Циклова комісія диригентсько-хорових дисциплін та вокалу

 

 

 

 
Ковтонюк Любов Дмитрівна, 
завідувач предметно-циклової комісії
диригентсько-хорових дисциплін та вокалу.

 

Сучасні реалії висувають якісно нові вимоги до професійної підготовки та контролю знань майбутніх вчителів музики. У контексті становлення і розвитку музично-педагогічної освіти на Поділлі важливе місце займає кафедра теорії та методики музичного мистецтва ХГПА, до складу якої входить предметно-циклова комісія диригентсько-хорових дисциплін та вокалу. Діяльність комісії визначається різними історичними періодами функціонування вищого навчального закладу.

У 1991 р. в Хмельницькому педагогічному училищі відкрили музично‑педагогічне відділення. У 1992 р. було створено п’ять комісій, серед них циклова комісія хорового диригування (завідувач Л. Д. Ковтонюк) та циклова комісія вокалу (завідувач Є. П. Чалий). У 1997 р. в результаті об’єднання двох комісій почала існувати одна предметно-циклова комісія диригентсько‑хорових дисциплін та вокалу, яку очолює дотепер старший викладач, магістр управління навчальним закладом Л. Д. Ковтонюк.

Зміна статусу закладу у 2000 р. (утворення гуманітарно-педагогічного інституту) призвела до створення на базі музично-педагогічного відділення музично-педагогічного факультету і кафедри диригентсько-хорових дисциплін та вокалу на базі циклової комісії. У 2003 р. після реорганізації інституту в гуманітарно-педагогічний університет, а у 2006 р. в гуманітарно‑педагогічну академію, відбулось утворення кафедри теорії та методики мистецтв (згодом – теорії та методики музичного мистецтва). Разом з іншими цикловими комісіями музичного спрямування предметно‑циклова комісія диригентсько-хорових дисциплін та вокалу входить до її складу та успішно розвивається.

Навчальна діяльність циклової комісії здійснюється в межах предметів фахового спрямування: хорове диригування (виноситься на державну атестацію), хоровий клас і практикум роботи з хором, зведений хор, хорознавство та хорове аранжування, дитяча хорова література, методика викладання диригування, постановка голосу, вокал, методика викладання вокалу.

Викладачі кафедри організовують навчальну діяльність так, щоб усвідомлений інтерес майбутнього вчителя музики до професійного блоку знань, умінь і навичок перейшов у переконання щодо доцільності і необхідності їх у майбутній педагогічній діяльності. Особлива увага приділяється індивідуальній роботі з кожним студентом, в залежності від здібностей, довузівської підготовки, можливостей голосу тощо.

Предмет «хорове диригування» включає теоретичні знання, оволодіння мануальною технікою, читання партитур, вміння самостійно інтерпретувати твори вітчизняної та зарубіжної хорової класики, сучасної хорової музики, навички керування хоровим колективом, набуття різних прийомів, методів роботи з хором; засвоєння навичок, методів, прийомів формування співацького голосу . Своїм натхненням викладачі вміють залучити студентів до активної діяльності і створити умови для реалізації їх природних задатків та індивідуальних здібностей.

Предмети «хорознавство» та «хорове аранжування» допомагають оволодіти музично-теоретичними знаннями, теоретичними основами хорового мистецтва, які вкрай необхідні майбутнім керівникам професійних та аматорських колективів. Знання цих предметів дають майбутнім фахівцям додаткові можливості для збагачення репертуаром, який підбирає (аранжує, перекладає) диригент, враховуючи професійні можливості колективу. Все це використовують студенти під час практичної роботи з хором, вивченні дитячого репертуару з першокурсниками.

