – завідувач дошкільного відділення Хмельницького педагогічного училища. У зв’язку з реорганізацією навчального закладу в заклад вищого рівня акредитації з 2000 р. – декан факультету дошкільного виховання. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію "Соціально-педагогічні умови розвитку дошкільної освіти в регіоні" під керівництвом мудрого керівника, науковця, людини з великої літери – Дарманського Миколи Миколайовича. У 2007 р. отримала звання доцента кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик. Одружена, має дві доньки, які також педагоги і 4-х внуків.

Коло наукових інтересів: управлінські аспекти в дошкільній освіті, підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до управлінської діяльності, професійна підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку.


 

Декан факультету дошкільного виховання

Бучківська Галина Вікентіївна

декан гуманітарного факультету, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України

 

Галина Вікентіївна Бучківська народилася 18 жовтня 1974 року в селищі Міцівці Дунаєвецького району Хмельницької області.

У 1989 році закінчила Хмельницьку середню школу №15. Тоді ж вступила до Хмельницького педагогічного училища яке закінчила у 1993 році.  Тоді ж розпочала свою трудову діяльність лаборантом, а за рік викладачем у Хмельницькому педагогічному училищі. Продовжила здобувати освіту у Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Початкове навчання. Народознавство», який закінчила у 1997 році. Пізніше, навчаючись на факультеті післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який закінчила у 2009 році, здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Технологічна освіта».

2001 року  захистила кандидатську дисертацію на тему „Розвиток В.О.Сухомлинським теорії і практики виховання в учнівському колективі” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Продовжила свій науковий поступ навчаючись у докторантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Докторська дисертація зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: „Система професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва” захищена у 2019 році.

 

Присвоєні вчені звання доцента (2006) і професора (2018). 

Нагороджена нагрудним знаком  “Відмінник освіти України” (2006).

Науковий керівник дисертаційних досліджень, офіційний опонент; автор понад 180 науково-педагогічних та методичних праць, монографій, навчальних посібників.

Напрямами наукової діяльності професора Галини Бучківської є питання розвитку творчої особистості через залучення до активної творчої діяльності в галузі національної культури та питання розвитку професійної компетентності студентів вищих педагогічних закладів освіти.

Затверджена у складі фахового журі 3 (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» у номінації «Початкова освіта» (Наказ МОН України №1154 від 27.09.2016 року) та у складі фахового журі 3 (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Образотворче мистецтво» (Наказ МОН України №122 від 04.02.2020року).

Голова підкомісії 014.1 науково-методичної комісії з вищої освіти МОН України.

Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (2020)

В галузі освіти і науки багаторазово відзначалася нагородами різних рівнів.  У 2001, 2009 і  році нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України,  у 2011 році – грамотою Академії педагогічних наук України. У 2016 – грамотою Верховної ради України. У 2018 році – медаллю  Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.».

Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (2010 р.) та заступник голови  Хмельницького обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України; член Спілки дизайнерів України (2014 р.) та Всеукраїнської академії автентики (2015 р.).

  • лауреат Хмельницької обласної премії імені В’ячеслава Розвадовського в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (2009);
  • стипендіат Хмельницької міської ради 2010 року для провідних митців міста Хмельницького (2009);
  • лауреат Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти і науки (2012);
  • лауреат Хмельницької обласної премії імені Ніни Косарєвої в галузі декоративно-прикладного мистецтва (2013);
  • стипендіат Хмельницької обласної державної адміністрації 2015 року для провідних митців Хмельницької області (2015);
  • лауреат Хмельницької міської премії імені Богдана Хмельницького в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (2016);
  •  Заслужений діяч мистецтв України (2017).

 

Основні наукові публікації:

1.            Polishchuk Oleksandr, Buchkivska Galyna and Pavlishena Liudmyla. The Metaphor of Dialogue: Philosophical Conceptualization and Implementation to Social and Learning Practice. Philosophy and Cosmology. 2018. Vol. 20. Р. 120–128. (Web of Science)

2.            Nyshchak Ivan, Martynets Liliia, Kurach Mykola, Buchkivska Galyna, Greskova Valentyna, Nosovets Nataliia. Didactic Opportunities of Information and Communication Technologies in Graphic Training of Future Technology Teachers. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2020. Volume 11. Issue 2. P. 104-123. (Web on Science)

3.            Бучківська Г. Підготовка майбутнього педагога до роботи в навчальному закладі полікультурного простору засобами музею народного мистецтва. Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Tm edited by Andrzej Kokiel The WSB University in Poznan Press. Nr. 11/2016. 202 с. С.191-199.

4.            Бучківська Г. Професійне становлення майбутнього вчителя початкових класів засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ФОП Сікорська С.В., 2017. Вип. 23. С. 23–28.

