Науково-педагогічні працівники кафедри

ПАВЛІШЕНА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови і літератури

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет. Кваліфікація: Викладач української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: «Модифікація жанру комедії у творчості Івана Карпенка-Карого», 2011

Викладає такі дисципліни:

Історія української літератури

Українська мова за професійним спрямуванням

Наукові праці:

1. Pavlishena L. The Metaphor of Dialogue: Philosophical Conceptualization and Implementation to Social and Learning Practice Philosophy and Cosmology. The Academic Journal. Volume 20, 2018 : 120–127 (співавтори Поліщук О.С. та Бучківська Г.В.)

2. Павлішена Л. Серія літературних містифікацій Станіслава Лема (співавторство з Поліщук О.В.). Філологічний дискурс. 2020. №10. С.142-152

3. Павлішена Л. Міфологема «Рай-Пекло» у новелі Луїджі Піранделло «Дим». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Theoretical and empirical scientific research: concept and trends»: зб. наук. праць. 24.07.2020 • Оксфорд, GBR. С.142-145

4. Pavlishena L. Axiosphere of modern literature: Reflection of the complexity of intercultural communication in a literary text. Oleksandr Polishchuk, Olena Polishchuk, Liudmyla Pavlishena, Svitlana Piroshenko, Galyna Buchkivska. Journal of Language and Linguistic Studies. Vol 17, 2021. P. 1459-1469


 

БАРТАШУК ОЛЕСЯ ЮРІЇВНА

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури ХГПА

Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка. Кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Процеси трансформації календарної звичаєвості українців Східного Поділля (20-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.)», 2011 р.

Викладає такі дисципліни:

Сучасна українська мова

Історія української літературної мови

Історична граматика української мови

Українська діалектологія

Загальна етнологія

Етнологія України

Поетична творчість народів світу

Наукові праці:

Барташук О. Ю. Активізація прочитання художніх творів засобами етнології. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. С. 9–13.

Барташук О. Ю. Особливості організації самостійної роботи з «Етнології» в системі підготовки українських філологів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: Електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Ромашин Л. М. 2013. Вип. 5. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_5/10 mlmkzo.pdf.

Барташук О. Ю. Активізація вивчення етнології в системі підготовки філологів: джерелознавчий аспект. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2013. Вип. 15. С. 39–44.

Барташук О. Ю. Використання Шевченкового «Кобзаря» при вивченні «Етнології» в системі підготовки українських філологів. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Філологія. Соціальні комунікації / ред. кол. Г. В. Шумицька (голова). Ужгород: Говерла, 2014. Вип. 1 (31). С. 12–15.

Барташук О. Ю., Ніколаєва А. А. Етнографізм п’єси Михайла Старицького «Не судилося». Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ХГПА, 2016. Вип. 3. С. 9–17.

Барташук О. Ю. Динаміка обрядовості Масляничного циклу впродовж ХХ ст. (на прикладі Хмельниччини). Етнічна історія народів Європи. Наукове видання Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019. № 57. С. 122–126.

Наукові інтереси: етнографізм творів українських письменників;  українська література як одне із джерел вивчення етнології України; основи етнолінгвістики.


КРИЩУК ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури

Освіта: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кваліфікація: учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури старших класів загальноосвітньої школи.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст.», 2015 р.

Викладає такі дисципліни:

Практикум з української мови

Сучасна українська літературна мова

Стилістика української мови

Загальне мовознавство

Наукові праці:

Туранська В. Л Оцінні суфікси в мові української історичної прози. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. Івана Огієнка, 2013. Вип. 12: у 3-х тт. Т. 3. С. 52–53.

Крищук В. Л. Чинники створення оцінних висловлювань у лексичній семантиці текстів української історичної прози. Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: зб. наук. праць. Сер.: Слов’янська філологія. Чернівці: ЧНУ, 2016. Вип. 782. С. 111–116.

Valentyna Kryshchuk Professional Training of Masters of Ukrainian Philology: Goal, Tasks, Structure. Całożyciowe uczenie i stawanie się / Lifelong learning – areas, trends, tendencies: materialy międzynarodowej konferencji naukowej Kielce, 2017. Р. 293–304.

Крищук В. Л. Моделі автобіографізму у листах: ґендерна самосвідомість. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ХГПА, 2017. Вип. 6. С. 45–55.

