КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ

Кафедра хореографії була організована у 2012 році. Завідувачем кафедри призначено кандидата філологічних наук, доцента Павлішену Людмилу Валеріївну.

У 2011 та 2016 роках відбулася акредитація напрямку підготовки 6.020202 «Хореографія»*. З 2016 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 024 Хореографія.

Кафедра є структурною одиницею гуманітарного факультету. Однак вона також забезпечує викладання хореографічних дисциплін для студентів факультету початкової освіти та філології і факультету дошкільної освіти.

Метою діяльності кафедри хореографії є підготовка майбутніх бакалаврів хореографії із спеціальності 024 Хореографія, керівників хореографічних колективів, яка здійснюється відповідно до суспільних потреб в цілому і потреб закладів дошкільної, загальної середньої, початкової мистецької, позашкільної освіти, різних клубів, студій та закладів культури зокрема. Кафедра здійснює підготовку фахівців відповідно до сучасних тенденцій розвитку мистецької освіти.

Проблема, над якою працює кафедра: «Культурно-мистецькі аспекти формування і розвитку професійних компетентностей студентів спеціальності 024 Хореографія».

Викладачі кафедри працюють над виконанням таких завдань:

 • вдосконалення методичного забезпечення навчальних курсів;
 • участь викладачів та студентів кафедри у різноманітних академічних, Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах;
 • участь ансамблів кафедри у різноманітних обласних, Всеукраїнських, Міжнародних фестивалях та конкурсах хореографічного мистецтва;
 • участь у різноманітних творчих проектах академії та закладів міста Хмельницького;
 • благодійна діяльність.

на кафедрі хореографії працюють:

Павлішена Людмила Валеріївна  – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Тема дисертації: «Модифікація жанру комедії у творчості Івана Карпенка-Карого». Диплом кандидата наук ДК №068179. Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 31 травня 2011 року, протокол №76-06-/5, м. Київ

Атестат доцента № 3/02-Д Рішення Атестаційної колегії  від 30 червня 2015 року

Наукові публікації:

