Кафедра музикознавства, інструментальної підготовки та методики музичної освіти


 

КАФЕДРА МУЗИКОЗНАВСТВА, ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО


Переглянути Освітньо-професійна програма та навчальний план

Переглянути Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму

Переглянути Угоди про співпрацю 

Переглянути Робочі програми 

Переглянути Силабуси вибіркових дисциплін

Переглянути Наукова робота

Переглянути Результати опитувань  

Переглянути Підсумкова атестація 

Переглянути Вступний екзамен (творчий конкурс)  

Переглянути Графіки консультацій

Переглянути Гостьові лекції , майстер класи 

Переглянути Бібліотека 

Переглянути Бази практик

Переглянути Facebook сторінка 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА
(МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)
 
Переглянути 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) – фаховий молодший бакалавр
 
Переглянути 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр
 
Переглянути 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) – магістр
 
Переглянути Facebook сторінка


Історія кафедри

Початок своєї історії кафедра музикознавства, інструментальної підготовки та методики музичної освіти бере ще із заснування навчального закладу, так як викладання предметів музично-теоретичного та інструментально-виконавського циклу в Хмельницькому педагогічному училищі (згодом Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії) здійснювалось ще тоді. Пізніше у 1991 році відбулося відкриття наймолодшого музично-педагогічного відділу й була організована кафедра інструментально-виконавських дисциплін, що збіглося з визначною подією в історії – 70-тою річницею закладу.

Це стало можливим за сприяння й безпосередньої допомоги начальника Хмельницького управління освіти М. М. Дарманського, директора тоді ще педагогічного училища П. П. Мельника, заступника директора з навчальної роботи Я. А. Збрицької та за участі цілої плеяди творчих і талановитих музикантів-педагогів закладу. Очолив новостворений відділ досвідчений фахівець своєї справи, кваліфікований педагог, неординарна й мудра людина – В. Г. Розгон.

Згодом на музично-педагогічному відділі були створені такі циклові комісії:

 • циклова комісія фортепіанних дисциплін – її очолила В. О. Ніколенко, з 2003 р. – В. Й. Гевал, а з 2008 р. − Н. С. Ілініцька;

 • циклова комісія музично-інструментальних дисциплін – завідувач − В. Л. Общанський, а з 2016 р. – Ю. М. Найда;
 • циклова комісія музично-теоретичних дисциплін та фахових методик – голова В.Ф. Баюн, а з 2008 р. М. А. Михаськова.

Формування викладацького складу музично-педагогічного відділу було пов’язано з діяльністю талановитих, завзятих, відданих своїй справі педагогів-музикантів: Б. М. Байди, М. С. Бондар, В. Й. Гевал, В. С. Гершаніка, А. Н. Грищенка, О. В. Грудського, А. Г. Гаєвського, Н. С. Ілініцької, В. О. Ніколенко, В. Ф. Баюна, В. Л. Общанського, С. І. Заверухи, Н. Б. Трифоненко, Г. О. Крумика, М. С. Бондара, Б. М. Судмана, В. Г. Розгона, М. Ф. Ружицької, Г. А. Шилікової. Кожен із них започаткував власну методику навчання підпорядковану єдиній меті – вихованню висококваліфікованих учителів музики та музичних керівників, творців музичної освіти незалежної України.

У 2011 році комісія музично-теоретичних дисциплін була реорганізована і увійшла в склад кафедри теорії та методики мистецтв, з 2012 року кафедра була перейменована у кафедру теорії та методики музичного мистецтва. За часів існування циклової комісії музично-теоретичних дисциплін та фахових методик її склад постійно змінювався, зокрема, у її лавах працювали  Гаєвський А. Г. (сольфеджіо, гармонія), Судман Б. М. (українська музична література, фольклор), Балема Б. М. (комп’ютерне аранжування), Фрімерштейн В. Б. (музична психологія), Народний артист України, професор Балема М. О. (хорове аранжування, диригування), доктор мистецтвознавства, професор Кияновська Л. О.(музична психологія), Бондар М. С. (світова музична література), Крумик Г.О. (світова музична література), Баюн В. Ф. (сольфеджіо, хорове диригування), Заверуха С.І. (гармонія, елементарна теорія музики, хорове аранжування, поліфонія), Трифоненко Н. Б. (сольфеджіо, елементарна теорія музики, додатковий музичний інструмент), Поплавська-Мельниченко Ю. В., канд. мистецтвознавства, доцент (аналіз музичних творів, світові музично-педагогічні системи, музична психологія), Врода Л. А. (музичний фольклор України, гра на музичному інструменті).

У вересні 2019 року було створено кафедру інструментально-виконавських дисциплін, яка об’єднала в собі дві циклові комісії – фортепіанних дисциплін та  музично-інструментальних дисциплін. Очолила кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Н. С. Ілініцька.

Внаслідок реорганізації у вересні 2021 року було створено кафедру музикознавства, інструментальної підготовки та методики музичної освіти, яка об’єднала в собі  кафедру інструментально-виконавських дисциплін та кафедру теорії та методики музичного мистецтва.

