Наукове товариство студентів та слухачів магістратури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Наукове товариство студентів та слухачів магістратури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії створене і функціонує у відповідності із Конституцією України і Законами України „Про об’єднання громадян”, „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, пунктом 1 статті 51 Закону України „Про освіту”, статтею 38 Закону України „Про вищу освіту” та Статутом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Мета наукового товариства полягає в зосередженні зусиль активу студентів та слухачів магістратури на максимальному розкритті природних задатків і обдарувань майбутніх педагогів у сфері науково-дослідної та пошукової роботи, що сприятиме більш змістовній їх науково-теоретичній і практичній підготовці до роботи в умовах динамічних змін у суспільно-політичному, соціально-економічному та духовно-культурному житті.

Основні цілі та завдання Наукового товариства:

• сприяння науковій і творчій діяльності студентів та слухачів академії;
• організація наукових гуртків і проблемно-пошукових груп;
• надання допомоги щодо створення умов для найповнішого розкриття природних задатків науково-обдарованої молоді;
• налагодження співпраці з іншими вищими навчальними закладами України і молодіжними організаціями в сфері науково-дослідної роботи;
• участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентів;
• допомога в організації результативної участі студентів та слухачів у науково-дослідних, дослідно-конструктивних, експериментальних і наукових проектах, наукових форумах, конкурсах;
• вироблення та внесення пропозицій щодо удосконалення науково-дослідної роботи у вузі і її матеріального та морального стимулювання.

Наукове товариство академії складається з осередків, яким, в свою чергу, підпорядковані найнижчі ланки, створені на рівні курсів, академічних груп, наукових гуртків і проблемних груп.

Координує діяльність Наукового товариства Рада. На засіданнях Ради, що проводяться, як правило, один раз на квартал, виносяться найбільш важливі питання організації та сприяння науково-дослідної роботи студентів та слухачів академії. Рада Наукового товариства тісно співпрацює з ректоратом, зокрема, із проректором з наукової роботи, завідувачем наукового відділу, деканатами факультетів, студентським профкомом, завідувачами кафедр, керівниками наукових гуртків і проблемних груп, наукових проектів тощо.

Наукове товариство і його керівні органи своєю діяльністю сприяють максимальному забезпеченню навчальної та науково-дослідної діяльності студентів та слухачів для здобуття обраного освітнього і освітньо-кваліфікаційного рівнів, опанування ними сучасними методами та прийомами проведення науково-дослідної роботи.

Студентська наукова робота в академії здійснюється у процесі вивчення навчальних дисциплін; в процесі участі студентів та слухачів магістратури у роботі наукових гуртків, проблемних груп, які діють при кафедрах академії; під час участі в роботі спілки молодих учених; наукових семінарах при кафедрах; участі студентів в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт; в процесі виконання дипломних досліджень на здобуття ОКР „бакалавр” та „магістр”.

Рада наукового товариства студентів та слухачів магістратури видає студентську наукову газету „Науковий вісник”, в якій усі студенти та слухачі магістратури академії мають змогу опублікувати результати своїх курсових, дипломних досліджень.

Найкращі серед студентів та слухачів магістратури отримують іменні стипендії М.М.Дарманського, а кращі дипломні дослідження на здобуття ОКР „магістр” отримують премії імені М.М.Дарманського „За кращу магістерську роботу”.

Голова Наукового товариства - Козуленко Вероніка

Заступник голови Наукового товариства - Бресь Анна

Заступник голови Наукового товариства - Костишена Олена

Заступник голови Наукового товариства - Вознюк Діана

Редактор газети «Науковий вісник» - Михайленко Алла

Заступник редактора газети «Науковий вісник» - Кіндрук Олена

 

Члени наукового товариства:

Гвоздік Юлія Сергіївна   -  ПО-64

Соколова Вікторія Олегівна   -  ЗПО-64 

Кузьмович Іван  -  ПО-51 

Любинецька Ірина  -  ПО-61 

Нестерук Марина  -  ПО-62 

Ковальчук Валерія  -  ПО-63 

Кравчук Лілія  -  ПО-71 

Пахарчук Марія Сергіївна  -  ДО-51 

Шпиця Аліна Юріївна   -  ДО-61 

Луцюк Світлана Леонідівна   -  ДО-71 

Денисенко Ганна Сергіївна   -  МДО

Кирнична Наталія   -  МП-61

Кобильник Олена   -  МММ

Халагур Діана  -   МММ

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55