КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Кафедра психології

Факультет дошкільної освіти та психології

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Адреса: вул. Проскурівського підпілля, 139, ауд. 104.

Електронна пошта: psychologykgpa@gmail.com

Кафедра психології створена 01 квітня 2016 року (рішення Вченої ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії від 23 березня  2016 р., протокол № 3;  наказ № 28/1-К від 31.03.2016 р. по Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії).

Кафедра психології є одним із структурних підрозділів академії, який забезпечує підготовку фахівців 14-ти спеціальностей, зокрема:  053 «Психологія»; 013 «Початкова освіта»; 231 «Соціальна робота; 034 «Культурологія»; 024 «Хореографія»; 242 «Туризм»; 025 «Музичне мистецтво»; 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»; 014  «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»; 014 «Середня освіта (Філологія. Мова і література (англійська)»; 014 «Середня освіта (Філологія. Мова і література (українська)»; 014 «Середня освіта (Історія)»; 073 «Менеджмент»; 011 «Науки про освіту».

Кафедра психології є основним навчально-методичним і науково-дослідним структурним підрозділом факультету дошкільної освіти та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, що координує і спрямовує процес формування фахівців зі спеціальності 053 «Психологія» (ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 636482 (рішення акредитаційної комісії від 28.05.2015, протокол № 116; наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л) з ліцензованим обсягом 30 осіб.)

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Науково-педагогічний колектив кафедри сформований з урахуванням відповідності спеціальності і кваліфікації освіти, наукової спеціальності і теми дисертації, вченого звання працівника профілю кафедри та назвам дисциплін, які за ним закріплені. На кафедрі працює 11 викладачів. Щодо якісного складу, то на кафедрі працюють – 7 кандидатів наук, з яких 3 доценти, 6 кандидатів психологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 4 викладачі мають профільну магістерську підготовку.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри – Мотозюк Людмила Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент.

Викладачі кафедри:

1.   Вовк Валентин Петрович ‒ доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент.

2.   Бачинська Світлана Василівна ‒ викладач кафедри психології.

3.   Іщук Тетяна Василівна ‒ старший викладач кафедри психології.

4.   Лукашук Марина Анатоліївна ‒ викладач кафедри психології.

5.   Мельничук Світлана Леонідівна ‒ старший викладач кафедри психології, кандидат психологічних наук.

6.   Севастьянова Олена Михайлівна ‒ викладач кафедри психології (за внутрішнім сумісництвом).

7.   Старовойт Ілона Йосипівна ‒ доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент.

8.   Тафінцева Світлана Ігорівна ‒ старший викладач кафедри психології, кандидат педагогічних наук.

9.   Цавалюк Тетяна Олександрівна ‒ викладач кафедри психології (за внутрішнім сумісництвом), кандидат психологічних наук.

10. Чорна Наталія Василівна ‒ доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук.

Важливою ділянкою діяльності викладацького складу кафедри психології є наукова та науково-методична робота. Викладачі беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських, внутрішньовузівських, регіональних наукових заходах. Також викладачі кафедри залучаються до проведення та організації наукових конференцій, методичних семінарів, круглих столів; публікують наукові статті, видають науково-методичні посібники. Щороку викладачами кафедри психології організовується та проводиться: науково-методичний семінар «Використання сучасних технологій в процесі підготовки практичних психологів»; круглий стіл «Психологічні підходи до використання сучасних видів мистецтва у всебічному розвитку особистості»; міжвузівська науково-практична конференція «Практична психологія ХХІ ст.: проблеми та перспективи»; круглий стіл «Упровадження гендерного підходу у практику сучасної школи»;    І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 053 «Психологія». Усі викладачі мають наукові публікації і методичні видання.  Викладачами кафедри психології розробляються та оновлюються тексти лекцій, деталізуються плани практичних та семінарських занять. Для забезпечення інформаційних потреб студентів проводиться значна робота зі створення електронних версій навчально-методичних матеріалів з дисциплін які викладаються.

Підвищенню рівня професійної діяльності викладачів кафедри психології сприяє співпраця з провідними психологами-практиками м. Хмельницького. Кафедра тісно співпрацює з Центром соціально-психологічних досліджень та адаптації «Інсайт», з Асоціацією психотерапевтів та психоаналітиків України, з Інститутом соціальних досліджень та психокорекції, з Хмельницьким осередком Української Спілки Психотерапевтів. Викладачі кафедри активно приймають участь в освітніх проектах та програмах.

Викладачі кафедри систематично підвищують кваліфікацію через стажування в інших навчальних закладах та проходження курсів підвищення кваліфікації в Україні та за  її межами.


Мотозюк Людмила Миколаївна

Освіта:

Калужський державний педагогічний університет (1995 р.).

Хмельницький інститут регіонального управління та права (2004 р.)

Захист дисертаційного дослідження «Формування організаторських здібностей у майбутніх керівників прикордонних підрозділів (психологічний аспект)» (19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах, 2006 р.).

В 2011 році присвоєно вчене звання «доцент».

 

Наукові інтереси:

 • діагностика в гештальт-терапії з екзистенціональної точки зору;
 • психологія в особливих умовах діяльності;
 • психологічна допомога при ПТСР та кризових станах особистості;
 • конфліктні ситуації та шляхи їх вирішення;
 • психологічні особливості становлення майбутнього психолога.

 

Дисципліни: психодіагностика, основи психотерапії, вступ до спеціальності, психологія вищої школи, конфліктологія, пенітенціарна психологія та педагогіка.

 

Основні публікації:

Мотозюк Л.М. Перша пацієнтка Карла Гюстава Юнга. Практична психологія ХХІ ст.: проблеми та перспективи. Матеріали ІV міжвузівської науково-практичної онлайн-конференції з нагоди 145-ї річниці від дня народження Карла Гюстава Юнга – родоначальника аналітичної психологія. Хмельницький: Видавничий центр ХГПА, 2020, 133 с. С.75-79.

Мотозюк Л.М. Особистісний вплив викладача вищої школи на формування культури комунікативного впливу майбутніх соціальних працівників.  Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. Вип. 11. С. 127-135.  

Мотозюк Л. М. Ознайомлювальна практика: методичні рекомендації для керівників практики і студентів І курсу спеціальності 053 «Психологія» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки. Хмельницький: відділ практики ХГПА, 2020.28 с.

Мотозюк Л. М. Психопрофілактична практика: методичні рекомендації для керівників практики і студентів зі спеціальності 053 «Психологія». Хмельницький: відділ практики ХГПА, 2020. 23 с.

Мотозюк Л. М., Старовойт І. Й. Особливості творчого мислення: ідея, ідеал, і простір мистецької діяльності. Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць Східноукраїнського Національного університету ім. Володимира Даля. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля. №1 (48). 2019. С. 170-178. (Index Copernicus)

Мотозюк Л. М. Підготовка майбутніх психологів до роботи з посттравматичними стресовими розладами в освітньому процесі закладу вищої освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки.  №3 (14). 2018. С. 395-408.

Мотозюк Л. М. Навчально-методичний посібник з курсу  «Основи психотерапії». Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2018. 64 с.

Мотозюк Л. М. Соціально-психологічні причини суїцидальної поведінки серед студентської молоді. Практична психологія ХХІ ст.: проблеми та перспективи (з нагоди 110 річниці від дня народження Абрахама Маслоу) : матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції. Хмельницький :  Видавничий центр ХГПА, 2018.  73 с. С. 35-40.

Вовк В. П., Мотозюк Л. М. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку майбутнього практичного психолога у закладі вищої освіти. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. праць. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. Вип. 8. С. 45-53.

Мотозюк Л. М. Підготовка майбутніх психологів до роботи з посттравматичними стресовими розладами. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр.  Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. Вип. 7. 185 с. С. 72–83.

Мотозюк Л. М.,  Шатаєва К. Проблема агресивної поведінки підлітків у сучасному українському суспільстві. Формування особистості підлітка: сучасні реалії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. 173 с.  С. 165-170.

Казакова Н.В., Мотозюк Л.М. Психологія вищої школи: навчально-методичний посібник для студентів магістратури. Хмельницький : Вид. центр ХГПА, 2018. 450 с. С.1-210.

Мотозюк Л. М. Переддипломна практика: методичні рекомендації для керівників практики і студентів 4 курсу зі спеціальності 053 «Психологія». Хмельницький: відділ практики ХГПА, 2018. 24 с.

Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту дипломних робіт зі спеціальності 053 «Психологія» на першому (бакалаврському) рівні, (для наукових керівників і студентів 4 курсу) / Укл.: Мотозюк Л. М., Тафінцева С.І. Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2018. 34 с.

