Відділ аспірантури та докторантури

Склад відділу

Аспіранти та докторанти

Програми вступних випробувань

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Сертифікати про акредитацію освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти

Положення, що регламентують діяльність аспірантури

Правила вступу до аспірантури та докторантури 

Розклад занять для аспірантів

Розклад вступних іспитів

Опитування

Захисти аспірантів

Робочі програми

Навчальні плани

Силабуси 

Вибіркові дисципліни

Рецензування ОНП

Наказ на проведення акредитаційного експертизи ОНП

Програма візиту ЕГ для проведення акредитації ОНП Освітні, педагогічні науки

Теми кандидатських дисертацій, публікації аспірантів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Самооцінка ОНП 011 Освітні, педагогічні науки

Вперше відділ аспірантури на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відповідно до наказу Міністерства освіти № 537  від 25 червня 2007 р. було відкрито у  2007 році,  набір до якого здійснювався за спеціальністю 13.00.04 –  теорія і методика професійної освіти.  А з 2011 року згідно з наказом Міністерства освіти № 737 від 01 липня 2011 року  академія розпочала набір аспірантів на спеціальність  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Очолювала відділ аспірантури  доктор педагогічних наук, доцент Оксана Леонідівна Шквир  (2007-2016 рр.).

У 2016  р. завідувачем відділу аспірантури стала кандидат філологічних наук Інна Іванівна Нікітова, яка очолює відділ до сьогодні. Під її керівництвом у 2017 році було відкрито докторантуру за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). У  2019 році  згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2019 року у ХГПА  було затверджено аспірантуру зі спеціальності 035 Філологія.

Сьогодні аспірантами та докторантами Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії є не лише науково-педагогічні працівники українських ЗВО, але й іноземці, зокрема представники  із  Польщі. 


Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія оголошує конкурс до аспірантури на  

2023 рік за спеціальністю:

011 Освітні, педагогічні науки

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • довідка з місця роботи;
 • список опублікованих наукових праць (не менше двох) та їх ксерокопії. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферат) з обраної для вступу спеціальності;
 •  копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаного ступеня вищої освіти  і додатки (особи, які здобули відповідну освіту за межами України, – копію нострифікованого диплома);
 • медичну довідку за формою 086-У;
 • протокол співбесіди з передбачуваним науковим керівником;
 • копії посвідчень про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • копію дійсного сертифіката тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності);
 • лист-клопотання установи, яка направляє на навчання до аспірантури, із підтвердженням можливого працевлаштування (за наявності);
 • копії: ідентифікаційного коду; першої сторінки паспорта та сторінки, де проставлена прописка; військового квитка; трудової книжки;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • папку для документів.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія оголошує конкурс до докторантури на 2023 рік за спеціальністю

011 Освітні, педагогічні науки

 

Перелік документів для вступу в докторантуру, крім необхідних для вступу в аспірантуру, повинен також включати:

1) копію диплома доктора філософії (кандидата наук);

2) список опублікованих наукових праць і винаходів;

4) розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;

5) характеристику вступника, написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником академії, із згодою надати абітурієнту наукову консультацію вразі його вступу в докторантуру;

6) копію диплома про присудження вченого звання доцента (за наявності);

7) копію паспорта (1, 2, 12 сторінки);

8) копію ідентифікаційного коду;

9) витяг із протоколу кафедри про рекомендацію до навчання в докторантурі (датований не раніше ніж за місяць до вступу).


Контактні дані: відділ аспірантури ти докторантури (каб. 205, 2 поверх ХГПА)

Телефон: 0673581906 (Інна Іванівна Нікітова)

Адреса: вул.Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55