Кафедра української мови та літератури

 

СКЛАД  КАФЕДРИ

 

На випусковій кафедрі української мови і літератури працюють 23 викладачі, з яких 11 мають наукові ступені і вчені звання, 4 викладачі навчаються в аспірантурі.

Мацько В.П. – доктор філологічних наук, професор (спеціальність 10.01.01 ‒ українська література; тема дисертації «Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі ХХ століття»);

Стукан Г.О. – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент (спеціальність 13.00.02 ‒ теорія і методика мови; тема дисертації «Збагачення мовлення студентів педагогічного коледжу експресивною лексикою як засіб його увиразнення»);

 Циц Г.О. – кандидат філологічних наук, доцент (спеціальність 10.01.01 ‒ українська література; тема дисертації «Українська психологічна драма 1970-1980-х років ХХ століття»);

Філінюк В.А. – кандидат філологічних наук, доцент (спеціальність 10.02.01 ‒ українська мова; тема дисертації «Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської»);

Слюзко В.І. – проректор з гуманітарної освіти та міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент (спеціальність 13.00.07 ‒ теорія та методика виховання; тема дисертації «Формування основ моральної свідомості молодших школярів засобами дитячої літератури»);

Маховська С.В. – кандидат філологічних наук, доцент (спеціальність 10.01.07 – фольклористика; тема дисертації «Весільні пісні Поділля: функціонування, поетика, символіка»);

Барташук О.Ю. – кандидат історичних наук, доцент (спеціальність 07.00.05 – етнологія; тема дисертації «Процеси трансформації календарної звичаєвості українців Східного Поділля (ХХ‒початок ХХІ ст.)»);

Крищук В.Л. – кандидат філологічних наук (спеціальність 10.02.01 ‒ українська мова; тема дисертації «Категоріальна вербалізація авторської оцінки в ментальному просторі мови сучасних українських художніх творів»);

Кикилик А.М. – кандидат педагогічних наук, доцент (спеціальність 13.00.01 – історія педагогіки; тема дисертації «Українська мова як навчальний предмет в історії розвитку початкової школи»);

Поперечна Л.Ю. – кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – професійна освіта; тема дисертації «Професійний розвиток учителя початкових класів у системі неперервної педагогічної освіти Російської Федерації»);

Кутова С.О. – кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – історія педагогіки; тема дисертації «Українська мова як навчальний предмет в історії розвитку середньої школи (1945-1991 рр.);

Нікітова І.І. – аспірант Тернопільського національного університету ім.В.Гнатюка (спеціальність 10.01.01 ‒ українська література; тема дисертації «Творчість Олександра Смотрича: проблематика і поетика»);

Григорук Н.В. – аспірант Хмельницького  національного університету (спеціальність 10.02.01 ‒ українська мова; тема дисертації «Власні назви спортивних команд: структура, походження, функціонування в українській мові»);

Швець Т.В. – аспірант Тернопільського національного університету ім.В.Гнатюка (спеціальність 10.01.01 ‒ українська література; тема дисертації «Щоденник Докії Гуменної: типологія жанру, історико-літературний контекст»);

Степчук Ю.П. – аспірант Кам’янець-Подільського національного університету ім.І. Огієнка (спеціальність 10.01. 01 ‒ українська література; тема дисертації «Літературно-критична діяльність Михайлини Коцюбинської»);

Блажевич О.І. – магістр, викладач вищої категорії, викладач-методист;

Миринюк Н.І. – магістр, викладач вищої категорії, викладач-методист;

Петрюк Л.П. – магістр, викладач вищої категорії, викладач-методист;

Ружицька Н.А. – магістр, викладач вищої категорії, викладач-методист;

Попик Н.М. – магістр, викладач вищої категорії, викладач-методист;

Ніколаєва А.А. – викладач вищої категорії;

Карватюк О.Ю. – магістр, викладач.

Шпаченко Н.В. – викладач вищої категорії.

 

Протягом 1971-1977 рр. предметно-методичну комісію викладачів української мови та літератури очолювала Надія Кіндратівна Трифоненко, з 1977 по 1983 р. – Микола Никанорович Магера, з 1983 по 1992 р. – Тетяна Денисівна Орлик. На сьогоднішній день кафедру очолює Галина Олександрівна Стукан, кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра забезпечує викладання української мови і літератури та інших фахових дисциплін на усіх факультетах академії для студентів за усіма освітньо-кваліфікаційним рівнями.

З 2011 року здійснюється підготовка фахівців за напрямом  6.020303 Філологія. Українська мова і література*, з 2015 р. ‒ фахівців за спеціальністю 8.02030301 Українська мова і література*.