У підготовці майбутнього фахівця центральним навчальним предметом є «хоровий клас і практикум роботи з хором», в процесі опрацювання якого комплексно застосовуються і закріплюються набуті знання, уміння і навички з хорознавства, диригування, теорії та історії музики, сольфеджіо, постановки голосу, методики музичного виховання, гри на музичному інструменті. Тому саме хоровий клас визначає загальний рівень музично‑теоретичної і вокально-хорової підготовки випускників і вимагає найтіснішого зв’язку між музичними дисциплінами, оскільки саме так досягається єдність у формуванні високих професійних якостей спеціаліста.

Викладачі «постановки голосу» та «вокалу» з перших років навчання займаються розвитком вокально-технічних навичок. Творчий процес на уроках зумовлений специфікою діяльності. Він має двосторонній характер, з одного боку творчість та досвід викладача, з другого – творча робота студента. Комбінуючи різні форми, методи, прийоми методик (показ голосом, мовна розповідь, тактильні прийоми, вміння діагностувати спів), викладачі вокалу досягають значних результатів у формуванні співочого голосу – необхідного інструменту вчителя. Створюючи атмосферу психологічної розкутості, вдало підбираючи репертуар, педагоги забезпечують успішний навчальний процес.

Методики викладання диригування та вокалу є одними із основних навчальних дисциплін музично-педагогічної освіти у вищій школі. Підготовка магістра, викладача диригування та вокалу у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації базується на формуванні виконавських навичок, тому вимагає певної поступовості в роботі. Викладачі цілеспрямовано готують слухачів магістратури до майбутньої фахової педагогічної діяльності. Установка на взаємодію диригентського, вокального та методичного компонентів передбачає орієнтацію на здобуття майбутніми фахівцями знань та практичного досвіду, пов’язаного із викладацькою діяльністю.

За роки існування комісії утворилася яскрава когорта спеціалістів високого професійного рівня – викладачів-майстрів та молодих фахівців, які готують майбутніх вчителів музики. Очолює циклову комісію диригентсько-хорових дисциплін та вокалу старший викладач, магістр управління навчальним закладом Л. Д. Ковтонюк.

Ковтонюк Любов Дмитрівна – викладач диригування та хорового класу. У 1976 р. закінчила Білоруську державну консерваторію ім. О.В. Луначарського по спеціальності «Хорове диригування», у 2003 р. – магістратуру ХГПА за спеціальністю «Управління навчальним закладом». У навчальному закладі працює 38 років, цикловою комісією завідує 24 роки. Л. Д. Ковтонюк наполегливо працює над підвищенням науково-методичного рівня викладання диригентсько-хорових дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, опануванням кредитно-трансферної системи навчання в умовах ХГПА. Вона є керівником науково-методичної та організаційної роботи комісії, автором навчально-методичних комплексів з багатьох предметів, навчально-методичних та репертуарно-методичних посібників, лекцій, організатором щорічних Тижнів вокально-хорової музики, музичних лекторіїв тощо. Педагогічний досвід Любові Дмитрівни є об’єктом вивчення та прикладом для наслідування молодих викладачів комісії. Навчальні заняття, які проводить викладач, вирізняються атмосферою доброзичливого спілкування, високим рівнем педагогічної етики. Л. Д. Ковтонюк – людина високої фахової та загальної культури, користується заслуженим авторитетом та повагою серед колег і студентів. Відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2007 р.), численними грамотами.

Циклова комісія складається з 21 особи, з яких: 2 кандидати педагогічних наук, 2 кандидати мистецтвознавства, 4 доценти, заслужений артист України, заслужений діяч мистецтв України, 15 викладачів-методистів, 1 старший викладач, 2 викладачі вищої категорії, 2 викладачі другої категорії.

