Про заклад

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія пройшла довгий 100–літній шлях від учительських курсів до педагогічного училища, педагогічного коледжу, гуманітарно-педагогічного інституту та, нарешті, до гуманітарно-педагогічної академії.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія – один з найдавніших навчальних закладів Поділля. З часу відкриття педагогічних курсів у м. Проскурові в 1921 р., заклад істотно змінився. Сто років, поступово розвиваючись з педкурсів у педтехнікум, педучилище, педагогічний коледж, гуманітарно-педагогічний інститут, гуманітарно-педагогічна академія перебувала й перебуває у центрі подій освітнього життя України на різних етапах її історичної минувшини. 

Заклад зазнав реформуючих процесів, що відбувалися в системі вітчизняної освіти. Сьогодні гуманітарно-педагогічна академія – один із провідних вузів Поділля. Підготовка спеціалістів ведеться за рівнем фахової передвищої освіти, I (бакалаврським), II (магістерським), III (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія володіє правом набору абітурієнтів фахової передвищої освіти та на трьох рівнях вищої освіти у розрізі ступеневої освіти за сімома галузями знань та 17 спеціальностями: 01 Освіта (011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Українська мова і література, Мова і література (англійська, німецька), Музичне мистецтво, Історія, Інформатика, Образотворче мистецтво), 02 Культура і мистецтво (024 Хореографічне мистецтво, 025 Музичне мистецтво), 03 Гуманітарні науки (034 Культурологія), 05 Соціальні і поведінкові науки (053 Психологія), 23 Соціальна робота (231 Соціальна робота), 24 Сфера обслуговування (242 Туризм), 07 Управління та адміністрування (073 Менеджмент).

З 12 жовтня 1921 року заклад функціонував як педагогічне училище. 11 липня 2000 р. рішенням Державної акредитаційної комісії України (протокол №28) статус навчального закладу змінено, йому присвоєно назву «Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут» (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1759). 1 лютого 2006 року заклад реорганізовано в Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію (Рішення 21-ї сесії четвертого скликання Хмельницької обласної ради від 01 лютого 2006 р. № 15-21/2006).

Навчальний заклад пишається своїми традиціями, має власні перспективи розвитку. Високі досягнення в галузі педагогіки і психології, гуманітарних наук, педагогічної практики й справи підготовки освітніх кадрів стали можливими завдяки самовідданій праці багатьох поколінь викладачів. Сьогодні науково-педагогічний колектив Хмельницького гуманітарно-педагогічної академії – це 15 докторів наук, 92 кандидати наук, 93 магістри. Академія співпрацює з 45 закладами вищої освіти та науковими установами України та світу. Викладачі академії навчаються і аспірантурі та докторантурі, мають друковані праці у фахових наукових виданнях, у т.ч. в журналах, що індексуються в міжнародних базах Scopus, Web of Science, займаються підготовкою та написанням дисертаційних досліджень. Лише за період з 2000 до червня 2020 рр. викладачами академії захищено 113 дисертаційних досліджень, в т.ч. 14 докторських дисертацій і 99 кандидатських дисертацій.

Серед викладачів 1 член-кореспондент НАПН України (Шоробура І.М.), 4 заслужених діячів науки і техніки України (Шоробура І.М., Галус О.М.. Ящук І.П., Пєхота О.М.), 1 заслужений працівник освіти України (Романишина Л.М.), 1 заслужений артист України (Дорофєєв О.І.), 1 заслужений працівник культури України (Общанський В.Л.), 2 заслужених діячів мистецтв України (Бучківська Г.В., Цмур І.І.), 1 майстер спорту міжнародного класу (Бортюк О.С.), 2 майстри спорту України (Хмара М.А., Дриваленко Л.М.), 1 майстер спорту СРСР (Мозолев О.М.), 1 кандидат у майстри спорту України (Фурман Л.М.).

Структура академії представлена трьома факультетами (дошкільної освіти та психології, початкової освіти та філології, гуманітарний), п’ятнадцятьма кафедрами (дошкільної педагогіки, психології та фахових методик; психології; менеджменту освіти та педагогіки вищої школи; педагогіки; української мови та літератури; іноземних мов; природничо-математичних дисциплін; суспільних дисциплін; культурології та зарубіжної літератури; туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології; образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та технологій; хореографії; теорії та методики музичного мистецтва; вокалу та диригентсько-хорових дисциплін; інструментально-виконавських дисциплін).     

В академії функціонує відділ аспірантури і докторантури на провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки (наказ МОН України від 18 травня 2016 р. № 523) та 035 Філологія (Наказ МОН від 24.05.2019 р. № 661-л).

На сьогодні в академії функціонує докторська спеціалізована вчена рада Д 70.145.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» (наказ МОН України від 11 липня 2016 р. № 820).

Науково-педагогічними працівниками академії виконується 22 науково-дослідних робіт з актуальних питань розвитку педагогічної науки та освіти, які одержали державні реєстраційні номери. Десять докторів наук. професорів очолюють наукові школи.

