Кафедра культурології та зарубіжної літератури

Завідувач: Слоневська Ірина Борисівна,

кандидат філософських наук, доцент.

 

Адреса: м. Хмельницький,

вул. Проскурівського підпілля, 139, ауд. 322.

 

Методист кафедри: Фроленкова Н.О.

E-mail: kafedra_zl@ukr.net

 

1.Історія та сучасна діяльність кафедри:

Утворенню кафедри зарубіжної літератури та культурології в її сучасному вимірі передувала тривала історія, пов’язана з історією самого навчального закладу та його етапними трансформаціями:  історія кафедри як структури сягає 1960 р., коли  однією з провідних предметно-методичних комісій стала комісія мови та методик, у складі якої працювали викладачі російської мови О. І Сєргєєва, А. О. Протопопова, В. О. Філь. А. П. Філь, Л. П. Дубінчик  та ін.  

У 1975р. було  сформовано  предметно-методичну комісію викладачів російської мови та літератури з секцією викладання іноземних мов ( голова – А.П. Філь, згодом – О.І. Сєргєєва, а з 1978р. – Л. Б. Гаєвська). З 80-рр. предметна комісія об’єднала  кращих філологів-русистів, серед яких Л. Б. Гаєвська, О.Г. Луцишина, Р.С. Нестер, Ю.П. Остроушко, М. М. Сусляк, В.М. Томашевська,  чия професійна  діяльність значно ю мірою сприяла ключовим трансформаціям закладу: від педагогічного училища – до  коледжу– інституту– академії.

Кафедру культурології та зарубіжної літератури у її сьогоднішньому спрямуванні  було створено в  Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії  (тоді – Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті) у листопаді 2000 року за ініціативою ректора інституту, кандидата  педагогічних наук М.М. Дарманського. З дня заснування кафедри її очолює кандидат філософських  наук, доцент І. Б. Слоневська.

Поєднання культурології та зарубіжної літератури у назві кафедри повністю відтворювало рух гуманітарної наукової думки і практичні потреби закладу, зумовило необхідне кадрове оновлення та викладання дисциплін за основними напрямами: філологічний, культурологічний, мистецтвознавчий.

Сьогодні кафедра забезпечує підготовку майбутніх педагогічних фахівців за усіма  спеціальностями: «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Хореографія» , «Практична психологія»;  «Філологія. Мова та література (англійська), «Філологія. Мова та література (українська)».

З 2015 року  є випусковою кафедрою для майбутніх фахівців за спеціальністю «Культурологія».

2. Кадровий склад кафедри культурології та зарубіжної літератури сформовано з урахуванням структури навчального процесу та  сучасних вимог до підготовки фахівців. Усі викладачі мають науково-педагогічну кваліфікацію, що відповідає змісту дисциплін, які викладаються  за філологічним, культурологічним, мистецтвознавчим напрямами. Зокрема, теми дисертацій, діапазон наукових публікацій,  наукові інтереси пов’язані з проблемами філософії, культурології, мистецтвознавства, філології та педагогіки.

 

Слоневська І. Б., кандидат філософських наук (09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»), доцент. Тема дисертації: «Формування фундаментальних цінностей майбутнього педагога засобами зарубіжної літератури». Наукові інтереси: проблеми культурної самоідентифікації та «діалог культур» як комунікація, інтермедіальні стратегії аналізу художнього тексту, транскультурні коди постмодерністського літературного дискурсу,

 

Бойко С. С., аспірантка (26.00.01 «Теорія і практика культури. (Культурологія)»), викладач кафедри. Тема дисертації: «Стилістичні особливості бароко в герботворенні козацької доби». Наукові інтереси: синергія мистецтв як феномен культури та інтеграція мистецьких дисциплін як інтенція вітчизняної педагогіки; специфіка герботворчого процесу в Україні, зокрема стилістичні аспекти герботворення доби українського бароко.

 

Вільчанська Ю. Ю.,  аспірантка Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (спеціальність 10.01.06 «Теорія літератури»), викладач кафедри. Тема дисертації: «Типологія письменницької практики ХХ ст. в екзистенційному аспекті мотиву дитинства письменника- вигнанця». Наукові інтереси: проблема еміграції в літературі (емігрантологічні студії); творчість поетів-вигнанців в аспекті проблеми адаптації творчої особистості до «Іншого голосу»; імагологічні студії: усвідомлення автором себе як Іншого.

 

Ільїнський В. М.,  старший викладач кафедри, голова Хмельницького обласного відділення Українського геральдичного  Товариства, член Ради Українського геральдичного  Товариства; член правління Хмельницької міської  організації Національної спілки краєзнавців України. Наукові інтереси: семіотика як філософська основа геральдики; геральдична символіка, прикладне герботворення, національні особливості герботворчих процесів.

 

Калашнік О. В., кандидат філософських наук (09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»), старший викладач кафедри. Тема дисертації: «Міфічне та фантастичне у моделюванні соціальної реальності (на прикладі соціальної фантастики)». Наукові інтереси: міфічне і фантастичне у філософському та літературному дискурсі; віртуалізація соціокультурного простору; постгуманістика, глобальні проблеми людства; еволюція космологічних уявлень сучасної людини.

