Всеакадемічна науково-практична конференція «Студентська молодь у педагогічній науці»

19 травня 2016 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії в рамках святкування «Тижня науки» відбулась всеакадемічна студентська науково-практична конференція: «Студентська молодь у педагогічній науці».

Основні напрями роботи конференції:

1. Управління навчально-виховним процесом у сучасних закладах освіти.

2. Освіта та виховання в історії педагогічної думки.

3. Психологічні аспекти педагогічної діяльності.

4. Педагогічна практика як складова професійної підготовки майбутнього вчителя.

5. Сучасна освіта в контексті цивілізаційних тенденцій.

6. Концептуальні засади здійснення виховної діяльності в закладах освіти.

7. Реалізація змісту навчальних предметів у дошкільних навчальних закладах та початковій школі засобами методик викладання.

8. Соціокультурна освіта та виховання підростаючого покоління: стан, тенденції, перспективи розвитку.

Із вітальним словом до учасників конференції звернулися:

ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої школи України Шоробура Інна Михайлівна;

проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор історичних наук, професор Телячий Юрій Васильович.

У конференції брали участь студенти із різних груп і факультетів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Ланова Богдана, слухачка магістратури за спеціальністю «Початкова освіта» Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії виступила з доповіддю на тему «Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інтерактивних технологій.

Мадеубаєва Віка, слухачка магістратури за спеціальністю «Початкова освіта» Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії виступила з повідомленням «Поняття професійного вигорання та його структура».

Павлюк Віка, студентка 62 групи факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у своїй доповіді на тему «Поняття «обдарованості» у науково-педагогічній літературі» обґрунтувала основні два підходи до розв’язування проблеми виявлення і розвитку обдарованості; основну увагу звернула на те, що сучасна педагогіка під талантом розуміє якісно вищий рівень здібностей особистості. Передумовою розвитку таланту є задатки людини, які можуть перетворюватися на реальність за наявності сприятливих соціальних чинників.

Мовчан Ганна, студентка 61 групи факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у своєму виступі «Упровадження організаційно-педагогічних умов залучення учнів початкових класів до доброчинної діяльності» підкреслила, що одним із найпотужніших людських ресурсів є доброчинність та люди, які беруть участь у цій діяльності. Явище, коли людина добровільно, без примусу витрачає свій час, талант та енергію на допомогу іншим називають волонтерством. Доброчинність, волонтерство – це фундамент громадянського суспільства. Становлення та зміцнення української державності, розвиток національної культури й освіти, становлення особистості, гідного патріота своєї держави є можливими за умови організації навчально-виховної діяльності учнів початкової школи. І основним підґрунтям, фундаментом у підготовці підростаючого покоління до виконання суспільних обов’язків, тобто їх соціалізації, є залучення молодших школярів до доброчинної діяльності.

Вознюк Діана, студентка 62 групи факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у доповіді на тему «Проблема формування комунікативної компетентності дітей молодшого шкільного віку» звернула увагу на те, що діти молодшого шкільного віку не завжди можуть адекватно виразити свої думки, почуття, відчуття, що є перешкодою для встановлення повноцінного контакту з дорослим. У той же час саме дошкільний і молодший шкільний вік надзвичайно сприятливий для оволодіння комунікативними навичками в силу особливої чуйності до мовних явищ, інтересу до осмислення мовного досвіду, спілкування. Наголосила, що школа повинна не лише дати учням певний обсяг знань, але й сформувати людину, здатну творчо мислити, приймати рішення, мати свою позицію, брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов мобільності, швидкої зміни соціальних ролей, тобто бути людиною компетентною.

Нестерук Марина, студентка 62 групи факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у виступі «Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів» основну увагу звернула на те, що комп'ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому важливим завданням є широке запровадження комп'ютерної техніки в процесі навчання. Початкова школа в інтересах питань комп’ютеризації має досить значні відмінності від середньої школи. З кожним роком рівень комп’ютерної навченості школярів зростає. Підростаюче покоління існує сьогодні не тільки в часі і реальному просторі, а й у просторі медіа-середовища, які вступають в суперечність зі сталими в педагогіці засобами і методами впливу на особистість, що розвивається. Використання  ІКТ  у  навчальному  процесі,  комп’ютерної підтримки  у  викладанні різних шкільних предметів дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми роботи вчителя, сприяє цікавому й повнішому, всебічному розкриттю,  зрозумілішому  поданню  навіть  дуже  складного  навчального матеріалу, й тим самим забезпечує значне скорочення навчального часу для успішного  засвоєння  теми.

Бугайчук Аліна, студентка 51 групи факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  показала важливість використання ейдетичних прийомів у процесі навчання дошкільному читанню.

Пахарчук Марія, студентка 51 групи факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії виступила з доповіддю на тему «Розвиток художньо-творчого потенціалу дітей дошкільного віку на заняттях з аплікації».

Шабатура Дарина, студентка 51 групи факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  повідомила усім присутнім про те, від чого залежить імідж сучасного навчального закладу.

За матеріалами конференції буде видано збірник

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55