Нові надходження до бібліотеки подарунок «З приватної колекції Олени Петрівни та Катерини Миколаївни Біницьких»

1. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України : початок ХХШ століття / С.М.Ніколаєнко. Київ: Знання, 2006. 253 с.

2. Сисоєва С.О. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку : монографія / С.О.Сисоєва, Н.Г.Батечко. Київ: ВД ЕКМО, 2011. 344 с.

3. Мовчан С. Етика : книга для вчителя: навч.-метод. посіб. / В.С. Мовчан. Київ: Знання, 2008. 303 с.

4. Кияновська О. Українська музична культура : навч.-метод. посіб. / Л.О.Кияновська. 2-ге вид., перероб. і допов. Тернопіль: Астон, 2000. 184 с.

5. Освітологія: витоки наукового напряму : монографія / авт. кол: В.О.Огнв'юк, С.О.Сисоєва, Л.Л.Хоружа, І.В.Соколова, О.М.Кузьменко. Київ: Едельвейс, 2012. 336 с.

6. Гуменюк В.В. Службова документація в закладі освіти : навч. посібник / В.В.Гуменюк. Хмельницький: Видав. від. ХГПА, 2008. 180 с.

7. Кремень В. Освіта і наука України: шляхи модернізації : факти. роздуми. перспективи: наукові статті. виступи / В.Кремень. Київ: Грамота, 2003. 216 с.

8. Амонашвілі О. Істина школи / Ш.О. Амонашвілі. Хмельницький: Подільський культ.-просвіт. центр ім. М.К.Реріха, 2007. 74 с.

 9. Екологічні наслідки зарегулювання водостоку: посібник / ред.-упоряд. В.В.Грубінко. Тернопіль: Видав.від. ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. 68 с.

10. Олійник В.В. Системний портрет професора В.І. Маслова / В.В.Олійник, В.В. Гуменюк. Київ: ПП Дерепа І.Ж., 2007. 128 с.: іл.

11. Островська О. Соціально-педагогічна діяльність територіальної громади з формування усвідомленого батьківства молоді : монографія / Н.О. Островська. Київ: Ун-т "Україна", 2017. 184 с.

12. Байда М.В. Кооперативні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів-філологів : метод. рек. / М.В.Байда; ЖДТУ ім. І.Франка. Житомир: Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка, 2016. 63 с.

13. Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання і виховання : посібник для вчителя / Н.Миропольська, С. Ничкало, В. Рагозіна, Л. Хлєбникова, В. Шахрай. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2006. 240 с. (Серія "Бібліотека вчителя").

14. Сисоєва С.О. Освітні сиcтеми країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.О.Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. Рівне: Овід, 2012. 352 с.

15. Науменко Т. Музичне виховання найменших : інтегровані заняття / Т.Науменко. Київ: Шкільний світ, 2007. 128 с. (Бібліотека "Шкільного світу").

16. Лобова В. Формування основ музичної культури молодших школярів: теорія та практика : монографія / Лобова, В.О. Суми: ВВП "Мрія" ТОВ, 2010. 516 с.

17. Маховська С.В. Весільні пісні Поділля: жанрова специфіка, особливості функціонування, поетика / С.В.Маховська. Хмельницький: ПП Заколодний М.І., 2012. 320 с.

18. Володимир Івасюк : відлуння твоїх кроків... : спогади. Інтерв’ю, статті, документи про Володимира Івасюка: альбом / упоряд.: Г.Івасюк, О.Івасюк, Л.Криса. Львів: Видав. Дім "Укрпол", 2011. 240 с.: фот.

19. Птасінська Малгожата. Єжи Гедройць і його справа : доробок бібліотеки "Культури" / М.Птасінська. Варшава: Instytut litercri, 2019. 31 c.

20. Барановська М. Технологія створення презентацій : метод. рекомендації. Напрям підготовки "Початква освіта" / В.М. Барановська. Хмельницький: Видав.від.ХГПА, 2012. 28 с.

21. Освітні реформи місія. дійсність. рефлексія : монографія / за ред. В.Кременя, Т.Левовицького, В.Огнев'юка, С.Сисоєвої. Київ: Едельвейс, 2013. 400 с.

22. Янкович І. Підготовка майбутніх учителів у Польщі до виховної роботи з учнями : монографія / І.І. Янкович. Тернопіль: ТИПУ ім. В.Чайки, 2015. 146 с.

23. Тадеуш Левовицький - учений.педагог, громадський діяч : біобібліографічний покажчик до ювілею видатного польського вченого. Київ: Едельвейс, 2012. 96 с.: фот.

24. Gorace problemy edukacji w Polsce / red. T. Lewowickiego. Warszawa: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, 2007.  304.

25. Utrwalic chwile...: XXX-lecie Widzialu Pedagogiki i Psychologii un-tu Bialymstoku (1977-2007) / red. E. Krynska. Bialystok: Trans Humana, 2007. 250.

26. Kwiatkowski S. Ksztafcenie zawodome: dylematy teorii praktyki / S.Kwiatkowski. Warszawa: In-t Badan Edukacyjnych, 2001. 240.

27. Values of students of pedagogy in a changing soclal reality. Szczecin, 2011. 186 p.

28. Tkaczyk G. Pedagogiczne dziafania nauczycieli szkof specjalnych na i etapie edukacji / G.Tkaczyk. Lublin: W-wo un-tu Marii Curie-Sklodowskiejl, 2008. 130.

29. Наказ № 00485 : антипольська операція НКВС в Радянській Україні 1937-1938 / Архів ін-ту нац.пам'яті. Варшава: Ін-т національної пам'яті, 2018. 64 с.: фот.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55