Крищук В. Л. Епістолярій української еміграції як наукова проблема. Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Lublin: Ingvarr, 2017. Vol. XVI. P. 254–262.

Крищук В. Л. Ключові проблеми опанування культурою мовлення (за епістолярною спадщиною Ганни Черінь). Філологічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Мацько. Хмельницький: ХГПА, 2019. Вип. 9. С. 110–120.

Наукові інтереси: актуальні питання сучасного мовознавства; вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття; письменницький епістолярій української діаспори; методичні аспекти підготовки майбутніх учителів української мови та літератури.


МАХОВСЬКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач Подільського відділення ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України при Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, доцент кафедри української мови та літератури.

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Задонського. Кваліфікація: учитель початкових класів та образотворчого мистецтва.

Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Кваліфікація: учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Весільні пісні Поділля: функціонування, поетика, символіка», 2004 р.

Викладає такі дисципліни:

Фольклор

Риторика

Лінгвістичний аналіз тексту

Сучасна українська літературна мова

Наукові праці:

Маховська С. Весільні пісні Поділля: жанрова специфіка, особливості функціонування, поетика. Хмельницький: ПП Заколодний М. І., 2012. 320 с.

Маховська С. Дитина: родини, хрестини, перші кроки (родинно-обрядовий та дитячий фольклор Хмельниччини). Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори–2006», 2013. 216 с.

Ой ясна-красна на небі зоря: матеріали фольклорної практики. Книга 3 / Упорядкування, передмова С. В.Маховської. Хмельницький, 2017. 212 с.

Маховська С. Подільський коровай: семантика символу. Подвижник. Ювілейний науковий збірник на пошану д-ра філол. наук М.К.Дмитренка /Упор. Ю. М. Шутенко. К.: Сталь, 2015. С. 462–478.

Маховська С. В., Козуленко В. Фольклоризм роману Віталія Мацька «Катарсис». Філологічний дискурс. Хмельницький, 2015. Вип. 2. С. 30–33.

Маховська С., Тернавська Т. Концептосфера дитячого фольклору: функціональний аспект (за матеріалами Хмельниччини) Філологічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. Віталій Мацько. Хмельницький, 2017. Вип. 5. С. 194–206.

Наукові інтереси: проблеми теорії фольклору, міфологія, архаїчні вірування, символіка, фольклорно-літературні взаємини, етнопедагогічні засади фольклору.

 


СЛЮЗКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з гуманітарної освіти та міжнародних зв’язків

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет. Кваліфікація: учитель російської мови і літератури та зарубіжної літератури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування моральної свідомості учнів засобами дитячої літератури», 2003 р.

Викладає такі дисципліни:

Дитяча література

Практикум з виразного читання

Історія зарубіжної літератури

Наукові праці:

Слюзко В. І. Художнє слово як засіб виховання у художній спадщині В.Сухомлинського. Міжвузівський науково-практичний семінар «Дитяча книга: історія, проблеми, перспективи». Хмельницький: ХГПА, 2016. С. 51–57.

Слюзко-Плахтій В. І. Виховна робота у вищому педагогічному закладі: методичний посібник. Хмельницький: ХГПА, 2016. 49 с.

Sluzko-Plakhtii Valentina. Eduсational techniques of development of moral consciousness of junior schoolchildren. Social and Eсonomic Priorities in the Context of Sustainable Development. Monograph. Opole: The Aсademy of Management and Administration in Opole, 2016; pp. 444.

Слюзко В. І. Основи гуманної педагогічної свідомості. Гуманно особистісна педагогіка в дії: колективна монографія [укл. О. П. Біницька, І. А. Гайдамашко, І. М. Дарманська, Г. І. Дудчак, Н. В. Казакова, А. Кокєль, М. А. Лукашук, І. О. Рашина, Н. А. Сівак, В. І. Слюзко, С. І. Тафінцева, В. А. Філінюк, Т. М. Цегельник, І. П. Ящук / за заг. ред. І. М. Шоробури]. Хмельницький: ФОП «О. М. Казаков», 2017. 270 с.

Слюзко В. І. Мультимедійний супровід занять з історії світової літератури. Інноваційні методи і прийоми викладання навчальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць / Укладачі: Шоробура І. М., Слюзко В. І., Савченко М. С., Мисик Л. С. Хмельницький: ХГПА, 2017.300 с.

Слюзко В. І. Впровадження структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх філологів  в системі нових освітніх парадигм. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць. 2018 , № 63. С. 212–220.