Мотозюк Л. М. Проблема підготовки практичних психологів до роботи з посттравматичними стресовими розладами.  Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання. Том 1. Варшава–Київ: ПАН-Гнозис, 2017. 526 с.  С. 86-100.

Мотозюк Л. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів у педагогічному процесі ВНЗ. Практична психологія ХХІ ст.: проблеми та перспективи: матеріали І міжвузівської науково-практичної конференції. Хмельницький :  Видавничий центр ХГПА, 2017.  С. 31-34.

Мотозюк Л. М. Професійна самосвідомість майбутнього вчителя як фактор творчої активності. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції.  Хмельницький : ХГПА, 2017.  333 с.  С. 193-197.

Мотозюк Л. М. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Основи психотерапії» для студентів 4 курсу спеціальності  053 «Психологія». Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2017. 22 с.

Мотозюк Л. М. Психокорекційна і психоконсультативна практика в закладах освіти : методичні рекомендації для керівників практики і студентів 3 курсу зі спеціальності 053 «Психологія». Хмельницький: відділ практики ХГПА, 2017. 28 с.

Мотозюк Л. М. Психопрофілактична практика з напряму підготовки «Практична психологія» : методичні рекомендації для керівників практики і студентів 2 курсу Хмельницький: відділ практики ХГПА, 2017. 22 с.

Мотозюк Л. М. «Психодіагностика в схемах і таблицях»: навчально-методичний посібник. Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2017. 46 с.

Мотозюк Л. М. Формування професійної самосвідомості майбутнього фахівця дошкільної освіти. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 року. Чернівецікий нац.. універс. ім. Юрія Федьковича. Чернівці, 2016. 184 с. С. 104-108.

Мотозюк Л. М. Етика професійного спілкування вчителів початкових класів. Етичний портрет педагога: історія та сучасність : матеріали круглого столу.  Хмельницький : ФОП «О.М. Казаков», 2016. 209 с.  С. 101-103.

Мотозюк Л. М. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Психодіагностика» для студентів 3 курсу спеціальності  053 «Психологія». Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2016. 44 с.

Мотозюк Л. М., Ознайомлювальна практика з напряму підготовки «Практична психологія» : методичні рекомендації для керівників практики і студентів 2 курсу. Хмельницький: відділ практики ХГПА, 2016. 36 с.

Вовк В.П.,  Мотозюк Л.М. Основи конфліктології : навчальний посібник.  2-е видання, перероблене та доповнене. Хмельницький: Вид.-й центр ХГПА, 2016. 84 с. С.34-84.

Мотозюк Л. М. Соціально-психологічні причини суїцидальних дій серед молоді. Відносини між батьками і дітьми: проблеми та шляхи їх розв’язання : матеріали міжвузівської  науково-практичної конф. Хмельницький : ФОП «О.М. Казаков», 2015. 238 с. С. 94-96.

Мотозюк Л. М. Організація і зміст переддипломної практики з додаткової спеціалізації «Практичний психолог». Організаційно-методичні засади педагогічної практики студентів : матеріали методичного семінару.  Хмельницький : ФОП «О.М. Казаков», 2015. 109 с. С. 50-53.

Мотозюк Л. М. Проблема формування професійної самосвідомості майбутнього педагога під час навчання у ВНЗ. Наукове видання «Наукові записки кафедри педагогіки»: зб. наук. праць. Харків : Харківський нац. університет ім. В.Н. Каразіна, 2014.  Вип. ХХХ, (Ч ІІ). 185 с. С. 130-139.

Мотозюк Л. М. Проблема особистісно-професійної корекції майбутніх практичних психологів. Актуальні проблеми прикладної психології: Всеукраїнська конференція. К. : УНМЦ практичної психології і соц. роботи, 2014. 108с.  С. 62-64.

Мотозюк Л. М. Впровадження театралізованих ігор у виховний процес початкової школи як засіб корекції агресивної поведінки учнів. Актуальні проблеми позакласної виховної роботи з дітьми у сучасній початковій школі: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (25 лютого 2014р.). Хмельницький : ФОП «О.М.Казаков», 2014.  238 с. С. 141-144.

Казакова Н. В., Мотозюк Л. М. Методичні вказівки до організації та проведення  переддипломної практики з додаткової спеціалізації «Практичний психолог» для керівників практики та студентів 7 курсу. Хмельницький: вид-во ХГПА, 2014. 22 с.

Мотозюк Л. М.  Психологічні аспекти ухвалення управлінських рішень у конфліктних ситуаціях. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету  «Україна». Хмельницький : ХІСТ, 2013.  №2 (8). 288 с.  С. 162-166.

Мотозюк Л. М. Психологічні особливості ухвалення управлінських рішень в системі педагогічного менеджменту. «Педагогіка та психологія: актуальні питання наукових досліджень»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології» 2013. 140 с.  С. 89-91.

 

Громадська активність:

Член Української Спілки Психотерапевтів (Хмельницький осередок) (посвідчення УСП №317).

 

Сертифіковані програми навчання:

1. Хмельницький освітній проект «Пропедевтика психіатрії» (сертифікат № 13-10, Українська спілка психотерапевтів, 2008-2010 рр.).

2. 4-річний проект «Погляд на сучасну психокорекцію за напрямком «гештальт терапія» (Асоціація психотерапевтів та психоаналітиків України, 2010 р.).

3. Міжнародне стажування «New and innovative teaching methods» 04.05-29.05.2020 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (120 год/4 ECTS) (сертифікат №NR2280/MSAP/2020, 2020 р.).

 


Вовк Валентин Петрович

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1986 р.).

Захист дисертаційного дослідження «Психологічна підготовка вчителя початкових класів до роботи із соціально занедбаними учнями» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 2007 р.).

В 2010 році присвоєно вчене звання «доцент».

 

Наукові інтереси:

 • формування професійної компетентності майбутнього фахівця.

 

Дисципліни: загальна психологія з практикумом, експериментальна психологія з основами наукових досліджень, юридична психологія, психологія вищої школи.

 

Основні публікації:

Загальна психологія : Вступ до психології : навчальний посібник / Автор і упорядник В.П. Вовк. Хмельницький : Науково-видавничий центр ХГПА, 2019. 124 с.

Загальна психологія : Емоційно-вольова сфера та психічні особливості особистості : навчальний посібник / Автор і упорядник В. П. Вовк. Хмельницький : Науково-видавничий центр ХГПА, 2019. 96 с.

Загальна психологія : Когнітивна сфера особистості : навчальний посібник / Автор і упорядник В. П. Вовк. Хмельницький : Науково-видавничий центр ХГПА, 2019. 143 с.

Вовк В. П. Психологічні особливості формування самооцінки в підлітковому віці : Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. праць. Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2019. С. 17-22.

Вовк В. П. Проблема сутності соціалізації особистості в вітчизняній та зарубіжній психології. : Психологія ХХІ століття : теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. праць. Хмельницький : Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2019. С. 49-55.

Вовк В. П., Ярова М. В. Музично-естетичне виховання учнів початкових класів. Педагогічний дискурс : зб. наукових праць. Випуск 23. Хмельницький: ХГПА, 2017. С. 28-33.

Вовк В. П. Методика роботи із соціально занедбаними учнями : навчальний посібник. Хмельницький : Вид. центр ХГПА, 2016. 139 с.

Вовк В. П., Мотозюк Л. М. Основи конфліктології : навчальний посібник. 2-е вид., перероб. та доп. Хмельницький: Видавничий центр ХГПА, 2016. 67 с.

Вовк В. П., Старовойт І. Й. Вікова та педагогічна психологія : Курс лекцій: навчальний посібник. 2-е вид., перероб. та доп. Хмельницький : Видавничий центр ХГПА, 2016. 97 с.

Вовк В. П. До проблеми розвитку психологічної компетентності в майбутніх учителів початкової школи. Зб. наук.-метод. праць Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Житомир : Полісся, 2016. Ч. І. С. 31-37.

Вовк В. П. Формування психолого-професійної компетентності вчителя початкових класів на основі педагогічних технологій. Зб. наук. праць Глухівського національного педагогічного універстету ім. Олександра Довженка, 2015. С. 24-28.

Вовк В. П., Ярова М. В. Розвиток інтересу до музично-виконавської діяльності через взаємодію викладача й студента. Педагогічний дискурс : зб. наукових праць.  Випуск 18. Хмельницький : ХГПА, 2015. С. 36-39.

Вовк В. П., Ярова М. В. Формування виконавського стилю в контексті фортепіанної підготовки вчителя музики. Педагогічний дискурс : зб. наукових праць. Випуск 16. Хмельницький : ХГПА, 2014. С. 201-205.

