П’яті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського

Завантажити повну версію інформаційного листа про конференцію.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

31 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ НА БАЗІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ВІДБУДЕТЬСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "П’ЯТІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ М.М.ДАРМАНСЬКОГО: ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА"

Основні напрями роботи конференції:

1. Громадська та науково-педагогічна діяльність М.М.Дарманського.
2. Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу.
3. Інновації в професійній підготовці педагогічних кадрів у системі ступеневої освіти.
4. Фахова підготовка магістрів з менеджменту освіти в педагогічних ВНЗ: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
5. Проблеми розвитку дошкільної, загальної середньої освіти в регіоні.
6. Виховання особистості в сучасному соціокультурному просторі України.

До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі вищих навчальних закладів, працівники органів управління освіти, учителі шкіл, аспіранти, магістранти.

Робоча мова конференції: українська.

Для участі у роботі конференції потрібно до 26 березня 2010 року надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника [додаток 1] та текст статті із зазначенням напряму обсягом 8-14 сторінок тексту, оформленої відповідно до вимог [додаток 2]. При написанні статей слід ураховувати Постанову Президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р. „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”, яка передбачає наявність у статтях таких необхідних елементів: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; виділення невирішених проблем, яким присвячено статтю; формування мети і завдання статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми.

Обов’язково вказати форму участі: – лише виступ; – виступ та публікація статті; – лише публікація статті.

Матеріали необхідно надсилати на адресу редколегії:

Науковий відділ, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.
E-mail: kgpa_nauka@ukr.net
Тел.: (0382) 79-59-45
Контактні особи: Галус Олександр Мар’янович, Крищук Богдан Степанович.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55