Наукова діяльність

Новини Аспірантура Наукове товариство
Академічна доброчесність Фахове видання Вчена рада
Наукова співпраця Наукові школи Спеціалізовані вчені ради
Стажування за кордоном Підвищення кваліфікації Доступ до наукових журналів категорії A (Scopus, Web of Science

Керівництво науковою діяльністю в академії здійснюють:

Галус Олександр Мар’янович
проректор з наукової роботи,
доктор педагогічних наук, професор.
Телефон: (0382) 79-59-45
 
Крищук Богдан Степанович
начальник наукового відділу,
кандидат педагогічних наук
Телефон: (0382) 79-59-45
e-mail: kgpa_nauka@ukr.net
 
Барташук Олеся Юріївна
методист наукового відділу,
кандидат історичних наук
Телефон: (0382) 79-59-45
 
Суховірський Олег Васильович
методист наукового відділу,
кандидат педагогічних наук
Телефон: (0382) 79-59-45
 
Нікітова Інна Іванівна
методист наукового відділу,
кандидат філологічних наук
Телефон: (0382) 79-59-45
 

Концептуальні засади наукової діяльності Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

Фундаментальне оновлення національної системи освіти передбачає новий рівень інтеграції науки і педагогічної освіти. Культура третього тисячоліття – інформаційна, тому для педагогів повинні бути невід’ємними рисами аналітичний склад розуму, співіснуючий з розвитком „синтетичної здатності судження” (І.Кант), здатність до абстрагування, конкретність мислительних методів, які дозволяють побачити процес у всіх взаємозв’язках і розвитку. Необхідно, щоб кожен педагог став науковцем, дослідником, вмів постійно навчатися, керувався в своїй діяльності здатністю продукувати нові ідеї, гіпотези, знаходити диференційовані способи вирішення проблем, проявляв винахідливість, самостійно створював нові образи, що реалізуються в педагогічних технологіях.

Мета наукової роботи – формування методологічної культури педагога; створення умов для становлення його як інноваційної людини.

Завдання наукової роботи в академії полягають у:

- формуванні дивергентності та ризоматичності мислення, тобто здатності мати декілька підходів до вирішення завдання, бачити проблеми педагогічного процесу з різних точок зору;
- підготовці до інтелектуальної активності, тобто вміння продовжувати мислити за межами заданих ситуацій, думати, розмірковувати навіть тоді, коли це нічим не стимулюється, вміння археологізувати знання;
- виробленні здатності до інноваційного мислення, тобто продукувати думки, що відрізняються від загальноприйнятих;
- ствердженні підходів до педагогічних проблем через подоланню стереотипів, що пов'язано із загальнокультурним контекстом існування як конкретного знання, так і власної життєвої позиції;
- забезпеченні світоглядної мобільності як спроможності до зміни світосприйняття за умов соціокультурних трансформацій;
- розвитку творчості як архетипу життєдіяльності педагога, включаючи професійну.

Основні принципи наукової роботи: - системність, що забезпечується чіткою ієрархією етапів наукової роботи в академії, узгодженням завдань на кожному з них, наступністю, що випливає із ступеневості навчального закладу; - людиновимірність, що передбачає пріоритетність особистості як самоцілі; - світоглядний плюралізм, що досягається через узгодження різних наукових позицій у визначення проблем педагогічного процесу; - соціальна спрямованість, що виявляється в орієнтації на певні соціальні зміни в освіті та суспільстві; - єдність теорії і практики як обов’язкова умова наукової діяльності і канон класичної епістемології; - міждисциплінарність, що означає конкретну цілісність в дослідженні педагогічного процесу на перетинах різних дисциплін з метою подолання вузькоспрямованої дисциплінарності.

Загальними напрямами реалізації концепції наукової роботи є: - організація підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру; - функціонування наукових структурних підрозділів, регіональних лабораторій; - розвиток наукових зв’язків, співпраця з провідними навчальними закладами і науково-дослідними установами України та інших країн світу відповідно до укладених договорів про співробітництво для розв’язанню актуальних освітніх проблем, впровадження результатів наукових досліджені у практику; - проведення та участь у наукових конференціях; - проведення широкого обговорення наукових проблем на кафедральних методологічних семінарах; - діяльність студентського наукового товариства відповідно до статуту; - узгодження змісту освіти, навчальних планів та програм існуючих дисциплін гуманітарного циклу з науковими розробками викладачів; - вивчення студентами предмету „Основи наукових досліджень”; - координація роботи з виконання дипломних та магістерських досліджень студентів та слухачів; - створення підручників, посібників, монографій, довідників, написання статей, наукових проектів, їх редагування та рецензування.

Науково-дослідні лабораторії

Регіональна лабораторія професійної ступеневої підготовки педагогів початкової ланки освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Завідувач лабораторії – Телячий Юрій Васильович, кандидат історичних наук, доцент.

Регіональна лабораторія соціально-педагогічних проблем адаптації студентів до навчання в умовах ступеневої підготовки у педагогічному ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації ДВНЗ „Університет менеджменту освіти” НАПН України Завідувач лабораторії – Галус Олександр Мар’янович, доктор педагогічних наук, професор.

Регіональна лабораторія проблем філософії освіти Інституту вищої освіти НАПН України Завідувач лабораторії – Гамрецька Галина Степанівна, кандидат філософських наук, доцент.

Подільське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України Завідувач відділення – Маховська Світлана Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Експертний висновок ГЕР 011 Освітні педагогічні науки (PhD)

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55