Кафедра менеджменту освіти

Склад кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

 

 1. Дарманська Ірина Миколаївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент
 2. Пєхота Олена Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор
 3. Галус Олександр Мар҆янович - доктор педагогічних наук, професор
 4. Біницька Олена Петрівна - кандидат економічних наук, доцент
 5. Бакалець Оксана Антонівна - старший викладач
 6. Коростель Лариса Вікторівна - старший викладач
 7. Завроцький Олександр Іванович – кандидат медичних наук (сумісник)
 8. Фасоля Олег Іванович – кандидат педагогічних наук (сумісник)

 

Кафедра утворена у 2001 році з метою підготовки магістрантів зі спеціальності 073 Менеджмент (галузь знань 07 Управління та адміністрування) та 011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань 01 Освіта).

Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців спеціальностей 073 Менеджмент та 011 Освітні, педагогічні науки зумовлена прийняттям низки міжнародних і всеукраїнських законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, як-от: Рекомендація Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» (2006 р.), закони України «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. (2013 р.), Концепція розвитку педагогічної освіти (2018 р.) тощо.

У забезпеченні освітнього процесу професорсько-викладацький склад керується освітніми та навчальними програмами з  дисциплін,  розробленими на кафедрі та затвердженими на засіданні вченої ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

       Основними напрямами діяльності кафедри є:

 1. Навчальна робота, яка складається з планування, організації та проведення усіх видів навчальних занять, самостійної роботи магістрантів, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань, контролю засвоєння навчального матеріалу.
 2. Методична робота, що спрямована на забезпечення належного рівня навчального процесу.
 3. Виховна робота, яка направлена на всебічний розвиток особистості з врахуванням специфіки управлінської діяльності й діяльності викладача закладу вищої освіти.
 4. Наукова робота, яка є одним із основних напрямів діяльності кафедри та базується на проведенні фундаментальних i прикладних досліджень.

Підготовка магістрантів спеціальності 073 Менеджмент (галузь знань 07 Управління та адміністрування) та 011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань 01 Освіта) здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, а також кафедрами Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Організація освітньої діяльності у магістратурі здійснюється згідно стандарту вищої освіти України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Діяльність професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, інших кафедр академії спрямована на забезпечення знань, умінь і навичок магістрантів шляхом їх ознайомлення із змістом нормативно-правових актів щодо функціонування закладів освіти, а також основних елементів системи менеджменту сфери управління освітою (поняття менеджменту, персонал управління, завдання та цілі управління, концептуальні засади управління, принципи управління, технології керівництва навчальним закладом, структура управління, організація праці, економічні питання сфери освіти, процес прийняття управлінських рішень, ефективність управлінської діяльності, планування та розвиток менеджменту, участь керівництва закладу в реалізації функцій управління, співпраця керівництва з учасниками освітнього процесу, реалізація навчальної та виховної роботи в закладі освіти, інформаційне забезпечення, взаємозв’язок управлінських структур, управління матеріально-технічним забезпеченням закладу освіти, управління в соціальній сфері тощо).

Дисципліни, що викладаються на кафедрі менеджменту освіти та педагогіки вищої школи:

 1. Правознавство.
 2. Правове забезпечення професійної діяльності.
 3. Педагогічний контроль в системі освіти.
 4. Право інтелектуальної власності та охорона праці в галузі.
 5. Громадянська освіта (правознавство).
 6. Економіка в управлінні освітою.
 7. Основи економічної теорії.
 8. Управління фінансово-економічною діяльністю закладу освіти.
 9. Аудит установ бюджетної галузі.
 10. Економіка (основи економічної теорії).
 11. Психологія управління.
 12. Вища освіта і Болонський процес.
 13. Методологія і методи педагогічних досліджень.
 14. Психологія педагогічного менеджменту.
 15. Євроінтеграційні орієнтири розвитку системи освіти.
 16. Педагогічний менеджмент.
 17. Соціальна політика.
 18. Інформаційне забезпечення управління в галузі освіти.

 

1. Дарманська Ірина Миколаївна

Посада: завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (2020р.), доцент (2007 р.)

Захист дисертацій:

- «Правова підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);

- «Теоретико-технологічні основи формування управлінської компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукові інтереси: правова підготовка майбутніх педагогічних працівників; управлінська компетентність; підготовка керівників закладів освіти.