Викладацький склад циклової комісії на сьогодні такий: доценти Р. С. Гуцал, В. Ю. Найда, С. М. Царук, М. В. Ярова; заслужений артист України О. Д. Полянський, заслужений діяч мистецтв України І. І. Цмур; старші викладачі: Л. В. Будім, Л. С. Гут, Т. С. Добровольська, Л. С. Дубецька, І. В. Дубковецький, Л. Т. Іванішина, Т. Д. Ковальчук, Л. Д. Ковтонюк, В. Д. Мелешко, С. В. Пазій, І. С. Якимішена; викладачі Ю. М. Баранецька, Н. Ю. Гавриленко, Л. В. Качуринець, Л. П. Сербіна-Лукасюк. На засадах внутрішнього сумісництва вокал викладає доцент Г. В. Яківчук (лауреат обласної премії ім. Т. Г. Шевченка).

В різні часи в цикловій комісії постійно та за сумісництвом працювали майстри своєї справи: народний артист України М. П. Балема, В. Ф. Баюн, Н. Б. Беляєва, І. А. Гавран, О. В. Грудський, Л. М. Деркач, А. Т. Дичок, С. І. Заверуха, заслужений діяч мистецтв України С. О. Леонов, О. В. Леонова, В. Г. Розгон. О. М. Сердюков, Р. Т. Талашок, В. Ф. Толстих, Є. П. Чалий, народний артист України В. В. Ярецький, В. Е. Ярецька.

Дієвою лабораторією підготовки майбутніх фахівців до державного іспиту є хорові колективи. В комісії функціонують шість курсових хорів (керівники – Р. С. Гуцал, Л. Т. Іванішина, Л. В. Качуринець, Л. Д. Ковтонюк, В. Ю. Найда, М. В. Ярова).

У 1993 р. був створений жіночий хор (художній керівник – викладач вокалу Є. П. Чалий). З 1999 р. керівництво хором здійснює ст. викладач Л. Т. Іванішина. Жіночий хор є постійним учасником концертів, під час яких виявляється хист та майстерність студентів і керівника.

У 1993 р була заснована Народна академічна хорова капела. У 1996 р. капела отримала звання «Народної», а у 1997 р. стала лауреатом Всеукраїнського фестивалю профспілок України. Художнім керівником капели з 1993 по 2008 р. був старший викладач В. Ф. Толстих, нагороджений нагрудними знаками «Відмінник народної освіти УРСР» та «Василь Сухомлинський», дипломом І ступеня у номінації «Кращий наставник молоді в освітньому закладі», численними подяками та грамотами. Життя керівника капели – майстерного диригента-хормейстера, віртуоза своєї справи – було яскравим прикладом сумлінної та наполегливої багаторічної праці, служіння хоровому мистецтву. У 2008 р. художнім керівником капели стала кандидат мистецтвознавства, доцент Р. С. Гуцал. Рішенням вченої ради ХГПА капелі факультету мистецтв у 2013 р було присвоєно ім’я Віктора Толстих. Цього ж року втретє Народна академічна хорова капела ім. В. Толстих підтвердила звання «Народний самодіяльний колектив профспілок України». Капела є лауреатом І премії всеукраїнських та міжнародних фестивалів-конкурсів, фестивалів хорової музики. Колектив постійно доводить свою майстерність на численних концертах в закладі, місті, гастрольних поїздках з метою профорієнтаційної роботи.

Поєднання музики, співу та сценічної майстерності знайшли своє відображення у театрі музики і пісні «Розмай». Його засновниками та художніми керівниками у 2000 році стали народні артисти України М. П. Балема та В. В. Ярецький. У 2009 – 2012 рр. їх справу продовжив ст. викладач В. Г. Розгон. Після зміни концепції виконавської діяльності, у 2012 році на базі колективу був заснований ансамбль пісні і танцю «Співуче джерело» (художній керівник та диригент – заслужений діяч мистецтв України І. І. Цмур, керівник оркестру – заслужений артист України О. І. Дорофєєв, балетмейстер-постановник – О. П. Попик). Колектив є лауреатом І премії Всеукраїнського та обласних конкурсів.

