Інститут кураторства

Директор інституту кураторства - ​Павлушкіна Олена Василівна

 


 

Методичні рекомендації  куратору академічної групи щодо планування виховної роботи 

Орієнтовний перелік навчально-виховних заходів куратора з адаптації студентів академічної групи в умовах  академії

Календар пам’ятних  дат

Рекомендації кураторам щодо адаптації студентів-першокурсників

Рекомендовані електронні ресурси для організації виховного процесу під час карантиних заходів

Положення про куратора


 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РОБОТИ ІНСТИТУТУ КУРАТОРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Методичне об'єднання кураторів навчальних груп (далі Інститут кураторства) об'єднує в своєму складі кураторів всіх навчальних груп академії. Директор інституту кураторства призначається наказом ректора закладу освіти з числа досвідчених (не менше п'яти років), ініціативних і авторитетних кураторів студентських груп з оплатою і функціональними обов'язками голови циклової комісії. Безпосереднє керівництво роботою Інституту кураторства здійснює директор Інституту кураторства, загальне - проректор з питань гуманітарної освіти та виховання. Робота Інституту кураторства проводиться за планом, який складається на навчальний рік і затверджується ректором.

Завдання Інституту кураторства

Удосконалення науково-методичного рівня організації виховної роботи в навчальному закладі, вивчення і узагальнення кращого досвіду комплексного підходу до організації виховного процесу в студентських групах, запровадження досягнень світової педагогічної науки, традицій національної педагогіки та психології.

Основний зміст роботи Інституту кураторства

- удосконалення методичного забезпечення роботи кураторів; – забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів у навчальних групах на основі аналізу і оцінки рівня проведення виховних заходів і рівня вихованості студентів; – систематичне поповнення педагогічних і професійних знань кураторів та удосконалення методичного і наукового рівня виховної роботи.

Обов'язки директора Інституту кураторства

- складання плану та організація роботи методичного об'єднання; – розгляд планів роботи з національного виховання студентської молоді в навчальних групах та надання методичної допомоги щодо їх складання; – вивчення роботи членів Інституту кураторства, організація контролю за якістю проведення виховних заходів, організація взаємовідвідування виховних входів, керівництво підготовкою і обговоренням відкритих виховних заходів; – організація систематичної перевірки виконання раніше прийнятих рішень та інформування на чергових засіданнях інституту; – ведення обліку і представлення звітів про роботу Інституту кураторства проректору з питань гуманітарної освіти та виховання.

Обов'язки членів Інституту кураторства

Відвідувати засідання і брати активну участь в його роботі; виконувати прийняті рішення і доручення директора.

Документація Інституту кураторства

1. Склад інституту за показниками штатного формуляра викладачів. 2. План роботи. 3. Протокол засідань інституту кураторства. 4. Звіти про роботу інституту кураторства. 5. Кращі зразки планів роботи з національного виховання студентів навчальних груп. 6. Перелік методичних розробок, доповідей, творчих робіт, описи досвіду роботи, сценарії проведення виховних заходів тощо.

Планування роботи Інституту кураторства

Орієнтовна структура плану 1) Аналіз роботи Інституту кураторства за минулий рік. Основні науково-педагогічні проблеми, над вирішенням яких працює колектив навчального закладу? проблемні питання роботи в поточному році. 2) Організаційна робота. 3) Методична робота. 4) Відкриті виховні заходи. 5) План засідань інституту кураторства. 1. Аналіз роботи інституту кураторства за минулий рік. Реалізація проблемних питань виховної роботи, рівень педагогічного впливу та ефективність проведеної роботи. На основі аналізу Інститутом кураторства визначаються (або продовжуються) проблемні питання на плановий рік і узгоджуються на Вченій раді. 2. Включаються питання підготовки, організації, проведення відповідних заходів, спрямованих на підвищення відповідного методичного рівня кураторів навчальних груп, з національного виховання студентської молоді, наприклад: складання плану роботи з національного виховання студентів у групі, який може включати розділи: – організаційна робота в групі; – робота з батьками; – індивідуальна робота; – робота з активом групи; – виховні заходи, спрямовані на реалізацію завдань з національного виховання студентської молоді; – підготовка і проведення засідань інституту кураторства тематичних виховних годин у групах , загальноінститутських виховних заходів; – складання графіків взаємовідвідування виховних заходів кураторами та проведення відкритих виховних заходів; – підготовка довідкових та звітних матеріалів для обговорення на засіданнях методичних об'єднань, педагогічній раді, батьківських зборах; – відбір сценаріїв та їх рецензування для друку в "Збірнику виховних заходів”; – підготовка матеріалів та відбір для представлення в експозицію лабораторії педагогічного досвіду та технічної творчості молоді НМЦ по підготовці молодших спеціалістів; – підготовка пропозицій щодо морального та матеріального заохочення кращих кураторів студентських груп. 3. Охоплює роботу членів інституту кураторства з реалізації проблемних питань виховної роботи, а саме: – підготовка доповідей, методичних розробок, творчих робіт з питань національного виховання студентської молоді; – розробка сценаріїв і проведення виховних заходів; – проведення анкетування, тестування в академічній групі; – підбір питань анкет, тестів. Вивчення і узагальнення кращого досвіду організації виховної роботи в студентських групах з подальшим представленням для друку в збірнику "З досвіду роботи". 4. Відкриті виховні заходи повинні охоплювати різні напрями національного виховання студентської молоді. З метою удосконалення форм і методів виховання, підвищення рівня проведення виховних заходів повинні обговорюватись на засіданнях Інституту кураторства. Схема аналізу виховного заходу додається. 5. Засідання інституту кураторства проводяться один раз на два місяці. До участі в роботі Інституту кураторства за необхідністю залучаються: вихователі гуртожитку, завідуючий бібліотекою, керівник фізвиховання, завідуючий методичним кабінетом, керівники гуртків та клубів за інтересами, керівник художньої самодіяльності, голова Ради студентського самоврядування. Засідання можуть проводитись як загальні для всіх кураторів, так і по секціях: – кураторів окремих факультетів; – кураторів студентських груп за курсами навчання; – кураторів груп з досвідом роботи менше трьох років. На засідання виносяться питання методичного характеру (виступи досвідчених кураторів, доповіді науковців), практичного (вирішення педагогічних ситуацій), обговорення новин педагогічної літератури, поповнення бібліотечного фонду. Засідання оформляються протоколами. Рішення повинні носити рекомендаційний характер з зазначенням термінів виконання та виконавцями.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55