Наукові праці:

 1. Дарманська І.М. Правова підготовка педагогів: дидактичний аспект. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / За ред. І.А.Зязюна та Н.Г.Ничкало: У двох частинах. Київ. 2001. Ч. 2. С. 204-207.
 2. Дарманська І.М. Психолого-педагогічні можливості норм природного та позитивного права у процесі правового виховання вчителя початкової школи. Проблеми загальної та педагогічної психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Київ. 2002. Т. 4. Ч. 5. С. 83-86.
 3. Дарманська І.М. The Role of Functional in Managing a General Educational Institution. Zarzadzanie strategiczne w organizacij. Poznan: Wyzcszej Szkoly Bankowej w Poznaniu. 12/2017. C. 213-221.
 4. Darmanska I.  Foreign experience of formation of managerial competence of the future leaders of general secondary education institutions. Jurnalul umanistic al nistrului. № 1. Republica Moldova. 2018. P. 9-13.
 5. Дарманська І. М. Теоретико-технологічні основи формування управлінської компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в процесі професійної підготовки: [моногр.]. Хмельницький: ХГПА, 2019. 572 с.
 6. Дарманська І.М. Захист школярів. Гуманно особистісна педагогіка в дії: колективна монографія / [укл. О.П.Біницька, І.А.Гайдамашко, І.М.Дарманська, Г.І.Дудчак, Н.В.Казакова, А.Кокєль, М.А.Лукашук, І.О.Рашина, Н.А.Сівак, В.І.Слюзко, С.І.Тафінцева, В.А.Філінюк, Т.М.Цегельник, І.П.Ящук / за заг. ред. І.М.Шоробури]. Хмельницький: ФОП «О.М.Казаков», 2017. С. 197-212.
 7. Дарманська І. М. Теоретичні та практичні засади управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти: навч.-метод. посіб. Хмельницький: ХГПА, 2019. 170 с.
 8. Дарманська І. М. Методи та прийоми формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти. Наукові записки: зб. наук. статей [Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова]. Київ: вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. СХХХХII (142). С. 69–79.
 9. Дарманська І. М. Аналіз стану сформованості управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. Vol 7 № 2 (2019). С. 44-59.
 10. Дарманська І. Система формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти у процесі професійної підготовки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: педагогічні науки. Хмельницький, 2019. № 1 (16). С. 81–93.

 

2. Пєхота Олена Миколаївна

Посада: професор кафедри менеджменту освіти і педагогіки вищої школи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (1997р.), професор (2000 р.)

Захист дисертацій:

- «Опережающие задания как средство формирования готовности к самообразованию старшеклассника» (1983 р.)  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);

- «Індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки вчителя» (1997 р.) на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Почесне звання: Заслужений діяч науки та техніки України (2007 р.)

Наукові інтереси: технології педагогічної освіти та освіти дорослих, підготовка студентів у вищих навчальних закладах на засадах компетентнісного підходу; культура здоров’язбереження студентів на засадах міждисциплінарної інтеграції.

Наукові праці:

1. Пєхота О.М. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій в умовах інтеграції у світовий освітній простір. Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти» за Матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників». (Випуск 42 (46). Харків: НТУ «ХПІ», 2015. С. 345-352.

2. Пєхота О.М. Формування технологічної культури сучасного викладача. Формування технологічної культури майбутнього викладача: монографія /  О.М. Пєхота, І.В. Середа, Н.О. Прасол та ін.., за наук. редакцією  О.М. Пєхоти. Миколаїв: Іліон, 2016. С. 11-31.

3. Пєхота О.М. Технології педагогічної освіти. Формування технологічної культури майбутнього викладача: монографія / О.М. Пєхота. І.В. Середа, Н.О. Прасол та ін.., за наук. редакцією  О.М. Пєхоти. Миколаїв: Іліон, 2016. С. 31-46.

4. Пєхота О.М. Як провести сучасний тренінг для дорослих»: навчальна програма. Як провести сучасний тренінг для дорослих: навчальна програма. О. Пєхота,  Т. Урдзе, О. Іваць. Журнал «Територія успіху», № 1, 2017. С. 35-36

5. Пєхота О.М. Підготовка тренера-андрагога в неформальній освіті дорослих. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії перспективи: збірник наукових статей / [колектив авторів]; за ред..Кременя В. Г., Ничкало Н. Г.; укл. Аніщенко О. В., Лук’янова Л. Б. Київ: Знання України, 2018. С. 180-185.

6. Пєхота О.М. Функції і ролі андрагога з позицій компетентнісного підходу. Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 345-річчя Пилипа Орлика «Борисфенійський симпозіум - 2017. Наука XXI століття: тенденції та перспективи». Миколаїв: Іліон, 2018. С. 25-27.