Удосконалення підготовки вчителів для загальноосвітніх шкіл на сучасному етапі вимагає використання позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду, впровадження ефективних технологій, методів і прийомів навчання.

Мета діяльності кафедри – формування фахівця, здатного реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати ефективні технології, фахівця, який відповідав би європейським стандартам.

Завдання:

 • удосконалення фахових компетенцій;
 • формування здатності до саморозвитку;
 • впровадження інтерактивних інноваційних технологій;
 • наближення навчальних і робочих програм до вимог Європейського знаннєвого проекту;
 • покращення практичної підготовки майбутніх учителів на основі базових шкіл;
 • підготовка студентів до участі у фахових конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах;
 • залучення студентів до наукових гуртків, конкурсів, педагогічних читань;
 • удосконалення форм оцінювання.

Наукові  теми кафедри – «Аспекти розвитку української літератури та літературознавчих концепцій в умовах глобалізації»; «Теорія і практика функціонування мовних одиниць в українській мові»

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Наукова діяльність викладачів

За останні 5 років викладачами кафедри видано 360 публікацій, з яких 105 – у фахових виданнях; 9 – у міжнародних виданнях;  96 – навчально-методичних посібників.

Кафедрою спільно з Інститутом літератури у 2015 році започатковано видання збірника наукових статей «Філологічний дискурс»,  затвердженого як наукове фахове видання щодо публікації наукових досліджень з галузі філологічних наук.

Протягом 2014-2015 рр. проведено 3 Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання» (20-21 лютого, 2014 р.); «Максим Рильський у культурно-освітньому, літературному і науковому просторі України XX століття» (січень 2015 р.); «Художнє втілення концепції світу та людини у драматичному творі» (до 170-річчя з дня народження І.Карпенка-Карого та 175-річчя М.Старицького, 19 листопада 2015 р.); 15 науково-практичних та науково-методичних семінарів, 6 круглих столів на актуальні теми, за матеріалами яких видано збірники статей: «Інновації у мовно-літературній освіті: сучасні науково-методичні аспекти викладання філологічних дисциплін у ВНЗ» (2013 р.), «Просвітницькі та освітньо-педагогічні погляди Т. Г. Шевченка» (5 березня 2014 р.), «Пообразний та проблемно-тематичний шляхи аналізу художнього твору» (3 березня 2014 р.), «Кирило-Мефодіївські лінгвістичні традиції: історія та сучасність» (23 травня 2014 р.), «Графічна компетентність: сьогодення і перспективи» (березень 2013 р.), «Сучасна дитяча книга: проблеми і перспективи» (грудень 2015 р.); «Формування компетенції співробітництва на уроках української літератури» (грудень 2015 р.), «Особливості викладання української мови в педагогічних коледжах на сучасному етапі» (березень 2016 р.).

4 листопада 2016 року заплановано проведення Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Микулаша Неврлого.

 

 • Рецензування та наукове консультування
 • Прорецензовано 87 навчальних та навчально-методичних посібників викладачів ХГПА, інших ВНЗ  та учителів загальноосвітніх шкіл
 • 7 викладачів кафедри готують рецензії та виступають членами журі секції мовознавчого, літературознавчого та фольклорного спрямування Хмельницького територіального відділення МАН на захистах наукових робіт
 • Проведення консультацій та онлайн-лекцій щодо написання науково-дослідницьких робіт для учителів-керівників та учнів-членів МАН
 •  Проведення телеуроків навчального та науково-просвітницького характеру (передача «Рідна мова», ХОДТРК «Поділля-центр»)

 

 • Відгуки на автореферати

Написано 29 відгуків на автореферати дисертаційних досліджень.

 • Керівництво дисертаційними дослідженнями

Під керівництвом професора Мацька В.П. у 2015 р. захищено 2 кандидатські дисертації зі спеціальності 10.01 01 - українська література.

 

 • Дослідження творчості окремих письменників

Член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України професор Мацько В.П. опублікував низку наукових досліджень творчої спадщини окремих письменників. У 2015 р. видав роман «Катарсис» у двох частинах.

 

Студентська наукова робота

З 2014 р. започатковано видання збірника студентських наукових статей «Філологічні студії».

Наукові гуртки

 • Студентський науковий семінар «Українське літературознавство: пошуки проблеми, перспективи»
 • Проблемна наукова студентська група, яка вивчає духовну культуру Поділля «Берегиня»

За 2013-2015 рр. студентами опубліковано 38 наукових статей. Студенти напряму 6.020303 Філологія. Українська мова та література*  щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, представляючи наукові дослідження з фоностилістики, лексикології, сучасної української літературної мови.