Наукові інтереси: керівництво науково-дослідною роботою в ХГПА. Інновації у виховному просторі вищого навчального закладу»; актуальні проблеми сучасної філології; особливості підготовки майбутніх філологів  в системі нових освітніх парадигм.

 


СТУКАН ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут. Кваліфікація:  вчитель української мови і літератури

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Збагачення мовлення студентів педагогічного училища експресивною лексикою як засіб його увиразнення», 2002 р.

Викладає такі дисципліни:

Сучасна українська літературна мова

Зображувально-виражальні засоби української мови

Методика вивчення предметів мовно-літературної освітньої галузі в початкових класах

Наукові праці:

Українська мова з методикою навчання в початкових класах: Інтегрований курс / за ред. Г. О. Ткачук, А. П. Каніщенко. Вид.-во 3-тє переробл. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 264 с.

Ткачук Г. О.Особливості вивчення творчості Т. Г. Шевченка на уроках рідної словесності в початкових класах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна: збірник наукових праць / укл. Р. А. Криловець. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 47. С. 149–152.

Стукан Г. О. Мовний світ Ігоря Качуровського. Закарпатські філологічні студії: зб. наук. праць. ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Випуск 12. Том 1. 2019. С. 35–39.

Стукан Г. О. Функції метафор-опредмечувань та метафор-оживлень у поетичних збірках Оксани Радушинської. Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 12–13 травня 2017 р.). Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. С. 89–92.

Стукан Г. О. Вивчення української літератури в контексті Концепції нової української школи. Актуальні проблеми мовної та літературної освіти в середній та вищій школі: міжвузівська науково-практична конференція (22 березня, м. Хмельницький). Хмельницький: ХГПА. 2018. С. 176–183.

Стукан Г. О. Асистентська практика: методичні рекомендації для  слухачів магістратури за спеціальністю 014 Середня освіти (Українська мова і література). Хмельницький: ХГПА, 2018. 30 с.

Наукові інтереси: сучасні інноваційні методики навчання української мови; функції зображувально-виражальних засобів лексичного та граматичного рівнів у художніх творах українських письменників.


ФІЛІНЮК ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет. Кваліфікація: Учитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

Кам’янець-Подільський державний університет. Кваліфікація: Викладач англійської мови.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської», 2006 р.

Викладає такі дисципліни:

Вступ до мовознавства

Сучасна українська літературна мова

Методика навчання української мови

Історія української літературної мови

Українська мова

Наукові праці:

Філінюк В. А Лінгвопоетика оказіоналізмів у творах Анатолія Мойсеєнка. Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. 2015. Вип. 45/1. С. 409–414.

Філінюк В. А. Лінгвопоетика власних назв (на матеріалі роману Володимира Лиса «Соло для Соломії»). Записки з ономастики: збірник наукових праць. Вип. 18. Одеса: Астропринт, 2015. С. 704–716.

Філінюк В. А. Лексема сонце в збірці М. Номиса «Українські приказки, прислів’я і таке інше». Філологічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. Віталій Мацько. Хмельницький, 2017. Вип. 6. С. 271–280.

Філінюк В. А. Школа духовного гуманізму : життя, середовище, спілкування. Гуманноособистісна педагогіка в дії: колективна монографія / [укл. О. П. Біницька, І. А. Гайдамашко, І. М. Дарманська, Г. І. Дудчак, Н. В. Казакова, А. Кокєль, М. А. Лукашук, І. О. Рашина, Н. А. Сівак, В. І. Слюзко, С. І. Тафінцева, В. А. Філінюк, Т. М. Цегельник, І. П. Ящук / за заг. ред. І. М. Шоробури]. Хмельницький: ФОП «О. М. Казаков», 2018. С. 63–81.

Філінюк В. А., Білозор Н. В. Готуємо учнів до написання есе. Учитель початкової школи. 2019. № 4. С. 20–24.

Філінюк В. А. Готуємося до іспиту з української мови: збірник диктантів. Хмельницький: ХГПА, 2018. 93 с.

Наукові інтереси: лінгвопоетика, мова художньої літератури, стилістичні процеси сучасної української мови.

 


ЦИЦ ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Кваліфікація: викладач української мови та літератури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Українська психологічна драма 70-80-х років ХХ століття», 2002 р.

Викладає такі дисципліни:

Історія української літератури другої половини ХІХ – поч. ХХ століття»

Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.

