Кафедра суспільних дисциплін

Завідувач кафедри

Островий Володимир Михайлович - кандидат історичних наук, доцент

Переглянути АКРЕДИТАЦІЯ 

Переглянути НОВИНИ КАФЕДРИ 

Переглянути ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

Переглянути РЕЦЕНЗІЇ НА ОПП

Переглянути НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 

Переглянути СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ 

Переглянути РОБОЧІ ПРОГРАМИ 

Переглянути НАУКОВІ ГУРТКИ 

Переглянути ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Переглянути МОНІТОРИНГ

Переглянути МОНІТОРИНГ (бакалавр 2023-2024 н.р.)

Переглянути ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Переглянути ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ

Переглянути КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ

Кафедра суспільних дисциплін є випусковою кафедрою у структурі гуманітарного факультету Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Науково-педагогічні працівники кафедри реалізують дві освітньо-професійні програми Середня освіта (Історія): за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти.

Підготовку фахівців спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) та інших спеціальностей факультету початкової освіти та філології і факультету дошкільної освіти та психології здійснюють  висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри. На кафедрі працює 12 викладачів: один доктор філософських наук (професор О.С. Поліщук); шість кандидатів історичних наук (доценти – В.Р. Адамський, Ю.І. Блажевич, В.М. Островий, О.М. Свідерська; старші викладачі – Л.М. Левандовська, С.О. Семенчук); три кандидати філософських наук (доценти – Г.С. Гамрецька, А.М. Гуменюк, Н.С. Савчук); один старший викладач (О.А. Кирилюк); за сумісництвом – один кандидат філософських наук (В.В. Мудраков).   

Кадровий склад кафедри

Навчально-методична робота кафедри

Наукова проблема кафедри: «Формування професійної компетентності майбутніх учителів / викладачів історії та суспільних дисциплін». На кафедрі працює методичний семінар із зазначеної теми. На його засіданнях обговорюються такі важливі для фахової підготовки питання, як-от: «Використання дискусій на заняттях з історії» (доцент В. Адамський), «Співвідношення традиційних та інноваційних освітніх технологій у підготовці майбутніх учителів історії», «Методичний складник у системі професійної підготовки майбутніх учителів історії» (доцент Г. Гамрецька), «Формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя історії» (доценти Ю. Блажевич, А. Гуменюк, В. Островий, О. Свідерська, Н. Савчук) тощо.

Для забезпечення якості навчального процесу викладачами кафедри створені навчальні та робочі програми, силабуси навчальних дисциплін, які забезпечують реалізацію освітніх програм Середня освіта (Історія) бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, а також інших освітніх програм академії.

Зусиллям науково-педагогічних працівників кафедри було підготовлено та видано  підручники, навчально-методичні посібники,  методичні рекомендації до самостійної роботи студентів та практичних/семінарських занять:

 1. Теоретична філософія: навчальний посібник / В.В.Мудраков, О.С.Поліщук. ФОП Мельник А.А., Хмельницький, 2018. 162 с.
 2. Практикум з курсу  «Релігієзнавство» / укладач Н.С. Савчук. Хмельницький: ХГПА, 2018.  104 с.
 3. Архівна практика: методичні рекомендації /укладач В.Р. Адамський. Хмельницький: ХГПА, 2019. 38 с.
 4. Методичні рекомендації до написання курсових робіт: для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» /укладач Г.С. Гамрецька. Хмельницький: ХГПА, 2019. 15 с.
 5. Ознайомлювальна практика в школі /укладач Г.С. Гамрецька. Методичні рекомендації. Хмельницький: ХГПА, 2019. 24 с.
 6. Навчальна практика студентів-істориків. Збірник матеріалів /укладач: Г.С. Гамрецька. Хмельницький: ХГПА, 2019. 50 с.
 7. Збірник завдань з курсу «Філософія. Основи релігієзнавства». Історія філософії . Навчально-методичний посібник / упорядник: А.М. Гуменюк Хмельницький: ХГПА, 2019.
 8. Контроверсійні питання історії України: український та зарубіжний гранд-наративи. Навчально-методичний посібник /упорядник О.М. Свідерська. Хмельницький: ХГПА, 2020. 20 с.
 9. Усна історія: теорія і практика. Навчально-методичний посібник /упорядник Г.С. Гамрецька.  Хмельницький: ХГПА, 2020. 24 с.
 10. Філософія. Навчально-методичний посібник /упорядник Н.С. Савчук.  Хмельницький: ХГПА, 2020. 136 с.
 11. Релігієзнавство. Навчально-методичний посібник /упорядник Н.С. Савчук.  Хмельницький: ХГПА, 2020. 92 с.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над підвищенням кваліфікації, вдосконалюють свій професійний рівень шляхом стажування у закладах вищої освіти  України та за кордоном.