 1. Часова організація як спосіб втілення філософської домінанти у п’єсі І. Кочерги «Майстри часу» і романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Майстер і Література: діалог з позиції вічного: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 17 травня 2012 р.) / Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький: ХГПА, 2012. С. 58–64.
 2. У пошуках істини: рефлексії українського інтелігента на межі ХІХ-ХХ століть (модерністська драматургія Івана Карпенка-Карого). Матеріали Х міжнародної наукової конференції «Традиція і культура. Людина в пошуках істини». Київ, 2012. С. 21–22.
 3. Художня інтерпретація літературних образів та сюжетів у комедії Івана Карпенка-Карого «Розумний і дурень». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:  Філологія. Випуск ХХХІІ. м. Кам’янець-Подільський, 2012.  С. 313-317.
 4. Особливості жанрової специфіки комедії Івана Карпенка-Карого «Паливода XVIII століття  Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского: Научный журнал: Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Сімферополь, 2012. – Том 25 (64), №4(3).
 5. Суспільно-моральні аспекти відтворення ментального типу українця  у комедіях Івана Карпенка-Карого. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 34. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. м. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. С. 380-383.
 6. Інтерактивність гіпертексту як засіб до взаємодії з читачем. Статус та перспективи соціокультурної лінгвістики: комунікація у мережевому суспільстві: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький: видавництво ХГПА, 2013. – С. 161-165.
 7. Розвиток «нової культури мислення» на заняттях із світової літератури. Восьмі педагогічні читання пам’яті  М. М. Дарманського: розвиток системи освіти України у контексті викликів сучасності / матеріали всеукр. наук.-практ. конференції (Хмельницький, 27 березня 2013 р.) / Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький: ХГПА, 2013. С. 10-15.
 8. Ціннісно-орієнтований та активно-творчий підхід до процесу професійної підготовки викладача-хореографа. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтва». Полтава, 2013. С.56-60
 9. Специфіка самостійної роботи з курсу «Історія української літератури» для студентів спеціальності «Хореографія»*. Матеріали ІІІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». Хмельницький : Вид-во ХГПА. 2014. С. 153-156
 10. Романтичні тенденції творення образу України в російськомовній драмі Тараса Шевченка «Никита Гайдай». Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філол. науки.  Кам’янець-Подільський. 2014. Вип. 35. С. 126–129.
 11. Використання ситуацій «нелінійного діалогу» в процесі професійної підготовки студентів-хореографів. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2014. Вип. 3. С.77-82.
 12. «Нелінійність» творчого мислення як характерна ознака постмодерного хореографічного мистецтва. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді : тенденції та перспективи розвитку. Методичний посібник  / упорядник О. А.Плахотнюк. Львів: ЦТДЮГ, 2014. С. 63-71
 13. Своєрідність інтерпретації казки Ернеста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король» у балеті «Лускунчик» театру «Київ модерн» Раду Поклітару. Матеріали ІІІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». Хмельницький: Вид-во ХГПА. 2015. С. 224-228.
 14. Образи-символи у «серйозних» комедіях Івана Карпенка-Карого «Суєта» та «Житейське море» . Мандрівець (Науковий журнал). 2015. № 1(115). Січень-лютий. С. 67–71.
 15. Правда «історична» і правда «художня» балету Шарля Дідло «Угорська хатина або Знамениті вигнанці». Матеріали IV Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». Хмельницький: Вид-во Центр мистецтва та дизайну. 2016. С. 122-126
 16. Десять років роботи, здобутки та перспективи кафедри хореографії. Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі вищих навчальних закладів: Матеріали наук. практ. конф. (Хмельницький, 12 жовтня 2016 року). Хмельницький: ХГПА, 2016.
 17. Інтерпретація міфу про Мінотавра у хореографічних постановках ХХ-ХХІ століття. Матеріали V Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». Хмельницький: Центр мистецтва та дизайну ХГПА. 2017. С. 128-135.
 18. Хореографічні інтерпретації міфу про Мінотавра: культурологічний аспект. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності». м. Полтава, 29-31.03.2017, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. Полтава: ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 2017. С.51-58
 19. The Metaphor of Dialogue: Philosophical Conceptualization and Implementation to Social and Learning Practice Philosophy and Cosmology. The Academic Journal. Volume 20, 2018 : 120–127 (співавтори Поліщук О.С. та Бучківська Г.В.)
 20. Хореографічна інтерпретація роману Генріха Манна «Учитель Гнус» у балеті Ролана Петі «Блакитний ангел». Матеріали VІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти».  Хмельницький: ФОП Колісник С.А. 2018 С.102-110.
 21. Когнітивно-рефлексивні виміри хореографії Уейна МакГрегора. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІ Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 19-20 березня 2019 року / Упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2019. С.107-115
 22. Балет «Коппелія»: різні підходи до інтерпретації сюжету новели Е.Т.А.Гофмана «Піщана людина». Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІІ (заочного) Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 17-18 березня 2020 року / Упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2020. С.107-115
 23. Поліщук О., Павлішена Л. Серія літературних містифікацій Станіслава Лема. Філологічний дискурс. 2020. Випуск 10. С.142-152.

 

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Антологія світової поезії ХІХ-ХХ сторіччя : посібник-хрестоматія / Ірина Слоневська, Світлана Пірошенко, Людмила Павлішена. Хмельницький: ХЦІНТІ, 2012. 306 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з курсу «Історія української літератури» для студентів напряму підготовки 6.020202 «Хореографія». Хмельницький : ХГПА, 2015. 30 с.
 3. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів факультету мистецтв з курсу «Історія хореографічного мистецтва». ХГПА, 2015. 42 с.

 

Єфімчук Олена Миколаївна – Заслужена артистка України, викладач кафедри

Освіта: Ленінградський ордену Дружби народів, державний інститут культури ім. Н. К. Крупської, 1982

Кваліфікація: Викладач хореографічних дисциплін

Заслужена артистка України, посвідчення №2719 від 4 вересня 2009 року

 

Авторські свідоцтва:

Свідоцтво про авторську постановку подільського танцю «Титарівна», «Кривого танцю», «Проводи козаків», 9 хореографічних композицій у мюзиклі (композитор М. Балема) та Хореографічної казки «Петрик і Вовк»

Наукові публікації:

1. Специфіка професійної підготовки вчителя хореографії у педагогічному ВНЗ // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред.. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С.95-100.

2. Формування емоційної культури майбутнього вчителя хореографії в процесі хореографічної діяльності // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. Ред.. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. 9173-177

3. Умови професійної підготовки вчителя хореографії у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2013. – С. 67-74

4. Творчість академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» як чинник патріотичного виховання майбутнього вчителя) // Матеріали Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». –  Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 18-19 березня 2014 року / упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. – Хмельницький, 2014. – 83-85.