Викладачі вокалу, прагнучи до підвищення професіоналізму та формування творчої активності студентської молоді, утворюють вокальні ансамблі. З 1992 по 1995 р. існував та активно виступав студентський жіночий вокальний квартет (Ж. Лук’янова, В. Найда, Л. Сербіна, С. Царук, художній керівник – ст. викладач Р. Т. Талашок) – лауреат І премії Всеукраїнського пісенного фестивалю. Члени квартету в даний час працюють викладачами на факультеті мистецтв ХГПА. З 1997 по 2014 р. діяв студентський жіночий ансамбль «Веснянка», а з 2009 по 2014 р. – студентський чоловічий ансамбль «Козаченьки» (художній керівник – ст. викладач В. Ф. Баюн). З 2011 по 2014 р. існував студентський жіночий квартет «Барви Поділля» (художній керівник – доцент С. М. Царук) – лауреат ІІІ премії Міжнародного фестивалю-конкурсу. У 2014 р. був заснований вокальний дует у складі М. Вересюк та К. Білокриницької (художній керівник – доцент С. М. Царук) – лауреат І премії Міжнародного та Всеукраїнського фестивалів-конкурсів. Протягом 2012 – 2015 рр. діяв студентський жіночий «Джаз-квартет» (художній керівник – ст. викладач Л. С. Дубецька) – лауреат ІІ премії Міжнародного конкурсу.

Викладачі циклової комісії утворюють хорові колективи зі студентами інших факультетів ХГПА. Лідером за виступами є народний аматорський колектив факультету дошкільної освіти «Подільські музики» – лауреат обласного, Всеукраїнського та Міжнародного конкурсів-фестивалів, створений у 1989 р. (художній керівник – ст. викладач С. В. Пазій). У 2013 р. були засновані студентський естрадно-хоровий колектив факультету початкової освіти та філології «Проскурівський модерн» (художній керівник – ст. викладач Л. В. Будім) – лауреат Всеукраїнського фестивалю-конкурсу та хор студентів факультету дошкільної освіти «Райдуга» (художній керівник – ст. викладач В. Д. Мелешко). З 1967 по 2000 р. діяв студентський духовий оркестр (художній керівник – ст. викладач І. В. Дубковецький).

Яскравим прикладом творчого самовдосконалення для студентів є концертно-виконавська праця та сольні виступи викладачів. Вони беруть активну участь у роботі творчих колективів, накопичують концертний репертуар та виступають із сольними номерами в різних мистецьких заходах.

Протягом 1993 – 1999 рр. активно діяв викладацький мішаний хор музично-педагогічного відділу (художні керівники – ст. викладачі В. Ф. Баюн та В. Г. Розгон), в якому брали участь всі члени комісії. У 2010 р. викладацький хор поновив свою діяльність, але проіснував недовго – до 2011 р. (художній керівник – ст. викладач Л. Т. Іванішина). З 1996 по 1999 р. діяв чоловічий ансамбль викладачів (художній керівник – В. Ф. Баюн).

Концертна творчість викладачів Л. В. Будім (лауреата міжнародних конкурсів), Л. С. Гут, Л. С. Дубецької, Т. С.Добровольскої, О. Д. Полянського (лауреата Республіканського та дипломанта Міжнародного конкурсів), В. Ю. Найди, Л. П. Сербіної-Лукасюк, С. М. Царук, І. І. Цмура, а в минулому Р. Т. Талашок та В. Ф. Толстих, породжує особливий потяг до виконавства у студентів.

Невід’ємною складовою творчої діяльності академії є професійна виконавська практика вокальних колективів викладачів – лауреата всеукраїнських конкурсів жіночого вокального тріо «Камертон», заснованого у 1992 р. (у складі Л. С. Дубецької, Н. С. Ілініцької, Г. В. Яківчук), та лауреата всеукраїнських і міжнародних конкурсів творчого дуету Юрія та Віри Найди, заснованого у 2000 р. Свій досвід вокально‑виконавської діяльності дует узагальнив у студійному аудіоальбомі «Я тебе люблю…» (2012 р.).