Кафедра музикознавства, інструментальної підготовки та методики музичної освіти здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014.03 Середня освіта «Музичне мистецтво» (фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр) та 025 «Музичне мистецтво» (бакалавр музичного мистецтва, викладач-інструменталіст; викладач вокалу, артист-вокаліст, керівник вокального ансамблю).

За період навчання студенти одержують ґрунтовну підготовку, яка є основою формування сучасного фахівця. Випускники кафедри можуть працювати музичними керівниками в дошкільних навчальних закладах, учителями музичного мистецтва в загальноосвітніх школах і закладах мистецького спрямування, концертмейстерами, керівниками гуртків та інструментальних ансамблів, сольними виконавцями, художніми керівниками творчих колективів, викладачами гри на музичних інструментах.

 

Перелік навчальних дисциплін, які викладають на кафедрі за спеціальністю 014.03.Середня освіта (Музичне мистецтво):

 • Основний музичний інструмент (фортепіано, народні, духові, струнно-смичкові інструменти);
 • Акомпанемент;
 • Додатковий музичний інструмент;
 • Методика викладання гри на музичному інструменті;
 • Методика викладання спеціальних дисциплін;
 • Сольфеджіо;
 • Музична психологія;
 • Методику викладання в школі;
 • Аналіз музичних творів;

 

Перелік навчальних дисциплін, які викладають на кафедрі музикознавства, інструментальної підготовки та методики музичної освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»:

 • Основний музичний інструмент;
 • Додатковий музичний інструмент;
 • Фортепіано (вокалісти);
 • Інструментальний ансамбль;
 • Методика викладання гри на музичному інструменті;
 • Методика роботи з інструментальним ансамблем;
 • Інструментознавство;
 • Сольфеджіо;
 • Елементарна теорія музики;
 • Гармонія з основами поліфонії;
 • Музична психологія;
 • Музична педагогіка;
 • Історія зарубіжної музики;
 • Історія української музики;
 • Сучасне музичне мистецтво;
 • Вступ до спеціальності;
 • Комп’ютерне аранжування та мультимедійні технології;
 • Основи інструментального аранжування;
 • Аналіз музичних творів

 

Науково-педагогічна діяльність кафедри

Потужний науково-педагогічний потенціал кафедри уможливлює успішне вирішення проблеми модернізації освітнього процесу щодо формування професійної компетентності, творчої активності, самостійності та професійного становлення майбутніх музикантів.

Викладачі кафедри – активні учасники міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських конференцій. Результати наукових пошуків викладачів кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та методики музичної освіти відображено в публікаціях статей і тез доповідей, навчально-методичних матеріалах, у тому числі у провідних фахових виданнях. Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні та опонуванні дисертацій, в оформленні відгуків на автореферати, у рецензуванні статей, навчально-методичних посібників, методичних розробок.

За останні декілька років викладачі кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та методики музичної освіти опублікували близько 700 статей наукового та навчально-методичного характеру, монографій, навчально-методичні посібників тощо.

Викладачами-інструменталістами кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та методики музичної освіти з 2013 року було запроваджено щорічне видання збірника «Питання професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва», а викладачі теоретичних дисциплін кафедри щорічно готують видання збірника статей «Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва», де досліджують актуальні  наукові та навчально-методичні проблеми.

На базі кафедри в період 2012-2021 років  були проведені методичні об’єднання викладачів мистецьких дисциплін педагогічних вузів I-II рівнів акредитації Західного регіону «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти», дев’ять Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Актуальні питання мистецької педагогіки». У жовтні 2011 р. було засновано і видано перший випуск збірника наукових праць «Актуальні питання мистецької педагогіки» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №19794-9594 Р від 25.02.2013 р.). Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1021 від 7 жовтня 2015 р. збірник наукових праць «Актуальні питання мистецької педагогіки» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук в галузі «Педагогічні науки». Збірнику наукових праць «Актуальні питання мистецької педагогіки» присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2413-5402 (Друкована версія).

Крім того, викладачі-теоретики стали ініціаторами проведення щорічної студентської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні засади розвитку музичної освіти України» (квітень, 2011-2021 рр.) та організаторами випуску щорічного збірника студентських статей «Проблеми педагогіки мистецтва» (2011-2021 рр.).

На високому професійному рівні відбуваються захисти курсових, дипломних і магістерських робіт, якими керують викладачі кафедри.

Студенти кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та методики музичної освіти змагаються і перемагають у міжнародних, всеукраїнських, регіональних олімпіадах і конкурсах. Їх майстерність відзначено медалями, дипломами та грамотами лауреатів.

Викладачі кафедри й студенти активно беруть участь у факультетських, академічних профорієнтаційних заходах і концертах, а також у мистецьких заходах міста й області.

За багато років своєї діяльності викладачі кафедри виростили цілу плеяду творчих неординарних особистостей, справжніх педагогів-майстрів виховання учнівської та студентської молоді.

До основи комплектації науково-педагогічних кадрів покладено вимоги високого професіоналізму, що включає ґрунтовний науковий потенціал, загальну ерудованість і високу моральну культуру.


Сьогодні на кафедрі працюють:

 

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55