Прийом до аспірантури

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія здійснює набір в аспірантуру з таких  спеціальностей:

 • 011 Науки про освіту (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки), Наказ МОН України № 523 від 18 травня 2016 р;
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), Наказ МОН України № 523 від 18 травня 2016 р.
 • Філологія, Наказ МОН України № 661-а від 24 травня 2019 р.

Навчання здійснюється протягом чотирьох років без відриву від виробництва на контрактній основі.

До аспірантури приймаються документи від громадян України, які мають вищу освіту на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

 

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особова картка з обліку кадрів(форма П-2ДС або П-2);
 • довідка з місця роботи;
 • список опублікованих наукових праць (не менше двох) та їх ксерокопії. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферат) з обраної для вступу спеціальності;
 •  копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаного ступеня вищої освіти  і додатки (особи, які здобули відповідну освіту за межами України, – копію нострифікованого диплома);
 • медичну довідку за формою 086-У;
 • протокол співбесіди з передбачуваним науковим керівником;
 • копію дійсного сертифіката тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності);
 • лист-клопотання установи, яка направляє на навчання до аспірантури, із підтвердженням можливого працевлаштування (за наявності);
 • копії: ідентифікаційного коду; першої, другої сторінки паспорта та сторінки, де проставлена прописка; військового квитка; трудової книжки;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • папку для документів.

Паспорт, диплом про вищу освіту, військовий квиток подаються вступником особисто.

Документи приймаються з 1 вересня до 30 вересня.

Вступні іспити проводяться з 1 жовтня до 31 жовтня.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності, філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійська, німецька, французька). Вступник, який підтвердив свій рівень знань іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Документи приймаються за адресою: 29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139, науковий відділ; тел.: 79-59-45

Навчання в аспірантурі

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту для роботи у державному й недержавному секторах народного господарства.

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30 – 60 кредитів ЄКТС. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вищою радою вищого навчального закладу в результаті успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Навчання в аспірантурі забезпечує кафедра  педагогіки. Керівництво дисертаційними дослідженнями здійснюють наукові керівники –  доктори та кандидати педагогічних наук  із числа викладачів ХГПА. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше аніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні відповідної кафедри або, за необхідності, на засіданні вченої ради, та щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом ректора ХГПА аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

При достроковому захисті кандидатської дисертації аспіранту повертаються кошти за невикористаний термін навчання.

У ХГПА систематично організовуються і проводяться всеукраїнські науково-практичні конференції «Педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського», звітні конференції аспірантів і молодих учених, круглі столи, методичні семінари, презентації наукової діяльності провідних науковців і молодих учених. Двічі на рік виходить фаховий збірник наукових праць «Педагогічний дискурс», якому присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер.

Захищати кандидатські дисертації аспіранти мають можливість у ХГПА, де працює спеціалізована вчена рада Д 70.145.01 за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

 

Роз’яснення правил прийому до аспірантури  

в 2019 році

 

1. Загальні положення
 

1.1. Основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки, протягом яких аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, визначеної вищим навчальним закладом для підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності, а також підготувати дисертацію на основі самостійно проведених досліджень та захистити її у спеціалізованій вченій раді вищого навчального закладу (наукової установи).

1.2. Діяльність аспірантури регламентується Законом України «Про вищу освіту» (2014 р), Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах  (наукових установах) (2016 р.), наказів Міністерства освіти та науки України.

1.3. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (далі – академія або ХГПА) здійснює підготовку громадян України в аспірантурі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузях:

· 01 Освіта (спеціальність 011 Науки про освіту);

·  01 Освіта (спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізація ми).

1.4. Фінансування підготовки докторів філософії в академії здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

1.5. До аспірантури академії приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах.

1.6. Прийом до аспірантури ХГПА для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії здійснюється на конкурсній основі.

1.7. Академія забезпечує безперешкодний доступ до навчальних аудиторій, лабораторій та іншої інфраструктури для аспірантів з особливими потребами з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я, згідно із законодавством України.

1.8. Усі особи, які здобувають освіту в ХГПА, мають рівні права та обов’язки.

1.9. Правила прийому дійсні з 1 березня 2019 р. до 31 серпня 2020 р.
 