7. Пєхота О.М. Впровадження спадщини В.О. Сухомлинського в сучасну педагогічну освіту. Василь Сухомлинський: наук. праці / упоряд.та наук. ред.. П. Сікорський, Д. Герцюк. Львів: Бадікова Н. О., 2018, С. 56-67.

8. Пєхота О.М.,  Дарманська І. М. Європейський вектор української педагогічної освіти. Тринадцяті педагогічні читання пам'яті М.М. Дарманського: професійна підготовкам майбутніх педагогів на засадах освітніх інновацій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 4 жовтня 2018 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. С.45-51.

9. Пєхота О.М. The Efficiency of Training a Teacher at Higher Education Institutions of Different Profiles. European Journal of Educational Researc. URL: https://www.eu-jer.com/EU-JER_9_1_67.pdf (співавтори Vira  O. Vykhrushch, Liudmyla M. Romanyshyna ,  Inna M. Shorobura, Ruslan A. Kravets).

10.  Пєхота О.М., Вихрущ В.О. Комунікативний підхід у системі загальнопедагогічної підготовки андрагога. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 09-10 квітня 2020 року). Тернопіль: СМП «Тайп», 2020. 450. С. 64-68.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Пєхоти О. М.:

Гришкова Р.О. Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей вищих закладів освіти: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2001. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Тихонова Т.В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2001. (Інститут педагогіки АПН України).

Старєва А.М. Підготовка майбутнього вчителя до реалізації особистісно орієнтованого навчання: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04.  Київ, 2004. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Середа І.В. Організаційно-педагогічні умови активізації процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Херсон, 2005. Херсонський державний університет.

Манькусь І.В. Формування готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій у професійній діяльності:  Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2006. (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Ратовська С.В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Ялта, 2010. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет».

Каушан Т.М. Дидактичні умови організації самостійної роботи майбутніх фахівців з комп’ютерних наук у політехнікумі: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Ялта, 2011. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет».

Баріхашвілі І.І. Система самостійної роботи студентів-заочників філологічних факультетів педагогічних університетів: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Ялта, 2011. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет».

Єрмакова І.П. Підготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у професійній діяльності: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04.  Кіровоград, 2011. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 

Прасол Н.О. Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах кредитно-трансферної системи навчання: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Кіровоград, 2014. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

 

3. Галус Олександр Марянович

Посада: проректор з наукової роботи, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (2009 р.), професор (2011 р.)

Захист дисертацій:

- «Удосконалення процесу трансформування наукових ідей в педагогічну практику (на прикладі дисциплін природничого циклу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки);

- «Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою).

Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України (2017 р.).

Наукові інтереси: гуманітарна підготовка студентів у  закладах вищої освіти; культура здоров’язбереження студентів на засадах міждисциплінарної інтеграції; педагогічне управління освітніми процесами у закладах вищої освіти.

Наукові праці:

1. Галус О.М. Педагогічне управління мотивацією майбутніх педагогів до навчання у виші: акмеологічний підхід. Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: [моногр.]. /редкол.: В.О.Огнев’юк, С.О.Сисоєва, Я.С.Фруктова. К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. 912 с. С. 772-789.

2. Галус О.М. Педагогічне управління процесом фізичного самовдосконалення студентів. Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері фізичної культури та спорту: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 19 квітня 2018 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. 141 с. С. 28–34.

3. Галус О.М. Формування управлінської культури майбутніх педагогів. Розвиток вищої педагогічної освіти: методологія, теорія і практика: матеріали наук.-практ. конф. (Хмельницький, 26 лютого 2018 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. 50 с. С. 9–11.

4. Галус О.М. Адаптація студентської молоді до освітнього процесу: управлінський аспект. Актуальні проблеми в системі управління закладами освіти України: матеріали наук.-практ. конф. (Хмельницький, 24 листопада 2018 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. 110 с. С 30–32

5. Галус О.М. Інноваційна діяльність в управлінні навчальним закладом: сучасні підходи. Тринадцяті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського: професійна підготовка майбутніх педагогів на засадах освітніх інновацій: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 04 жовтня. 2018 р.). Хмельницький: ХГПА. 2018. 85 с. С. 17-19.

6. Галус О.М. Сучасні підходи до інноваційної діяльності в управлінні навчальним закладом. Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні: інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: матеріали заочної наук.-практ. конф. (Хмельницький, 02 жовтня 2018 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. 60 с. С. 6–10.

7. Галус О.М. Акмеологічний підхід у професійному становленні педагога. Організація освітньої, наукової, методичної та виховної роботи в закладах освіти: зб. статей наук.-практ. конф. /Упоряд. І.Дарманська, О.Підгурський. Хмельницький: ХГПА «Центр мистецтва і дизайну», 2019. 144 с. С. 24-25.

