Статут Спілки молодих вчених

Статут
Спілки молодих вчених
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

„Затверджую”
Ректор Хмельницької
гуманітарно-педагогічної академії
__________________І.М.Шоробура
„15” жовтня 2009 р.

Спілка молодих вчених Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (далі – Спілка) є науковою організацією Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (далі – ХГПА).

Спілка молодих вчених функціонує з метою сприяння та розвитку науково-дослідної діяльності викладачів, слухачів та студентів академії і діє у відповідності до Концепції наукової діяльності ХГПА та даного Статуту Спілки молодих вчених ХГПА. Спілку молодих вчених створено для координації заходів щодо організації науково-дослідної роботи молодих викладачів на факультетах, кафедрах, здійснення пошуку, відбору обдарованої молоді і створення умов для її творчого зростання.

До складу Спілки молодих вчених входять кандидати наук, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, молоді викладачі від кожної кафедри (до складу Ради Спілки як вищого керівного органу Спілки з метою координації її діяльності входять представники від випускової кафедри – не менше 3, від кафедри – не менше 2, від предметно-циклової комісії – не менше 1).

Основними завданнями Спілки молодих вчених є:

• сприяння викладачам в розвитку їх творчого потенціалу; активна участь членів Спілки у проведенні конференцій, конкурсів наукових робіт, семінарів, круглих столів, клубів;

• сприяння публікації найкращих наукових статей студентів за результатами студентських наукових конференцій у „Педагогічному дискурсі”;

• створення в мережі Internet інтерактивного сайту, організація семінарів;

• інформування викладачів та студентів про конкурси, семінари, конференції, круглі столи, що відбуваються у межах академії, інших вищих навчальних закладах України;

• надання консультативних довідок студентам з питань участі у НДР; створення наукових гуртків, проблемних груп па кафедрах;

• проведення соціологічних досліджень та опитувань з приводу студентської науки, організація проведення наукових досліджень студентами з певних наукових проблем;

• співробітництво з організаціями, які формують програми обміну викладачів та студентів; сприяння участі викладачів та студентів у конкурсах на здобуття премій за кращі наукові роботи, здобуття стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, отримання грантів викладачами та студентами академії на виконання науково-дослідних робіт та інших стипендій та премій.

І. Загальні положення

1.1. Спілка молодих вчених Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – всеакадемічна наукова організація, що діє на основі даного Статуту та у відповідності із Конституцією України і законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про об’єднання громадян”, „Про молодіжні та дитячі громадські організації” та ін.

1.2. Спілка утворюється та діє з всеакадемічним статусом.

1.3. Спілка не є юридичною особою, не має розрахункового та інших рахунків в банківських установах.

1.4. Спілка має бланк зі своїм найменуванням, а також символіку, що затверджуються Радою Спілки.

1.5. Спілка взаємодіє з іншими науковими та громадськими організаціями, а також науково-дослідними установами, діяльність яких тією чи іншою мірою дотична до роботи Спілки.

II. Мета, завдання і форми діяльності

2.1. Основною метою діяльності Спілки є задоволення та захист інтересів своїх членів у сфері наукових досліджень.

2.2. Завданнями Спілки є:

2.2.1. Сприяння членам Спілки у реалізації їхніх наукових, культурних та творчих інтересів.

2.2.2. Створення умов для самореалізації молодих науковців.

2.2.3. Популяризація науково-педагогічних знань серед молоді.

2.2.4. Оволодіння ефективними та сучасними методами наукових досліджень, передача цього досвіду молоді.

2.2.5. Сприяння молоді у реалізації її бажання займатися науковою діяльністю, створення доступу до джерел інформації.

2.2.6. Формування наукової молоді на основі кращих наукових традицій закладу та ознайомлення із науковими досягненнями досвідчених викладачів.

2.3. Для виконання статутних мети та завдань Спілка займається наступними видами діяльності:

2.3.1. Організовує та проводить конференції (конференції молодих вчених – раз на рік, як правило, в рамках Тижня науки), семінари, тренінги.

2.3.2. Організовує та проводить на громадських засадах без одержання прибутку: лекції, наукові виступи, дебати, круглі столи, виставки наукових праць в межах академії та на базі навчальних закладів міста та області.

2.3.3. Сприяє науковим дослідженням членів Спілки, рекомендує їхні праці до друку, забезпечує рецензування робіт молодих вчених.

2.3.4. Проводить заняття з основ наукових досліджень, огляди сучасної наукової літератури.

2.3.5. Представляє та захищає свої інтереси та інтереси своїх членів перед адміністрацією закладу.

2.3.6. Надає практичну, організаційну, методичну допомогу молодим науковцям у реалізації мети та завдань Спілки.

2.3.7. Організовує та проводить на громадських засадах наукові слухання та обговорення результатів наукової діяльності викладачів, видає методичні, довідкові, інформаційні, теоретичні та інші друковані матеріали наукового характеру без одержання прибутку.

2.3.8. Постійно співпрацює із адміністрацією, проректором з наукової роботи, науковим відділом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, інформаційно-методичним центром, іншими структурними підрозділами закладу.

2.3.9. Підтримує міжнародні наукові контакти і зв'язки, укладає відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

III. Члени Спілки, їх права та обов'язки

3.1. Членство в Спілці здійснюється на добровільних засадах, є індивідуальним та фіксованим.

3.2. Фіксованим членом Спілки може бути особа, що має вищу освіту, віком до 35 років, яка займається науковою діяльністю та поділяє статутні цілі та завдання Спілки та працює на їх виконання.

3.3. Особи старшого віку можуть бути фіксованими членами Спілки, проте їх кількість не може перевищувати третини загальної кількості фіксованих членів організації. У складі виборних органів Спілки кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.