Поряд із активною виконавською діяльністю викладачі комісії займаються навчально-методичною і науковою роботою – видають друком та створюють електронні варіанти навчальних, робочих-навчальних програм, навчально-методичних комплексів з предметів циклу, методичні рекомендації, статті в наукових журналах, періодичній пресі. За роки існування комісії викладачами надруковано понад 260 наукових статей, матеріали яких апробовано на численних всеукраїнських, міжнародних, обласних та міжвузівських науково-практичних конференціях та семінарах.

Крім цього, викладачі циклової комісії видали ряд навчальних посібників під грифом МОН України, монографій, навчально-методичних посібників, хрестоматій, репертуарних збірників: «Музичний меридіан: навч. посіб. з історії музичної освіти ХГПА: творчий доробок викладачів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (1921 – 2011 рр.)», «Вокально-педагогічний репертуар для високих та середніх жіночих голосів. Хрестоматія», «Митці Подільського краю: минуле і сучасне. Монографія», «Ми будуємо Україну. Пісні для дітей та молоді», «Сторінками життя та творчості видатних українських композиторів. Навчальний посібник», «Історія хорової культури Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Навчальний посібник», «Ой ти, місяцю. Співає тріо “Камертон”», «Хай лунає пісня на добро», «Українська пісня – народна диво-краса. Репертуарно‑методичний посібник», «Пісні дитинства ясного. Репертуарно‑методичний посібник», «Хорова капела студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: репертуарний зб. – І, ІІ вип.», «Буде Україна на землі (100 дитячих пісень). Навчально-репертуарний посібник», «Пісні шкільного репертуару в полегшеній обробці для гри на фортепіано: Навчально-репертуарний посібник», «Стежинки дитинства. Пісні для дітей» та багато інших. Кожного року комісія випускає навчально-методичний посібник «Питання професійної компетентності майбутнього вчителя музики», куди входять наукові статті членів комісії з фахових дисциплін.

Викладачі Р. С. Гуцал, Л. В. Качуринець, В. Ю. Найда, С. М. Царук керують науково-дослідною роботою студентів, що вимагає від них ґрунтовних знань, вмінь та наукового підходу. Викладачі комісії Л. С. Гут, Л. Т. Іванішина, В. Д. Мелешко, С. В. Пазій, Л. П. Сербіна-Лукасюк, С. М. Царук ведуть педагогічну практику студентів.

Життя комісії це не лише якісний навчальний процес, а ще й цікаве та корисне дозвілля, до якого за допомогою викладачів активно долучаються студенти. Креативні виховні заходи, зустрічі, майстер-класи, конкурси, лекторії тощо. Багато років поспіль, починаючи із 2000 року, циклова комісія проводить традиційний Тиждень вокально-хорової музики (керівник Л. Д. Ковтонюк.), під час якого всі знайомляться із мистецько-творчим життям циклової комісії. Традиційно проводиться Свято хорової музики, вокальні конкурси, концерти класу викладачів, концерти вокальної та хорової музики. музичні лекторії: конкурс вокальної майстерності «Українська пісня – диво калинове»; конкурс вокальної майстерності, присвячений величному Кобзарю; свято хорової музики «Я до тебе, Тарасе, іду»; вокальні концерти «Учитель-учень», «Сходинки майстерності», «Барви ансамблевого співу»; звітні концерти хорових колективів: 6 курсу (лауреата Міжнародного та Всеукраїнського конкурсів, керівник Качуринець Л.В.) «Історія наших сердець», ансамблю пісні і танцю «Співуче джерело», народної академічної хорової капели ім. В. Толстих, «Проскурівський модерн» та «Подільські музики»; концерти класу викладачів С. М. Царук, В. В. Ярецького; концерт-презентація навчального посібника з історії музичної освіти ХГПА «Музичний меридіан» (музичні твори викладачів академії), концерт-презентація книги М. П. Балеми «Ми будуємо Україну. Пісні для дітей та молоді» та інші. Постійними є проведення творчих вечорів та сольних концертів викладачів, вечорів-зустрічей з випускниками, тематичних концертів: концерт до 15-річчя І випуску музично-педагогічного відділу; творчі вечори викладачів О. Д. Полянського, Л. С. Гут, Л. С. Дубецької; сольні концерти вокального тріо «Камертон» та творчого дуету Юрія та Віри Найди; концерт-фантазія «Різдвяна увертюра» та концерт до Дня Перемоги тощо. Крім цього, викладачі комісії та студенти активно виступають в концертах, святкових заходах, вечорах академії та міста, беруть участь у мистецьких програмах на телебаченні та радіо. Під час концертних виступів вони демонструють високий рівень диригентсько-хорової та вокальної майстерності, що підтверджує ефективність роботи викладацького складу.

