«Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи».

9 листопада ми відзначаємо День української писемності і мови. Це свято вшановує вся наша держава. Бо мова – життя духовного основа. Суспільство не може існувати без мови – засобу спілкування між людьми, засобу вираження думки і передачі досвіду сучасникам і наступним поколінням. У 1997 році за ініціативою Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Указом Президента України (на той час – Леоніда Кучми) день 9 листопада встановлено День Української писемності й мови на честь українського літописця Нестора.

Працівниками бібліотеки ХГПА представлено розгорнуту книжкову виставку «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи» та огляд літератури  

 1. Ющук І. Якщо ти українець, то чому соромишся української мови, однієї з найрозвиненіших і найспівучіших мов світу? / І.Ющук; передм. П.М. Мовчана. Київ: ВЦ "Просвіта", 2015. 44 с. (Бібліотека українського воїна).
 2. Історія українського правопису: XVI-XX століття: хрестоматія / упоряд. В.В.Німчук, Н.В.Пуряєва. К.: Наукова думка, 2004. 583 с.
 3. Повість минулих літ: літописні оповіді / переказ В.Близнеця; худ. Г.Якутович. 3-тє вид., зі змінами. К.: Веселка, 2002. 228 с.: іл. (Історична бібліотека для дітей "Золоті ворота").
 4. Запаско А. Пам'ятки книжкового мистецтва: українська рукописна книга / А.П. Запаско; рец. В.Ф.Шматов; Л.І.Андрієвський. Львів: Світ, 1995. 480 с.: іл.
 5. Грушевський М. Про українську мову і українську школу / М. Грушевський; передм. Я.Гояна. 2 вид. К.: Веселка, 1991. 48 с. (Українське відродження).
 6. Ющук І.П. Українська мова: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.П.Ющук. К.: Либідь, 2004. 640 с.
 7. Бабич Н. Історія української літературної мови / Н.Д. Бабич. Львів: Світ, 1993. 376 с.
 8. Слов'янський світ: Ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та інших народів / Уклад.: Кононенко О.А. К.: Український міжнародний культурний центр, 2008. 784 с.: іл.
 9. Овчінніков В. Історія книги: еволюція книжкової структури: навч. посіб. / В. Овчінніков. Львів: Світ, 2005. 420 с.: іл.
 10. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак: Наукова думка, 1993. 200 с.
 11. Корені та парості : український генеалогікон / упоряд., авт. тексту та іл., переклад., авт. вступ. ст. та прим. В.Шевчук. К.: Либідь, 2008. 472 с.: іл.
 12. Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко; упоряд., автор істор.-біогр. нарису і приміток М.С. Тимошик. К.: Либідь, 1995. 296 с. (Бібліотека "Літературні пам'ятки України").
 13. Українська мова - духовна основа українського народу: Матеріали міжвузівської студентської науково-практичної конференції Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2004. 146 с.
 14. Словник мікрогідронімів України: Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина. К.: Обереги, 2004. 448 с.
 15. Великий зведений орфографічний словник сучасної української мови: 253000. К.: Перун, 2004. 887 с.
 16. Універсальний словник-довідник: 30000 слів і виразів сучасної української мови / уклад. Приходченко К.І. Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. 320 с.
 17. Український орфографічний словник: понад 175 тис. сл. / уклали: В.В. Чумак; за ред. В.Г. Скляренка. 9-е вид., перероб. і доп. К.: Довіра, 2009. 1011 с. (Словники України).
 18. Онацький Є. Українська мала енциклопедія: у 4 т. Т.1. А-І / Є.Д. Онацький; упоряд., передм. С.І. Білокінь. 2-ге вид., уточнене. К.: Пульсари, 2016. 576 с.
 19. Українська мова: Енциклопедія А-Я / Ред. кол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. 3-е вид., зі змін. і доп. К.: Українська енциклопедія, 2007. 853 с.
 20. Сучасний фразеологічний словник української мови: фразеологічні звороти, тлумачення, приклади, фразеологізми-синоніми, фразеологізми-антоніми, етимологічні довідки. Харків: Торсінг плюс, 2010. 640 с.
 21. Рильський М. Вибрані твори: в 2т. Т.1. Вірші. Поеми / М.Т. Рильський. К.: Дніпро, 1970. 453 с. (Українська літературна енциклопедія).
 22. Павличко Д. Рідна мова: вірші / Д.Павличко; худ.-іл. Н. Коваль, О. Коваль. К.: Веселка, 1994. 96 с.: іл. (Мово рідна. Слово рідне).
 23. Білоус Д. Безцінний скарб: вірші про українську мову / Д. Білоус; вступ. ст. В.Коптілова; худож. оформл. В.В.Хайдурова. К.: Українська енциклопедія, 2004. 328 с.: іл.
 24. Симоненко В. Лебеді материнства: поезія, проза / В. Симоненко. К.: Молодь, 1981. 344 с.
 25. Павличко Д. Ялівець: поезії / Д.В. Павличко; упоряд. і передм. Р.Лубківського. К.: Веселка, 2004. 400 с. (Шкільна бібліотека).
 26. Наша мова - солов`їна: Вірші: для дошкільного віку / Ред. О.С. Крижанівський; худ. І.О.Кошель. К.: Веселка, 1990. 32 с.: іл.
 27. Кононенко В. Рідне слово: підручник для шкіл із поглибленим вивченням української мови / В. Кононенко. К.: Богдан, 2001. 304 с.
 28. Мацько В.П. Українська література: людина-світ-час: літературознавчі студії / В.П.Мацько. Хмельницький: ПП Цюпак, 2017. 228 с.
 29. Сингаївський М. Листи до жайворонків: вірші та поеми / М.Ф. Сингаївський; худ. М.Компанець. К.: б/в, 1996. 142 с.
 30. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу /О. Ткаченко. К.: Спалах, 2004. 272 с.
 31. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради / О. Пономарів. К.: Либідь, 2002. 240 с.
 32. Білецький А. Про мову і мовознавство / А.О. Білецький. К.: АркЕк, 1997. 224 с.
 33. Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства: короткий нарис / С.П. Бевзенко; ред. Л.О.Біда, Т.М.Коліна. К.: Вища школа, 2006. 143 с.: іл.

 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55