Сучасна українська літературна мова з практикумом

Проблемні питання синтаксису

Наукові праці:

Дорош Г. О. Українська психологічна драма 70-80-х років ХХ ст.: монографія. Київ: ІВЦ Держкомстату України. 2001. 170 с.

Циц Г. О. Розвиток художнього сприймання драматичного твору майбутніми вчителями в процесі вивчення української літератури. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя, КПУ, 2015. С. 412–417.

Циц Г. О. Історія української літератури (межа ХХ–ХХІ ст.): навч.-метод. посібник. Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2018. 56 с.

Циц Г. О. Психологізм інтелектуальної драми Ю. Щербака «Відкриття». Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький, 2017. Вип. 5. С. 161–168.

Циц Г. О. Верлібр як нетрадиційна форма вірша: поетика і проблематика (за збіркою «Лугини» Тадея Карабовича). Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький, 2019. Вип. 9. С. 89–97.

Циц Г. О., Стукан Г. О. Психолого-педагогічні засади мовленнєвого розвитку. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. Випуск 45. С. 32–35.

Наукові інтереси: історія української літератури; розвиток художнього сприймання у майбутніх вчителів; тенденції розвитку сучасної філологічної освіти.


ГРИГОРУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури

Освіта: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки.

Хмельницький національний університет. Кваліфікація: учитель середнього навчально-виховного закладу (українська мова та література).

Хмельницький національний університет. Кваліфікація: учитель української мови та літератури, англійської мови зарубіжної літератури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Власні назви спортивних команд: структура, походження, функціонування в українській мові», 2017 р.

Викладає такі дисципліни:

Українська мова

Українська література

Дитяча література

Основи культури і техніки мовлення

Лінгвістичний аналіз художнього тексту

Наукові праці:

Григорук Н. В. Власні назви баскетбольних команд: структурно-дериваційні і мотиваційно-функціональні особливості. Українська ономастика: минуле, сучасне, перспективи: збірник наукових праць. Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2015. С. 136–147.

Григорук Н. В. Власні назви спортивних команд як об’єкт вивчення ономастики. Studia Slawistyczny. Etnolingwistyka I komunikacia międzykulturowy. Т. 3. Lublin, 2016. С. 143–156.

Григорук Н. В. Функціональні особливості власних назв спортивних команд. Слов’янські мови: історія та сучасність: тези доповідей та повідомлень. Вип. 2. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. С. 10–12.

Григорук Н. В. Особливості функціонування власних назв спортивних команд в онімному просторі України. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Випуск 12. Хмельницький, 2017. С. 42–46.

Григорук Н. В. Морфологічний словотвір власних назв спортивних команд. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2017. Вип. 1 (27). С. 108–111.

Григорук Н. В. Спортивна ергонімія: структура, продуктивність, дериваційно-мотиваційні особливості. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Випуск 10. Т. 1. Хмельницький, 2016. С. 172–176.

Наукові інтереси: проблема мовних засобів у художньому тексті, використання Інтернет-ресурсів для покращення якості викладання.


КИКИЛИК АЛІНА МИКОЛАЇВНА

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови та літератури

Освіта: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кваліфікація: учитель української мови й літератури, зарубіжної літератури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Українська мова як навчальний предмет в історії розвитку початкової школи (1917‑1941 рр.)», 2014 р.

Викладає такі дисципліни:

Вступ до літературознавства

Дитяча література з основами літературознавства

Методика навчання української мови у початковій школі

Технології навчання мовно-літературної освітньої галузі

Наукові праці:

Кикилик А. М. Аналіз засобів творення характерів дітей у творі В. Винниченка «Федько-халамидник». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків, 2015. Вип. 73. С. 200‑204.

Кикилик А. М. Аналіз навчально-методичних розробок С. Чавдарова. Ukrainska pоlonistyka. Українська полоністика. Житомир-Bydgoszcz, 2015. Вип. 12. Філологічні науки. С. 45‑51.

Кикилик А. М. Науково-філософський світогляд студентів як необхідність і обов’язковість вищої освіти сьогодення. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  Додаток 1 до Вип.36, Т.ІІІ(63): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2015. С. 71‑72.

Kykylyk A. Self-perfection of lecturer-philologist as the base for vocation becaming. European Humanities Studies: state and society. Slupsk, 2016. S.119‑129.