Вовк В. П., Ярова М. В. Професійно-психологічна спрямованість майбутніх учителів початкових класів у їх підготовці до роботи із соціально занедбаними учнями. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький : ХГПА, 2013. Вип. 14. С.103-108.

Вовк В. П., Ярова М. В. Джерельна основа історико-педагогічних досліджень вчителів музики в навчальних закладах Поділля кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя. Педагогічний дискурс : зб. наук. Хмельницький : ХГПА, 2013. Вип. 15. С. 787-791.

Вовк В. П. Психологія : навчальний посібник / 2-ге вид., доп. та перероб. Хмельницький : Вид. центр ХГПА, 2013. 240 с.

Вовк В. П. Психолого-педагогічні напрями формування конкурентноспроможного вчителя початкової школи. Наукові записки кафедри педагогіки. Випуск ХХVІІІ. Ч. 1. Харків, 2012. С. 37-44.

Вовк В. П. Формування психолого-педагогічної компетентності вчителя початкових класів на основі педагогічних технологій. Педагогічний дискурс: зб. наукових  праць. Випуск 9. Хмельницький, ХГПА, 2011. С. 44-48.


Бачинська Світлана Василівна

Освіта:

Хмельницький національний університет (2010 р.).

Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». (2014 р.).

 

Наукові інтереси:

 • кататимно-імагінативна психотерапія та пісочна терапія (Sandplay) у роботі практикуючого психолога;
 • асоціативні карти в психологічному консультуванні, психотерапії і тренінговій роботі;
 • диференційна психологія;
 • психологія професійного становлення та діяльності практичного психолога.

 

Дисципліни: психологія праці та вибір професії, диференційна психологія, сучасні теорії глибинної психології: теорія та практика символдрами, етнопсихологія.

 

Основні публікації:

Бачинська С. В. Формування комунікативних умінь у майбутніх психологів. Практична психологія ХХІ ст.: проблеми та перспективи: матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції з нагоди 140-ї річниці від дня створення першої експериментальної лабораторії. Хмельницький: Видавничий центр ХГПА. 2019. С. 10-14.

Бачинська С.В. Навчально-методичний посібник з курсу  «Психологія праці та вибір професії». Видання друге, доповнене та перероблене Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 72 с.

Бачинська С.В. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Психологія праці та вибір професії» для студентів 4 курсу спеціальності  053 «Психологія». Видання друге, доповнене та перероблене  Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 18 с.

Бачинська С.В. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Диференційна психологія» для студентів 3 курсу спеціальності  053 «Психологія». Видання друге, доповнене та перероблене Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 20 с.

Бачинська С.В. Навчально-методичний посібник з курсу  «Етнопсихологія». Видання друге, доповнене та перероблене Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 52 с.

Бачинська С.В. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Етнопсихологія» для студентів 2 курсу спеціальності  053 «Психологія». Видання друге, доповнене та перероблене Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 20 с.

Бачинська С.В. Навчально-методичний посібник з курсу  «Сучасні теорії глибинної психології: теорія та практика символдрами». Видання друге, доповнене та перероблене Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 60 с.

Бачинська С.В. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Сучасні теорії глибинної психології: теорія та практика символдрами» для студентів 4 курсу спеціальності  053 «Психологія». Видання друге, доповнене та перероблене Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 20 с.

Диференційна психологія: навчальний посібник для студентів спеціаль­ності «Психологія» / укладач С.В. Бачинська. Видання друге, доповнене та перероблене Хмельницький: Інформаційний відділ  ХГПА, 2019. 168 с.

Бачинська С.В. Корекційно-розвивальні заняття  із елементами соціально-психологічного  тренінгу.  Хмельницький: Інформаційний відділ  ХГПА, 2018. 99 с.

Бачинська С.В. Психологічні особливості розвитку особистості в студентському віці. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: збірник наукових праць.  Хм.: Вид-во ХІ МАУП, 2018. С. 9-15.

Бачинська С. В. Тілесно-орієнтована терапія у роботі практикуючого психолога. Психолого-педагогічні підходи до використання сучасних видів мистецтва у всебічному розвитку особистості: матеріали круглого столу. Хм.: ХГПА, 2018. С. 12-17.

Бачинська С. В. Теоретичні засади компетентнісного підходу до професійного навчання. Підготовка вчителя української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузівської  (заочної) науково-практичної конференції. Хмельницький: ХГПА,  2017. С. 14-19.

Бачинська С. В. Вплив хореографічного мистецтва на всебічний гармонійний розвиток молодших школярів. Психолого-педагогічні підходи до використання сучасних видів мистецтва у всебічному розвитку  молодших школярів: матеріали круглого столу.   Хмельницький: ХГПА, 2016. № 2.  С. 5-12.

Бачинська С. В. Типові помилки етико-педагогічної поведінки учителів початкової школи. Етичний портрет педагога: історія та сучасність: матеріали круглого столу. Хмельницький: ФОП «О.М. Казаков»,  2016. С. 6-8.

Бачинська С. В. Психологічні аспекти формування навичок педагогічного спілкування у майбутніх вчителів початкових класів. Формування особистості майбутнього педагога: психолого-педагогічні аспекти: матеріали заочної конференції ХГПА. Випуск 2.  Хмельницький: ХГПА, 2016. С.29-37.

Бачинська С. В. Теоретичні основи формування здорового способу життя молодого покоління.  Сучасні тенденції та проблеми розвитку особистості студентської молоді: матеріали наукової дискусії конференції. Хмельницький: ХГПА, 2016. 202 с. С.29-37.

Бачинська С. В. Психологічні аспекти формування навичок педагогічного спілкування у майбутніх вчителів початкових класів. Формування особистості майбутнього педагога: психолого-педагогічні аспекти: матеріали заочної конференції ХГПА. Хмельницький: ХГПА, 2015. 139 с. С. 10-16.

Бачинська С. В. Ефективні  правила  сімейного  виховання. Відносини між батьками і дітьми: проблеми та шляхи їх розв’язання : матеріали міжвузівської  науково-практичної конф. Хмельницький : ФОП «О.М. Казаков», 2015. 238 с. С. 133-136.

Бачинська С. В. Особливості використання методу казкотерапії у роботі з дітьми початкових класів. Психолого-педагогічні підходи до використання сучасних видів мистецтва у всебічному розвитку молодших школярів: матеріали круглого столу. Хмельницький: ХГПА, 2015. № 1.

Бачинська С. В. Проблеми ділового спілкування вчителів молодших класів з учнями». Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2013. 180 с. С.9-11.

Бачинська С. В. Теоретичні засади психологічних особливостей спілкування: Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».   Хмельницький: ХІСТ, 2013. № 2(8).  288 с. С.16-22.

 

Громадська активність:

Член МТКПО (Міжнародне товариства Кататимного переживання образів та імагінативних методів в психотерапії і психології).

Дійсний член УСП (Українська спілка психотерапевтів). 

 

Сертифіковані програми навчання:

 1. Навчальна програма з консультування і психотерапії сім’ї та дітей (сертифікат ХМС № 04/15, Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії, 2015 р.).
 2. Школа психологічного консультування (сертифікат СП № 1542447, Національна академія педагогічних наук, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, ТОВ «Школа психологічної практики», 2018 р.).
 3. Навчально-практичні семінари: Основи символдрами  (А1-2). Поглиблене пропрацювання основного ступеня (сертифікат № 010380, Міжрегіональна громадська організація сприяння розвитку символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії  в Росії, Україні, Республіці Билорусь, Казахстані, 2018 р.).
 4. Курс підвищення кваліфікації в межах програми багатоетапного навчання Кататимно-імагінативній психотерапії: (Т1-Т5) (сертифікат  № 012505. Міжрегіональна громадська організація сприяння розвитку символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії  в Росії, Україні, Республіці Білорусь, Казахстані, 2019 р.).
 5. Навчально-практичні семінари: Символдрама – основи техніки середнього ступеня (С1) (сертифікат  № 14725, Міжрегіональна громадська організація сприяння розвитку символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії  в Росії, Україні, Республіці Билорусь, Казахстані, 2019 р.).
 6. Проект Terapii Sandplay Centrum Pomocy Psychologicznej i Terapii Somatyczney.

 


Іщук Тетяна Василівна

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1986 р.).

Кам’янець-Подільський державний університет  (2003 р.)

 

Наукові інтереси:

 • практична психологія: проведення соціально-психологічних досліджень та психодіагностична й психокорекційна робота;
 • робота практичного психолога із сім’єю.

 

Дисципліни: соціальна психологія, робота психолога з сім’єю, психологія (загальна, вікова).

 

Основні публікації:

Іщук Т.В. Загальна психологія у схемах і таблицях. Методичний посібник. Хмельницький: Вид.центр ХГПА, 2020. 24 с.

