До Дня демократії

1. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення : [навчальний посібник] / С.Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр. К.: Генеза, 1995. 608 с.

2. Політична історія України. ХХ століття : у 6 т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Ред. кол.: В.П. Андрущенко, В.К. Баран, О.Д. Бойко, та ін. К.: Генеза, 2003. 696 с.

3. Загальна теорія держави і права : навчальний посібник / за ред. В.В. Копєйчикова; авт. кол. А.М.Колодій [та ін.]; рец. В.Ф.Сіренко, М.І.Козюбра. К.: Юрінком Інтер, 1997. 320 с.

4. Теорія держави і права: академічний курс : підручник. 2-е видання, перероблене і доповнене К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

5. Гладун С. Основи конституційного права України : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання / З.С. Гладун. Тернопіль: Астон, 2001. 463 с.

6. Конституційне право України : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ін Юре, 2004. 884 с.

7. Бодарецький М.Д. Конституція Пилипа Орлика: навчальний посібник / М.Д. Бодарецький, Т.С. Доброва. Хмельницький: б/в, 2000. 60с.: іл.

8. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року / К.(.Україна. - із змінами, внесеними Законом України від 8 груд. 2004 року № 2222-ІV. К.: Преса України, 2006. 124с.

9. Історія української конституції  / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. К.: Знання України, 1993. 192 с.

10. Конституція України - гарант захисту прав людини  / уклад. М.Ф.Степко [та інші]; за заг. ред. М.Ф.Степка. К.: Преса України, 2006. 56 с.

11. Конвенція про права дитини . К.: Столиця, 1997. 32 с.

12. Права дитини в Україні та їх реалізація : юридичний довідник школяра / упоряд. Л.В. Кузьменко. К.: б/в, 2003. 94 с.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55