5. Основні проблеми виховання емоційної культури студентів-хореографів // Матеріали ІІІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2015. – С. 134-140

6. Вимоги до художнього керівника хореографічного колективу / О.М.Єфімчук // Матеріали ІV Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2016. – С. 40-48.

7. Особливості організації початкового етапу постановчої діяльності студентів-хореографів у педагогічному вузі. Матеріали V Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький: Центр мистецтва та дизайну ХГПА. 2017. С. 39-46

8. Професійне освітнє середовище як система формування особистості майбутнього фахівця хореографії. Матеріали VІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти».  Хмельницький : ФОП Колісник С.А.. 2018 С.31-38

9. Когнітивний компонент підготовки майбутнього керівника хореографічного колективу. Матеріали VІІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти» Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 19-20 березня 2019 року / Упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2019. С.41-45

Участь у роботі журі ІІ регіонального туру Всеукраїнського фестивалю-конкурсу імені Павла Вірського 2013, 2015, 2017, 2019 роки

 

 

ГОРОБЕЦЬ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ - викладач кафедри, суддя І категорії Всеукраїнської Федерації танцювального спорту. Керівник ансамблю бального танцю кафедри хореографії ХГПА

Освіта: Київський Національний Університет Культури і Мистецтва, 2001 балетмейстер бальної хореографії, викладач фахових дисциплін, артист

Магістратура: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2008 Керівник навчального закладу

Наукові праці:

 1. Історичні засади виникнення мистецтва хореографії // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2013. – С. 36-39
 2. Виховання внутрішньої культури особистості школяра засобами бального танцю // Актуальні проблеми позакласної виховної роботи з дітьми у сучасній початковій школі : матеріали міжвузівської (заочної) науково-пракутичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2014 року) /  [укл. Н. В. Казакова, А. О. Кащук, Л. А. Машкіна]. – Хмельницький : ФОП №О. М. Казаков», 2014. – С. 48-50.
 3. Гармонійний розвиток особистості – головна умова формування позитивного іміджу хореографічного колективу // Матеріали Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». –  Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 18-19 березня 2014 року / упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. – Хмельницький, 2014. – С. 35-42.
 4. Розвиток мотиваційної діяльності дітей молодшого шкільного віку в колективах бального танцю // Матеріали ІІІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2015. – С. 76-80.
 5. Міждисциплінарний простір підготовки  майбутніх хореографів.  Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІ Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 19-20 березня 2019 року. Хмельницький :ФОП Колісник С.А..  2019. С. 29-33

Навчально-методичні посібники

1.Горобець М.О. Теорія і методика викладання сучасного бального (спортивного) танцю : методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія» /  Микола Олександрович Горобець. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – 80 с.

 

 

ДРИВАЛЕНКО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА викладач кафедри

Освіта:

Камянець-Подільськиий державний педагогічний інститут ім.. В.П.Затонськог, 1982 Вчитель фізичного виховання та званя вчителя середньої школи

Магістратура: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут,2005

Керівник навчального закладу

 

Наукові праці

1. Фізичне виховання в системі підготовки фахівця хореографії // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2013. – С. 61-63.

2.  Предмет «Ритміка та музичний рух» у фаховій підготовці вчителя хореографії // Матеріали ІІІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2015. – С. 119-122.

 

Навчально-методичні посібники

Дриваленко Л.М. Методика організації і проведення хореографічних занять в умовах дошкільного закладу : навчально-методичний посібник / Лариса Миколаївна Дриваленко. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – 152 с.

 

МАТУЩАК ГАЛИНА ГЕННАДІЇВНА – викладач кафедри хореографії. Керівник ансамблю студентських хореографічних мініатюр кафедри хореографії ХГПА

Освіта: Рівненський державний інститут культури, 1994. Хореограф-педагог, керівник хореографічного колективу.

Магістратура Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2009. Керівник навчального закладу

 

Наукові праці:

1. Теоретична і практична робота в галузі музично-ритмічного вихованяя 20-х років ХХ століття // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2013. – С. 105-115

2. Творчість – основна складова діяльності майбутнього вчителя хореографії // Матеріали Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». –  Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 18-19 березня 2014 року / упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. – Хмельницький, 2014. – С. 132-136.

