Положення про студентську раду ХГПА

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування Хмельницької  гуманітарно-педагогічної академії

І. Загальні положення.

1.1. Студентське самоврядування  Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії є невід’ємною частиною громадського самоврядування вищого навчального закладу.  Студентське самоврядування ХГПА – це право і можливість студентів  академії вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

1.2. Студентське самоврядування  ХГПА діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», чинного законодавства України, статуту ХГПА та цього положення.

1.3. Діяльність органів студентського самоврядування  ХГПА регламентується положенням про студентське  ХГПА та актами органів і посадових осіб студентської ради, прийнятими відповідно до цього положення.

1.4.   Вищим виконавчим органом студентського самоврядування ХГПА є студентська рада Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (далі СР ХГПА), яка підзвітна конференції студентів академії – вищому представницькому органу студентського самоврядування в академії.

1.5. Управління діяльністю органів студентського самоврядування ХГПА здійснює голова СР ХГПА, який діє на засадах колегіальності та несе відповідальність за результати роботи студентської ради.

1.6. Органи студентського самоврядування в академії здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства ХГПА.

1.7. Фінансовою основою органів студентського самоврядування ХГПА є кошти, визначені вченою радою ХГПА в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності. Кошти студентського самоврядування ХГПА спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

1.8. За погодженням з органами студентського самоврядування ХГПА приймаються рішення про:

1) відрахування студентів  з  закладу та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступника декана факультету, заступника керівника вищого навчального закладу;

5) поселення осіб, які навчаються в ХГПА, у гуртожиток і виселення їх з гуртожитку;

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

7) діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в ХГПА.

1.9. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування та у вченій раді ХГПА, вчених радах факультетів  має забезпечуватися представництво від органів студентського самоврядування, не менше 10% від загальної чисельності її складу.

1.10. Представники від органів студентського самоврядування на збори вищого колегіального органу громадського самоврядування академії, збори вищого колегіального органу громадського самоврядування відповідного факультету, вчену раду ХГПА та вчену раду відповідного факультету обираються вищим органом студентського самоврядування ХГПА – конференцією студентів ХГПА чи конференцією  факультету.

1.11. Члени органів студентського самоврядування, їх керівники зберігають свої повноваження в разі тимчасової втрати статусу студента ХГПА після отримання диплома бакалавра (але не більше ніж на 4 місяці) при продовженні навчання з нового навчального року.

1.12. Місцеположення студентської ради ХГПА: Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, буд. 139, каб. 234.

 

ІІ. Мета, принципи та завдання органів студентського самоврядування ХГПА.

2.1. Метою діяльності органів студентського самоврядування ХГПА є захист прав та інтересів студентів академії, вирішення питань навчання і побуту, забезпечення умов їх творчого росту, гармонійного розвитку, формування навичок організатора, керівника, виховання патріота України, духовності і культури, зростання соціальної активності та відповідальності за доручену справу через діяльність органів студентського самоврядування, участь в управлінні вищим навчальним закладом.

2.2. Органи студентського самоврядування ХГПА діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

2.3. Завдання органів студентського самоврядування ХГПА:

1)      контроль за забезпеченням  прав та інтересів студентів ХГПА;

2)      участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому  Законом України «Про вищу освіту» та статутом ХГПА;

3)      сприяння науковій, навчальній та творчій діяльності студентів;

4)      участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів;

5)      проведення організаційних, виховних, просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

6)      участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

7)      контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушень;

8)      затвердження актів, що регламентують організацію та діяльність СР ХГПА;

9)      участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

10)    розпоряджатися коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках (за їх наявності) СР ХГПА;

11)    внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм;

12)    внесення пропозицій щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

13)    створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та надання їм допомоги у їх діяльності;

14)    організація співробітництва із студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями;

15)    сприяння працевлаштуванню випускників;

16)    участь у вирішенні міжнародного обміну студентів;

17)    плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.

 

ІІІ. Структура та організація роботи органів студентського самоврядування ХГПА.

 

3.1. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Усі студенти, які навчаються у ХГПА, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

3.2. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, академії.

3.3. В ХГПА діють такі органи студентського самоврядування:

1)      конференція студентів академії;

2)      студентська рада академії (далі – СР ХГПА);

3)      конференції студентів факультетів академії;

4)      студентські ради факультетів (далі – СРФ) 

5)      студентська рада гуртожитку (далі – СРГ);

6)      органи студентського самоврядування на рівні академічної групи.

3.4. В гуртожитку створюється студентська рада гуртожитку, яка організовує свою роботу відповідно до положення про студентську раду гуртожитку.

3.5. Засідання виконавчих органів студентського самоврядування проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються дійсними, якщо на них присутні не менше двох третин загальної кількості їх членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні, що мають право голосу.