Kykylyk A. The analysis of character creation means in novel by M. Stel'mah «The thought about you». EUREKA: Social and Humanities. Tallinn, 2016. S.42‑49.

Кикилик А. М. Вступ до літературознавства: навчальний посібник для самостійної роботи студентів. Хмельницький: ХГПА, 2016. 100 с.

Наукові інтереси: жанрове та тематичне розмаїття, особливості аналізу й інтерпретація літератури для дітей та юнацтва; педагогічні технології розвитку критичного мислення, уміння вчитися, креативності та активності здобувачів освіти; психологія літературної творчості; традиції та інновації у навчанні української мови молодших школярів.


КУТОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут. Кваліфікація: учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Українська мова як навчальна дисципліна в історії розвитку середньої школи в Україні (1945 – 1991 рр.), 2015 рік.

Викладає дисципліни:

Методика навчання української літератури

Методика навчання української мови та літератури в середній та вищій школі

Старослов’янська мова

Українська мова за професійним спрямуванням

Сучасна українська літературна мова з практикумом

Діловодство в туристичній діяльності

Наукові праці:

Кутова С. О. Проблема періодизації розвитку української мови як навчальної дисципліни в середній школі (1945–1991 рр.). Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогіка та психологія. Чернівці: ЧНУ, 2015. Вип. 748. С. 74–86.

Кутова С. О. Критический анализ статей по методике обучения украинскому языку в средней школе в периодических изданиях (1945–1959 гг.) Europäische Fachhochschule. Pedagogy. Stuttgart, 2015. № 1, рр. 39–41.

Кутова С. О. Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів-філологів на заняттях української мови за професійним спрямуванням. Zarzadzanie wielokulturowym potencjalem spolecznym: Studia Zarzadzania I Finansow Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu, 01/2017, рр. 121–129.

Кутова С., Мацько В., Нікітова І., Пасічник О., Швець Т. Future Language Teachers Running head: “Flipped Learning” Technology in Professional Training. European Journal of Educational Research. Volume 9, Issue 1.

Кутова С. О. Практикум з методики навчання української літератури в середній школі: навчально-методичний посібник для викладачів, учителів, студентів філологічного факультету: навч.-метод. посібник. Хмельницький: ХГПА, 2018. 159 с.

Наукові інтереси: використання технології перевернутого навчання при викладанні мовознавчих і літературознавчих дисциплін у ЗВО, особливості застосування ІКТ при вивченні дисципліни «Методика навчання української літератури».

 


НІКІТОВА ІННА ІВАНІВНА

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови та літератури, завідувач аспірантури та докторантури

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет. Кваліфікація: учитель української мови і літератури.

Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Творчість Олександра Смотрича: проблематика і поетика», 2016 р.

Викладає такі дисципліни:

Сучасна українська мова

Історія української літератури

Історія зарубіжної літератури

Наукові праці:

Нікітова І. І. Антиколоніальний дискурс в художній спадщині Олександра Смотрича. Літературознавчі студії. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. Вип. 47. С. 228–235.

Нікітова І. І. Трагедія «маленької людини» у світі абсурду (п’єса «Син» Олександра Смотрича). Філологічний дискурс. Хмельницький: ХГПА, 2016. Вип. 3. С. 105–112.

Svitlana Kutova, Inna Nikitova. Formation of professional personal qualities of future teachers-philologists. Молодь і ринок. 2019. № 4 (171). С. 42–46.

Швець Т. В., Нікітова І. І. Моделювання морально-етичної проблематики у творчості Віталія Мацька. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. А. Рарицький (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2019. Вип. XVI. С. 108–113.

Svitlana Kutova, Vitaly Mazko, Inna Nikitova, Olena Pasichnyk, Tetiana Shvets. Future Language Teachers Running head: «Flipped Learning» Technology in Professional Training. European Journal of Educational Research. Vol. 9. Is. 1. (January 2020). Р. 19–31.

Короткий словник літературознавчих термінів / укл. І. І. Нікітова. Хмельницький: ХГПА, 2018. 38 с.

Наукові інтереси: сучасні підходи до викладання дисциплін філологічного циклу; актуальні проблеми розвитку української літератури в історичному аспекті.


ПОПЕРЕЧНА ЛЕСЯ ЮРІЇВНА

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української мови та літератури, методист

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. І. Огієнка. Кваліфікація: учитель української мови, української та зарубіжної літератури.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Кваліфікація: управлінець у сфері освіти.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Професійний розвиток учителів початкових класів у системі неперервної педагогічної освіти Російської Федерації», 2015 рік.