Іщук Т.В. Формування почуття відповідальності у процесі професійної підготовки практичних психологів. Професіоналізм педагога в умовах сучасного освітнього простору: матеріали міжвузів.(заочної) наук.- практ. конф. Хмельницький: ПП «А.В. Царук», 2020. 294 с. С.87-90

Іщук Т.В. Проблема розвитку творчих здібностей дітей підліткового віку: теоретичний аспект. Психологія XXI: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук. пр. Хмельницький: Вид-во Хмельниц.ін-ту МАУП, 2020. Вип. 11. с. 262 С.79-86

Іщук Т.В. Використання особистісно-орієнтованих технологій у процесі професійної підготовки практичних психологів. Матеріали IV міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. Хмельницький: ХГПА, 2020. 133 с. С. 53-55.

Іщук. Т.В. Використання проектних технологій у початковій школі. Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи: матеріали міжвузів. (заочної) наук.-практ. конф. Хмельницький: ПП «А.В.Царук», 2019.  231 с., С. 78-81.

Іщук Т.В., Мазуренок Н.І.. Особливості мотивації вивчення іноземної мови Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. Вип. 24. Ч. 2.  Кам’янець-Подільський, 2018.  404 с.

Іщук. Т.В. Розвиток комунікативних умінь майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки до роботи з різними категоріями дітей. Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції.  Хмельницький:ПП «А.В.Царук», 2018.  251 с., С. 57-61.

Іщук. Т.В. Використання проектних технологій у початковій школі (теоретичний аспект). Особливості використання навчально-виховних технологій в освітньому процесі: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції.  Хмельницький: ПП «А.В.Царук», 2018.  91 с. С. 50-52.

Іщук Т.В. «Загальна психологія. Плани семінарсько-практичних занять та самостійна робота студентів». Хмельницький: Вид.центр ХГПА, 2018. 80 с.

Іщук Т.В. «Загальна психологія: тестові завдання». Хмельницький: Вид.центр ХГПА, 2017. 27 с.

Іщук Т.В. Семінарсько-практичні заняття з навчальної дисципліни  «Психологія» (бакалавр)  Хмельницький: центр мистецтва та дизайну ХГПА, 2017.  69 с.

Іщук Т.В. Навчально-методичний посібник з курсу  «Соціальна психологія». Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2017. 46 с.

Іщук Т.В. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Соціальна психологія» для студентів 3 курсу спеціальності  053 «Психологія». Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2017. 22 с.

Іщук Т.В. Навчально-методичний посібник з курсу  «Психологія конфлікту». Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2017. 40 с.

Іщук Т.В. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Психологія конфлікту» для студентів 3 курсу спеціальності  053 «Психологія». Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2017. 20 с.

Іщук Т.В. Навчально-методичний посібник з курсу  «Робота психолога з сім’єю». Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2017. 48 с.

Іщук Т.В. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Робота психолога з сім’єю» для студентів 3 курсу спеціальності  053 «Психологія». Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2017. 20 с.

Іщук Т.В., Мазуренок Н.І.. Розвиток педагогічної спостережливості як умова забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. Вип. 22. Ч. 2. Кам’янець-Подільський, 2017. 348 с.

Іщук. Т.В. Врахування індивідуально-психологічних особливостей дітей у контексті суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Психологія XXI століття: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук.пр.  Хмельницький: Вид-во Хмельницький. ін-ту МАУП, 2017.  Вип. 5.  168 с.

Іщук. Т.В. Проблема формування комунікативних умінь студентів-першокурсників у контексті професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції. Хмельницький: ХГПА, 2017.  С.102-105.

Іщук Т. В. Розвиток спостережливості майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (до 95-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії).  Хмельницький: ФОП «О.М. Казаков», 2016. 261с. С. 64-67

Іщук Т. В. Етика взаємодії вчителя початкових класів із батьками. Етичний портрет педагога: історія та сучасність : матеріали круглого столу. Хмельницький: ФОП «О.М. Казаков», 2016. 209с.  С. 44-46.

Іщук. Т.В. Можливості використання образотворчого мистецтва в естетичному виховані молодших школярів. Психолого-педагогічні підходи до використання сучасних видів мистецтва у всебічному розвитку молодших школярів: матеріали круглого столу.  Хмельницький: ХГПА, 2016. Випуск 2.  С. 32-35

Іщук Т. В. Адаптація студентів в умовах проходження педагогічної практики. Організаційно-методичні засади організації практики: матеріали науково-практичної конференції.  Хмельницький: ФОП «О.М. Казаков», 2015.  С. 138-142.

Іщук Т. В. Використання інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки майбутній учителів початкових класів. Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Хмельницький, ХГПА, 2015.  С.61-65.

Іщук Т. В.Сім’я як важливий чинник формування особистості. Відносини між батьками і дітьми: проблеми та шляхи їх розв’язання: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції.  Хмельницький: ФОП «О.М. Казаков», 2015.  С. 25-27.

Іщук Т. В. Використання анімаційного мистецтва в роботі з молодшими школярами. Психолого-педагогічні підходи до використання сучасних видів мистецтва у всебічному розвитку молодших школярів: програма круглого столу. Хмельницький, ХГПА, 2015.  С.38-42

Іщук Т. В. С. Балей про тестування у системі навчально-виховної роботи.  «Вчений на межі» Творчість Степана Балея у філософсько-педагогічному вимірі: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. Хмельницький, ХГПА, 2015.  С. 63- 67.

Іщук Т.В. Загальна психологія: самостійна робота студентів. Хмельницький: Центр мистецтва та дизайну ХГПА, 2015.  60 с.

Іщук Т. В. Самоосвіта та самовиховання в системі формування професійної компетентності. Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф.  Хмельницький, ХГПА, 2014.  С. 164-167.

Іщук Т. В. Взаємодія школи і сім’ї у правовому вихованні молодших школярів. Актуальні проблеми позакласної виховної роботи з дітьми у сучасній початковій школі : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції. Хмельницький: ФОП «О.М. Казаков», 2014. С. 86-89.

 

Громадська активність:

Волонтерська діяльність із закладами освіти Хмельницької області та м. Хмельницького.

 


Лукашук Марина Анатоліївна

Освіта:

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (2010 р.).

Національна академія державного управління при Президентові України (2013 р.).

 

Наукові інтереси:

 • суспільний вибір інноваційної конфігурації сучасних знань;
 • психологічні послуги у сфері політичної діяльності;
 • соціально-психологічні аспекти спілкування.

 

Дисципліни: філософія психології, вікова та педагогічна психологія, загальна психологія, сексологія та репродуктивне здоров’я.

 

Основні публікації:

Лукашук М. А. Економічна складова сучасної системи знань: українські реалії. Стратегії та модуси соціального буття сучасної людини: захист та допомога : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Чернігів : НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2019. С. 77-81.

Лукашук М. А. Психологічна рефлексія інноваційних процесів в освіті. Практична філософія. 2018. №1. С. 64-69.

Лукашук М. А. Новизна як сутнісна ознака освітніх інновацій особистості: український вимір. Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. 2018. Випуск 131 (4). С. 236-240.

Лукашук М. А. Основні ознаки інноваційності освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Випуск 39 (52). 2018. С. 87-94.

Лукашук М. А. Особистість як суб’єкт освітніх інновацій. Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. 2018. Випуск 132 (5). С. 286-291.

Лукашук М. А. Сутність інноваційних процесів в освіті. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Філософія. Випуск 50. 2018. С. 157-169.

Лукашук М. А. Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів в системі освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць. Філософія. 2018. №72. С. 146-154.

Лукашук М. А. Налаштування педагогічного ансамблю: самоосвіта і творча практика. Гуманно особистісна педагогіка в дії : колективна монографія / [за заг. ред. проф. І. М. Шоробури : укл. О. П. Біницька, І. А. Гайдамашко, І. М. Дарманська, Г. І. Дудчак, Н. В. Казакова, А. Кокєль, М. А. Лукашук, І. О. Рашина, Н. А. Сівак, В. І. Слюзко, С. І. Тафінцева, В. А. Філінюк, Т. М. Цегельник, І. П. Ящук]. Хмельницький : ФОП «О. М. Казаков», 2018. С. 238-269. 

Лукашук М. А. Ціннісно-творчий статус освітньо-інноваційних факторів у дискурсі становлення сучасної системи знань. Збірник статей, тез і доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення». Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. С. 166-172.

Лукашук М. А. Етикет і педагогічний такт у діяльності вчителя. Етичний портрет педагога: історія та сучасність: Матеріали круглого столу. Хмельницький: ФОП «О.М. Казаков», 2016. С. 75-81.

