Наукові школи

Шоробура Інна Михайлівна

 

Наукова школа

доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України

“Розвиток сучасного вітчизняного та закордонного менеджменту освіти”. Розвиток вітчизняної шкільної природничої освіти

 


Науковий керівник – Шоробура Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Фахова освіта – Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича (1992 р.), спеціальність “Географія”, кваліфікація “Географ. Викладач”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Соціалізація старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів” за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (2001 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (XIX–XX ст.)” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2007 р.).


 

Романишина Людмила Михайлівна

 

Наукова школа

доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України

 “Інноваційні педагогічні технології в організації навчального процесу в середній і вищій школі”. “Методичні основи викладання хімії в середній і вищій школі”


Науковий керівник – Романишина Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, завідувач кафедри педагогіки Хмельницької  гуманітарно-педагогічної академії.

Фахова освіта – Кременецький педагогічний інститут (1965 р. з відзнакою), спеціальність “Біологія, основи сільськогосподарського виробництва”, з присвоєнням кваліфікації “Вчитель біології, хімії та основ сільськогосподарського виробництва”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук “Влияние экзогенной аскорбиновой кислоты и никотинамида на реакцию восстановительного аминирования альфа-кетоглутарата в органах морских свинок и кроликов” за спеціальністю 03.00.04 – биологическая химия (1985 р., м. Москва).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів педагогічних університетів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (1998 р., м. Київ). 


 

Руснак Іван Степанович

 

Наукова школа

доктора педагогічних наук, професора

“Розвиток українського шкільництва та національного виховання в діаспорі”

 

 


Науковий керівник – Руснак Іван Степанович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Фахова освіта – Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича (1971 р.), спеціальність “Українська мова і література”, кваліфікація – “Філолог. Викладач української мови і літератури”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук “Український радянський памфлет: історія жанру” за спеціальністю 10.01.03 – історія народів СРСР (1984 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець XIX–ХХ ст.) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2001 р.).


 

Галус Олександр Мар’янович 

 

Наукова школа

доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України

“Педагогічне управління освітніми процесами у навчальних закладах”

 


Науковий керівник – Галус Олександр Мар’янович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Української академії акмеологічних наук, проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Фахова освіта – Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича (1980 р.), спеціальність “Географія”, кваліфікація “Географ. Викладач”; Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут (2003 р.), спеціальність “Мова і література (німецька)”, кваліфікація “філолог, викладач німецької мови та літератури”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Удосконалення процесу трансформування наукових ідей в педагогічну практику (на прикладі дисциплін природничого циклу)” за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1996 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти” за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (2009 р.).


 

Пєхота Олена Миколаївна

 

Наукова школа

доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України

Пєхоти Олени Миколаївни

“Технологізація шкільної та педагогічної освіти”

 


З 1997 року  в рамках наукової школи досліджується проблема «Формування технологічної культури вчителя та викладача з позицій особитісно-субєктного підходу

Науковий керівникПєхота Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Фахова освіта – Челябінський державний педагогічний інститут (1977 р.), спеціальність “Біологія і хімія”, кваліфікація – “Вчитель біології та хімії”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Випереджаючі завдання як засіб формування готовності до самоосвіти старшокласника” за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1984 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки вчителя” 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (1997 р.). Наукова новизна дослідження полягає у створенні концепції індивідуалізації професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, провідною ідеєю якої є положення про суб’єктний характер розвитку індивідуальності педагога, що ґрунтується на індивідному та особистісному підходах; побудові теоретичної моделі індивідуальності вчителя, яка є методологічною і методичною основою для організації особистісно-професійного саморозвитку майбутнього вчителя. Дисертаційне дослідження започаткувало окремий напрям у підготовці вчителя – її модернізацію з позицій технологічного підходу, розробку та впровадження сучасних технологій у шкільну та педагогічну освіту. Сьогодні в рамках наукової школи підготовлено понад 100 науково-методичних та навчально-методичних посібників, концепцій та навчальних програм з даного напрямку.


 

Ящук Інна Петрівна

 

Наукова школа

доктора педагогічних наук, професора

“Гуманізація освітнього процесу в умовах оновлення національної школи”

 

 


Науковий керівник – Ящук Інна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії педагогічної освіти, декан факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Фахова освіта – Кам’янець-Подільський педагогічний інститут, спеціальність “Педагогіка з методикою викладання”; кваліфікація “Викладач педагогіки та методик початкового навчання” (1994 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Формування життєвої компетентності особистості старшокласників загальноосвітніх шкіл України” за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (2001 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Теорія та практика виховання студентської молоді вищих педагогічних навчальних закладів України (1920-1991 рр.)” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2011 р.).


 

Мацько Віталій Петрович

 

Наукова школа

доктора філологічних наук, професора 

Актуальні проблеми української  літератури

 

 


Науковий керівник – Мацько Віталій Петрович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови і літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Фахова освіта – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1988), спеціальність “Журналістика”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук “Іван Огієнко – дослідник давньої української літератури” за спеціальністю 10.01.01 – українська література (1998 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Задорожна Л.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук “Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі ХХ століття”  за спеціальністю 10.01.01 – українська література (2010 р.). Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Гуляк А.Б. 


 

Телячий Юрій Васильович

 

 

Наукова школа

доктора історичних наук, професора

“Освіта, наука та культура України в контексті суспільних трансформацій ХХ ст.”

 


Науковий керівник – Телячий Юрій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Фахова освіта – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського (1996 р.), спеціальність “Історія”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Реформа української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917–1920): історичний аспект” за спеціальністю 07.00.01 – історія України (2000 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук „Участь української літературно-мистецької інтелігенції в національно-культурному відродженні (1917–1921 рр.)” за спеціальністю 07.00.01 – історія України (2015 р.).


Шквир Оксана Леонідівна

 

 

 

 Наукова школа

доктора педагогічних наук, доцента

“Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи” 

 

 


Науковий керівник – Шквир Оксана Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Фахова освіта – Житомирський державний педагогічний інститут ім.  І. Франка (1990 р.), спеціальність “Педагогіка і методика початкового навчання“, кваліфікація “Вчитель початкових класів”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2004 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2018 р.).


 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55