Кафедра менеджменту освіти

Склад кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

1. Пєхота Олена Миколаївна - завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

2. Дарманська Ірина Миколаївна – доктор педагогічних наук

3. Галус Олександр Мар҆янович - доктор педагогічних наук, професор

4. Біницька Олена Петрівна - кандидат економічних наук, доцент

5. Кащук Анна Олександрівна - кандидат педагогічних наук

6. Гільберг Тетяна Георгіївна - кандидат географічних наук, доцент

7. Берека Віктор Євгенович - доктор педагогічних наук, професор

8. Бакалець Оксана Антонівна - старший викладач

9. Коростель Лариса Вікторівна - старший викладач

Кафедра утворена у 2001 році з метою підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010020 “Управління навчальним закладом” та 8.18010021 “Педагогіка вищої школи”. Підготовка фахівців зі спеціальності “Управління навчальним закладом” і “Педагогіка вищої школи” здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, на основі Статуту, затвердженого належним чином, та з урахуванням   інструкцій Міністерства освіти і науки України, відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) та на основі освітньо-професійних програм (ОПП) вищої освіти за відповідними професійними спрямуваннями, розроблених в інституті та погоджених з Департаментом вищої освіти, науково-методичним центром вищої освіти, науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. В них узагальнюються вимоги до змісту освіти, системи знань та умінь, світогляду, професійних і громадських якостей випускника магістратури.

У забезпеченні навчального процесу професорсько-викладацький склад керується освітньо-професійними та навчальними програмами з  дисциплін,  розробленими на кафедрах та затвердженими на засіданні вченої ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

       Основними напрямами діяльності кафедри є:

  1. Навчальна робота, яка складається з планування, організації та проведення усіх видів навчальних занять, самостійної роботи слухачів магістратури, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань, контролю засвоєння навчального матеріалу.
  2. Методична робота, що спрямована на забезпечення належного рівня навчального процесу.
  3. Виховна робота, яка направлена на всебічний розвиток особистості з врахуванням специфіки управлінської діяльності.
  4. Наукова робота, яка є одним із основних напрямів діяльності кафедри та базується на проведенні фундаментальних i прикладних досліджень.

Підготовка магістрів зі спеціальності “Управління навчальним закладом” і “Педагогіка вищої школи” здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, а також кафедрами Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Організація навчальної діяльності у магістратурі здійснюється згідно галузевого стандарту вищої освіти України, затвердженого Міністерством освіти, молоді та спорту України.

Діяльність професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту освіти та інших кафедр академії спрямована на забезпечення знань, умінь і навичок слухачів магістратури шляхом їх ознайомлення із змістом нормативно-правових актів щодо функціонування навчально-виховних закладів, а також основних елементів системи менеджменту сфери управління освітою (поняття менеджменту, персонал управління, завдання та цілі управління, концептуальні засади управління, принципи управління, технології керівництва навчальним закладом, структура управління, організація праці, економічні питання сфери освіти, процес прийняття управлінських рішень, ефективність управлінської діяльності, планування та розвиток менеджменту, участь керівництва навчально-виховного закладу в реалізації функцій управління, співпраця керівництва з учасниками навчально-виховного процесу, реалізація навчальної та виховної роботи в закладі освіти, інформаційне забезпечення, взаємозв’язок управлінських структур, управління матеріально-технічним забезпеченням закладу освіти, управління в соціальній сфері).

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55