Лукашук М. А. Конфігурований синергетичний ефект інноваційного процесу формування сучасної системи знань в Україні. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські проблеми сучасності»: статті й тези. Херсон: РВВ «Колос», 2015. С. 97-99.

 

Громадська активність: Заступник голови ГО "Батьківщина молода". Член Української асоціації сімейних психологів.

 

Сертифіковані програми навчання:

Навчальний проект «Основи консультування в позі тум-підході» Всесвітньої асоціації Позитивної психотерапії, Українського інституту позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту (2016 р.).

 


Мельничук Світлана Леонідівна

Освіта:

Хмельницький технологічний інститут (1994 р.);

Хмельницький інститут конструювання моделювання швейних виробів (2005 р.);

Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (з 2019 р.).

Захист дисертаційного дослідження «Психологічні особливості формування професійних якостей у майбутніх конструкторів-технологів швейних виробів» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) (2012 р.).

 

Наукові інтереси:

 • психологічні особливості становлення майбутнього фахівця;
 • психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу;
 • психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності;
 • психологія конфлікту;
 • сімейна психологія.

 

Дисципліни: педагогічна та вікова психологія, психологія, клінічна психологія, соціальна конфліктологія, психологія конфлікту.

 

Основні публікації:

Мельничук С.Л. Формування особистості підлітка: психологічний аспект. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: збірник наукових  праць. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. Вип. 11. 282 с. С. 136-143.

Мельничук С.Л. Формування професійних якостей – запорука успішної майбутньої професійної діяльності. Збірник матеріалів IV Міжвузівської науково-практичної конференції «Практична психологія ХХІ ст..: проблеми та перспективи» (з нагоди 145 річниці від дня народження Карла Юнга». Хмельницький: Вид.відділ, 2020.  С. 72-75.

Мельничук С.Л. Психолого-педагогічні аспекти формування майбутнього фахівця.  VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців». Хмельницький:  ХНУ, 2020 р. С.73-74.

Конспект лекцій з «Психології» для студентів спеціальності «Хореографічне мистецтво», «Образотворче мистецтво» / Укл.С.Л.Мельничук. Хмельницький: вид.відділ ХГПА, 2019. 30 с.

Мельничук С. Л. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять «Психології» для студентів спеціальності «Хореографічне мистецтво», «Образотворче мистецтво». Хмельницький: вид.відділ ХГПА, 2019. 20 с.

Мельничук С. Л. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять  з «Психологія конфлікту» для студентів спеціальності «Практична психологія». Хмельницький: вид.відділ ХГПА, 2019. 26 с.

Мельничук С.Л. Психолого-педагогічні особливості формування особистості майбутнього фахівця в умовах навчального процесу. Психологія ХХ століття: теоретичні і практичні дослідження: збірник наукових праць.  МАУП, Випуск 10. Хмельницький, 2019.  С.86-92, 

Мельничук С.Л. Теоретичні аспекти формування адаптації у студентів ВНЗ. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: збірник наукових праць. Випуск 6.  Хмельницький: Вид-во Хмельницький інститут МАУП, 2017. С.81-86.

Дунець Л.М., Мельничук С.Л. Соціалізація студентів з особливими потребами у вищому навчальному закладі.  Шкільна освіта  Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів: збірник наукових праць. Хмельницький: ХОІППО, 2017. С.78-81.

Мельничук С.Л. Психологічні особливості  проявів агресії у підлітків та їх корекція. Девіантна поведінка дітей та молоді як соціально-психологічна проблема: Збірник наукових праць, матеріали засідання круглого столу. Хмельницький: Вид-во Хмельницький інститут МАУП, 2017. С. 75-78.

Мельничук С.Л.  Результати дослідження психологічних особливостей формування професійних якостей у майбутніх конструкторів-технологів швейних виробів. Збірник наукових праць №49. Серія: педагогічні та психологічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2009. С. 120–124.

Мельничук С.Л. Особливості психологічного супроводу процесу формування професійних якостей у майбутніх конструкторів-технологів швейних виробів у процесі навчання. Збірник наукових праць №42. Частина ІІ. Хмельницький : Вид-во Нац. академії Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2008. С. 194–195.

Мельничук С.Л. Формування професійних якостей у майбутніх конструкторів-технологів швейних виробів під час навчання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки : зб. наук. праць. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, №23 (47). 2008. С. 241–246.

Мельничук С.Л. Формування професійних якостей у студентів швейної спеціальності в контексті Болонського процесу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Київ–Вінниця : ДОВ «Вінниця», Вип. 19. 2008.  С. 404–407.

Казьмірчук С.О., Мельничук С.Л. Умови формування професійних якостей особистості у процесі модульного навчання. Збірник наукових праць №38. Частина ІІ. Хмельницький : Вид-во Нац. академії Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2007. С. 174–176.

Мельничук С.Л. Вплив психодидактичних умов на процеси професійного розвитку особистості. Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології
ім. Г. С. Костюка АПН України. К., 2007.  Т. ІХ, част. 4.  С. 235–244.

Мельничук С.Л. Аналіз процесу формування особистості в професійному навчанні. Актуальні проблеми психології. Т. 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. К.: Науковий світ, 2007. Ч.19. С. 116–122.

 

Громадська активність:

Співпраця з 33 телеканалом м. Хмельницького,  проект «Family простір» у ролі психолога-експерта (випуск «Суїцид серед підлітків : як попередити і розпізнати»; випуск «Психологічні аспекти підліткового віку. Як не стати ворогом своїй дитині»).

 

Сертифіковані програми навчання:

1. Проходження навчального курсу з пропедевтики психіатрії від Української спілки психотерапевтів (з 2020р.)

2. Міжнародне стажування в Uniwersytet COLLEGIUM CIVITAS м. Варшава Польща з 23.06 – 15.07.2020 р. «Experience of Ukraine in the sphere of higher education internalization: strategies and development perspectives».

3. Навчальний курс  «Арт-терапія для себе і клієнтів» від інституту практичної психології О. Гаркавець м. Київ (2020 р.).

 


Старовойт Ілона Йосипівна

Освіта:

Вінницький державний педагогічний інститут (1993 р.).

Захист дисертаційного дослідження «Психологічна організація взаємин учителів із обдарованими учнями» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 2006 р.).

В 2011 році присвоєно вчене звання «доцент».

 

Наукові інтереси:

 • сучасні теорії особистості;
 • історія становлення психологічної думки в Україні та світі;
 • психологічні закономірності навчання та виховання;
 • психологія професійної діяльності.

 

Дисципліни: психологія особистості, історія психології, вікова та педагогічна психологія, загальна психологія.

 

Основні публікації:

Старовойт І.Й. Професійне вигорання особистості як психолого-педагогічна проблема. Практична психологія ХХІст.: проблеми й  перспективи: мат. ІV міжвузівської науково-практичної онлайн-конференції (Хмельницький, 15 травня 2020 року. Хмельницький:Видавничий центр ХГПА, 2020. 133 с. С. 103-107.

Мотозюк Л. М., Старовойт І.Й. Особливості творчого мислення: ідея, ідеал, і простір мистецької діяльності. Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць Східноукраїнського Національного університету ім. Володимира Даля. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля №1(48). 2019.  С. 170-178. (Index Copernicus)

Старовойт І.Й. Теоретико-методологічні основи наукової творчості. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. Загальна психологія. Історія психології. Етнічна психологія. Київ : Ніжин. Вид. ПП Лисенко, 2018. Т9, вип. 11.  390 с. С. 325-335..

Starovoit I.Y. General directions of higher education in modern  socio-cultural conditions. (Загальні напрями вищої освіти в сучасних соціально-культурних умовах)  Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 2018.  №24/6.  С. 54-62.

Старовойт І.Й. Навчально-методичний посібник з курсу  «Клінічна психологія». Хмельницький: Інф. відділ ХГПА, 2018. 64 с.

Старовойт І.Й. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Психологія творчості» для студентів 4 курсу спеціальності  053 «Психологія». Хмельницький: Інф. відділ ХГПА, 2017. 22 с.

Старовойт І.Й. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Клінічна психологія» для студентів 3 курсу спеціальності  053 «Психологія». Хмельницький: Інфор. відділ ХГПА, 2017. 20 с.

Старовойт І.Й. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Вікова і педагогічна психологія» для студентів 2 курсу спеціальності  053 «Психологія». Хмельницький: Інфор. відділ ХГПА, 2017. 30 с.

Старовойт І.Й. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт студентів 2-го курсу спеціальності «Психологія». Хмельницький: видавництво ХГПА. 2016. 50 с.

Вовк В.П. Старовойт І.Й. Вікова та педагогічна психологія. Курс лекцій: навчальний посібник. 2-ге видання пер. Хм.: Вид. центр ХГПА, 2016. 93 с.