3.6. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

3.7. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні конференціям цих рівнів.

3.8. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування ХГПА обираються строком на один рік.

3.9. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації.

 

IV. Конференція студентів ХГПА.

4.1. Конференція студентів ХГПА  є вищим представницьким органом студентського самоврядування ХГПА та  виконує такі  функції:

1)      ухвалює положення про студентське самоврядування ХГПА, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

2)      обирає виконавчі органи студентського самоврядування ХГПА та припиняє їх повноваження;

3)      заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

4)      затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

5)      затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

6)      обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування;

7)      визначає основні напрямки діяльності органів студентського самоврядування академії;

8)      розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;

4.2. Рішення конференції студентського самоврядування ХГПА вважаються правомірними, якщо на ній були присутні не менш ніж дві третини обраних делегатів. Рішення приймають простою більшістю голосів присутніх відкритим голосуванням.

4.3. Головою конференції студентів академії є голова СР або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів академії його делегат.

4.4. Секретарем конференції студентів академії є секретар СР або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів академії його делегат.

4.5. Секретар конференції фіксує хід конференції протоколом, який підписується головою, секретарем та головою лічильної комісії конференції. Протягом 5 робочих днів протокол конференції оприлюднюється, а його копія направляється до адміністрації академії.

4.6. Порядок проведення конференції студентів академії визначається регламентом, який затверджується конференцією студентів академії.

 

V. Студентська рада ХГПА

5.1. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування ХГПА є студентська рада ХГПА, яка підзвітна конференції студентів академії.

5.2. Членами СР ХГПА є:

1)      голова СР;

2)      перший заступник голови СР;

3)      голови СРФ;

4)      секретар СР;

5)      заступники голів СРФ;

5.3. Засідання СР ХГПА є легітимним, якщо на ньому присутні дві третини загальної кількості членів СР ХГПА. Рішення приймається  більшістю голосів від присутніх.

5.4. Засідання СР ХГПА веде голова  або, за його дорученням, перший заступник.

5.5. На засідання СР ХГПА головою або рішенням СР можуть бути запрошені гості з правом дорадчого голосу. Засідання СР можуть відвідувати студенти академії та гості. Гості, які перешкоджають проведенню засідання СР, рішенням СР можуть бути позбавлені права присутності на засіданні. Засідання СР можуть проходити у закритому режимі за рішенням СР.

5.6. На засіданнях СР може бути присутній представник адміністрації академії, який має право брати участь в обговоренні питань, з правом дорадчого голосу.

5.7. Студенти, обрані до СР, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів вищого навчального закладу.

5.8. Секретар СР фіксує хід засідання СР протоколом, який підписується головою  (першим заступником) та секретарем СР.

5.9. Прийняті на засіданні СР рішення є обов’язковими для виконання всіма членами студентського самоврядування  ХГПА.

 

VІ. Голова СР ХГПА.

6.1.  Компетенція Голови СР ХГПА:

1)      голова СР ХГПА очолює СР та несе персональну відповідальність за її діяльність;

2)      представляє інтереси СР ХГПА та від її імені підписує документи;

3)      керує діяльністю СР ХГПА та узгоджує її з адміністрацією академії;

4)      головує на засіданнях  СР ХГПА, конференції та підписує разом з секретарем СР ХГПА протоколи засідання та прийняті документи;

5)      за поданням голови СР ХГПА конференцією студентів ХГПА призначається перший заступник голови СР ХГПА та секретар СР ХГПА;

6)      координує роботу голів СРФ;

7)      не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів академії про діяльність СР;

8)      організовує проведення конференцій студентів академії;

9)      виконує доручення адміністрації академії, пов’язані з організацією студентських заходів, акцій, проектів;

10)    може бути присутнім на засіданнях вчених рад факультетів під час розгляду питань студентського самоврядування з правом дорадчого голосу;

11)    делегує представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України та до інших органів студентського самоврядування України;

12)    самостійно вирішує всі питання, що не відокремлені цим положенням.

6.2. Голова СР та його перший заступник обираються конференцією студентів ХГПА на два роки та можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

6.3. З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється й участь в роботі СР.

6.4. Повноваження голови СР ХГПА (заступника голови СР ХГПА) припиняються достроково у разі:

1)      складення повноважень за його особистою заявою;

2)      втрати статусу студента ХГПА, окрім випадку, передбаченому в пункті 1.11;

3)      висловлення недовіри конференцією студентів ХГПА у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання головою СР ХГПА своїх обов’язків.

6.5. У разі дострокового припинення повноважень голови СР ХГПА виконання його обов’язків на період до обрання нового голови СР ХГПА покладається на  заступника голови СР ХГПА, а в разі його відсутності – на обраного на засіданні СР ХГПА члена СР ХГПА.