3.4. Прийом до складу фіксованих членів Спілки здійснюється шляхом подання відповідної заяви на ім'я Голови Спілки та затвердження її Радою Спілки, або у разі її відсутності, – загальними зборами членів Спілки.

3.5. Вибуття зі складу фіксованих членів Спілки здійснюється добровільно – шляхом подання відповідної заяви па ім'я Голови Спілки.

3.6. Рішення про припинення членства в Спілці може прийняти Рада Спілки, або, у разі її відсутності, – загальні збори членів Спілки у випадках, коли член Спілки:

3.6.1. Використовує своє членство в особистих цілях, які не мають нічого спільного з діяльністю Спілки.

3.6.2. Порушує або не виконує вимоги даного Статуту.

3.6.3. Втратив зв'язок з членами Спілки.

3.7. Кожний член Спілки має право без обмежень брати участь у всіх заходах Спілки.

3.8. Фіксований член Спілки має право обирати та бути обраним до всіх керівних органів Спілки.

3.9. Фіксовані члени Спілки під час голосування мають право вирішального голосу.

3.10. Члени Спілки мають право звертатися з питаннями, вносити свої пропозиції та зауваження щодо діяльності Спілки до її керівних органів.

3.11. Усі члени Спілки повинні поважати рішення її керівних органів, проте ніхто не може бути примушений до виконання рішень, з якими він не згоден.

3.12. Фіксовані члени зобов'язані працювати на виконання статутних цілей та завдань Спілки.

IV. Керівні органи Спілки

4.1. Вищим керівним органом Спілки є Загальні Збори, які проводяться один раз на два роки за рішенням Ради Спілки.

4.2. Загальні Збори визнаються повноважними, якщо в них взяло участь більше половини делегатів.

4.3. Рішення на Загальних Зборах приймаються більшістю голосів присутніх, крім випадків, передбачених цим Статутом.

4.4. Рада Спілки формує та скеровує роботу Спілки, терміном на два роки обирає Голову Спілки, його заступника, секретаря Спілки.

4.5. Загальні збори Спілки:

4.5.1. Заслуховують звіти Голови Спілки за період виконання своїх обов'язків.

4.5.2. Затверджують Статут і вносять зміни до нього 3/4 голосів присутніх делегатів.

4.5.3. Приймають рішення про створення та припинення діяльності Спілки 3/4 голосів присутніх делегатів.

4.6. У період між Загальними Зборами керівництво Спілкою здійснює Рада, засідання якої проводяться не рідше одного разу на три місяці (в разі потреби, засідання членів Ради може проходити із застосуванням мережі Інтернет).

4.7. Рада формується на Загальних Зборах Спілки шляхом самовисунення делегатів до свого складу або на основі подання пропозицій від кафедр (циклових комісій) академії. Склад Ради фіксується протоколом.

4.8. Рада Спілки:

4.8.1. Розробляє та затверджує план поточної діяльності Спілки, приймає рішення про проведення заходів.

4.8.2. Може відкликати з членів Спілки осіб, які не виконують свої обов'язки.

4.8.3. Скликає Загальні Збори, готує проекти рішень та порядку денного Загальних Зборів.

4.8.4. Зобов'язана скликати Загальні Збори на вимогу більшої половини осередків Спілки.

4.8.5. Затверджує виконуючих обов'язки на посади, остаточне затвердження яких відноситься до компетенції Загальних Зборів.

4.9. Всі рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів. Засідання Ради вважається повноважним, якщо у ньому взяло участь більше половини її членів.

4.10. Згідно затвердженому Радою плану поточної діяльності Спілки, усі члени беруть участь в його виконанні.

4.11. Голова Спілки:

4.11.1. Відповідає за діяльність Спілки, виконання статутних мети та завдань, координує роботу керівних органів та осередків Спілки.

4.11.2. Представляє Спілку перед адміністрацією закладу.

4.11.3. Підписує документи Спілки, протоколи засідань Ради, листи, звернення, внутрішні розпорядження тощо.

4.11.4. Пропонує до затвердження заступника Голови Спілки, секретаря Спілки.

4.11.5. Скликає та веде засідання Ради.

4.12. Заступник Голови Спілки виконує частину його повноважень за його дорученням.

4.13. Секретар Спілки веде ділову документацію організації, розсилає по кафедрах проекти рішень Загальних Зборів.

4.14. Всі посадові особи Спілки обираються на термін між Загальними Зборами, проте можуть обіймати свої посади неодноразово.

V. Внесення змін і доповнень до Статуту

5.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться Загальними Зборами Спілки 3/4 голосів присутніх делегатів.

5.2. Ініціатива внесення змін і доповнень до Статуту Спілки належить фіксованим членам Спілки.

5.3. Пропозиції подаються письмово до Ради Спілки, яка, за їх надходженнями, зобов'язана включити питання про внесення змін та доповнень до Статуту Спілки у порядок денний Загальних Зборів.

5.4. Формулювання змін і доповнень до Статуту Спілки можуть вноситися делегатами безпосередньо на Загальних Зборах Спілки, якщо питання про внесення змін і доповнень до Статуту включене в порядок денний.

5.5. Про зміни, що сталися в Статуті, керівництво Спілки повідомляє в 5-денний строк у реєструючий орган.

VI. Припинення діяльності Спілки

6.1. Припинення діяльності Спілки може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації.

6.2. Реорганізація або ліквідація Спілки здійснюється за рішенням Загальних Зборів 3\4 голосів присутніх делегатів, або за рішенням суду.

6.3. При ліквідації Спілки Загальними Зборами створюється ліквідаційна комісія.

6.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Спілки.

6.5. У випадку ліквідації Спілки її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету.

6.6. Ліквідація Спілки вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55