Старовойт І.Й. Навчально-методичний посібник з курсу  «Психологія особистості». Хмельницький: Інфор. відділ ХГПА, 2016. 70 с.

Старовойт І.Й. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Психологія особистості» для студентів 2 курсу спеціальності  053 «Психологія». Хмельницький: Інфор. відділ ХГПА, 2016. 22 с.

Старовойт І.Й. Розвиток молодших школярів засобами психогімнастики. Матеріали круглого столу «Психолого-педагогічні підходи до використання сучасних видів мистецтва у всебічному розвитку молодших школярів». Хмельницький: вид.відділ ХГПА, 2015. 68 с. С. 37-41.

Старовойт І.Й.  Роль практичного психолога у роботі з педагогічним колективом. Актуальні проблеми прикладної психології : Всеукраїнська конференція. К. : УНМЦ практичної психології і соц. роботи, 2014 р. 108 с.  С. 67-67.

Старовойт І.Й.  Педагогічна психологія : навчально-методичні матеріали для студентів 6 курсу ОКР «бакалавр» зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта». Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2014. 35 с.

 Старовойт І.Й. Психологія : навчально-методичні матеріали для студентів 1-2курсу за напрямом підготовки 0203 «Гуманітарні науки», Хмельницький : видавництво ХГПА, 2014. 40 с.

Старовойт І.Й. Вибрані питання з психології дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : навч. посібник. Хмельницький : ХГПА, 2014. 117 с.

Старовойт І.Й. Професійна підготовка студентів ВНЗ на засадах деонтології Педагогіка та психологія: актуальні питання наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології». 2013. С. 126-128.

 


Тафінцева Світлана Ігорівна

 

Освіта:

Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут (2006 р.).

Волинський національний університеті імені Лесі Українки (2012 р.).

Захист дисертаційного дослідження «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2016 р.).

 

Наукові інтереси:

 • арт-терапевтичні методи діагностики та корекції емоційних розладів та поведінкових порушень у дітей та підлітків;
 • гендерна психологія та педагогіка: реалізація гендерного підходу в освітньому процесі;
 • консультування з питань дитячо-батьківських стосунків;
 • консультування клієнтів з психосоматичними порушеннями.

 

Дисципліни: арт-терапія з основами дитячої психотерапії, гендерна психологія, основи психологічного консультування, психологія спілкування, психосоматика.

 

Основні публікації:

Shkvyr O., Haidamashko I., Tafintseva S. Developing Critical Thinking in Younger Pupils Using ICT. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2020. 11 (2). P. 230-242.

Тафінцева С.І. Психічне здоров’я студентів як фактор особистісного розвитку. Практична психологія ХХІ ст.: проблеми й перспективи: мат. ІV міжвуз. наук.-практ. онлайн-конф. Хмельницький: Видавничий центр ХГПА, 2020. 133 с. С. 113-117.

Тафінцева С.І. Вплив фізичного «Я» на самооцінку у підлітковому віці. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. Вип. 11. С. 189-197.

Тафінцева С.І. Психосоматика: тестові завдання. Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 30 с.

Методичні рекомендації з проведення діагностики психічного розвитку дітей від 2-х до 6-ти років / Укл. Н. В. Пастушенко, С. І. Тафінцева. Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 102 с.

Гендерний досвід студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / укл. С. І. Тафінцева. Хмельницький : Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 32 с.

Тафінцева С. І. Гендерна психологія і педагогіка: курс лекцій : навчально-методичний посібник. 2-е вид. допов. Хмельницький : Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 88 с.

Тафінцева С.І. Гендерна психологія і педагогіка в схемах і таблицях. 2-е вид., допов. Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 78 с.

Тафінцева С.І. Методичні рекомендації до організація самостійної роботи студентів з інтегрованого курсу «Гендерна психологія і педагогіка». 2-е вид. допов. Хмельницький, 2019. 30 с.

Тафінцева С.І. Арт-терапія: курс лекцій : навч.-метод.посібник. 2-е вид. допов. Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 100 с.

Тафінцева С.І. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Арт-терапія» для студентів 2 курсу спеціальності  053 «Психологія». 2-е вид. допов. Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 30 с.

Тафінцева С.І. Арт-терапія: практикум. Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 80 с.

Тафінцева С.І. Навчально-методичний посібник з курсу  «Основи психологічного консультування». 2-е вид. допов. Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 128 с.

Тафінцева С.І. Основи психологічного консультування в схемах та таблицях. 2-е вид. допов. Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2019. 40 с.

Тафінцева С.І. Форми самостійної роботи студентів з інтегрованого курсу «Гендерна психологія і педагогіка». Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. Вип. 7. С. 142-151.

Тафінцева С.І. Соціалізація дітей в контексті педагогічної спадщини Януша Корчака. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. Вип. 8. С. 165-170.

Тафінцева С.І. Онлайн-курси у підготовці майбутніх психологів. Практична психологія ХХІ століття: проблеми та перспективи (з нагоди 110-ї річниці від дня народження Абрахама Маслоу: матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції. Хмельницький: Вид. центр ХГПА, 2018. 73 с. С. 44-48.

Тафінцева С.І. Гендерний аудит Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Реалізації гендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи: зб.наук.пр. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. С. 272-274.

Тафінцева С.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Основи психологічного консультування» для студентів 3 курсу спеціальності 053 «Психологія». Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2018. 26 с.

Тафінцева С.І. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Гендерна психологія» для студентів 4 курсу спеціальності 053 «Психологія». Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2018. 26 с.

Тафінцева С.І. Психосоматика : курс лекцій : навч.метод.посібник. Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2018. 90 с.

Тафінцева С.І. Методичні рекомендації  для самостійної роботи з курсу  «Психосоматика» для студентів 4 курсу спеціальності  053 «Психологія». Хмельницький: Інформаційний відділ ХГПА, 2018. 26 с.

Тафінцева С.І. Психологія згоди: Гуманно особистісна педагогіка в дії : колективна монографія / [укл. О. П. Біницька, І. А. Гайдамашко, І. М. Дарманська,  Г. І. Дудчак, Н. В. Казакова, А. Кокєль, М. А. Лукашук, І. О. Рашина, Н. А. Сівак, В. І. Слюзко, С. І. Тафінцева, В. А. Філінюк, Т. М. Цегельник, І. П. Ящук / за заг. ред. І. М. Шоробури]. Хмельницький : ФОП «О. М. Казаков», 2017. 270 с. С.103-116.

Тафінцева С.І. Пісочна психотерапія у роботі із соціально депривованими  дітьми. Девіантна поведінка дітей та молоді як соціально-психологічна проблема : матеріали засідання круг. столу (Хм., 20 квітня 2017). Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. 142 с. С. 95–100.

Тафінцева С.І. Навчальна дисципліна «Арт-терапія» у підготовці майбутніх психологів до професійної діяльності. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. Вип. 6. 159 с. С. 118–126.

Тафінцева С.І. Підготовка педагогічних працівників до соціалізації учнівської молоді (70-ті роки ХХ століття). Інноваційні методи та прийоми викладання навчальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць.  Хмельницький: ХГПА, 2017. 307 с. С. 234–241.

Тафінцева С.І. Дотримання балансу між навчанням та сім’єю у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Гендерні студії : матеріали доповідей наук.-практ. семінару. Луцьк : Волиньполіграф, 2017. 160 с. С. 103–105.

Тафінцева С.І. Нова українська школа : впровадження гендерної рівності. Засади розвитку української освіти в контексті концепції нової української школи : зб. тез доповідей метод. семінару. Хмельницький : ХГПА, 2017. 91 с. С. 42–44.

Тафінцева С.І. Особливості соціалізації учнів молодшого шкільного віку. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. Вип. 5. 168 с. С. 124–132.

Тафінцева С.І. Використання гендерного кінозалу у підготовці майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузівської (заочної) наук.-практ. конф. Хмельницький : ХГПА, 2017. 333 с. С. 257–263.

Тафінцева С.І. Арт-терапія у подоланні наслідків посттравматичного стресового розладу у дітей. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. Міжнародне наук.-практ. видання. Т.1. Варшава-Київ : ПАН-Гнозис, 2017. С. 127–136.

Тафінцева С.І. Проективний метод (статичний/динамічний малюнок) у діагностиці сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу. Психолого-педагогічні підходи до використання сучасних видів мистецтва у всебічному розвитку молодших школярів : матеріали круглого столу  (Хм., 26 лютого 2016 року). Хмельницький :ХГПА, 2016. Випуск 2. 94 с. С. 64–68.

Тафінцева С.І. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Гендерні дослідження.  Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. 172 с. С. 88-97.