8. Блощинський І.Г., Галус О.М., Почекалін І.М., Таушан Д.В. Використання електронних навчально-методичних комплексів для вдосконалення підготовки майбутніх бакалаврів філології. Інформаційні технології і засоби навчання. К, 2018. Т.66. № 4. С. 105–121. Web of Science.

9. Oleksandr Mozolev, Ihor Bloshchynskyi, Roman Kovalchuk Human resources management of educational development in sphere of physical culture and sports in Ukraine: comparative analysis (1992-2016) Journal of Physical Education and Sport. Vol 19 (Supplement issue 1), Art 28, pp. 185–192, 2019. Scopus.

10. Mozolev, О., Khmara, М., Yashchuk, І., Kravchuk, L., Matviichuk, V., Kalenskyi, A., Miroshnichenko, V, Halus, O. The Influence of Value-oriented Teaching upon Vital Competences Formation of 7-9 Years Old Pupils during Physical Education Lessons / Universal Journal of Educational Research 8(6): 2352-2358, 2020 DOI: 10.13189/ujer. 2020.080619.  Scopus.

Докторські та кандидатські дисертації, виконані та захищені під науковим консультуванням та керівництвом Галуса О.М.:

Докторські дисертації:

Гладкова В.М. Акмеологічні засади професійного самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів. Спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. 25.09.2014 р. Державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України (докторська спецрада Д 26455.03).

Дарманська І.М. Теоретико-технологічні основи формування управлінської компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в процесі професійної підготовки. Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 19.12.2019 р. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (докторська спецрада Д 70.145.01).

Кандидатські дисертації:

Шапошнікова Л.М. Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХIХ – початок ХХ ст.). Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 15.05.2007 р. Житомирський державний університет імені Івана Франка (кандидатська спецрада К 14.053.01).

Денищик О.І. Формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів. Спеціальність 13.00.07 – теорія та методика виховання. 26.01.2011 р. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (докторська спецрада Д 58.053.01).

Кащук А.О. Управління практичною підготовкою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти. Спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. 29.05.2014 р. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (кандидатська спецрада К 73.053.04).

Короткіх М.А. Педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів. Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 07.04.2016 р. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (кандидатська спецрада К 70.145.01).

Фаненштель Н.В. Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Степана Балея (1885–1952 рр.). Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 11.05.2016 р. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (кандидатська спецрада К 70.145.01).

Хрупало М.М. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами проектної діяльності. Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 02.03.2017 р. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (докторська спецрада Д 70.145.01).

 

4. Біницька Олена Петрівна

Посада: доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, проректор з економічних питань

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат економічних наук (2002 р.), доцент (2005 р.)

Захист дисертацій:

«Удосконалення системи планування та фінансування підготовки педагогічних кадрів» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних  наук (спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

Почесне звання: відмінник освіти (2007 р.).

Наукові інтереси: економіка освіти, управління освітою, фінансування закладів освіти в Україні та в провідних країнах світу.

Наукові праці:

 1. Біницька О.П. Республіка Польща – досвід децентралізації: децентралізація освіти в Україні. Освітній простір України. 2016. Вип. 8. С. 7‒11.
 2. Біницька О.П. Полікультурний простір Хмельницької області: історія і сучасність. Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 11, S. 175‒181.
 3. Біницька О.П. Strategic Management of General Education Institution: Theoretical Aspect gic Management to Monitor the Provision of Higher Educational Services / Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Nr 12/2017. С. 147‒153.
 4. Біницька О.П. Human Resource Management as an Area of Activity for the Modern Manager of an Higher Education Institution. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu (The WSB University in Poznan Research Journal). № 80(3). 2018. S. 37–43.
 5. Біницька О.П. Application of strategic management in administration of higher education in Ukraine: theoretical aspect. Lodgin the theory in educational practice. Los Angeles. 2018. S.259‒271. 
 6. Біницька О.П. Моделі та методи дослідження задоволеності клієнтів для потреб маркетингу Virtus: Scientific Journal.  Editor-inChief M.A. Zhurba.  December № 29, 2018. С. 130-137.
 7. Біницька О.П. Шкільне учнівське самоврядування. Гуманно особистісна педагогіка в дії : колективна монографія / [укл. О. П. Біницька, І. А. Гайдамашко, І. М. Дарманська,  Г. І. Дудчак, Н. В. Казакова, А. Кокєль, М. А. Лукашук, І. О. Рашина, Н. А. Сівак, В. І. Слюзко, С. І. Тафінцева, В. А. Філінюк, Т. М. Цегельник, І. П. Ящук]. – Хмельницький : ФОП «О. М. Казаков», 2017. С. 176-197.
 8. Біницька О.П. Cooperation of Khmelnytskyi humanitarian-pedagogical academy and the Union of Poles in Khmelnytsky region. Actual problems of modern science. Monograph: edited by Skyba M. 2019. S.78-86.
 9. Біницька О.П. Primary School Pupils’ Problem-Solving Skills Formation. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol 12, No 2 2020. pp.148‒168.
 10. Біницька О.П. Educational and cultural activity of the society “Prosvita” on the territory of Volyn (in the period of the interwar twenty years of the XX century). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 68, Т. 1. С. 10‒14.