3. Формалізація навчання – загибель мистецької освіти // Матеріали ІІІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2015. – С. 189-193

4. Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів хореографії. Матеріали IV Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». Хмельницький: Вид-во Центр мистецтва та дизайну. 2016. С. 80-83

5. Збагачення емоційно-естетичного досвіду студентів-хореографів у процесі їх підготовки. Матеріали V Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти».  Хмельницький: Центр мистецтва та дизайну ХГПА.  2017.  С. 95-99

6. Педагогічні підходи до викладання фахових хореографічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Матеріали VІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти».  Хмельницький: ФОП Колісник С.А..  2018. С. 47-55

7. Методичні аспекти застосування різноманітних технологій на заняттях з хореографії для дітей з особливими потребами. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІ Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 19-20 березня 2019 року. Хмельницький :ФОП Колісник С.А..  2019. С. 90-93

8. Історія формування та розвитку навчальної дисципліни «Основи дуетного танцю». Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІІ Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 17-18 березня 2020 року / Упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2020.С.84-90

9. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. Формування здоров’язбережувальних компетентностей молоді в умовах глобалізації: реалії та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 28-29 квітня 2020 року / за наук. рец. Г.В. Бучківської. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2020. С.107-110.

 

Навчально-методичні посібники

 1. Матущак Г.Г. Абетка класичного танцю (методика рухів) : навчально-методичний посібник / Галина Геннадіївна Матущак. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – 72 с.
 2. Матущак Г.Г. Методичні рекомендації щодо написання та оформлення сценарно-композииційної розробки випускної кваліфікаційної творчої роботи (на здобуття ІІ освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів факультету мистецтв спеціальності «Хореографія»*/ Галина Геннадіївна Матущак. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – 34 с.
 3. Казакова Н.В., Матущак Г.Г. Організація та проведення хореографічної педагогічної практики: методичні рекомендації для керівників практики і студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» факультету мистецтв зі спеціальності «Хореографія». Хмельницький: ХГПА, 2015. 17 с.
 4. Матущак Г.Г. Методичні рекомендації з предмету «Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом». Хмельницький: ХГПА, 2015. 30 с.

 

ПОПИК ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ – старший викладач кафедри, керівник студентського ансамблю народного танцю «Василечки», хореограф народного ансамблю пісні і танцю «Співоче джерело» гуманітарного факультету ХГПА

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського, 1984

Вчитель початкових класів та звання вчителя середньої школи

Наукові публікації:

1. Виховання творчої особистості молодшого школяра засобами хореографічного мистецтва в позашкільних навчальних закладах // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. Ред.. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 281-284.

2. Мистецько-педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів // до матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців на сучасному етапі». – м. Луцьк, Луцький педагогічний коледж, 10 квітня 2013 року.

3. Розвиток школи подільського танцю у мистецькій спадщині Володимира Глушенкова та Володимира Тітова // Духовні витоки Поділля : педагоги в історії краю : матеріали всеукр. Наук.-практ. Конференції (Хмельницький, 21 березня 2013 р.). – Хмельницький : ПП Заколодний М. І., 2013. – С. 285-289

4. Специфіка засвоєння музичного матеріалу засобами пластичного вираження // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2013. – С. 6-12

5. Методи використання особливостей українського народно-сценічного танцю у фаховій підготовці майбутніх учителів хореографів  // Матеріали ІІІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2015. – С. 240-246

6. Історичні передумови розвитку українського народно-сценічного танцю Хмельниччини // Матеріали науково-практичної конференції «Збереження традицій танцювального фольклору та органічне їх включення в сучасну хореографічну культуру Поділля», (м. Хмельницький, 30 квітня 2015 року). – Хмельницький :Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва, 2015. – С.3-12

7. Попик О.П. Дорофєєв О.І.  Особливості співпраці концертмейстера та викладача народного танцю у процесі підготовки майбутніх фахівців-хореографів. Матеріали VІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти» / упорядники Г.В. Бучківська, Л.В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А. 2018 С.118-125.