Тафінцева С.І. Гендерна експертиза підручників у підготовці майбутніх учителів початкової школи. Етичний портрет педагога: історія та сучасність : матеріали круглого столу. Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. 209 с. С.154-157.

Тафінцева С.І. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу. Гендерна парадигма освітнього простору : наук.вид. / за заг.ред. Т.О.Дороніної. Кривий Ріг : ВЦ КПІ ДВНЗ «КНУ». 2016. Вип. 3–4. С.146-153.

Тафінцева С.І. Використання інтернет-майданчиків у гендерному вихованні студентської молоді. Гендерна парадигма освітнього простору : наук.вид. / за заг.ред. Т.О.Дороніної. Кривий Ріг : ВЦ КПІ ДВНЗ «КНУ». 2016. Вип. 3–4. С.125-130.

Основи дитячої психотерапії : курс лекцій / укл. С.І.Тафінцева. Хмельницький, 2015. 116 с.

Тафінцева С.І. Основи дитячої психотерапії в схемах і таблицях : навч.-метод. посіб. Хмельницький, 2015. 114 с.

Тафінцева С.І. Курс «Гендерна психологія і педагогіка» у професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи. Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівція в освітньому просторі ВИШу: проблеми та перспективи : зб.мат.наук.-практ.семінару. Камянець-Подільський: ПП.Медобори-2006. 2015. 84 с. С. 76-78.

Тафінцева С. Готовність майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу: компоненти, критерії, рівні. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. : Педагогіка та психологія. Чернівці : ЧНУ, 2015.  Вип. 759.  С. 189–198.

Тафінцева С. Підготовка педагогічних працівників до соціалізації молоді (20-ті роки ХХ століття). Педагогічний дискурс : зб. наук. праць.  Хмельницький : ХГПА, 2015.  Вип. 19. С. 179–182.

Тафінцева С. І. Позааудиторна робота у підготовці майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». К. : Гнозис, 2015. Дод. 2 до вип. 36 : Темат. вип. «Проблеми емпіричних досліджень у психології». Вип. 12. С. 160–167.

Тафінцева С.І. Гендерний підхід як умова гуманізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хм., 26 лютого 2015 року).  Хмельницький, ХГПА, 2015.  С.17-19.

Тафінцева С.І. Підготовка педагогічних працівників до соціалізації молоді (40-і роки ХХ століття). Наукові записки: зб.праць молодих вчених т аспірантів ХГПА. Хмельницький: ХГПА, 2015. Вип.4. 80 с. С.57-60.

Тафинцева С. И. Модель готовности будущих учителей начальной школы к социализации учащихся на основе гендерного похода. Sci-article : электрон. журн. 2015. № 27. С. 305–312. URL: http://sci-article.ru/number/11_2015.pdf.

Тафінцева С.І. Результати гендерного аудиту студентсва Хмельницької гуманітарно-педагоігчної академії. Науковий вісник студентів та слухачів магістратури Хмельницької гманітарно-педагогічної академії. 2015. № 14 (56). С. 1-5.

Тафінцева С.І. Методи арт-терапевтичої корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми позакласної виховної роботи з дітьми у сучасній початковій школі : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції. Хмельницький: ФОП «О.М. Казаков», 2014. С. 199-202.

 

Громадська активність:

Член Лабораторії Гуманної педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Аудитор проекту «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України: гендерний аудит» за підтримки Посольства Фінляндії в Україні (2015 р.).

Дитячий психолог у рамках реалізації міжнародного проекту фонду Реал Мадрид та громадської організації «Епіцентр дітям» «Соціально-спортивна школа на Хмельниччині».

 

Сертифіковані програми навчання:

1. Літня молодіжна освітня школа «Модель освіти майбутнього» (Міжнародний благодійний фонд, 2007 р.).

2. Навчальна поїздка в рамках проекту «Центр польсько-української співпраці» (Польща, 2010 р.).

3. Школа психологічного консультування (сертифікат СП № 1542447, Національна академія педагогічних наук, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, ТОВ «Школа психологічної практики», 2019 р.).

4. Міжнародне стажування «Procesy zmian systemowych szkolnictwa wyzszego w Unii Europejskiej – Polski kontekst» 01.10-23.12.2019 Wyzsza Szkole Stosunkov Miedzynarodowych I Komunikacji Spolecznej w Clelmie (180 год) (сертифікат № 209, 2019 р.).

5. Навчальний курс «Дитячо-батьківські відносини: діагностика, корекція, терапія» (ХМ 10/20-01, Хмельницьке об’єднання психологів та психотерапевтів, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2020 р.).

 


Чорна Наталія Василівна

Освіта:

Хмельницьке педагогічне училище (1999 р.)

Кам’янець-Подільський державний університет (2004 р., 2006 р.).

Захист дисертаційного дослідження «Соціально-психологічні особливості формування музичної культури майбутніх вчителів засобами національного фольклору» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 2019 р.).

 

Наукові інтереси:

 • глибинна психокорекція;
 • психологічні наукові концепції сексуальності;
 • соціально-психологічні особливості формування музичної культури;
 • основи психоаналізу як теорії, системи та соціокультурного явища.

 

Дисципліни: основи психокорекції з практикумом  групової психокорекції, психологія емоцій з тренінгом емоційної стійкості, психологія сексуальності, психологія (музична), психологія (в туризмі).

 

Основні публікації:

Чорна Н. В. Соціально-психологічна специфіка професійного становлення особистості. Практична психологія ХХІст.: проблеми й перспективи: Матеріали ІV міжвузівської науково-практичної онлайн-конференції з нагоди 145-ї річниці від дня народження Карла Гюстава Юнга – родоначальника аналітичної психології. Хмельницький: Видавничий центр ХГПА, 2020. С. 120-127.

Чорна Н. В. Формування національної свідомості сучасної молоді засобами фольклору. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: історичний та психолого-педагогічний аспекти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький: ХГПА, 2019. С. 225-233.

Чорна Н. В. Формування гендерно-рольових стереотипів особистості засобами казки. Практична психологія ХХІ ст.: проблеми та перспективи: матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції. Хмельницький: ХГПА, 2019. 114с. С. 99-103

Чорна Н. В. Національний фольклор як культурний феномен. Матеріали круглого столу «Творча спадщина Г.С. Костюка: історія та сучасність», присвяченого 120-річчю від дня народження Г.С. Костюка. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019.  C. 80-82

Чорна Н. В. Ціннісні орієнтації як важлива передумова становлення музичної культури особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України м. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. Том. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 33. C. 262-274   

Чорна Н. В. Місце національного фольклору в структурі музичної свідомості та її вплив на музично-педагогічну діяльність. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 3 (50). Т. 1.  Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ  ім. В. Даля, 2019. C. 212-224

Чорна Н. В. Психологічна природа духовності та національний фольклор: особливості музично-педагогічної діяльності. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 3 (50). Т. 2.  Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ  ім. В. Даля, 2019. C. 209-220

Чорна Н. В. Соціально-психологічні особливості формування музичної культури майбутніх вчителів засобами національного фольклору. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Загальна психологія. Історія психології. Етнічна психологія. Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2019. Т. ІХ, вип. 12. C. 315-326

Чорна Н. В. Музична культура майбутніх вчителів: особливості формування. «Особистість у діяльнісному підході: сучасний погляд». Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С. 50-53.

Чорна Н. В. Селезньова Б. Б., Виористання гри у психокорекційній роботі зі страхами дітей дошкільного віку. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. Вип. 7. С. 126-132.

Чорна Н. В., Чорний В. Д. Особливості ефективної комунікації в діяльності педагога. Підготовка вчителя нової української школи: проблема та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції. Хмельницький: ХГПА, 2017.  С. 305-309.

Чорна Н. В Використання методів музикотерапії в професійній діяльності сучасного педагога. Психолого-педагогічні підходи до використання сучасних видів мистецтва у всебічному розвитку молодших школярів: Матеріали круглого столу. Хмельницький: ХГПА, 2016.  94 с. С. 73-80.

Чорна Н. В. Професійно-етична культура в роботі психолога. Етичний портрет педагога: історія та сучасність: мат. круглого столу. Хмельницький: ФОП «О.М. Казаков», 2016. 209 с. С.184-187.

Чорна Н. В., Використання кольору для стимуляції навчання та працездатності. Формування особистості майбутнього педагога: психолого-педагогічний аспект: матеріали заочної науково-практичної конференції. Хмельницький: ХГПА, 2015. 105с.

Чорна Н. В., Чорний В. Д. Розвиток міжособистісної взаємодії, покращення стосунків та спілкування у колективі. Відносини між батьками і дітьми: проблеми та шляхи їх розв’язання: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції. Хмельницький : ФОП «О.М.Казаков», 2015. С.235-236

Чорна Н. В., Чорний В. Д. Створення позитивного мікроклімату у колективі, емоційний та оздоровчий вплив музики. Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький: ХГПА, 2015. С. 112-115.