 

2. Організація прийому до аспірантури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури ХГПА здійснює приймальна комісія під головуванням ректора академії. Члени приймальної комісії призначаються ректором ХГПА з числа керівників кафедр, відділів, лабораторій, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

2.2. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання в аспірантурі. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

2.3. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих вищенаведених документів або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

 

3. Вимоги до рівня освіти вступників до аспірантури

3.1. На навчання в аспірантурі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за результатами вступних випробувань приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 

4. Строки прийому заяв і документів для вступу до аспірантури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 

4.1. Прийом заяв і документів відбувається з 01 вересня до 30 вересня 2019 р.

 

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу до аспірантури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 

5.1. Вступники до аспірантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до ХГПА (далі - заява) в паперовій формі особисто. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі.

5.2. У заяві вступники вказують галузь знань, спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство»);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копії: ідентифікаційного коду, 1,2 сторінки паспорта та сторінки, де поставлена прописка; військового квитка; трудової книжки;
 • копію диплома про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (нотаріально завірені);
 • протокол співбесіди з передбачуваним науковим керівником;
 • копію дійсного сертифіката тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності);
 • лист-клопотання установи, яка направляє на навчання до аспірантури, із підтвердженням можливого працевлаштування (за наявності);
 • довідку з місця роботи;
 • особову картку з обліку кадрів (форма П–2ДС або П–2);
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-у;
 • список опублікованих наукових праць (не менше двох) та їх ксерокопії. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферат) з обраної для вступу спеціальності;
 • 4 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • папку для документів

5.5. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.6. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

 

6. Вступні випробування та конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора філософії

6.1. Вступні іспити проводяться з 01 до 31 жовтня 2019 р.

6.2. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

- іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

- іспиту з філософії (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

- іспиту з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до Правил прийому вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування.

6.3. Іспити приймаються в усній формі. Результати оцінюються за чотирьохбальною системою (5 («відмінно»), 4 («добре»), 3 («задовільно»), 2 («незадовільно»)).  

6.4. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором ХГПА і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності включаються і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня та вченого звання.

Для вступників на освітньо-науковий ступінь доктора філософії конкурсний бал обчислюється як сума результату вступного іспиту зі спеціальності, вступного іспиту з іноземної мови, вступного іспиту з філософії та інших додаткових показників конкурсного відбору.

 Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання в аспірантурі, якщо кількість балів з кожного випробування складає не менше трьох.

Результат вступного іспиту зі спеціальності є пріоритетним щодо інших вступних випробувань.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до аспірантури ХГПА протягом 12 місяців.

6.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого ступеня магістра розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті академії.

6.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче мінімального рівня, встановленого цими Правилами; а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, - до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань у межах одного етапу набору  не допускається.

6.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені академією, розглядає Апеляційна комісія ХГПА, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. Апеляція з питань зміни оцінки повинна подаватися у письмовій формі до Приймальної комісії в день проведення вступного випробування або в день оголошення його результатів. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

6.8. Оголошення результатів вступних випробувань відбувається, як правило, у день проведення, але не пізніше 12 год. 00 хв. наступного дня. Результати оприлюднюються на веб-сайті ХГПА.

 

7. Право на першочергове зарахування
 

7.1. Право на першочергове зарахування до ХГПА мають:

- особи, які мають фахові публікації з обраної галузі знань, спеціальності;

- особи, які мають публікації у зарубіжних виданнях, міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science та аналогічного рівня) з обраної галузі знань;

- особи, що мають лист-клопотання установи, яка направила їх на навчання до аспірантури із підтвердженням працевлаштування після її закінчення;

- особи, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченими радами вищих навчальних закладів в поточному навчальному році;

7.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.

 

8. Формування та оприлюднення рейтингового списку
 

8.1. Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

8.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника, наявність права на першочергове зарахування.

8.4. Рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією та оприлюднюються у повному обсязі на інформаційних стендах та на веб-сайті ХГПА.

 

9. Надання рекомендацій для зарахування
 

9.1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на веб-сайті академії. Рекомендованим до зарахування вступникам в аспірантуру можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

 

10. Наказ про зарахування в аспірантуру Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
 

10.1. Накази про зарахування в аспірантуру видаються ректором ХГПА на підставі рішення Приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті у вигляді списку зарахованих.