6.6. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його терміну голова СР ХГПА виконує свої обов’язки до обрання нового голови СР ХГПА.

6.7. Перший заступник голови СР ХГПА:

1)      веде засідання СР за дорученням голови СР;

2)      виконує доручення голови СР та рішення засідань СР;

3)      контролює здійснення головами секторів СР своїх повноважень;

4)      виконує обов’язки голови СР у випадках передбачених цим положенням;

6.8. Секретар СР ХГПА  відповідає за діловодство і архів СР ХГПА та  призначається конференцією студентів ХГПА за поданням голови СР ХГПА на період до кінця терміну повноважень голови СР ХГПА.

 

VІІ. Права та обов’язки членів органів студентського самоврядування ХГПА.

7.1.  Права членів органів студентського самоврядування ХГПА:

1)      члени органів студентського самоврядування мають право голосу, обирати і бути обраними на всі посади до СР;

2)      обирати делегатів на конференцію студентів ХГПА у межах наданих квот;

3)      брати участь у всіх заходах організованих СР;

4)      вносити письмові пропозиції щодо організації та діяльності СР та вимагати письмову відповідь у встановлений строк;

5)      користуватись обладнанням та приміщенням студентської ради відповідно до функціонального призначення.

7.2. Обов’язки членів органів студентського самоврядування:

1)      дотримуватись Конституції України, чинного законодавства, статуту ХГПА, даного положення, розпоряджень голови СР ХГПА, а також загально визначених морально та етичних норм;

2)      виконувати прийняті відповідно до цього положення постанови, рішення і розпорядження керівних органів і посадових осіб СР ХГПА;

3)      виконувати взяті на себе зобов’язання, доручення;

4)      брати активну участь у діяльності студентської ради.

 

VIII. Студентська рада на факультетах.

 

8.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування на факультеті  є конференція студентів факультету, яка в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів студентського самоврядування на факультеті та контроль за діяльністю СРФ.

 

8.2. Загальна кількість делегатів конференції студентів факультету   визначається з урахуванням рівного представництва не менш, ніж по три чоловіка від кожної академічної групи факультету. Делегати на конференцію студентів факультету обираються на загальних зборах академічної групи.

 

8.3. На конференції студентів факультету  можуть бути присутні представники керівництва факультету   як спостерігачі без права голосування.

 

8.4. Конференція студентів факультету вважається легітимною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів та якщо про її проведення було оголошено не менше ніж за 10 робочих днів. Рішення на конференції приймаються простою більшістю голосів від присутніх.

 

8.5. Конференція студентів факультету :

1)      розглядає внесені   СР ХГПА зміни та доповнення до положення про  СР;

2)      затверджує склад   СРФ;

3)      не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови СР Ф та приймає з цього приводу відповідне      рішення;

4)      приймає     постанови  та      резолюції;

5)      затверджує програму заходів СРФ на наступний рік;

6)      розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;

7)      обирає голову та секретаря СРФ та припиняє їх повноваження;

8)      оцінює стан студентського самоврядування на факультеті та ухвалює відповідні рішення у зв’язку з цим;

 

8.6. Конференція студентів факультету  обирає по 1 делегату з кожної академічної групи на конференцію студентів ХГПА строком на рік.

 

8.7. Головою конференції студентів факультету  є голова СРФ   або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів факультету його делегат.

 

8.8. Секретарем конференції студентів факультету є секретар СРФ або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів факультету  його делегат.

 

8.9. Секретар конференції факультету  фіксує хід конференції протоколом, який підписується головою та секретарем конференції. Копія протоколу конференції направляється до адміністрації факультету  та СР ХГПА.

 

8.10. Порядок проведення конференції студентів факультету визначається регламентом, який затверджується конференцією студентів факультету .

 

8.11. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування на факультеті є СРФ, яка підзвітний конференції студентів факультету.

 

8.12. СРФ  є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює практичну діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування в академії.

 

8.13. Склад СРФ:

- голова СР Ф

- заступник голови СРФ.

- секретар СРФ

- голови секторів СР

- члени СРФ.

 

8.14. Засідання СРФ вважаються правомірними, якщо на них присутні дві третини загальної кількості членів. Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх, які мають право голосу.

 

8.15. На засіданнях СРФ може бути присутній представник адміністрації факультету, який може брати участь в обговоренні питань, без права голосу.

 

8.16. Засідання СРФ веде голова СРФ або  заступник.

 

8.17. Голова СРФ є членом вченої ради факультету. 

 

8.18. Голова СРФ:

1)      представляє інтереси студентів факультету;

2)      організовує роботу СРФ та несе відповідальність за ефективність його діяльності;

3)      координує роботу голів секторів;

4)      не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів факультету   про діяльність СРФ;

5)      організовує проведення конференцій студентів факультету;

6)      виконує доручення адміністрації факультету пов’язані з організацією студентських заходів, акцій, проектів;

7)      виконує інші функції, що передбачені цим положенням.