Чорна Н. В. Чорний В. Д. Розвиток творчого потенціалу педагога в процесі практичної діяльності. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: Тези доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький ХІСТ Університету «Україна», 2013. 318 с. С. 250-254.

Чорна Н. В., Чорний В. Д. Оздоровчий вплив музики на навчання та працездатність організму молодого покоління. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: тези доповідей VI всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, 2011. с. 280.  С. 98-101.

Чорна Н. В. Музикотерапія як лікувально-профілактичний напрямок професійної підготовки майбутніх психологів. П’яті педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського: проблеми освіти в контексті гуманізації суспільства: мат. всеукр. наук.-практ. конф. Хмельницький: ХГПА, 2010.  Т.1 271 с. С. 155-159.

 

Громадська активність:

Практичний психолог ХГПА (2014-2018рр.).

Приватна практика (психолог, психоаналітик) (з 2016 р.)

Консультування підприємства (психолог). ТМ «ELVI» (з 2014 р).

Лектор з психології у Подільському культурно-просвітительському Центрі ім. М.К. Реріха «Мистецький простір» (2017-2018 р. ).

Лектор з психології у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  (2017-2019 р.).

Лектор з психології у Хмельницькому обласному центрі зайнятості (2019 р.).

Учасник телевізійних передач.

 

Сертифіковані програми навчання:

1. Освітня програма з групового аналізу  у відповідності до стандартів під моніторингом Європейської  Федерації  Психоаналітичної Психотерапії.  (Серія  АП №16 /244 ; Серія  АП № 16/228; Серія  АП № 496-17; Серія  АП № 49-08,  Асоціація психотерапевтів та психоаналітиків України, 2014 р.)

2. Освітня  (тренінгова) програми WORLD ASSOCIATION FOR POSITIVE PSYCHOTHERAPY(WIPP)  Сертифікат № 102-UKR-2015. (2015р.)

3. Міжнародний навчальний проект. Літня Школа EGATIN (Европейская мережа груп-аналітичних тренінгових інститутів) Сертифікат №150000-К-38-10. (Литва, м. Вільнюс,  2018 р.).

 

Наукова проблема кафедри: Удосконалення професійної психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах гуманізації освітнього процесу ЗВО.

В процесі розробки теми на кафедрі виокремилося два основні напрями наукових досліджень: 1.Проблеми адаптації, дезадаптації, психодіагностики та психокорекції особистості студента. 2. Особливості психоемоційного розвитку особистості студента в процесі навчання у ЗВО.

Багатоаспектний характер зазначеної проблематики відповідає науковим інтересам усіх викладачів кафедри, діяльність яких спрямована на дослідження у таких напрямах:

1. Формування професійної психолого-педагогічної компетентності майбутніх учителів початкових класів та практичних психологів під час навчання в закладі вищої освіти (Вовк В.П.).

2. Формування організаторських, комунікативних, емпатійних здібностей у майбутніх практичних психологів (Мотозюк Л.М.).

3. Психологічна організація взаємин учителів (практичних психологів) із обдарованими учнями (Старовойт І.Й.).

4. Міжкультурна комунікація в структурі професійної підготовки майбутнього практичного психолога (Тафінцева С.І.).

5. Формування психологічної культури майбутніх учителів початкових класів та практичних психологів (Іщук Т.В.).

6. Психологічні умови розвитку креативності майбутніх практичних психологів та вчителів музики засобами українського фольклору (Чорна Н.В.).

У рамках наукової проблеми кафедри організовано роботу наукових гуртків та проблемних груп до яких залучаються студенти усіх факультетів:

Наукові гуртки: 1. Науковий гурток «Азбука практичної психології» (Мотозюк Л.М., Старовойт І.Й.). 2. Науковий гурток «Гендер на тендер» (Тафінцева С.І.) 3. Науковий гурток «Основи психологічних досліджень» (Іщук Т.В.). Науковий гурток «Школа юного психолога» (Севастьянова О.М., Чорна Н.В.);

Проблемні групи: 1. «Студія практичного психолога» (за тренінговою програмою особистісного зростання для студентів 1 курсу) з метою покращення адаптації до нових умов навчання в ХГПА (Бачинська С.В.); 2. «Психологічний клуб» з метою популяризації психологічних знань та формування культури психічного здоров’я серед студентів (Севастьянова О.М.)

Метою діяльності наукових гуртків є:

‒ поширення психологічних знань серед студентської молоді та підвищення її психологічної культури;

‒ розвиток інтерактивно-комунікативних, гностичних, діагностичних, дидактичних, проектувальних вмінь студентів;

‒ формувати в студентів навички самостійності суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань, мати багатобічний погляд на виникаючі проблеми;

‒ виховувати у студентів гуманну систему потреб, мотивів, принципів та цінностей;

‒ емоційну стійкість, чесність, обов’язковість; підвищувати у студентів рівень відповідальності за власні дії;

‒ підвищувати рівень громадської активності студентів та їх участь у суспільно-громадському житті;

‒ підвищувати готовність до самостійного вирішення поставлених завдань; посилювати пізнавальну активність.

Оприлюднення результатів наукових досліджень студенти здійснюють у вигляді рефератів, повідомлень, доповідей на семінарах і на студентських науково-практичних конференціях, наукових семінарах, олімпіадах, “круглих столах”, які щорічно проводяться на кафедрі та в академії. За результатами цих конференцій видаються збірки матеріалів студентських наукових робіт.

Розв’язання основних завдань кафедри здійснюється за допомогою:

1. Розроблення науково-методичного забезпечення (навчально-методичних комплексів) з дисциплін психолого-педагогічного циклу: курсів лекцій, пакетів контролю знань, планів семінарських і практичних занять, контрольних комплексних робіт тощо.

2. Проведення комплексних пошукових і прикладних науково-методичних досліджень із метою розв’язання проблем на науковому, методичному й практичному рівнях, розробивши цим самим певну технологію трансформування наукових ідей в практику роботи майбутніх фахівців. Широке впровадження передового психолого-педагогічного досвіду з метою розвитку творчого прагнення студентів до постійного професійного самовдосконалення, вміння працювати в умовах розбудови національної школи та ринкової економіки.

3. Організації самостійної дослідницької роботи студентів для написання курсових і дипломних робіт. Проведення консультацій як для студентів, так і для викладачів академії.

4. Реалізації таких принципів і загальнометодичних підходів викладання навчальних предметів психолого-педагогічного циклу в системі ступеневої підготовки:

‒ наступність і перспективність розвитку змісту освіти;

‒ науковість і методологічне спрямування змісту освіти, його відповідність нинішньому стану науки й сучасному стилю наукового пізнання;

‒ системність, систематичність і доступність викладу навчального матеріалу;

‒ диференціація навчання;

‒ гуманістичне, професійне та громадянське спрямування освітнього процесу дисциплін психолого-педагогічного циклу;

‒ інтеграція знань про людину.

5. Спрямовування системи виховних заходів на формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості, в основі яких покладена концепція національного виховання.

6. Організації освітнього процесу студентів таким чином, щоб вони після закінчення навчального закладу без додаткової підготовки могли самостійно працювати у різних сферах психолого-педагогічної діяльності.

Зміст програм навчальних дисциплін, логіка побудови освітнього процесу зумовлені інтересами продуктивної праці, ринкової економіки, навчання, політики, ефективного прийняття рішень, доцільного підбору і розстановки кадрів, проблемами виховання, вирішення різнобічних конфліктів, зняття нервово-психічних перевантажень, розблокування «зовнішнього і внутрішнього потенціалу» і створення умов для прояву здібностей кожної особистості як цілісного феномена ‒ суб’єкта своєї життєвої стратегії, обраної сфери праці, соціально-ціннісних відносин і гармонійного розвитку власного «Я».

Сьогодні кафедра психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії є потужним науково-практичним центром підготовки фахівців-психологів, що відповідають сучасним вимогам соціального запиту нашої держави.

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

Переглянути Робочі програми

Переглянути Освітні програми

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЯКІ ПРОПОНУЄ КАФЕДРА

Гурткова робота кафедри

Рівень задоволеності організацією та проведенням переддипломної практики здобувачів вищої освіти групи ПП-41 спеціальності «Психологія» Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2020-21 н.р.)

Рівень задоволеності організацією та проведенням практики здобувачами вищої освіти групи ПП-21 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

Ми у facebook https://www.facebook.com/groups/756092234725216
Ми в Instagram https://www.instagram.com/psychologykgpa

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55