У  2019 р. викладачі кафедри долучилась до роботи з підвищення професійного рівня вчителів історії закладів загальної середньої освіти. Слухачам курсів запропоновано таку тематику: «Онтологічні засади глобалізованої соціальності», «Формування української політичної громадянської нації», «Національна ідея як визначальний чинник розвитку громадянського суспільства України» (В. Адамський); «Концептуальні проблеми історії України» (В. Островий), «Історико-філософський процес у Європі (кінець ХІХ-початок ХХ століття)» (О. Поліщук).  

 

Наукова діяльність кафедри та співпраця з іншими закладами вищої освіти

Наукова робота є важливим напрямом діяльності кафедри суспільних дисциплін. Результaти нaукової тa нaуково-методичної роботи викладачів предcтaвлені у змісті нaукових публікацій, розміщених  у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.

Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні та опонуванні дисертацій, в оформленні відгуків на автореферати, у рецензуванні статей, навчально-методичних посібників, методичних розробок. Професор О. Поліщук є членом редакційної колегії видань, включених до переліку наукових фахових видань України:  Вісник національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія;  Фаховий збірник з філософії «HUMANITIES STUDIES» Запорізького національного університету; Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 

Виклaдaчі кaфедри є активними учacниками і організаторами міжнaродних, всеукраїнських, регіональних і міжвузівських нaуково-практичних конференцій тa cемінaрів. Упродовж останніх років на базі кафедри було організовано такі наукові зібрання:

 1. Міжвузівська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми виховання патріотизму в сучасному українському суспільстві» (2015 р.).
 2. Міжвузівський семінар-телеміст «Феномен українського козацтва» (2015 р.).
 3. Міжвузівська науково-практична конференція з міжнародною участю «Вчений на межі». Творчість Степана Балея у філософсько-педагогічному вимірі» (2015 р.).
 4. Міждисциплінарна науково-практична конференція «Поділля та Південно-Східна Волинь у першій половині ХХ століття: суспільно-політичні, соціально-економічні, культурно-освітні процеси та повсякдення» ( 2017 р.).
 5. Міжвузівський круглий стіл «Регіональний вимір подій Української революції (1917 – 1921 рр.): Схід – Захід» (2018 р.).
 6. Міжвузівська науково-практична конференція «Українська національна революція 1917 – 1921 рр. Схід – Захід (до питання соборності України) (2018 р.).

При кафедрі діє студентський науковий гурток з дослідження актуальних проблеми розвитку історичної науки та краєзнавства. Метою роботи студентського наукового гуртка є: сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів; розвиток наукового мислення й аналітичних здібностей студентів; аналіз актуальних проблем розвитку історії та краєзнавства. Основними завданнями  гуртка є: залучення студентів до наукових досліджень; формування вмінь самостійно виконувати наукові завдання й злагоджено працювати в наукових колективах; забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, підготовці наукових публікацій; дослідження історії Поділля та Південно-Східної Волині.

У рамках спільного проекту «Схід і Захід – разом» кафедра співпрацює з кафедрою соціально-економічних дисциплін Харківської гуманітарно-педагогічної академії. Результатами співпраці стало проведення  науково-практичних конференцій, Інтернет-конференції, вебінару, видання спільних наукових праць, а також обмін делегаціями студентів-істориків та викладачів кафедр (квітень, жовтень 2018 р.).

 Упродовж найближчих років викладачі кафедри планують зосередитись на вирішенні завдань, які сприятимуть вдосконаленню освітньої програми Середня освіта (Історія):

 1. Активізувати роботу зі створення умов для змішаного навчання здобувачів освіти шляхом оновлення та адаптації навчально-методичних матеріалів та залучення Інтернет-ресурсів.
 2. Створити умови для активізації здобувачами освіти своєї дослідницької діяльності шляхом залучення їх до участі у конкурсах наукових робіт, студентських наукових зібраннях, публікацій у наукових виданнях.
 3. Наповнити новим змістом регіональний контекст освітньої програми на засадах співпраці з керівниками і провідними фахівцями закладів загальної середньої та вищої освіти, Державного архіву Хмельницької області, Хмельницького обласного краєзнавчого музею,  Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» як потенційних місць працевлаштування випускників освітньої програми Середня освіта (Історія).

 

Адреса: м. Хмельницький

вул. Проскурівського підпілля, 139, ауд. 117

E-mail:syspilnuku @ukr.net

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55