 

САНДУЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – викладач кафедри, керівник студентського ансамблю сучасного танцю «Dance soul»

 • Рівненський державний гуманітарний університет 2013. Магістр з хореографії. Викладач хореографічних дисциплін

Наукові публікації:

 1. Основні завдання курсу «Теорія і методика сучасного танцю» у вищих навчальних закладах // Матеріали ІІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2014. – С. 155-159.
 2. Застосуванння творчого методу Марти Грехем в сучасному хореографічному мистецтві// Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді : тенденції та перспективи розвитку / Методичний посібник // Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – С. 63-71
 3. Бродвейський джаз в контексті розвитку сучасної хореографії / С.М.Сандульський// Матеріали ІІІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2015. – С. 216-219
 4. Розвиток творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобами хореографії. Матеріали ІV Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти» м. Хмельницький, 22 березня 2016 року.
 5. Основні методи і принципи викладання курсу «Теорія і методика сучасного танцю». Матеріали V Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». м. Хмельницький, 22 березня 2017 року.
 6. Сучасний танець як засіб розвитку творчої активності старшокласників. Матеріали VІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». м. Хмельнцький. 20 березня 2018 року.
 7. Основні етапи роботи над постановкою стилізованого українського народного танцю. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІ Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 19-20 березня 2019 року / Упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2019. С. 134-138
 8. Основні завдання викладання курсу «Теорія і методика народно-сценічного танцю» у закладах вищої освіти. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІІ Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 17-18 березня 2020 року / Упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2020. С.116-120.

 

 

ДОРОФЄЄВ ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ – Заслужений артист України, концертмейстер

Освіта: Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т. Г.Шевченка, 1976. Кваліфікація: вчитель музики і співів

 

Наукові публікації:

1. Роль музики в організації уроків хореографії // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2013. – С. 58-60.

2. Умови музично-естетичного виховання студентів у міждисциплінарному полі музики та хореографії // Матеріали Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». –  Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 18-19 березня 2014 року / упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. – Хмельницький, 2014. – С. 70-74

3. Особливості інтегративного підходу до музичної підготовки викладача хореографії // Матеріали ІІІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2015. – С. 110-112.

4. Попик О.П. Дорофєєв О.І.  Особливості співпраці концертмейстера та викладача народного танцю у процесі підготовки майбутніх фахівців-хореографів. Матеріали VІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти» / упорядники Г.В. Бучківська, Л.В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А. 2018 С.118-125.

 

КРАСНА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА – концертмейстер

 

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, 2003.

Кваліфікація: Магістр мистецтв, викладач музичних дисциплін у вищих навчальних закладах

Наукові публікації:

1. Особливості та проблеми роботи концертмейстера класичного танцю в процесі фахової підготовки вчителів-хореографів // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2013. – С. 6-12.

2. Освітнє середовище як поняття та чинник професійної підготовки вчителя хореографії // Матеріали ІІІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во ХГПА. – 2015. – С. 177-181.

3. Загальна музична грамотність як умова розвитку музичної освіти // Матеріали IV Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Вид-во Центр мистецтва та дизайну. – 2016. – С. 67-70

4. Танцювальна музика і музичність у танці // Матеріали V Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». – Хмельницький : Центр мистецтва та дизайну ХГПА. – 2017. – С. 86-91

5. Особливості та проблеми роботи концертмейстера класичного танцю в процесі фахової підготовки учителів-хореографів Матеріали VІ Регіонального науково-практичного семінару «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти».  Хмельницький :ФОП Колісник С.А..  2018. С. 47-55

6. Потенційні можливості музичного мистецтва щодо впливу на духовний розвиток особистості. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІ Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 19-20 березня 2019 року. Хмельницький :ФОП Колісник С.А..  2019. С. 70-76

7. Освітнє середовище як чинник професійної підготовки керівника хореографічного колективу. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІІ Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 17-18 березня 2020 року / Упорядники Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2020. С.66–71.

 

Навчально-методичні посібники

 1. Красна В.В. Музика Людвіга Мінкуса на уроках класичного танцю. Репертуарний посібник. – ХГПА, 2015. – 55с.
 2. Будім Л., Красна В. Співає «Проскурівський модерн»: репертуарний збірник. Хмельницький: ХГПА, 2016. 58 с.
 3. Школа гри на фортепіано / упорядник Красна В. Хмельницький: ХГПА. 2017. 62 с.
 4. Будім Л., Красна В. Співає «Проскурівський модерн»: репертуарний збірник. Частина 2. Хмельницький: ХГПА, 2019. 54 с.

