Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології

Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології

Гуманітарний факультет

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Адреса: 29013, м. Хмельницький,

вул. Проскурівського підпілля, б. 139, ауд. 301.

Електронна адреса: tmfk-kgpa@ukr.net

Сторінка Facebook Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології: https://www.facebook.com/groups/465642927804455/?ref=share

Сторінка Facebook Гуманітарний факультет: https://www.facebook.com/groups/3369748693102949/?ref=share

Сторінка Instagram Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології: https://instagram.com/tourizm_khgpa?igshid=15u6rp2fv8q6c

Сторінка «Новини ХГПА» : http://kgpa.km.ua/blog

 

Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології  структурний підрозділ гуманітарного факультету Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Кафедра здійснює роботу на факультетах академії: гуманітарному факультеті, початкової освіти та філології, дошкільної освіти та психології.

Кафедра координує і спрямовує процес формування та розвитку професійних компетентностей, забезпечує досягнення програмних результатів навчання фахівців галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм і рекреація першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН України № 13-л від 27.01.2017 р.), що направлений на здобуття студентом знань, вмінь і навичок успішної роботи в сфері обслуговування туристичної сфери і дозволяють йому бути екологічно відповідальним, соціально мобільним та затребуваним на ринку праці.

Особливістю освітньо-професійної програми є розвиток туристичної діяльності в умовах становлення та розвитку територіальних громад, що сприятиме популяризації регіонів України у світовому туристичному просторі. Формування загальних та спеціальних компетентностей здобувачів у галузі туризму, із врахуванням туристичних можливостей регіонів України.

Придатність до працевлаштування:

  • фахівець з туристичного обслуговування
  • організатор подорожей (екскурсій)
  • фахівець з організації дозвілля
  • фахівець із розвитку сільського туризму
  • інструктор-методист з туризму
  • фахівець із гостинності

 

Гарантом освітньо-професійної програми Туризм і рекреація першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм і рекреація галузі знань 24 Сфера обслуговування є:

Шоробура Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, академік Академії наук вищої освіти України, академік Української технологічної академії, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

 

Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології забезпечує діяльність освітньо-професійної програми Туризм і рекреація другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм і рекреація галузі знань 24 Сфера обслуговування. Метою освітньо-професійної програми є формування та розвиток інтегральної, загальних і спеціальних компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у туристичній сфері, здатність розв’язувати задачі інноваційного та управлінського характеру у сфері туризму і рекреації для забезпечення високої якості туристичного обслуговування.

Освітньо-професійна програма Туризм і рекреація другого (магістерського) рівня вищої освіти дозволяє всебічно вивчити специфіку туристичної галузі, зробити акцент на здобутті знань, умінь та навичок у сфері туризму і рекреації, що передбачає визначену зайнятість, можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.

Придатність до працевлаштування:

  • туризмознавець,
  • екскурсознавець,
  • фахівець з рекреації,
  • фахівець із санаторно-курортної справи.

 

Гарантом освітньо-професійної програми Туризм і рекреація другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм і рекреація галузі знань 24 Сфера обслуговування є:

Долинська Олеся Олегівна, доктор філософії, доцент, доцент кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

 

На кафедрі діє освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014  Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Основною метою якої є формування у здобувачів вищої освіти готовності до здійснення майбутньої професійної діяльності у сфері фізичної культури та туризму на основі сформованих професійних компетентностей відповідно до державних вимог та вимог сучасності.

Перспектива працевлаштування після отримання диплому за цим напрямом підготовки:

– вчителем фізичної культури закладу загальної середньої освіти;

– інструктор-методист з фізичної культури та спорту;

– фахівець з освіти у сфері спорту та відпочинку;

– викладач фізичної культури в закладах професійно-технічної освіти;

– інструктор (організатор) спортивно-оздоровчої роботи.

 

Запорукою наших успіхів є потужна матеріально-технічна база, кваліфікований професорсько-викладацький склад академії, ефективна система мотивації здобувачів вищої освіти, що поєднує матеріальні та моральні заохочення та дух перемоги і єдності, який є притаманним Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

 

Гарантом освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014  Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка є:

Мозолев Олександр Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, майстер спорту з плавання та військово-спортивного багатоборства, професор кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

 

Кафедра приймає участь у підготовці фахівців на багатьох освітньо-професійних програмах закладу вищої освіти, а також формує професійні компетентності здобувачів  із додатковою кваліфікацією Вчитель фізичної культури у початковій школі спеціальності 013 Початкова освіта та Інструктор з фізичної культури спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології:

Гуцал Людмила Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о.завідувача кафедри

Мозолев Олександр Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, майстер спорту з плавання та військового спортивного багатоборства, професор кафедри

Долинська Олеся Олегівна, доктор філософії, доцент, доцент кафедри

Ацегейда Інна Павлівна, магістр педагогічної освіти, старший викладач кафедри

Балух Микола Миколайович, викладач кафедри, аспірант Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Бортюк Олександр Олександрович, магістр управління освітою, майстер спорту міжнародного класу з бобслею, викладач кафедри

Онуфрійчук Леся Павлівна, магістр педагогічної освіти, старший викладач кафедри

Фурман Лариса Миколаївна, магістр педагогічної освіти, викладач кафедри

Халайцан Анатолій Петрович, магістр педагогічної освіти, викладач кафедри

Хмара Марина Анатоліївна, магістр педагогічної освіти, майстер спорту зі спортивної гімнастики, викладач кафедри

Цимбалюк Світлана Миколаївна,  магістр педагогічної освіти, старший викладач кафедри

Загомула Олександр Васильович, лаборант кафедри

 

Науково-дослідна тема: «Розвиток регіонального туристичного комплексу в умовах децентралізації» (Державний реєстраційний номер: 0120U104568,  дата реєстрації: 27.10.2020). Мета: розробка теоретичних основ та обґрунтування практичних рекомендації з вдосконалення регіонального туристичного комплексу України.

