НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, МАГІСТРАНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Діяльність регламентується Положенням про наукове товариство студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів і молодих учених Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (далі – Положення), яке розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (Стаття 41. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених), Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про освіту», Закону України «Про об’єднання громадян», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Статуту Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, інших чинних нормативно-правових документів у сфері освіти і науки, яке регламентує порядок функціонування Наукового товариства студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХГПА (далі – Наукове товариство).

Мета діяльності Наукового товариства полягає в зосередженні зусиль на максимальному розкритті природних задатків і обдарувань його членів у сфері науково-дослідної та пошукової роботи, що сприятиме більш змістовній їх науково-теоретичній і практичній підготовці та безпосередній діяльності в умовах динамічних змін у суспільно-політичному, соціально-економічному та духовно-культурному житті.

Основні завдання Наукового товариства:

– сприяння науковій і творчій діяльності молоді;

– організація наукових гуртків і проблемно-пошукових груп;

– надання допомоги щодо створення умов для найповнішого розкриття природних задатків науково-обдарованої молоді;

– налагодження співпраці з іншими ЗВО України та зарубіжжя і молодіжними організаціями у сфері науково-дослідної роботи;

– участь у вирішенні питань мобільності молодих науковців;

– допомога в організації результативної участі молоді в науково-дослідних, дослідно-конструктивних, експериментальних і наукових проектах, наукових форумах, конкурсах;

– вироблення та внесення пропозицій щодо удосконалення наукової роботи у ХГПА і її матеріального та морального стимулювання;

– заохочення, підтримка та ініціювання самостійної наукової роботи;

– розповсюдження та популяризація наукових знань в академічній спільноті;

– надання допомоги в публікаціях та впровадженні в практику результатів наукових досліджень;

– розвиток творчого мислення та підходів до вирішення практичних питань;

– пошук і підтримка талановитих дослідників, надання їм всебічної допомоги;

– сприяння формуванню особистості дослідників, сучасних учених із широким науковим світоглядом;

– сприяння участі членів Наукового товариства ХГПА в конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, грантах, стипендіальних програмах тощо;

– здійснення інших видів діяльності, які не суперечать законодавству України, Статуту ХГПА та цьому Положенню.

Органи управління Наукового товариства формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура Наукового товариства та організаційний механізм його діяльності визначаються Положенням.

Керівними органами Наукового товариства є Рада Наукового товариства, до якої входять голова, заступник голови, секретар, члени ради. Вищим керівним органом Наукового товариства є Збори.

Рада Наукового товариства є вищим керівним та виконавчим органом Наукового товариства в період між Зборами. Рада обирається Зборами на термін повноважень один рік і не повинна перевищувати 15 членів Наукового товариства. Структуру Ради Наукового товариства визначає голова Ради Наукового товариства за погодженням із членами Ради Наукового товариства.

Членство в Науковому товаристві здійснюється на добровільних засадах і є індивідуальним. Членом Наукового товариства може стати будь-який студент, магістрант, аспірант, докторант чи молодий учений ХГПА з моменту вступу до моменту закінчення навчання (початку роботи до закінчення роботи) ХГПА, активно бере участь у науковій діяльності.

Наукове товариство активно підтримує зв’язки з Радою молодих учених, органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів ХГПА. Наукове товариство може виконувати спільні проєкти відповідно до завдань, зумовлених Положенням, та співпрацювати з ними. Наукове товариство координує свою роботу з первинною профспілковою організацією студентів через голову профспілкової організації студентів, який сприяє організаційно-методичній діяльності Наукового товариства в межах наданих йому повноважень та співпрацює у тісному зв’язку з відповідним координатором Ради Наукового товариства (методист наукового відділу ХГПА).

Друкованими виданнями Наукового товариства є: газета Наукового товариства «Науковий вісник», збірник аспірантів, докторантів та молодих учених «Наукові записки», тези та збірки матеріалів науково-практичних конференцій, з’їздів, симпозіумів, семінарів.

Найкращі серед студентів, магістрантів отримують іменні стипендії М.М.Дарманського, а кращі дипломні дослідження на здобуття ІІ (магістерського) рівня вищої освіти отримують премії імені М.М.Дарманського «За кращу магістерську роботу».

Голова Наукового товариства – Філь Анастасія


Заступник голови Наукового товариства – Єфіміщева Юлія


Заступник голови Наукового товариства – Тімош Інна


Заступник голови Наукового товариства – Талимонюк Аліна


Редактор газети «Науковий вісник» – Марчук Наталія


Попович Оксана Михайлівна, докторантка 2-го курсу навчання


 

Члени Ради Наукового товариства

Довгаль Аліна – МПВШ-81

Корольчук Владислав – МПВШ-71

Юкальчук Таїсія – ПП-41

Плахотнюк Олександра – Філ-42(у)

Ющенко Руслана – Мфіл-51(а)

Слободянюк Софія – ПО-44

Руда Ірина – ПО-43

Навроцька Наталія – ПО-52

Комар Вікторія – МПО-71

Чайковський Ілля – Т-31

Фурман Максим – І-31(б)

Старосуд Катерина – СР-21

Григорова Анастасія – ОМ-21

Зелінська Єлізавета – ХМ-21

Коханевич Марія – МВ-31(б)

Цегельник Тетяна – аспірантура 3-го року навчання.

План роботи наукового товариства

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55