НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ

 1. Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики / за заг.ред. В.Андрущенка. Київ: К.І.С., 2003. 296 с.
 2. Вища школа України: реальність і тенденції розвитку : монографія / Г.І. Артемчук, В.В. Попович, Г.Г. Січкаренко, Київ: Ленвіт, 2004. 176 с.
 3. Фініков Т.В. Сучасна вища освіта:світові тенденції і Україна / Т.В. Фініков. Київ: Таксон, 2002. 176 с. (Серія "Вища освіта в сучасному світі").
 4. Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти відповідь на сучасні суспільні запити : колективна монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 250 с.
 5. Луговий В.І. Педагогіна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку : монографія / В.І.Луговий; за заг.ред. О.Г.Мороза. Київ: МАУП, 1994. 196 с.
 6. Кудін В.О. Освіта в інформаційному суспільстві / В.О.Кудін. Київ: [б.в], 1998. 152 с.
 7. Бельська Н.А., Мельник М.Ю., Новгородська М.М. Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею : метод.рекомендації / Н.А. Бельська, М.Ю. Мельник, М.М. Новгородська. Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2020. 36 с.
 8. Мармаза О.І. Проектний підхід до управління навчальним закладом / О.І.Мармаза. Харків: Основа, 2003. 80 с. (Серія "Б-ка ж-лу "Управління школою"; Вип.12)").
 9. Успішні керівники в сучасному освітньому просторі України. Київ: Альфа-Віта Груп, 2020. 160 с.: іл.
 10. Науковці України ХХ-ХХІ століть : метабібліографія / уклад.: М.Г. Железняк, Л.М. Гутник, Т.А. Галькевич. Київ: Ін-т енциклопед.дослідж., 2010. 472 с.
 11. Газінський В.І. Навчальний хор [Ноти] : навч.-метод.посіб. / В.І.Газінський, Т.О.Лозінська, К.Л.Дабіжа. Вінниця: ВМГО "Розвиток", 2012. 224 с.
 12. Атрощенко Т.О. Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи : теорія і методика: монографія / Т.О.Атрощенко. Мукачево: Мукачевський держ.ун-т, 2019. 552 с.
 13. Грива О.А. Толерантність молоді в полікультурному середовищі : монографія / О.А.Грива. Київ: Вид-во Нац.пед.ін-та ім. М.П.Драгоманова, 2007. 275 с.
 14. Проблеми педагогіки мистецтва : інноваційні технології та практика викладання мистецьких дисциплін в загальноосвітній школі : зб.наук.-метод.ст. / упоряд.: М.А.Михаськова. Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2013. 204 с.
 15. Чайка С. Формування професійно-педагогічного інтересу у студентів до української народної музичної творчості: монографія / С.В. Чайка, Кам'янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2014. 232 с.: іл.
 16. Кремень В.Г., Ільїн. В.В.. Борінштейн Є.Р., Гальченко. М.С. Стратегії формування творчої особистості: методи. прийоми. форми : колективна монографія / авт. кол.: В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, Є.Р. Борінштейн, М.С. Кальченко, М.В. Ліпін, Д.В. Погрібна, Н.В. Савчук, О.А. Федорчук. Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2020. 320 с.
 17. Вісник Харківського національного педагогічного університету : зб.наук.праць. Вип.14. Психологія. Харків: ХНПУ, 2005. 221 с.
 18. Психологія управління : навч.програма / уклад. Л.М.Карамушка. Київ: Міленіум, 2003. 56 с.
 19. Філософія і соціологія в контексті сучасної культури : зб.наук.праць. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. 464 с.
 20. Гриценок Л.І. Попередження стигматизації і дискримінації ВІЛ-позитивних учнів у навчальних закладах : навч.-метод.посібн. / Л.І.Гриценок, І.І. Ткачук. Київ: Ніка-Центр, 2006. 140 с.
 21. Управління трудовим процесом в школі:правове регулювання : навч.посіб. / О.С.Падлка, В.П. Пастухов, А.Г. Слюсаренко; за заг.ред. В.О.Пастухова. Київ: Українська енциклопедія, 1993. 350 с.
 22. Сучасна парадигма метасоціального інституту: історико-теоретичні виміри соціальної держави / Л.О. Четверікова, Ю.О. Привалов. Львів: Астролябія, 2007. 152 с.
 23. 145 років Наукового товариства ім.Шевченка : зб.статей і матеріалів. Т.16. праці сесій. конференцій, симпозіумів, "Круглих столів" НТШ / упоряд.А.Фелонюк. Львів: Наукове т-во імені Шевченка, 2019. 208 с.
 24. Чайка С.В. Становлення та розвиток кобзарства на теренах Руси-України : навч.посіб. / С.В.Чайка, М.М.Чайка. Кам'янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. 128 с.: іл.
 25. Путівник по визначних місцях Хмельниччини : на допомогу юним туристам. краєзнавцям, мандрівникам по рідному краю / уклад: В.Є.Берека. С.В.Шевчук, М.С. Шкварелюк. Хмельницький: [б.в], 2000. 100 с.
 26. Хмельницькі краєзнавчі студії : науково-краєзнавчий збірник. Вип.27 / редкол.: Л.В. Баженов (голова), Ю.І.Блажевич (співголова), С.М. Єсюнін (відп.секр.) [та ін.]. Хмельницький: ФОП Стрихар .М., 2020. 198 с.: іл.; фот.
 27. Горбатюк А.В. Задихане скло : поезії / А.В.Горбатюк.
 28. Творець чарівних мелодій : розповіді про видатного композитора сучасності Кирейка Віталія Дмитровича / упоряд. І.Лобовик. Київ: Криниця, 2002. 111 с.: іл.
 29. Мачківський М.А. Древо триєдине : замість роману-бувальщини,спогади, записки літературного консультанта. нотатки наукового співробітника обласного літературного музею) / М.А.Мачківський. Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута", 2020. 558 с.: іл.; фот.
 30. Професор Володимир Кубійович / за ред О.Шаблія. Львів: Видавн.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 378 с.: іл.; фот. (Серія "Постаті українського землезнавства").
 31. Шаблій О. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення : монографія / О.Шаблій. Париж-Львів: Фенікс, 1996. 702 с.: іл.
 32. Кубійович В. Мемуари. Роздуми. Вибрані листи. Т.ІІ / В.Кубійович; за заг.ред.О.Шаблія. Париж-Львів: Фенікс, 2000. 1024 с.
 33. Праці наукового товариста ім.Шевченка. Т.ХІ. Матеріали Міжнародної наукової конференції "Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть" (до 100-річчя від дня народження Володимира Кубійовича). Львів, 7-8 листоп.2000 р.  Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2003. 356 с.: іл.; фот.
 34. Кошелівець І. Володимирові Кубійовичу 75 : відбитка з ж-лу "Сучасність", ч.9 (177) / І.Кошелівець. Мюнхен: [б.в], 1975. 12 с. фот.
 35. Кубійович В. Мені 70 / В.Кубійович. Париж-Мюнхен: Logos, 1970. 136 с.: іл.
© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55