За матеріалами фольклорної практики студентів видано збірники

 

У жовтні 2015 року проведено студентський науково-практичний семінар до 180-річчя від дня народження відомого мовознавця, літератора, етнографа, фольклориста О.О.Потебні.

9 листопада 2015 року до Дня рідної мови та писемності проведено міжвузівську науково-практичну конференцію.

 

Студентські досягнення (2013-2015 рр.)

Студентка 4 курсу спеціальності 6.020303 Філологія. Українська мова і література Черевко Інна зайняла 1 місце на XV Всеукраїнському конкурсі з української мови імені Петра Яцика (2014 р., другий етап) та 2 місце на V Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка (2014 р., другий етап) – керівник Ткачук Г.О.

І місце ‒ Куца Настя, ПО-24 (IV Всеукраїнський мовно-літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка, III етап, м. Київ. 2013 р.) – Кутова С.О.;

І місце Тарнавська В.О., ПО-21 (V Всеукраїнський мовно-літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка, 2014 р.) – Ружицька Н.А.;

ІІ місце Костюк Б.В., Ткач Н.О. (V Всеукраїнський конкурс з української мови ім. П. Яцика, обласний етап, 2014 р.) – Блажевич О.І., Миринюк Н.І.

Переможцями ІІ етапу VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка стали:

ІІ місце - Гвоздік Юлія (ПО-64, керівник Ткачук Г.О.), Кошелюк Аліна (Філ.-32 у), керівник Філінюк В.А.);

ІІІ місце - Фриз Аліна (ПО-62, керівник Дорош Г.О.), Мацюк Яна (Філ.-22у), керівник Ткачук Г.О.)

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота кафедри української мови і літератури спрямована на удосконалення викладання дисциплін, які закріплені за кафедрою, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, покращення його методичного забезпечення, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу.

З метою активізації пізнавальної діяльності студенти залучаються до підготовки тематичних проектів, презентацій, виконання творчих робіт, плакатів, альбомів тощо. Викладачі та студенти постійно використовують інформаційні ресурси.

За останні 5 років викладачами підготовлено і видруковано понад 163 навчально-методичних посібники, розроблено 83 робочі навчальні програми та  навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, які читаються для студентів таких спеціальностей: «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво», «Українська мова і література», «Хореографія», «Образотворче мистецтво».

Викладачі кафедри періодично проводять відкриті заняття для студентів спеціальності 6.020303 Філологія. Українська мова і література*, які аналізуються на засіданнях кафедри (2015 р.: М.Коцюбинський «Тіні забутих предків» (Кутова С.О); «Життєвий і творчий доробок О.Кобилянської» (Ніколаєва А.А.); «Найуживаніші правила українського правопису» (Блажевич О.І). Мета таких заходів – підготувати майбутніх філологів до навчально-виробничої практики в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Щорічно відбувається звітна конференція за результатами навчально-виробничої практики студентів напряму  6.020303 Філологія. Українська мова і література*. Майбутні фахівці у своїх виступах діляться позитивними враженнями, першими педагогічними перемогами, коментують мультимедійні презентації та представляють стіннівку.

При кафедрі діє книжковий рух - букросинг, який залучає студентів до обміну літературою, викликає інтерес до книги; діють такі предметні гуртки «Рідне слово» ( Миринюк Н.І.), «Студія виразного читання» (Ніколаєва А.А.), які за результатами звіту визнано одними із кращих у закладі.

 

ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ

Велика увагу на кафедрі приділяється виховній роботі. Кожного навчального року проводиться низка гарно підготовлених заходів, інформацію про які розміщено на сайті академії. 6 викладачів кафедри – куратори груп.

1 жовтня 2015 року кафедра української мови та літератури спільно з бібліотекою провели в читальному залі зустріч студентів факультету початкової освіти та філології з доктором теології, доктором педагогічних наук, професором – ритором, засновницею Школи українського красномовства «Златоуст» на засадах християнської етики, відомою громадською діячкою – Сагач Галиною Михайлівною.

Щорічно 9 листопада студенти разом із викладачами та адміністрацією ХГПА пишуть радіодиктант національної єдності

Кафедрою української мови та літератури ХГПА щорічно проводиться конкурс читців поезій Т.Г.Шевченка (березень), заходи до  Міжнародного дня рідної мови (21 лютого), Дня української писемності та мови (9 листопада), Дня слов’янської писемності та культури (24 травня), Дня грамотності (8 вересня).

© 2017 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55