"Артеківські діалоги"


17-20 вересня 2009 року відбувся ІІ Міжнародний освітній Форум "Артеківські діалоги" у Дитячому Міжнародному центрі "Артек". У ньому брали участь викладачі кафедри шкільної педагогіки та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Казакова Н.В., Сівак Н.А.

У ході ІІ Міжнародного освітнього форуму "Артеківські діалоги" було презентовано ключові положення "Білої книги національної освіти", яка є результатом роботи І Міжнародного освітнього форуму "Артеківські діалоги" у 2008 році.

"Біла книга національної освіти" - це аналітичний документ щодо ключових аспектів стратегії розвитку освіти в Україні, в якому аналізуються проблеми різних секторів освітньої галузі, пропонуються конкретні шляхи їхнього вирішення.

"Біла книга національної освіти" має як узагальнений, комплексний характер охоплення освітньої проблематики, так і звужений, секторальний, який зорієнтований на дослідження проблем та шляхів їхнього вирішення окремої сфери чи сегменту освітньої галузі.

"Біла книга національної освіти" складається з двох частин. Авторами першої частини є представники Академії педагогічних наук України Бех І.Д., Бібік Н.М., Бондар В.І., Зязюн І.А., Кремень В.Г., Луговий В.І., Мадзігон В.М., Ничкало Н.Г., Пустовіт Г.П., Савченко О.Я, Сисоєва С.О., Семиченко В.А., Сухомлинська О.В., Чорна К.І. та ін. У першому розділі Білої книги науковцями розкрито загальні (наскрізні) стратегії розвитку освіти в умовах інформаційного суспільства:

- людиноцентризм та демократизація освіти;

- інноваційна спрямованість змісту і технологій освіти;

- виховання моральної особистості, патріотичного громадянина, ініціативного й відповідального працівника в освітньому і соціальному середовищах;

- збереження і розвиток здоров’я, забезпечення безпеки особистості через освіту;

- формування екологічної свідомості та поведінки;

- інтелектуально-творчий розвиток особистості в навчальній і дозвіллєвій життєдіяльності;

- створення сприятливого розвивального навчально-виховного середовища;

- утвердження української мови в освіті; багатомовність як ознака освіченості;

- розвиток системи безперервної освіти;

- системний моніторинг процесуального і результативного компонентів освіти усіх рівнів;

- інвестиційно-активна, багатоканальна фінансова політика в освіті;

- державно-громадське управління розвитком освіти (державний, регіональний, місцевий, інституційні рівні);

- інформатизація і комп’ютерізація освіти, формування комп’ютерного навчального середовища, відкритих систем освіти;

- психологічний супровід розвитку особистості в системі освіти.

У другому розділі Білої книги висвітлено пріоритети розвитку освіти за рівнями: дошкільна освіта, загальна середня і позашкільна освіта, спеціальна освіта, професійна освіта й освіта дорослих, вища освіта.

Друга частина Білої книги "Сили змін та вектори руху до нової освіти України" написана представниками експертного освітнього середовища із різних регіонів країни (координатор Віктор Громовий). У ній подано погляди, ідеї, переконання представників педагогічної спільноти щодо сьогоднішніх освітніх реалій та висунуто конкретні пропозиції щодо необхідних змін. Авторський колектив Білої книги вважає, що система освіти зможе займати лідерські позиції у світі, якщо:

- вчить дітей "як думати", а не "що думати";

- забезпечує їм "рівні можливості", а не рівність;

- допомагає опанувати ще не існуючі знання, а не змушує зазубрювати "вчорашні" знання тощо.

Автори другої частини Білої книги визначили стратегії та вектори руху до нової освіти в Україні (дошкільна, загальна середня,позашкільна, вища та впродовж усього життя).

Проекти "Білої книги національної освіти" розміщено на сайті www.novi.org.ua>.

Під час роботи ІІ Міжнародного освітнього Форуму "Артеківські діалоги" відбулося представлення ключових положень "Білої книги національної освіти", а також їх обговорення у ході конференцій на теми "Якісна освіта для дітей із обмеженнями життєдіяльності", "Вища школа: напрямки реформування університетської освіти", "Від позашкільної діяльності – до позашкільної освіти". Крім того відбулося паралельне засідання 3-х тематичних робочих секцій: "Якість середньої освіти. Як вирішити множинність проблем?", "Узгодження вектору розвитку національної освіти із вимогами сучасної реальної економіки", "Освіта упродовж життя: як і чому вчити дорослих?".

Під час проведення ІІ Міжнародного освітнього Форуму "Артеківські діалоги" було презентовано модель національної комп’ютерної системи комплексного управління ресурсами в освітніх закладах України (А.Тельбух, Ю.Зайцев, "Компанія ТСО", м. Харків,) Міжнародний центр розвитку і лідерства (О.Шелашковський), а також відбулася презентація учасниками форуму з Молдови "Тенденції розвитку сучасної моделі освіти Молдови". Варто також відзначити цікаві презентації освітніх проектів у Одеському регіоні, які представлені начальником МУО Н.Савельєвою, директором НВК № 13 м. Одеси Н.Романенкот та головою оргкомітету Фестивалю "Педагогіка ХХІ століття" З.Мінгажевою. Крім того було презентовано освітні проекти Міжнародного благодійного Фонду "Україна 3000", Головою Наглядової ради якого є Катерина Ющенко. Спікери О.Микита та К.Тараненко презентували освітні проекти "Добро починається з тебе", мета яких об’єднати зусилля, бачення та досвід учасників проектів для відродження в Україні благодійництва як норми суспільного життя і соціальної відповідальності; виховати у дітей та молоді потреби й навичок благодійної діяльності; популяризувати дитячі та молодіжні благодійні та соціальні ініціативи, підтримати соціально-активну учнівську та студентську молодь.

Міжнародний благодійний Фонд "Україна 3000" за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Академії педагогічних наук оголосив Третій Всеукраїнський конкурс благодійних проектів "Добро починається з тебе". Детальніше з інформацією про конкурс та новинами конкурсу можна ознайомитися у деканаті (І.П.Ящук), студентському профкомі (Н.А.Сівак), у відділі педагогічної практики (Н.В.Казакова) Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії або на сайтах: www.ukraine3000.org.ua, www.novi.org.ua. Крім того оголошено про ІV Всеукраїнський молодіжний конкурс "Новітній інтелект України", який складається з трьох номінацій:

1. Конкурс прикладних досліджень з гуманітарної та економічної тематики (на задані організаторами теми).

Наприклад:

- Моє бачення освіти майбутнього в Україні.

- Як зберегти й модернізувати моральні та етичні цінності українського суспільства?

- Якої молодіжної організації бракує сьогодні?

- Як зробити українську систему охорони здоров’я гуманною та ефективною?

- Як підготувати дітей до життя у світі дорослих? та ін.

2. Конкурс бізнес-ідей.

3. Конкурс соціальних проектів.

Фото учасників Міжнародного освітнього Форуму "Артеківські діалоги – 2009":

Виступ ансамблю музичної школи "Подільські солов’ї" м. Хмельницького:

Презентація К.Тараненко освітнього проекту "Добро починається з тебе":

Неформальна зустріч Н.В.Казакової та Н.А.Сівак з Н.Г.Ничкало і В.Г.Кременем:

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55