 

Перелік навчальних дисциплін

 1. Класичний танець
 2. Народно-сценічний танець
 3. Український народний танець
 4. Теорія та методика викладання сучасного бального (спортивного) танцю
 5. Танець-модерн і джаз-модерн з методикою викладання
 6. Історія хореографічного мистецтва
 7. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом
 8. Мистецтво балетмейстера
 9. Акробатика з гімнастикою в хореографії
 10. Методика виконання віртуозних рухів
 11. Хореографічний ансамбль
 12. Інтерпретація літературного тексту в хореографії

Види практики

 1. Фольклорна хореографічна практика
 2. Навчальна практика
 3. Практика з хореографії в ЗДО
 4. Практика з хореографії в ЗЗСО,  позашкільних навчальних закладах початкової мистецької освіти, хореографічних студіях, гуртках, колективах, закладах культури мистецького профілю

 

 

Дисципліни за вибором студента:

 1. Теорія та методика історико-побутового танцю
 2. Організація хореографічних заходів
 3. Міфологія
 4. Основи бального танцю
 5. Методика викладання класичного танцю
 6. Основи дуетного танцю
 7. Методика викладання народно-сценічного танцю
 8. Акторська майстерність в хореографії
 9. Теорія та методика викладання українського народного танцю
 10. Сучасний сценічний танець з методикою викладання
 11. Тренаж
 12. Режисура в хореографії
 13. Постановка концертних номерів
 14. Контактна імпровізація

 

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ:

Студенти, які здобувають кваліфікацію керівника хореографічного колективу мають змогу не лише здобувати знання і вміння безпосередньо під час вивчення теоретичних і практичних фахових дисциплін, а й розвивати свої здібності, вдосконалювати навички під час занять у хореографічних ансамблях танцю.

Основою сценічної підготовки студентів став ансамбль танцю «Василечки» (керівник О.П.Попик).

За період свого існування народний ансамбль танцю «Василечки» неодноразово перемагав та ставав лауреатом обласних, Всеукраїнських, Міжнародних фестивалів у жанрі народно-сценічного хореографічного мистецтва: Всеукраїнський фестиваль народної хореографії імені В. Глушенкова «Весняний барвограй» (м. Хмельницький, 2008), Міжнародний фольклорний фестиваль у Франції (2010), фольклорний фестиваль у Туреччині (2011, 2012 ).

У 2012 році на факультеті мистецтв з’явився ансамбль пісні і танцю «Співоче джерело», балетмейстером якого виступив Олег Павлович Попик, керівником оркестру – Олександр Ілліч Дорофєєв.

З того часу колектив працює і розвивається, здобуваючи переможні місця на різноманітних творчих конкурсах. У 2015 році ансамбль здобув звання «народний», а у 2019 році успішно підтвердив його. У 2015 році колектив посів перше місце у номінації «Народно-сценічний танець» (старша вікова категорія) у відкритому конкурсі хореографічного мистецтва в рамках Всеукраїнського свята танцю «Золоте коло», а Олег Павлович Попик нагороджений дипломом «За кращу балетмейстерську роботу». Танцювальна група народного ансамблю пісні і танцю «Співоче джерело» на VІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі хореографічних та вокально-хореографічних колективів «Самоцвіти» стала лауреатом І премії м.Лвів (11-12 жовтня 2018 року). У 2019 році колектив посів третє місце на Міжнародному конкурсі хореографічного мистецтва імені Володимира Глушенкова. 2 березня 2019 року ансамбль танцю «Василечки» здобув перемогу на Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «Зірки Карпат – 2019» (м. Івано-Франківськ).

З 2011 року на кафедрі хореографії діє ансамбль сучасного танцю, керівник Суворова Юлія Юріївна, а у 2013 році з’являється ансамбль сучасного танцю «DANCE SOUL», керівник – Сандульський Сергій Миколайович.

