Кафедра української мови та літератури

Акредитаційна експертиза ОПП 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Програма візиту

Наказ про призначення експертної групи.pdf

Відомості про самооцінювання ОПП Середня освіта (Українська мова і література) ІІ освітнього рівня вищої освіти

Звіт ЕГ прорезультати акредитаційної експетризи ОП Середня освіта (Українська мова і література) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У рамках акредитації ОПП  другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) спеціалізації 01 Українська мова і література 18 вересня 2023 року о 16.40-17.00 відбудеться відкрита зустріч з учасниками експертної групи. Запрошуємо охочих взяти участь у зустрічі за лінком:

Відкрита зустріч з експертами: ID у ЄДЕБО 46722 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії ОП «Середня освіта (Українська мова і література)»

Time: 18.09.2023 04:40 PM Kyiv

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/79374489195?pwd=HIRHj5IZ9KaHT1vDzoegBVNCFPmYfr.1

Meeting ID: 793 7448 9195

Passcode: 2023

РВО бакалавр (014 Середня освіта (українська мова і література))

Самооцінка ОПП спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Звіт ЕГ про результати експертизи ОП Середня освіта (Українська мова) за І рівнем ВО

Звіт ГЕР про результати експертизи ОП Середня освіта (Українська мова) за І рівнем ВО


Наша сторінка у Фейсбук

Науково-педагогічні працівники кафедри

Силабуси освітніх компонентів кафедри української мови та літератури

Робочі програми освітніх компонентів кафедри української мови та літератури (2020-2021 н.р)

Робочі програми освітніх компонентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021-2022 н.р.)

Робочі програми освітніх компонентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти (2021-2022 н.р.)

Робочі програми освітніх компонентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022-2023 н.р.)

Робочі програми освітніх компонентів ІІ (магістерського) рівня 2022-2023

Робочі програми освітніх компонентів ІІ (магістерського) рівня 2023-2024

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійні програми 2024-2025

Освітньо-професійні прорами 2022-2023

Вибіркові освітні компоненти

Навчальні плани

Навчальні плани_Магістратура_2023-2024

Підсумкова атестація

Результати опитування

Результати опитування 2022-2023

Графік консультацій 

Розклади занять

Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт

РВО бакалавр (014 Середня освіта (Українська мова і література))

РВО Магістр (014 Середня освіта (Українська мова і література))

Вибіркові освітні компоненти

Наукові гуртки

Наукові гуртки 2023-2024

Рецензії на ОПП

Рецензії 2023-2024

Орієнтовна тематика курсових робіт

Абітурієнту

 

Мета діяльності кафедри української мови та літератури – постійний і систематичний науковий і навчально-методичний пошук, засвоєння світового досвіду вищої освіти, його поєднання з національною традицією, запровадження сучасних підходів до вивчення української мови і літератури; вироблення нових напрямів у теоретичній та прикладній сферах гуманітаристики; викладання філологічних курсів та спецкурсів для всіх спеціальностей академії.

На кафедрі працюють 23 викладачі (з них 1 професор, доктор наук, 7 доцентів, кандидатів наук, 6 кандидатів наук, 5 викладачів-методистів, 1 викладач вищої категорії, 2 викладачі, 1 лаборант).

Протягом 1971–1977 рр. предметно-методичну комісію викладачів української мови та літератури очолювала Надія Кіндратівна Трифоненко, з 1977 по 1983 р. – Микола Никанорович Магера, з 1983 по 1992 р. – Тетяна Денисівна Орлик, з 1992 по 2015 – Галина Олександрівна Стукан.

Сьогодні кафедру очолює Павлішена Людмила Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Кафедра забезпечує викладання української мови та літератури, інших фахових дисциплін на всіх факультетах академії для студентів за всіма ступенями вищої освіти.

Для вдосконалення підготовки фахівців для закладів загальної середньої та вищої освіти України на сучасному етапі викладачі кафедри використовують позитивний вітчизняний та зарубіжний досвід, упроваджують ефективні технології, методи й прийоми навчання.

 

Науково-дослідна тема кафедри – «Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури».

Викладачі кафедри публікують наукові та науково-методичні статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях; навчально-методичні посібники та методичні рекомендації для студентів академії.

З 2015 року видається збірник наукових статей у галузі мовознавства та літературознавства «Філологічний дискурс».

Кафедра організовує та проводить наукові конференції, семінари, круглі столи, серед яких: міжнародна конференція «Літературна етноімагологія: рецепція України та її культури в наукових працях Мікулаша Неврлого» (1–2 листопада 2016 р.); усеукраїнські конференції: «Максим Рильський в культурно-освітньому, літературному і науковому просторі України ХХ століття» (26–27 лютого 2015 р.), «Художнє втілення концепції світу та людини у драматичному творі» (19 листопада 2015 р.), «Інновації в сучасній філологічній науці (до 115-річчя з дня народження академіка Григорія Костюка)» (25 жовтня 2017 р.), «Творчість Олеся Гончара в українському та загальноєвропейському контексті» (25 квітня 2018 р.), «Проблеми історичного та теоретичного осмислення філологічної науки в контексті реформування освіти в Україні» (15 листопада 2018 р.), «Проблеми національної ідентичності в українській та зарубіжній літературі» (до 115-річчя з дня народження Докії Гуменної) (11–12 квітня 2019 р.), «Наукове осмислення теорії соціалістичного реалізму із погляду сучасності» (28–29 листопада 2019 р.).

Викладачі кафедри постійно готують рецензії та працюють у складі журі секцій мовознавчого, літературознавчого журналістського та фольклорного спрямування Хмельницького територіального відділення Малої академії наук.

З 2014 року започатковано щорічне видання збірника студентських наукових статей «Філологічні студії», з 2017 року виходить «Студентський альманах», збірник матеріалів студентського наукового семінару з літературознавства, мовознавства, методики навчання української мови та літератури, а також літературної творчості.

Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, представляючи наукові дослідження з сучасної української літературної мови, історії української літератури, методик навчання.

За матеріалами фольклорної практики студентів видано кілька збірників.

Студенти постійно беруть активну участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, предметних олімпіадах, долучаються до загальноакадемічних, міських та обласних заходів.

Кафедра української мови та літератури щорічно проводить конкурс читців поезій Т. Г. Шевченка (березень), заходи до Міжнародного дня рідної мови (21 лютого), Дня української писемності та мови (9 листопада), Дня слов’янської писемності та культури (24 травня), Дня грамотності (8 вересня), зустрічі зі знаними письменниками, науковцями, громадськими діячами.

 

Наші контакти: кафедра української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013

http://kgpa.km.ua/

Студентський альманах

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55