10.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника. Вступники можуть відмовитися від зарахування до аспірантури, про що подають відповідну заяву на ім’я Голови Приймальної комісії. У такому разі вступнику повертаються документи, що подавались для вступу в аспірантуру. Питання про повернення документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

10.3. Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

11. Особливості прийому та навчання в аспірантурі іноземців і осіб без громадянства

11.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року 11 № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно- територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

11.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до аспірантури ХГПА користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

11.3. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

11.4. Крім документів, зазначених у розділі 5 цих Правил, іноземні громадяни та особи без громадянства подають такі документи:

- анкету (за зразком):

Анкета іноземного громадянина 

2. Країна

3. Національність

4. Громадянство

5. Число, рік і місце народження

6. Сімейний стан, склад сім’ї

7. Домашня адреса

8. Освіта (вказати назву навчального закладу)

9. Якою мовою володієте

10. Яку спеціальність бажаєте здобути в Україні

11. Телефон, E-mail 

Підпис кандидата на навчання.

Дата заповнення.

– документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

– медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

– страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

– копію документа про народження.

11.5. Копія документа про вищу освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали), медичний сертифікат про стан здоров’я, документ про відсутність ВІЛ-інфекції та копія документа про народження повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, перекладені українською мовою та завірені нотаріально, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

11.6. Порядок прийому заяв та документів, що подаються при вступі, перелік фахових вступних випробувань для вступників до аспірантури та порядок зарахування іноземних громадян відбувається у порядку, передбаченому для громадян України цими Правилами прийому.

11.7. Необхідною умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття ступеня доктора філософії є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується результатами співбесіди. Іноземці зараховуються на навчання до ХГПА за результатами співбесіди з предмету, який володіє найбільшим ваговим коефіцієнтом на відповідну спеціальність.

ПРОГРАМА кандидатського іспиту зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»

ПРОГРАМА для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 13.00.01
– загальна педагогіка та історія педагогіки

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 011 Науки про освіту

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ З ФІЛОСОФІЇ зі спеціальностей:
011 – Науки про освіту, 015 – Професійна освіта (за спеціальностями)

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови зі спеціальностей: 011 Науки про освіту, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

 

КАНДИДАТСЬКІ ІСПИТИ

На базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії організовується проведення кандидатських іспитів з таких дисциплін:

 • філософії;
 • іноземної мови (англійська, німецька, французька);
 • зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Кандидатські іспити мають право складати громадяни України, які мають повну вищу освіту.

Особи, які здобули відповідну освіту за межами України, повинні подавати нострифіковані дипломи про вищу освіту.

Іспити з філософії та спеціальностей проводяться в осінню сесію:

 • з 1 по 20 вересня – прийом документів;
 • з 1 по 30 листопада – кандидатські іспити;

Іспити з іноземної мови та спеціальностей проводяться у весняну сесію:

 • з 1 по 20 березня – прийом документів;
 • з 1 по 30 травня – кандидатські іспити.

Перелік документів для складання кандидатських іспитів:

 1. Заява на ім’я ректора.
 2. Довідка з основного місця роботи (навчання).
 3. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за межами України – нострифіковану, нотаріально завірену копію диплома) та вкладиш.
 4. Лист-клопотання установи, яка направляє для складання кандидатських іспитів (за наявності).
 5. Копія витягу з протоколу рішення ради з координації наукових досліджень про затвердження теми дисертаційного дослідження.
 6. Копія паспорта (перша, друга та сторінка, де проставлена прописка паспорта).
 7. Оригінали посвідчень про складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови (для складання іспиту зі спеціальності).
 8. Реферат для складання кандидатського іспиту.
 9. Додаткова програма зі спеціальності (для складання іспиту зі спеціальності). Така програма має включати 15-20 питань з теми дослідження та найновішу наукову літературу.
 10.  Квитанція про оплату кандидатського іспиту.
 11. Папка для документів.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

 

Документи приймаються за адресою:
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139, науковий відділ, каб. 206;
тел. (0382) 79-59-45

 

Завідувач аспірантури – Нікітова Інна Іванівна

Ознайомитися з Положенням про порядок проведення кандидатських іспитів
у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

Переглянути розрахунок плати за складання кандидатських іспитів

Переглянути Розрахунок плати за навчання в аспірантурі

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55