Кафедра української мови та літератури

Кафедра української мови та літератури

готує фахівців за такими спеціальностями:

Денна форма навчання

01 Освіта

014 Середня освіта (Українська мова та література)

Бакалавр

Магістр

 

Заочна форма навчання

01 Освіта

014 Середня освіта (Українська мова та література)

Бакалавр

Магістр

На випусковій кафедрі української мови та літератури працюють 22 викладачі, з яких 13 мають наукові ступені й учені звання, 2 викладачі навчаються в аспірантурі:

Мацько В. П. – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор (спеціальність 10.01.01 ‒ українська література; тема дисертації «Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі ХХ століття»);

Барташук О. Ю. – кандидат історичних наук, доцент (спеціальність 07.00.05 – етнологія; тема дисертації «Процеси трансформації календарної звичаєвості українців Східного Поділля (ХХ ‒ початок ХХІ ст.)»);

Кикилик А. М. – кандидат педагогічних наук, доцент (спеціальність 13.00.01 – історія педагогіки; тема дисертації «Українська мова як навчальний предмет в історії розвитку початкової школи»);

Крищук В. Л. – кандидат філологічних наук (спеціальність 10.02.01 ‒ українська мова; тема дисертації «Категоріальна вербалізація авторської оцінки в ментальному просторі мови сучасних українських художніх творів»);

Кутова С. О. – кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – історія педагогіки; тема дисертації «Українська мова як навчальний предмет в історії розвитку середньої школи (1945–1991 рр.);

Маховська С. В. – кандидат філологічних наук, доцент (спеціальність 10.01.07 – фольклористика; тема дисертації «Весільні пісні Поділля: функціонування, поетика, символіка»);

Нікітова І. І. – кандидат філологічних наук (спеціальність 10.01.01 ‒ українська література; тема дисертації «Творчість Олександра Смотрича: проблематика і поетика»);

Поперечна Л. Ю. – кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – професійна освіта; тема дисертації «Професійний розвиток учителя початкових класів у системі неперервної педагогічної освіти Російської Федерації»);

Слюзко В. І. – проректор з гуманітарної освіти та міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент (спеціальність 13.00.07 ‒ теорія та методика виховання; тема дисертації «Формування основ моральної свідомості молодших школярів засобами дитячої літератури»);

Стукан Г. О. – кандидат педагогічних наук, доцент (спеціальність 13.00.02 ‒ теорія і методика мови; тема дисертації «Збагачення мовлення студентів педагогічного коледжу експресивною лексикою як засіб його увиразнення»);

Філінюк В. А. – кандидат філологічних наук, доцент (спеціальність 10.02.01 ‒ українська мова; тема дисертації «Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської»);

Циц Г. О. – кандидат філологічних наук, доцент (спеціальність 10.01.01 ‒ українська література; тема дисертації «Українська психологічна драма 1970–1980-х років ХХ століття»);

Швець Т. В. – кандидат філологічних наук (спеціальність 10.01.01 ‒ українська література; тема дисертації «Щоденник Докії Гуменної: типологія жанру, історико-літературний контекст»);

Григорук Н. В. – аспірантка Хмельницького національного університету (спеціальність 10.02.01 ‒ українська мова; тема дисертації «Власні назви спортивних команд: структура, походження, функціонування в українській мові»);

Степчук Ю. П. – аспірантка Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка (спеціальність 10.01.01 ‒ українська література; тема дисертації «Літературно-критична діяльність Михайлини Коцюбинської»);

Блажевич О. І. – магістр, викладач вищої категорії, викладач-методист;

Карватюк О. Ю. – магістр, викладач;

Миринюк Н. І. – магістр, викладач вищої категорії, викладач-методист;

Ніколаєва А. А. – викладач вищої категорії;

Петрюк Л. П. – магістр, викладач вищої категорії, викладач-методист;

Попик Н. М. – магістр, викладач вищої категорії, викладач-методист;

Ружицька Н. А. – магістр, викладач вищої категорії, викладач-методист;

 

Протягом 1971–1977 рр. предметно-методичну комісію викладачів української мови та літератури очолювала Надія Кіндратівна Трифоненко, з 1977 по 1983 р. – Микола Никанорович Магера, з 1983 по 1992 р. – Тетяна Денисівна Орлик, з 1992 по 2015 – Галина Олександрівна Стукан.

Сьогодні кафедру очолює Віталій Петрович Мацько, доктор філологічних наук, професор.

Кафедра забезпечує викладання української мови та літератури, інших фахових дисциплін на всіх факультетах академії для студентів за всіма ступенями вищої освіти.