Керівник: Шоробура Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, академік Академії наук вищої освіти України, академік Української технологічної академії, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

 

Науково-дослідна тема: Рухова активність студентів-туристів в умовах пандемії COVID-19.

Керівник: Мозолев Олександр Михайлович,  доктор педагогічних наук, професор, майстер спорту з плавання та військового спортивного багатоборства, професор кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

 

На кафедрі туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії діють студентські наукові гуртки:

1. Студентський науковий гурток «Хмельниччина туристична».

 

 

Завдання студентського наукового гуртка «Хмельниччина туристична»:

– виявлення та розвиток здібностей та творчого потенціалу його членів, спрямування їх до майбутньої професійної діяльності;

– поглиблення теоретичних знань та покращення практичних навичок, отриманих за час навчання;

– формування вмінь використання наукового підходу при вирішенні завдань практичної діяльності;

– сприяння підвищенню якості наукових досліджень, що здійснюються на кафедрі;

- сприяння співпраці з громадськими організаціями в сфері освіти та науки;

– популяризація наукових семінарів, конференцій, тренінгів серед здобувачів освіти

- краще пізнання туристичних ресурсів Хмельницької області.

 

Керівник студентського наукового гуртка «Хмельниччина туристична»:

Долинська Олеся Олегівна, доктор філософії, доцент кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Email:  olesyadolinska@ukr.net

 

2. Студентський науковий гурток «Туризмознавець».

Мета: поглиблення загальних та професійних компетентностей в галузі туризму, що направлені на здобуття студентом знань, вмінь і навичок успішної роботи в сфері обслуговування туристичного комплексу країни і дозволяють йому бути екологічно відповідальним, соціально мобільним та затребуваним на ринку праці.

Керівник студентського наукового гуртка «Туризмознавець»:

Мозолев Олександр Михайлович,  доктор педагогічних наук, професор, майстер спорту з плавання та військового спортивного багатоборства, професор кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Email:  mozoliev64@gmail.com

 

3. Фізкультурно-оздоровчий туристичний гурток «Едельвейс».

 

 

Мета: підвищення рівня фізичної підготовленості, покращення стану здоров’я студентської молоді засобами туризму та набуття навичок виживати у природніх умовах.

Керівник фізкультурно-оздоровчого туристичного гуртка «Едельвейс»:

Хмара Марина Анатоліївна, магістр педагогічної освіти, майстер спорту зі спортивної гімнастики, викладач кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Email: hmarunka2009@gmail.com

 

Здобувачі освіти освітньо-професійної програми Туризм і рекреація є членами Ради Наукового товариства студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів і молодих учених Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Мета діяльності Наукового товариства полягає в зосередженні зусиль на максимальному розкритті природних задатків і обдарувань його членів у сфері науково-дослідної та пошукової роботи, що сприятиме більш змістовній їх науково-теоретичній і практичній підготовці та безпосередній діяльності в умовах динамічних змін у суспільно-політичному, соціально-економічному та духовно-культурному житті.

 

 

 

 

Освітньо-професійна програма Туризм і рекреація першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2023-2024 н.р.

Освітньо-професійна програма Туризм і рекреація другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2023-2024 н.р.

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2023-2024 н.р.

Угоди про співпрацю з спеціальності "Туризм"

Угоди на проведення практики з спеціальності "Туризм"

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

Освітньо-професійні програми та навчальні плани

Програма роботи експертної групи під час акредитації ОПП Туризм.pdf

Моніторинг

Науково-дослідна тема кафедри

Студентський науковий гурток "Туризмознавець"

Графік консультації викладачів та керівників дипломних проектів кафедри туризму теорії і методики фізичної культури та валеології на II семестр 2020-2021 н.р.

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми Туризм

Відгуки-рецензії на ОПП

Наказ про призначення експертної групи

Залучення практиків до освітнього процесу ОПП "Туризм"

Фізкультурно-оздоровчий туристичний гурток "Едельвейс"

Звіт студентського наукового гуртка "Туризмознавець"

Студентський науковий гурток "Боривітер"

Вибіркові компоненти (2019-2020 н.р.)

Науково-дослідна тема: "Розвиток регіонального туристичного комплексу в умовах децентралізації"  

Науково-дослідна тема: "Рухова активність студентів-туристів в умовах пандемії Covid-19"

Звіт ЕГ про акредитацію ОП Туризм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертний висновок ГЕР ОП Туризм

Популяризація природничих дисциплін

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55