Викладає такі дисципліни:

Сучасна українська літературна мова.

Наукові праці:

Професійний розвиток учителя початкових класів у системі неперервної педагогічної освіти: порівняльний аспект: метод. рек. для слухачів курсів (учителів початкових класів) Інституту післядипломної педагогічної освіти. / [уклад. Л. Ю. Поперечна]. Хмельницький: «Термінова поліграфія», 2013. 84 с.

Поперечна Л. Ю. Проблема професійного саморозвитку вчителя початкових класів у системі неперервної педагогічної освіти. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: зб. матеріалів VІI міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–24 лист. 2012 р. [редкол.: І. П. Маноха (гол. ред.) та ін.]. К.: Гнозис, 2012. С. 482–488.

Просте ускладнене речення: [методичні розробки уроків]./ С. А. Байдусь, С. В. Долинська, Н. Д. Кундельська, Г. К. Софійчук, Л. Ю. Гаюр, О. Р. Гуцалюк, Л. Ю. Поперечна. Хмельницький: Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красицького // Обласна виставка педагогічних ідей та інновацій (диплом 1 ступеня від 26.12.2014 р., № 239).

Поперечна Л. Ю. Використання інтелектуальних ігор та творчих завдань на уроках української мови та літератури й позакласних заходах з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності гімназистів: методичні рекомендації. Хмельницький: Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького, 2016.102 с.

Наукові інтереси: застосування дослідницьких технологій навчання як один із шляхів формування стійкого інтересу до пізнання; розвиток критичного мислення гімназистів (студентів) на уроках української мови та літератури в умовах сучасного інформаційного простору.


ШВЕЦЬ ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови та літератури

Освіта: Львівський державний університет ім. І. Франка. Кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури.

Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач української мови та літератури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Щоденник Докії Гуменної: типологія жанру, історико-літературний контекст», 2017 р.

Викладає такі дисципліни:

Історія української літератури

Сучасна українська література

Сучасна українська дитяча література

Українська мова за професійним спрямуванням

Наукові праці:

Швець Т. В. Аналіз літературного твору: метод. посіб. Хмельницький: ХГПА, 2018. 36 с.

Швець Т.В. Історична зумовленість творення літературного щоденника Докією Гуменною (підсумки досліджень). Spheres of culture. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Volume XIV.  Lublin, 2016. Р. 152–160.

Швець Т. В. Використання методу проектів на заняттях з української літератури у процесі підготовки студентів-філологів. Scientific pedagogical internship «Philological education of the future: prospective and priority directions of scientific research»: Internship proceedings, November 27 – December 1, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». P. 139–142.

Швець Т. В. Постать Григорія Костюка крізь призму щоденника Докії Гуменної. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. 2017. Вип. 6. С. 191–199.

Швець Т. В. Докія Гуменна. Щоденник. Зошит 23. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. . 2018. Вип. 8. С. 181–196.

Svitlana Kutova, Vitaly Mazko, Inna Nikitova, Olena Pasichnyk, Tetiana Shvets. Future Language Teachers Running head: «Flipped Learning» Technology in Professional Training. European Journal of Educational Research. Volume 9. Issue 1. Р. 1–17.

Наукові інтереси: використання методу проєктів та технології «перевернутого навчання» у підготовці майбутніх учителів; нефікційна проза Докії Гуменної.

 


БЛАЖЕВИЧ ОЛЬГА ІВАНІВНА

Старший викладач кафедри української мови та літератури, методист

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут. Кваліфікація: учитель української мови та літератури.

Кам’янець-Подільський державний університет. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач української мови та літератури.

Викладає такі дисципліни:

Сучасна українська літературна мова

Методика навчання української мови в початковій школі

Каліграфія

Українська мова

Українська література

Наукові праці:

Блажевич О. І. Застосування окремих елементів вітагенних технологій при використанні народних прислів’їв, приказок, прикмет та повір’їв на заняттях з української мови. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2013. Вип. 14. C. 73–78.

Блажевич О. І. Трилогія Володимира Шевченка про Устима Кармалюка: відновлення історичної достовірності про народного героя. Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2019. Вип. 21. С. 172–175.

