Про допуск здобувачів вищої освіти до захисту дипломних робіт та оновлення ОП «Соціальна робота», «Початкова освіта»

31 травня 2021 року відбулося засідання кафедри педагогіки, де було проведено допуск здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (групи СР-41, ПО-41б) зі спеціальностей «Соціальна робота», «Початкова освіта» до захисту дипломних робіт. Студенти прозвітували про стан готовності дипломних робіт, представили результати перевірки робіт на плагіат та були допущені викладачами випускової кафедри до захисту дипломних робіт.

Крім того, на засіданні викладачами кафедри педагогіки та здобувачами вищої освіти груп ПО-31б, 41б, ПО-51, СР-21 було розглянуто та обговорено оновлені освітньо-професійні програми та навчальні  плани з підготовки фахових молодших бакалаврів та здобувачів вищої освіти  за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 013 Початкова освіта  (гаранти ОПП Дудчак Г.І., Ящук І.П., Шквир О.Л.); з підготовки здобувачів вищої освіти  за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 23 Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота (гарант ОПП Сівак Н.А.). В результаті обговорення ОПП було ухвалено рішення схвалити оновлені освітньо-професійні програми та рекомендувати їх до розгляду на вченій раді ХГПА.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55