8.19. СРФ погоджує рішення про поселення студентів в гуртожиток  і виселення з гуртожитку, а також про затвердження рішення з питань студентського гуртожитку для проживання студентів академії.

8.20. СРФ проводить засідання не менше одного разу на місяць. На засідання СРФ делегуються представники (1 чоловік) від кожної академічної групи – члени СРФ.

8.21. Голова СРФ та його перший заступник обираються конференцією студентів факультету  на два роки та можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

 

ІХ. Сектори органів студентського самоврядування ХГПА.

9. Для ефективного функціонування студентського самоврядування ХГПА, виконання рішень конференції студентів факультету, академії, рішень, прийнятих на засіданнях СР, створюються сектори діяльності студентського самоврядування.

9.1. Голова сектора обирається на конференції студентської ради факультету.

9.2. Бажаючі стати членами сектора звертаються до голови відповідного сектора і на загальних зборах сектора можуть бути включені до його складу. У разі незадовільної роботи, на загальних зборах сектора, шляхом голосування члена сектора може бути виключено із складу сектора. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість з присутніх на засіданні. Скаргу на дане рішення може бути подано голові СР ХГПА.

9.3. Голова сектору:

1)      проводить збори сектора на яких вирішуються питання, пов’язані з його роботою;

2)      організовує роботу сектора;

3)      може обирати свого заступника;

4)      відповідає за виконання доручень голови СР та рішень СР;

5)      для виконання завдань сектора видає розпорядження, обов’язкові для виконання всіма членами сектора;

6)      звітує голові СРФ про роботу.

9.4. Повноваження голови сектора СР припиняються достроково у разі:

1)      складення повноважень за його особистою заявою;

2)  втрати статусу студента академії, окрім випадку, передбаченому в пункті 1.11;

3) рішенням СР на вимогу більшості членів комісії, у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або через інші обставини, що унеможливлюють виконання головою СР своїх обов’язків.

9.5.  Сектори органів студентського самоврядування ХГПА:

1)        Культурно-масовий сектор:

- організовує дозвілля та відпочинок студентів;

-   надає допомогу у діяльності клубів за інтересами, гуртків, музичних ансамблів, колективів художньої творчості;

- проводить різноманітні творчі заходи, святкові дні ВНЗ;

- проводить заходи, пов’язані з національними традиціями, відзначенням загальнодержавних і міжнародних свят.

2)     Спортивний сектор:

- заохочує студентів до занять спортом;

- організовує спортивні змагання;

 - надає допомогу у діяльності різноманітних спортивних клубів та секцій.

3) Сектор зв’язків з громадськістю:

-        інформує громадськість про діяльність СР;

- надає допомогу у виданні ВУЗівських газет та журналів;

- співпрацює з молодіжними організаціями та іншими об’єднаннями   громадян;

-   співпрацює  з органами студентського самоврядування інших ВНЗ.

4)        Соціально-побутовий   сектор:

- допомагає керівництву ВНЗ в контролі за навчальною і трудовою діяльністю         студентів;

- забезпечує швидке і якісне розповсюдження різноманітної інформації        серед         студентства;

- пропагує активну, дієву, творчу позицію серед студентства;

- сприяє створенню необхідних умов навчання та проживання студентів;

- бере участь у вирішенні питань благоустрою території та приміщень ХГПА;

5) Економічний сектор:

 -  публічно звітує про використання коштів та виконання кошторисів, визначених вченою радою ХГПА в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності, не рідше одного разу на рік.

-  спрямовує кошти   на виконання  завдань органів студентського самоврядування ХГПА.

6) Волонтерський сектор:

- ґрунтується на принципах добровільності, безкорисливості, доброчинності, законності, гуманності та відповідальності.

- функціонує у сфері освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, захисту прав і свобод громадян тощо.

 

Х. Співпраця з адміністрацією ХГПА.

10.1. Взаємодія органів студентського самоврядування в ХГПА з адміністрацією здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та співробітництва.

10.2. Адміністрація ВНЗ має право отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо); скликати позачергову конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування статуту академії або положення про органи студентського самоврядування.

10.3. Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

10.4. Керівник вищого навчального закладу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

ХІ. Заключні положення.

11.1.  Положення про студентське самоврядування ХГПА вступає в дію після його затвердження конференцією студенів ХГПА.

11.2. Протягом трьох місяців з моменту набуття чинності цього положення робота СР ХГПА, СРФ має бути приведена у відповідність до цього положення.

11.3. Студентське самоврядування ХГПА користується підтримкою та допомогою адміністрації ХГПА, меценатів, спонсорів тощо.

11.4.  Ліквідація та реорганізація СР ХГПА та СРФ здійснюється за рішенням конференції студентів ХГПА.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55