Студентська рада

Студентське самоврядування

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

У  2002  році  за  ініціативи  студентського  активу  була обрана  перша  студентська рада Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту. До цього часу органи студентського самоврядування функціонували на рівні старостату, студентської профспілкової організації.

Студентське самоврядування  Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії є невід’ємною частиною громадського самоврядування вищого навчального закладу.  Студентське самоврядування ХГПА – це право і можливість студентів  академії вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування ХГПА діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», чинного законодавства України, статуту ХГПА та  положення про студентське самоврядування ХГПА.

Діяльність студентського самоврядування ХГПА регламентується положенням про студентське самоврядування  ХГПА та актами органів і посадових осіб студентської ради, прийнятими відповідно до  положення про студентське самоврядування ХГПА.

Вищим виконавчим органом студентського самоврядування ХГПА є студентська рада Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (далі СР ХГПА), яка підзвітна конференції студентів академії – вищому представницькому органу студентського самоврядування в академії.

Управління діяльністю студентським самоврядуванням ХГПА здійснює голова СР ХГПА, який діє на засадах колегіальності та несе відповідальність за результати роботи студентської ради.

         В ХГПА діють такі органи студентського самоврядування:

  1. конференція студентів академії;
  2. студентська рада академії (далі – СР ХГПА);
  3. конференції студентів факультетів академії;
  4. студентські ради факультетів (далі – СРФ) 
  5. студентська рада гуртожитку (далі – СРГ);
  6. органи студентського самоврядування на рівні  академічної групи.

 

За погодженням з студентським самоврядуванням ХГПА приймаються рішення про:

-  відрахування студентів  з  закладу та їх поновлення на навчання;

- переведення осіб, які навчаються за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

- переведення осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

-  призначення заступника декана факультету;

- поселення осіб, які навчаються в ХГПА, у гуртожиток і виселення їх з гуртожитку;

- затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

- діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в ХГПА.

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування та у вченій раді ХГПА, вчених радах факультетів  забезпечується представництво від органів студентського самоврядування, не менше 10% від загальної чисельності її складу.

Метою діяльності студентського самоврядування ХГПА є захист прав та інтересів студентів академії, вирішення питань навчання і побуту, забезпечення умов їх творчого росту, гармонійного розвитку, формування навичок організатора, керівника, виховання патріота України, духовності і культури, зростання соціальної активності та відповідальності за доручену справу через діяльність органів студентського самоврядування, участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування ХГПА діє на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Так, студентською радою Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  розроблено та реалізовано ряд проектів: «Тиждень першокурсника», «Тиждень студентського самоврядування», «Театральна студія «FORTUNA»,  «Танці з викладачами», проект «Рівний-рівному» (співпраця з Хмельницьким міським товариством молодих інвалідів),  «Кращий студент», «Євроклуб», конкурс «Україна у світі. Світ в Україні», «КВК», «Гурток юних поетів», «Огляд-конкурс на кращу кімнату і секцію гуртожитку», «Схід і Захід – єдині», флешмоб «Єдина країна», «Ice Bucket Challenge» та багато інших.

Систематично проводяться акції по боротьбі з тютюнопалінням та вживанням алкоголю, спортивні змагання.

Проводяться студентські Міжвузівські науково-практичні конференції, кафедральні студентські  науково-практичні конференції. Видається друкований орган Ради наукового товариства  студентів та слухачів магістратури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Науковий вісник».  Студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, олімпіадах.

Активісти приймають участь у заходах місцевого, обласного та Всеукраїнського рівнів.       

На засадах паритетності всі питання студентська рада вирішує спільно з ректоратом, студентською первинною профспілковою організацією. Представники студентської ради є членами вченої ради академії.

Студентська рада співпрацює з дитячими будинками, притулками для дітей,  з Хмельницьким міським товариством молодих інвалідів. Систематично проводяться благодійні акції: «Здай кров – врятуй життя», «Долонька», «Подаруй дитині книгу», акції на підтримку військових в зоні АТО.  

За час функціонування студентської ради утвердились демократичні партнерські суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини на рівні «викладач-студент», «ректорат-студентське самоврядування». Студента Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії сприймають як активного суб’єкта не тільки у навчанні, а й в управлінні навчально-виховним процесом в цілому.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55