Кафедра суспільних дисциплін

Кафедра суспільних дисциплін була організована у 2000 році. У 2004 році на її основі було сформовано дві кафедри: соціально-економічних дисциплін та філософських дисциплін. Однак згідно наказу № 55 по Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституту від 7 листопада 2005 року кафедри були знову об'єднані в одну. Після остаточної реорганізації завідувачем кафедри суспільних дисциплін було призначено Г.С. Гамрецьку. З жовтня 2015 р. завідувачем кафедри призначено В.М. Острового, який з жовтня 2016 виконуючий обов’язки завідувача кафедри.    

Кафедра є структурним підрозділом гуманітарного факультету. Однак вона також забезпечує соціогуманітарну освіту студентів факультету початкової освіти та філології і факультету мистецтв.

Навчальний процес забезпечується висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками. На кафедрі працює 10 викладачів: 1 доктор філософських наук, професор О.С. Поліщук, 3 кандидати філософських наук, доценти: Г.С. Гамрецька, А.М. Гуменюк, Н.С. Савчук, 3 кандидати історичних наук, доценти: Ю.І. Блажевич, Д.П.  В.М. Островий, 2 кандидати історичних наук: В.Р. Адамський, Л.М. Левандовська, магістр педагогічної освіти, викладач історії О.А. Кирилюк.

 

Навчально-методична та виховна робота. На кафедрі розроблено навчальні та робочі програми для трьох факультетів з таких дисциплін: «Всесвітня історія», «Історія України», «Людина і світ», «Політологія», «Релігієзнавство», «Соціологія», «Соціологія культури», «Філософія», «Філософія освіти», «Історія філософії», «Технології вивчення галузі «Суспільствознавство», «Суспільствознавство з методикою викладання», «Методика викладання предмету «Я у світі».

Зусиллям науково-педагогічних працівників кафедри було підготовлено та видано з вище зазначених дисциплін десятки навчальних програм, методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів навчально-методичних посібників, підручників, в тому числі з грифом МОН. 

Викладачі кафедри працюють над проблемою підвищення ролі соціогуманітарної освіти у становленні вчителя як суб’єкта цілісної педагогічної діяльності. Пріоритетними в науково-педагогічній діяльності окремих викладачів є такі проблеми: ціннісно-смисловий простір освіти у вимірі внутрішнього стану індивіда (Н.С. Савчук); підготовка майбутніх педагогів до реалізації завдань громадянської освіти та виховання у національній початковій школі (Г.С. Гамрецька, О.А. Кирилюк); використання інформаційних технологій у підготовці вчителя початкової школи (О.А. Кирилюк).

 

Наукова діяльність та співпраця з іншими навчальними закладами. На вирішення проблеми кафедри спрямована наукова діяльність викладачів. Протягом кількох років кафедра була ініціатором проведення міжвузівських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів. Серед них – «Освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості» (2010 р.), „Методологічний та методичний аспекти розвитку історичної освіти на сучасному етапі” (2012 р.), „Традиції та новації сучасного суспільствознавства” (2013 р.), „Вчений на межі. Творчість Степана Балея у філософсько-педагогічному вимірі” (2015 р.) тощо.  

 Кафедра активно співпрацює з кафедрою соціально-економічних дисциплін Харківської гуманітарно-педагогічної академії. Результатами співпраці стало проведення міжвузівських науково-практичних Інтернет-конференцій, вебінарів, а також видання спільних наукових праць. Зокрема, проведено засідання круглого столу на тему: «Національна єдність. Європейський вибір – новий старт для України майбутнього» (спільно зі студентами та викладачами у режимі «on line». (2014 р.); міжвузівська науково-практична Інтернет-конференція: «Громадянський дискурс: шлях до подолання конфлікту в сучасному українському суспільстві» (2014 р.); І-а міжвузівська науково-практична Інтернет-конференція: «Проблеми виховання патріотизму в сучасному українському суспільстві» (2015 р.); ІІ-й міжвузівський семінар-телеміст: «Феномен українського козацтва» (2015 р.) та ін.

 

Краєзнавча робота. У складі кафедри функціонує краєзнавчий клуб під керівництвом старшого викладача О.А. Кирилюк. Основна мета і завдання краєзнавчого клубу: не дублюючи програму історичних дисциплін, логічно доповнити її, розширюючи і поглиблюючи знання з історії України; створити умови для розкриття потенціалу здібних студентів, які мають нахил до творчої роботи та вивчення дисциплін гуманітарного профілю; залучити та зацікавити молодь перспективою досліджень рідного краю; ознайомити студентів з методами збору краєзнавчого матеріалу, виконання простих наукових досліджень; привернути увагу до проблеми малої історії, збереження пам’яток історії та культури, навчити цінувати історичні традиції свого народу;  виховувати повагу до власної історії, любов до рідного краю. Одним з найважливіших завдань краєзнавчого клубу є збір місцевих краєзнавчих матеріалів для подальшого використання їх в навчально-виховній роботі у школі. Студенти займаються збором матеріалу, пошуками історичних документів, фактів і відомостей. У процесі збору матеріалів з історії області організовуються зустрічі і бесіди з учасниками історичних подій, науковцями.

 

Завдання кафедри. Своїми конкретними завданнями викладачі кафедри суспільних дисциплін бачать реалізацію наступних завдань:

І. Розробка науково-методичного забезпечення суспільних дисциплін:

  • написання курсів лекцій з окремих дисциплін;
  • створення методичних матеріалів до семінарських занять, самостійної роботи студентів;
  • оформлення пакетів контролю знань, комплексних контрольних робіт для усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів;
  • створення електронного ресурсу для забезпечення викладання суспільних дисциплін.

ІІ. Удосконалення змісту навчального матеріалу, семінарських занять з предметів суспільного циклу.

ІІІ. Удосконалення і впровадження інноваційних навчальних технологій.

ІV.Організація самостійної дослідницької роботи студентів з написання дипломних та курсових робіт. Проведення індивідуальних та групових консультацій.

V. Складання каталогу наявної літератури, необхідної для самостійної роботи студентів.

VI. Участь у наукових українських та міжнародних конференціях з проблем соціогуманітарної освіти.

VII. Написання та захист дисертацій.

Кафедра суспільних дисциплін запрошує випускників 11 класу на навчання зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Кваліфікація „Вчитель історії” (бакалавр).

Для вступу необхідно подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з таких предметів:

  • українська мова та література
  • історія України
  • іноземна мова або географія.

Термін навчання 3 роки 10 місяців.

Адреса навчального закладу: 29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139.

Тел./факс: (0382) 79-53-55, Тел.: (0382) 79-42-30, 79-59-45, www.kgpa.km.ua

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

Переглянути Інші методичні матеріали

Переглянути Освітні програми кафедри

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55