Блажевич О. І., Блажевич Ю. І. Професор Віталій Мацько – відомий науковець і освітянин. Мацько Віталій Петрович – знаний науковець та освітянин Поділля: до 65-річчя від дня народження: бібліографічний покажчик. Хмельницький: ХГПА, бібліотека, 2017. С. 5–9.

Блажевич О. І. Бібліотекар став журналістом і письменником. До 80-річчя від дня народження В. Шевченка. Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2020 рік: реком. бібліограф. довід. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2019. С. 128–131.

Блажевич О. І. Метафоричний колірний світ у поетичному дискурсі Максима Рильського. Максим Рильський в культурно-освітньому, літературному і науковому просторі України ХХ століття. Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2015. С. 96–100.

Блажевич О. І. Використання народознавчого матеріалу у виховній роботі. Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи: матеріали міжвуз. (заочної) наук.-практ. конф. (Хмельницький, 27 лютого 2019 р.). Хмельницький, ПП «А. В. Царук», 2019. С. 19–24.

Наукові інтереси: література на сучасному етапі; нова українська школа: проблеми, перспективи; мовознавчі аспекти складних синтаксичних конструкцій.

 


МИРИНЮК НАДІЯ ІВАНІВНА

Старший викладач кафедри української мови та літератури, методист

Освіта: Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет. Кваліфікація: філолог, викладач.

Кам`янець-Подільський державний університет. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Кваліфікація: викладач української мови та літератури.

Викладає такі дисципліни:

Українська мова

Сучасна українська літературна мова

Українська література

Методика навчання української мови в початковій школі

Каліграфія

Наукові праці:

Миринюк Н. І. Великий Гранослов у мові українській. Максим Рильський в культурно-освітньому, літературному і науковому просторі України ХХ століття: матеріали заоч. всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 26–27 лютого 2015 р.). Хмельницький: ФОП «Цюпак А. А.», 2015. С. 108–113.

Миринюк Н. І. Берегиня рідного слова. Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 23 квітня 2015 р.). Хмельницький: ХГПА, 2015. С. 296–302.

Миринюк Н. І. Поетична спадщина Юрія Клена у контексті національного виховання студентів. Національний світогляд: мова, література, держава, культура: матеріали науково-практичного семінару. Хмельницький, 2015. С. 26–36.

Миринюк Н. І., Ружицька Н. А. Проблема патріотизму і зрадництва в драмі Івана Карпенка-Карого «Сава Чалий». Філологічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Мацько. Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2016. Вип. 3. С. 90–98.

Миринюк Н. І. Літературні диктанти як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної заочної Інтернет-конференції. Хмельницький, 2017. С. 14–17.

Миринюк Н. І. Застосування вітагенних технологій на уроках української літератури при виченні роману В. Підмогильного «Місто». Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. Вип. 10. С. 96–102.


 

ПЕТРЮК ЛЮДМИЛА ПРОХОРІВНА

Старший викладач кафедри української мови та літератури, методист

Освіта: Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет. Кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач української мови та літератури та зарубіжної літератури.

Викладає такі дисципліни:

Українська мова

Методика навчання української мови в початкових класах

Каліграфія

Сучасна українська літературна мова з практикумом

Наукові праці:

Українська мова з методикою навчання в початкових класах: Інтегрований курс / Заг. ред. А. П. Каніщенко, Г. О. Ткачук / Вид.3-тє, переробл. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 264с.

Петрюк Л. П. Взаємодія школи та сім’ї у формуванні активного читача. Актуальні проблеми позакласної виховної роботи з дітьми у сучасній початковій школі: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький), 25 лютого 2014 р. Хмельницький: ФОП «О. М. Казаков», 2014. С. 170–173.

Петрюк Л. П. Роль Т. Г. Шевченка у становленні української дитячої літератури та вплив його поетичного слова на підростаюче покоління. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Постать Тараса Шевченка в сучасному культурному і геополітичному просторі (до 200-річчя від дня народження Кобзаря): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2014. Вип. 1. С. 235–239.

Петрюк Л. П. Мова драматичних творів Віталія Мацька. Філологічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Мацько. Хмельницький: ХГПА. Вип. 3. 2016. С. 230–239.

Петрюк Л. П. Мистецтво розуміти вихованця. Матеріали круглого столу «Етичний портрет педагога: Історія та сучасність». Хмельницький, 2016. С. 120–123.

Наукові інтереси: інноваційні методи та прийоми викладання навчальних дисциплін у початковій та вищій школі.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55