Цей колектив є багаторазовим лауреатом різноманітних конкурсів і фестивалів хореографічного мистецтва. Серед перемог варто відзначити: І місце у IV турі IV Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного мистецтва, м. Київ (9 грудня 2017 року); І місце на Міжнародному багатожанровому конкурсі мистецтв «Super Star», м. Яремне (09.11.2018); І премія на 13-му Міжнародному конкурсі-фестивалі  «Українська естафета творчості», м. Львів (1 грудня 2018 року); І місце на V Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв «Музичний Олімп», м.Вінниця; І місце на Міжнародному багатожанровому конкурсі мистецтв «Super Star», м. Яремне у номінаціях хореографія (вільна категорія) та стилізовано-народна хореографія (1-3 листопада 2019); «Гран-прі» ХIV Міжнародного фестивалю «Antares Fest» - Марафон талантів (8 лютого 2020 року м. Львів)

У 2013 році студенти-хореографи 5 курсу під керівництвом викладача кафедри Ігоря Олександровича Андрушка стали переможцями Відкритого фестивалю-конкусру народної хореографії імені Володимира Глушенкова, і були нагороджені дипломом ІІ ступеня.

З 2014 року розпочав свою діяльність ансамбль бального танцю, керівник – Микола Олександрович Горобець.

Головним стратегічним завданням концепції колективу є розширення та збагачення хореографічної практики студентів спеціальності 024 Хореографія, створення безперервної підготовки бакалаврів для установ різних типів і видів Хмельницької області, налагодження міжнародних зв’язків з творчими колективами хореографічного профілю. Ансамбль є постійним учасником цікавих проектів, зокрема: у вересні 2018 року у Хмельницькій обласній філармонії проходив кавер-концерт «Елвіс Преслі». Відомі композиції у виконанні Академічного симфонічного оркестру прикрасили хореографічні композиції у виконанні учасників ансамблю бального танцю нашої кафедри. 26 грудня 2018 року ансамбль бального танцю взяв участь у прем’єрі оперети «Летюча миша», яка відбулася у Хмельницькій обласній філармонії.

Підготовку концертних номерів здійснюють усі викладачі кафедри. Зокрема, Лариса Миколаївна Дриваленко заохочує студентів до благодійних хореографічних проектів, серед яких неодноразові виступи для вихованців «Школи життя», для дітей загальноосвітніх шкіл міста, для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими потребами, співпраця з дошкільними закладами міста з метою залучення дітей до хореографічного мистецтва, участь у роботі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (проведення методично-практичних занять з ритміки та методики роботи з дитячим хореографічними колективами та хореографічної роботи з дітьми дошкільного віку). Із часу заснування кафедри під керівництвом Лариси Миколаївни діяла студія-лабораторія «Василинки». У 2018 році Дриваленко Л.М. створила ансамбль танцю «Ексклюзив», який за короткий період здобув кілька вагомих перемог:  8-9 травня 2018 відбувся ІІІ Всеукраїнський хореографічний фестиваль-конкурс «ВИТОКИ dance», на якому ансамбль «Ексклюзив» представив на конкурсі хореографічну постановку у номінації «народна хореографія» і став лауреатом ІІІ премії, У листопаді 2018 року на студентському конкурсі «Арт Фест 2018» ансамбль сучасного танцю «Ексклюзив» (керівник Дриваленко Л.М.) посів перше місце.

У 2016 році на кафедрі започатковано роботу студентського ансамблю хореографічних мініатюр (керівники Павлішена Л.В., Матущак Г.Г.). 26 березня 2016 року колектив став лауреатом І ступеню у номінації «Хореографія» Всеукраїнського творчого проекту «Міст творчого єднання» (Харків-Хмельницький). 23 квітня 2016 року ансамбль здобув Золотий та Бронзовий дипломи на І Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» (м. Ніжин), представивши балетмейстерські постановки студентів кафедри (керівник Матущак Г.Г.)

З 2013 року на кафедрі започатковано відкритий захист випускних творчих кваліфікаційних робіт з хореографії, який проходить на сцені Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького.

КОНТАКТИ:

м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля 139, ауд. 130.

E-mail: mystetstvo2005@ukr.net

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРАКТИКИ(хм-31)

Рівень задоволеності організацією та проведенням педагогічноїпрактики здобувачів вищої освіти групи  ХМ-41 спеціальності «Хореографія»

Рівень задоволеності організацією та проведенням практики здобувачами вищої освіти групи ХМ-21 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ

ОПП та навчальні плани спеціальності 024 Хореографія
Науково-педагогічний склад кафедри хореографії
Робочі програми освітніх компонентів
Хореографічні ансамблі
Новини кафедри
Робота зі стейкхолдерами
Практика
Творчі проєкти здобувачів
Участь у конкурсах
Вибіркові освітні компонети

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55