Щороку студенти, підготовлені викладачами комісії, займають призові місця на фестивалях-конкурсах, конкурсах мистецтв, конкурсах вокальної та хорової музики. Викладачі та студенти пишаються здобутками на Міжнародних фестивалях-конкурсах: «Сristal star of Europe» (м. Прага, Чехія), «Зірка України» (м. Хмельницький), «Мелодії Полісся» (м. Житомир), «Перлина Поділля» (м. Хмельницький), «Весняні зорі 2016» (м. Хмельницький) тощо; Всеукраїнських конкурсах: «Козацька родина» (м. Хмельницький), «Нові імена України» (м. Київ), «Сурми звитяги» (м. Львів), «Синкопа…Слово…Па-Де-Де» (м. Київ), «Веселі канікули осені» (м. Тернопіль), «Червона калина» (м. Хмельницький), «Буковинський жайвір» (м. Чернівці), конкурс телепроекту «Єднання» (м. Хмельницький), юніорський конкурс вокальної, диригентської та інструментально‑виконавської майстерності (м. Ніжин) тощо; обласних фестивалях-конкурсах: конкурс вокально-хорового мистецтва ім. В. Ярецького «Подільська Ліра» – засновник та організатор викладач комісії Л. В. Качуринець (м. Хмельницький), «Музика в казці» (м. Хмельницький), фестиваль творчості студентів, присвячений 400-річчю з дня народження Б. Хмельницького (м. Хмельницький); регіональних: конкурсі музично‑виконавської майстерності (м. Вінниця), фестивалі авторської пісні «Вальс-Бостон» (м. Хмельницький); відкритому фестивалі хорової музики «Співоча асамблея» (м. Хмельницький); Першій хоровій асамблеї на Хмельниччині (м. Кам’янець-Подільський).

У 2012 – 2015 рр. на базі циклової комісії проводився І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» з метою підвищення якості підготовки фахівців у галузі музичного мистецтва, створення умов для творчого зростання студентської молоді (організатори – зав. цикл. комісії Л. Д. Ковтонюк та зав. кафедри  доцент М. А. Михаськова). Переможці отримали почесні грамоти та грошові винагороди.

Циклова комісія диригентсько-хорових дисциплін та вокалу творчо співпрацює з багатьма художніми колективами міста: муніципальним камерним хором, камерним оркестром, академічним козачим ансамблем пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії, архієрейським хором Свято-Покровського кафедрального собору та чисельними церковними хорами. Це вказує на безпосередню участь студентів та викладачів циклової комісії у мистецькому житті м. Хмельницького. Така діяльність сприяє реалізації актуальних завдань музичної освіти студентської молоді.

Викладачі циклової комісії прищеплюють своїм вихованцям любов до вокально-хорового співу, утверджують та зберігають традиції вокально‑хорового мистецтва. З міцними теоретичними знаннями, практичними навичками, морально-естетичними цінностями, переданими від мудрих наставників, студенти сміливо й упевнено відкривають для себе нові горизонти професійної музичної та педагогічної діяльності.

© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55