Для вдосконалення підготовки фахівців для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України на сучасному етапі викладачі кафедри використовують позитивний вітчизняний та зарубіжний досвід, упроваджують ефективні технології, методи й прийоми навчання.

Мета діяльності кафедри – формування фахівця, здатного реалізовувати освітні стандарти, упроваджувати ефективні технології, фахівця, який відповідає європейським стандартам.

Завдання:

- удосконалення фахових компетенцій;

- формування здатності до саморозвитку;

- упровадження інтерактивних та інноваційних технологій;

- наближення навчальних і робочих програм до вимог Європейського знаннєвого проекту;

- покращення практичної підготовки майбутніх учителів на основі базових шкіл;

- підготовка студентів до участі у фахових олімпіадах, конкурсах, конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах;

- залучення студентів до наукових гуртків, конкурсів, педагогічних читань;

- удосконалення форм оцінювання.

Науково-дослідна теми кафедри – «Актуальні проблеми розвитку української літератури в історичному аспекті».

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

За останній рік викладачами кафедри видано 67 публікацій, з яких 30 – у фахових виданнях; 3 – у міжнародних виданнях; 10 – навчально-методичних посібників, 3 –методичних рекомендації.

Кафедрою спільно з Інститутом літератури у 2015 році започатковано видання збірника наукових статей «Філологічний дискурс», затвердженого як наукове фахове видання щодо публікації наукових досліджень з галузі філологічних наук. Підготовлено та видруковано 5 випусків збірника.

Кафедрою організовано та проведено:

- конференції:

Всеукраїнська науково-практична конференція “Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання” (2014);

Всеукраїнська науково-практична конференція “Максим Рильський в культурно-освітньому, літературному і науковому просторі України ХХ століття” (2015);

Всеукраїнська науково-практична конференція «Художнє втілення концепції світу та людини у драматичному творі» (2015);

Міжнародна науково-практична конференція «Літературна імагологія: рецепція України та її культури в наукових працях Мікулаша Неврлого» (2016);

- науково-практичні та науково-методичні семінарі, круглі столи на актуальні теми, за матеріалами яких видано збірники статей:

Науково-методичний семінар “Пообразний та проблемно-тематичний шляхи аналізу художнього твору” (2014);

Круглий стіл “Просвітницькі та освітньо-педагогічні погляди Т. Г. Шевченка” (2014);

Науково-методичний семінар «Нетрадиційні підходи до викладання української літератури в сучасній школі» (2016);

Науково-методичний семінар «Сучасна дитяча книга: проблеми і перспективи» (2016);

Круглий стіл «Вивчення творчості Т. Г. Шевченка в початковій школі» (2016);

Міжвузівський науково-практичний семінар «Особливості викладання української мови в педагогічних коледжах на сучасному етапі» (2016).

Прорецензовано 12 навчальних та навчально-методичних посібників викладачів ХГПА, інших ВНЗ та учителів загальноосвітніх шкіл.

8 викладачів кафедри готують рецензії та виступають членами журі секцій мовознавчого, літературознавчого журналістського та фольклорного спрямування Хмельницького територіального відділення МАН на захистах наукових робіт.

Написано 3 відгуки на автореферати дисертаційних досліджень, прорецензовано та подано експертні висновки до 4 наукових робіт.

Під керівництвом професора В. П. Мацька захищено 2 кандидатські дисертації зі спеціальності 10.01.01 – українська література (І. І. Нікітова, Т. В. Швець).

 

Член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України професор В. П. Мацько опублікував низку наукових досліджень творчої спадщини окремих письменників:

 

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

З 2014 р. започатковано щорічне видання збірника студентських наукових статей «Філологічні студії».

На високому рівні відбуваються захисти курсових, дипломних та магістерських робіт, якими керують викладачі кафедри. Студенти досліджують актуальні проблеми сучасної філології та методики.

При кафедрі працюють наукові гуртки та проблемні групи:

- студентський науковий семінар «Українське літературознавство: пошуки, проблеми, перспективи» (керівники І. І. Нікітова, В. А. Філінюк);

- проблемна наукова студентська група, яка вивчає духовну культуру Поділля «Берегиня» (керівник С. В. Маховська).

У 2015 році проведено студентський науково-практичний семінар до 180-річчя від дня народження відомого мовознавця, літератора, етнографа, фольклориста О. О. Потебні, у 2017 році – студентський науково-практичний семінар до 135-річчя від дня народження відомого вченого, мовознавця, лексикографа, педагога, політичного та церковного діяча – Івана Івановича Огієнка, а також студентський науково-методичний семінар «Видатні методисти сучасності».