5.            Бучківська Г. В. Розвиток художньо-естетичних цінностей майбутніх учителів початкових класів засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 17: Теорія і практика навчання та виховання: зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 28. С. 32–38.

6.            Бучківська Г. В. Вплив народного декоративно-ужиткового мистецтва на етнокультурне становлення і розвиток майбутнього вчителя початкових класів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 135. С. 45–52.

7.            Buchkivska Galyna Vikentiivna. Ethnocultural Formation of the Future Primary School Teacher by Means of Folk Decorative-Applied Arts. Proceedings of the Third International Conference of European Academy of Science. December 20–30, 2018, Bonn, Germany. Р. 97–98.

8.            Бучківська Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі художньо-трудової діяльності майбутніх учителів початкових класів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль: Вид. відділ ТНПУ, 2018. № 1. С. 39–46.

9.            Buchkivska G. Potential of the Centres of Traditional Folk Handikrafts of Podillia Region in Artistic-Labor Training of the Future Primary School Teacher. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2018. N VI (65), issue 155. P. 11–14.

10.          Бучківська Г. В. Організаційно-педагогічні умови реалізації системи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ФОП Сікорська С.В., 2018. Вип. 25. С. 50–62.

11.          Бучківська Г. В. З досвіду художньо-трудової підготовки майбутніх учителів початкових класів у галузі народного декоративно-ужиткового мистецтва. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / голов. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2018. Вип. 7. С. 12–18.

12.          Бучківська Г. В. Культурологічний аспект професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 59. С. 8–21

13.          Бучківська Г. В. Вплив народного декоративно-ужиткового мистецтва на етнокультурне становлення і розвиток майбутнього вчителя початкових класів. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / голов. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2018. Вип. 8. С. 14–18.

14.          Mykola BALUKH, Galyna BUCHKIVSKA. Major aspects of implementation of applied kinesiology in the formation of health care competencies of future primary school teachers. Natural Science Readings. Bratislava, 2019. №1, volume 1. S. 88-93.

15.          Бучківська Г.В., Демченко І.І., Бабій І.В., Балух М.М., Наливайко М.В., Максимчук І.А., Максимчук Б.А. Проблеми валеологічної освіти в рамках системного підходу. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць / За ред. О.В.Тимошенка. – Київ : Видавництво імені М.П.Драгоманова, 2020. Вип. 5 (125) 20. –  С . 35-43.

16.          Бучківська Г. В. Григор’єва А.А. Розвиток творчої особистості майбутнього учителя початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / голов. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2020. Вип. 11. С. 9-15.

17.          Binytska K., Buchkivska G., Kokiel A. Requirements for Professional  Competencies of English Teacher in EU Countries.  Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2020. №2(63). С. 85-90.

 

Підручники, посібники, монографії:

1.            Павич Н. М., Бучківська Г. В. Трудове навчання: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Київ: Грамота, 2015. 144 с.

2.            Бучківська Г. В. Професійна підготовка майбутніх педагогів шляхом реалізації ідей Василя Сухомлинського (етнохудожній аспект) Нова українська школа – діалог з Василем Сухомлинським: кол. монографія / укл. М. М. Балух, Г. В. Бучківська, І. С. Вітюк, І. А. Гайдамашко, В. П. Давидова, Г. І. Дудчак, Н. В. Казакова, Л. А. Машкіна, І. О. Рашина, Н. А. Сівак, Т. М. Цегельник, С. В. Чернюк, О. Л. Шквир, І. М. Шоробура, І. П. Ящук. Хмельницький: ФОП Казаков О.М., 2018. С. 25–37.

3.            Buchkivska G. Professional preparation of the future primary school teacher on the bases of people’s decorative-applied art (competent aspect). Professional competency of modern specialist: means of formation, development and improvement: monograf. Warsaw: BMT Eridia Sp. z o. o., 2018. P. 272–284.

4.            Бучківська Г. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва: монографія / за наук. ред. Г. В. Терещука. Хмельницький: ПП Заколодний М.І., 2019. 420 с.

5.            Buchkivska G., Baranovska V. Use of Information and Communication  Technologies to Enhance Project Activity of Future Primary School  Teachers.  Modern Technologies and Design Art: monograph. Katowice, 2020.  P. 230-236.

6.            Buchkivska G., Greskova V., Binytska K. Conception of Vocational  Training of Future Primary School  Teachers on the Principles of Ethnodesign.  Modern Technologies and Design Art: monograph. Katowice, 2020.  P. 237-245.

7.            Binytska K., Buchkivska G., Greskova V. Peculiarities of cultural-artistic education in primary schools and gymnasia of the countries of the European Union.  Organization and management in the services’ sphere on selected examples. Editors: Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-02-3; P 259-266pp. 495, illus., tabs., bibls.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55