 

5. Коростель Лариса Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Наукові інтереси: правова підготовка майбутніх фахівців сфери освіти; формування правової культури студентів закладів вищої педагогічної освіти.

Наукові праці:

 1. Коростель Л.В. Правознавство та основи конституційного права України: методичний посібник, Хмельницький, 2011. 95 с.
 2. Коростель Л.В. Формування правової культури у майбутніх учителів початкових класів. Вища освіта України. Том 3 (28). 2011. С. 240-248.
 3. Коростель Л.В.  Динаміка правової культури. Актуальні проблеми функціонування сучасного навчального закладу:  матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14 травня 2015 р.) / упор. І.М. Дарманська, О.С. Підгурський. Хмельницький: ХГПА, «Центр мистецтва і дизайну», 2015. С. 56-60.
 4. Коростель Л.В. Поняття та види референдумів. Референдум і референтний процес країн світу: інформаційні повідомлення / Упорядники: І.М. Дарманська, Л.В. Коростель.  Хмельницький,  2015. С 5-9.
 5. Коростель Л.В. Механізми реалізації прав дитини в Україні. Права дитини в європейському та українському вимірах: інформаційні повідомлення / Упорядники: І.М. Дарманська,Л. В. Коростель. Хмельницький,  2015. С. 7-11.
 6. Коростель Л.В. Механізм реалізації прав дитини в Україні. Права дитини в європейському та українському вимірах: інф. збір. Хмельницький: ХГПА,  2016. С. 7-12.

 

6. Бакалець Оксана Антонівна

Посада: старший викладач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Наукові інтереси: економічна підготовка майбутніх фахівців сфери освіти; формування економічної культури студентів закладів вищої педагогічної освіти.

Наукові праці:

 1. Бакалець О.А. Методи формування морального обов’язку студентів педагогічного навчального закладу. Актуальні проблеми виховної роботи  У вищому навчальному закладі: реалії, тенденції, перспективи. Хмельницький, 2014. С. 10-12.
 2. Бакалець О.А. Економічна культура сучасного управлінця. Управлінська компетентність керівника навчального закладу. Хмельницький, 2014. С.40-44.
 3. Бакалець О.А. Аналіз  проблеми економічного розвитку школяра в процесі гурткової роботи в Україні і Польщі. Незалежність Республіки Польща, незалежність України - шлях до Євроінтеграції, матеріали міжнародного круглого столу. Хмельницький: Науково-видавничий відділ, 2014. С. 13-18.
 4. Бакалець О.А. Організація майбутніх керівників навчальних закладів. Сучасний навчальний заклад в умовах розвитку демократичного суспільства: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. Хмельницький: ХГПА, 2014. С. 15-18.
 5. Бакалець О.А. Економічне виховання в процесі позакласної роботи. Актуальні проблеми позакласної роботи з дітьми у початковій сучасній школі: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції. Хмельницький: ХГПА, 2014. С. 25-30.
 6. Бакалець О.А. Формування моральних цінностей студентів педагогічного навчального закладу. Актуальні проблеми функціонування сучасного навчального закладу. Хмельницький: Науково-видавничий відділ, 2015. С. 5-7.
 7. Бакалець О.А. Розвиток економічного мислення студентської молоді. Сучасні тенденції та проблеми розвитку особистості студентської молоді: матеріали наукової дискусії конференції. Хмельницький: ХГПА, 2016. С. 212-216.
 8. Бакалець О.А. Економічна освіта та виховання студентської молоді як наукова проблема. Теоретичні та практичні основи організації навчально-виховного процесу в закладах освіти. Хмельницький, 2017. С. 8-10.
 9. Бакалець О.А. Економічна освіта студентів мистецьких спеціальностей. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали 7 регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, 2019. С. 9-13.

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55