Студенти долучаються до проведення конференцій:

- студентська науково-практична конференція «Нам пора для України жить» (до 160-річчя Івана Франка) (2016);

- студентська наукова конференція «Функціонування дієслів у художніх текстах письменників ХХ–ХХІ століття» (2017).

Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, представляючи наукові дослідження з фоностилістики, лексикології, сучасної української літературної мови.

Сидорук Ірина подала наукову роботу (керівник Барташук О. Ю.) і стала переможницею цього конкурсу в 2017 році в номінації «Методичний дебют».

За матеріалами фольклорної практики студентів видано кілька збірників.

2017 року побачив світ перший випуск «Студентського альманаху», укладений за матеріалами наукового семінару студентів спеціальності «Українська мова та література».

Студентські досягнення

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

Всеукраїнський етап

Мацюк Яна (викладач Філінюк В. А.) – ІІІ місце

Кметь Христина (викладач Петрюк Л. П.) – ІІІ місце

Обласний етап

Мацюк Яна (викладач Філінюк В. А.) – І місце

Кметь Христина (викладач Петрюк Л. П.) – ІІ місце

Максімова Алла (викладач Крищук В. Л.) – ІІІ місце

 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

Обласний етап

Гловюк Віта (викладач Миринюк Н. І.) – І місце

Роля Вікторія (викладач Стукан Г. О.) – ІІ місце

Дутчишин Тетяна (викладач Петрюк Л. П.) – ІІ місце

Осадчук Майя (викладач Миринюк Н. І.) – ІІ місце

Кошелюк Аліна (викладач Філінюк В. А.) – ІІІ місце

Ткач Надія (викладач Поперечна Л. Ю.) – ІІІ місце

Дужак Альона (викладач Блажевич О. І.) – ІІІ місце

Русецька Ольга (викладач Блажевич О. І.) – ІІІ місце

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота кафедри української мови та літератури спрямована на вдосконалення викладання дисциплін, закріплених за кафедрою, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, покращення його методичного забезпечення, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу.

З метою активізації пізнавальної діяльності студенти залучаються до підготовки тематичних проектів, презентацій, виконання творчих робіт, плакатів, альбомів тощо. Викладачі та студенти постійно використовують інформаційні ресурси.

За останні 5 років викладачами підготовлено і видруковано понад 50 навчально-методичних посібників, розроблено понад 120 робочих навчальних програм та навчально-методичних комплексів з усіх дисциплін, які читаються для студентів таких спеціальностей: «Українська мова і література», «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво», «Іноземна мова», «Хореографія», «Образотворче мистецтво», «Практична психологія», «Культурологія» тощо.

Викладачі кафедри періодично проводять відкриті заняття для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література), які аналізуються на засіданнях кафедри (2015 р.: «М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» (Кутова С. О); «Життєвий і творчий доробок О. Кобилянської» (Ніколаєва А. А.); «Найуживаніші правила українського правопису» (Блажевич О. І); 2016р.: «Вставні слова як засіб ускладнення простого речення» (Швець Т. В.); «Складні випадки правопису апострофа, м’якого знака» (Блажевич О. І.); «Новелістика Василя Стефаника» (Ружицька Н. А.).

Мета таких заходів – підготувати майбутніх філологів до навчально-виробничої практики в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Щорічно відбувається звітна конференція за результатами навчально-виробничої практики студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Майбутні фахівці у виступах діляться позитивними враженнями, першими педагогічними перемогами, коментують мультимедійні презентації та представляють стіннівку.

При кафедрі діє книжковий рух – буккросинг, який залучає студентів до обміну літературою, викликає інтерес до книги; діють такі предметні гуртки «Рідне слово» ( Миринюк Н. І.), «Студія виразного читання» (Ніколаєва А. А.), які за результатами звіту визнано одними із кращих у закладі.

 

ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ

Велика увагу на кафедрі приділяють виховній роботі. 14 викладачів кафедри – куратори груп. Кожного навчального року проводиться низка майстерно підготовлених заходів, інформацію про які розміщено на сайті академії, серед них «Поетичний вернісаж» (до Дня працівників освіти), «Діаманти художнього слова нашого часу», присвячений сучасній українській літературі, «Літературна вітальня».

Особливою для майбутніх словесників стає посвята студентів спеціальності «Українська мова та література» у філологи.

Щорічно 9 листопада студенти разом із викладачами та адміністрацією закладу пишуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

Кафедра української мови та літератури щорічно проводить конкурс читців поезій Т. Г. Шевченка (березень), заходи до Міжнародного дня рідної мови (21 лютого), Дня української писемності та мови (9 листопада), Дня слов’янської писемності та культури (24 травня), Дня грамотності (8 вересня), зустрічі зі знаними письменниками, науковцями, громадськими діячами.

© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55