 

Пірошенко С. Ю., кандидат філологічних наук (10.01.02 «Російська література»), доцент. Тема дисертації: «Поетика Інокентія Анненського як вираження екзистенційного світосприйняття». Наукові інтереси: сучасна літературна компаративістика, постмодерністський дискурс сучасної літератури, нові стратегії сучасного аналізу художнього тексту.

 

Поліщук О. В. , кандидат педагогічних наук (13.00.07  «Теорія і методика виховання»), доцент. Тема дисертації: «Правове виховання учнів 5-6 класів у навчально-виховному процесі шкіл-інтернатів». Наукові інтереси: українська мова у підготовці студентів мистецьких спеціальностей; міфопоетика, поетичний фольклор народів світу.

 

Поліщук О. С., кандидат філософських наук (09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»), доцент, внутрішній сумісник, декан факультету мистецтв. Тема дисертації: «Соціалізація особистості як громадянина України: соціально - філософський аналіз». Наукові інтереси: соціалізація особистості; колективна дія в інформаційному суспільстві; ціннісні засади колективної дії,; особистісний вимір суспільних трансформацій.

 

3. Науково-педагогічна діяльність кафедри.

Здійснюючи наукові дослідження за спеціальністями «Філологія. Мова та література (англійська), «Філологія. Мова та література (українська)», «Культурологія», кафедра розробляє колективну наукову тему: «Постмодерний дискурс сучасної культури». У межах цієї теми, зокрема, досліджуються такі проблеми: «Світова культура в історичному зрізі: сучасні підходи та інтерпретації». “Інтермедіальні та імагологічні аспекти сучасного літературного процесу»,  «Постмодерністські та постгуманістичні виміри сучасної літератури», «Жанрові модифікації новітньої літератури», «Антропологічний поворот в культурологічних студіях». Міжнародна співпраця кафедри та її міжнародні зв'язки охоплюють обрії Чехії, Франції, Німеччини, Росії, Білорусі, Польщі та інших країн.

Кафедра давно та активно співпрацює з факультетом початкового навчання Педагогічної академії ім. Я. Длугоша (Польща, м. Ченстохово), Центром дослідження білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі (Білорусь, м. Мінськ).

Систематично проводяться міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські конференції, колоквіуми, семінари, "круглі столи". При цьому колектив кафедри співпрацює з Інститутом літератури ім. Т.Шевченка НАН України, з Інститутом вищої освіти АПН України, Київським державним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова; Чернівецьким державним педагогічним університетом ім. В. Стефаника; Житомирським державним університетом імені Івана Франка; Кам'янець-Подільським державним університетом імені Івана Огієнка; Тернопільським національним педагогічним  університетом імені Володимира Гнатюка; підтримує партнерські наукові зв’язки  з  видавничим домом «Мова і культура» Дмитра Бураго, Хмельницьким обласним художнім музеєм тощо.

Матеріали конференцій та науково-практичних семінарів, що організовуються викладачами, представлені у виданих кафедрою збірниках наукових статей („Актуальні проблеми сучасної філології: постмодерністська парадигма”, „Актуальні проблеми сучасного перекладознавства”, „Статус та перспективи соціокультурної лінгвістики: комунікація у мережевому суспільстві” тощо).

Серед найбільш помітних заходів останніх років слід відзначити літературно-краєзнавчу конференцію «Прозовий дискурс Олександра Купріна: діалог на зламі сторіч» (24 вересня 2011 р.), всеукраїнську науково-практичну конференцію «Майстер і Література: діалог з позиції вічного» (до 120-річчя з дня народження М.О. Булгакова) (17 травня 2012 р.), всеукраїнську науково-практичну конференцію «Статус та перспективи соціокультурної лінгвістики: комунікація у мережевому суспільстві» (17 травня 2014р.). 

Одним з пріоритетів діяльності кафедри є студентська наукова робота.

Традиційним є проведення студентських науково-практичних конференцій, що стимулюють розвиток наукових пошуків серед студентської молоді, дозволяють виявити і заохотити до подальшої роботи перспективних молодих майбутніх науковців (зокрема,  цій меті підпорядковано  щорічну регіональну конференцію «Студентські соціокультурологічні читання»). Найкращі студенти-науковці беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт,  протягом останніх років здобуваючи призові місця  за напрямом «Мистецтвознавство і культурологія»( Півоварова Юлія, Крикун Микола, Коваль Аліна).

При кафедрі діють наукові гуртки та студії:

Семіотичний гурток «Геральдист» під керівництвом В.М. Ільїнського, голови Хмельницького обласного відділення Українського геральдичного товариства, члена ради УГТ. Результати  гурткової діяльності розташовуються на різних платформах – від власних сторінок до публічних сайтів. Наукова база – Музей геральдики ХГПА.

Культурологічна студія «ART-TIME»  – керівник, викладач кафедри Ю.Ю. Вільчанська. Метою роботи студії є обговорення сучасного українського мистецтва в світовому культурному дискурсі, висвітлення головних подій вітчизняного і зарубіжного мистецтва, участь у мистецьких акціях, практичне дослідження роботи музеїв, галерей. Наукова база – Хмельницький обласний художній музей.

 

Адреса: м. Хмельницький,

вул. Проскурівського підпілля, 139, ауд. 322.

E-mail: kafedra_zl@ukr.net

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55