Для реалізації наукових напрямів діяльності в академії створено лабораторії, відділення, центр: Регіональну лабораторію професійної ступеневої підготовки педагогів початкової ланки освіти Інституту професійної освіти НАПН України; Регіональну лабораторію соціально-педагогічних проблем адаптації студентів до навчання в умовах їх ступеневої підготовки у педагогічному закладі вищої освіти Університету менеджменту освіти НАПН України; Регіональну лабораторію проблем філософії освіти Інституту вищої освіти НАПН України; Подільське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України; Лабораторію педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського; Лабораторію Гуманної педагогіки; Лабораторію педагогічної спадщини М.М.Дарманського;  Лабораторію геральдики;  Центр дослідженні історії освіти Поділля.

В академії видається три періодичних фахових збірників наукових праць «Педагогічний дискурс» (спільно з Інститутом педагогіки НАПН України), «Філологічний дискурс» (спільно з Інститутом літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України), «Актуальні питання мистецької педагогіки».

Метою Наукового товариства студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів і молодих вчених зосередження зусиль на максимальному розкритті природних задатків і обдарувань його членів у сфері науково-дослідної та пошукової роботи, що сприятиме більш змістовній їх науково-теоретичній і практичній підготовці та безпосередній діяльності в умовах динамічних змін у суспільно-політичному, соціально-економічному та духовно-культурному житті. Залучення студентів і магістрантів до наукової роботи відбувається шляхом участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах, у яких вони стають переможцями і призерами.

В академії функціонують Органи студентського самоврядування на підставі законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативних документів МОН України, Статуту ХГПА. Студентське самоврядування ХГПА – це гарантоване державою право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні ХГПА. Студентське самоврядування в академії здійснюється студентами на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, академії.

В академії функціонує Інститут кураторства, який здійснює педагогічний супровід професійного та особистісного зростання студентської молоді, підтримку її творчих ініціатив, які спрямовані на гуманізацію та демократизацію освітнього процесу в академії. Важливу роль відіграють постійно діючі наради кураторів, на яких розглядаються стратегічні завдання інформаційного, організаційно-методичного, виховного напряму, актуалізуються перспективи забезпечення соціально-гуманітарної взаємодії всіх учасників освітнього процесу в академії.

Для розвитку творчих здібностей студентської молоді створені й активно працюють  музичні творчі колективи, серед яких: народний аматорський колектив факультету дошкільної освіти та психології «Подільські музики»; хор студентів факультету дошкільної освіти та психології «Райдуга»; народний естрадно-хоровий колектив факультету початкової освіти та філології «Проскурівський модерн»; жіночий хор гуманітарного факультету; народний ансамбль пісні і танцю гуманітарного факультету «Співуче джерело»; народна академічна хорова капела імені Віктора Толстих; студентська театральна  студія.

Окрасою академії є хореографічні колективи, які презентують академію на обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях у жанрі народно-сценічного хореографічного мистецтва: ансамбль танцю «Василечки»; ансамбль сучасного танцю; ансамбль сучасного танцю «Dance soul»; ансамбль бального: студентський ансамбль хореографічних мініатюр.

У закладі обладнано всі нормативно необхідні для навчального процесу аудиторії, навчальні кабінети та лабораторії, методичні кабінети, кафедральні приміщення; в наявності спортивний та тренажерний зали, спортивні площадки та стадіон, зали хореографії, комп’ютерні класи та клас комп’ютерного аранжування, навчальні майстерні, їдальня, актова зала (клуб), редакційно-видавничий відділ, інформаційно-методичні центри, мікроцентр розвитку дитини, психолого-педагогічний клуб, екологічна студія «Зелена планета» та ін. Є приміщення для роботи органів студентського самоврядування, медичний пункт, музей історії академії, музей народного декоративно–ужиткового мистецтва, кімнати відпочинку. Бібліотека нараховує більше 120 тисяч томів навчальної, методичної та художньої літератури. Читальний зал має 150 робочих місць. Функціонує читальний зал на 40 місць в гуртожитку. До послуг працівників та студентів електронна компакт-бібліотека, локальна електронна мережа з виходом у світову інформаційну мережу Інтернет. Розгорнуто Wi-Fi-мережу з безкоштовним доступом до Інтернету в межах закладу.

Студентська їдальня, буфет обслуговують студентів та викладачів гарячими сніданками та обідами. Гуртожиток на 680 місць практично задовольняє потреби в ньому всіх студентів з інших міст, сіл. Усі студенти, що мають право на соціальну підтримку і захист, отримують вчасно і в обумовленій законодавством кількості пільги та кошти.

Вчитель у часі, Вчитель у просторі життєвому, людському є вічним. 100 років – це ціле життя. За даний час сформувався досвід, визначилася власна концепція. Нині академія вступає у нову фазу розвитку. Її майбутнє – в студентах, слухачах магістратури, аспірантах.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55