Модулі Жан Моне

Що таке модуль Жан Моне?

Модуль Жан Моне – це коротка освітня програма (або курс) в галузі європейських студій у закладі вищої освіти. Мінімальна тривалість модулю – 40 академічних годин на один навчальний рік. Під академічними годинами розуміють години безпосереднього контакту із аудиторією, що може відбуватися у формі лекцій, семінарів, консультацій, включаючи також дистанційний формат, але не може проходити у формі індивідуального навчання. Модулі можуть зосереджуватися на одній конкретній дисципліні в галузі європейських студій або ґрунтуватися на мультидисциплінарному підході, а отже, передбачати науково-експертний внесок кількох професорів та експертів.

Програма Еразмус+ підтримує модулі Жан Моне з метою:

 • Популяризувати дослідження та вивчення Європейського Союзу, заохотити молодих дослідників, науковців та практиків до першого викладацького досвіду у галузі європейських студій (до 20% бюджету, виділеного на підтримку модулів, буде надано координаторам, які є дослідниками, які отримали ступінь доктора (PhD) за останні пʼять років);
 • Сприяти оприлюдненню та поширенню результатів академічних досліджень;
 • Підвищувати інтерес до ЄС та створювати основу для майбутніх осередків накопичення знань про ЄС, особливо в країнах-партнерах;
 • Сприяти включенню інформації про Європейський Союз до програм, курсів, переважно тих, що не стосуються ЄС;
 • Розробляти і пропонувати спеціально розроблені курси з конкретних питань ЄС, актуальні для професійного життя, карʼєри випускників.

Модуль Жан Моне запроваджує та закріплює євроінтеграційну тематику у освітніх програмах, які до того лише обмежено включали питання, повʼязані з ЄС. Вони також доносять факти та знання про Європейський Союз до широкої аудиторії: учнів, студентів, інших зацікавлених громадян.

Які види діяльності підтримуються цим напрямом?

Модуль Жан Моне повинен мати одну з таких форм:

 • Загальні або вступні курси з питань Європейського Союзу (особливо у тих навчальних закладах і на факультетах, що ще не пропонують курсів, програм з вищезазначеної тематики);
 • Спеціалізовані курси про події, основні тенденції та стан розвитку Європейського Союзу (особливо у тих навчальних закладах і на факультетах, які вже викладають курси, програми вищезазначеної тематики);
 • Літні школи, інтенсивні курси, що супроводжуються визнанням здобутих знань.

В чому полягає роль організацій, що беруть участь у модулі Жан Моне?

Заклади вищої освіти мають підтримувати координаторів модулів, поширювати інформацію та у такий спосіб забезпечувати максимальну суспільну користь від даного виду діяльності, як всередині закладу, так і за його межами.

Заклади вищої освіти повинні підтримувати проєктні заходи модулю Жан Моне протягом всієї тривалості проєкту, в тому числі, за потреби, заміщуючи академічного координатора. Якщо виникла необхідність замінити координатора модуля, навчальний заклад повинен подати до Виконавчого агентства відповідний письмовий запит. Крім того, новий координатор повинен мати такий самий рівень спеціалізації у європейських студіях.

За якими критеріями оцінюється модуль Жан Моне?

Нижче наведені формальні критерії, яким повинен задовольняти модуль Жан Моне, щоб мати право на отримання гранту за Програмою Еразмус+:

Хто може подати заявку?

Заклад вищої освіти (ЗВО), заснований у будь-якій країні світу. ЗВО, засновані у країнах-членах Програми, повинні мати Хартію Еразмус для вищої освіти (Erasmus Charter for Higher Education / ECHE). Від ЗВО з країн-партнерів ECHE не вимагається.

Фізичні особи самостійно не можуть подавати заявку на грант.

Тривалість проєкту

Три роки.

Тривалість діяльності

Модуль Жан Моне у галузі європейських студій повинен складатись з щонайменше 40 академічних годин на навчальний рік (протягом трьох послідовних років) у закладі вищої освіти заявника.

Академічні години мають включати години безпосереднього контакту в контексті групових лекцій, семінарів, тюторських годин і можуть включати будь-які з вищезазначених у форматі дистанційного навчання, але не включають індивідуальні консультації та настанови.

 

Куди подавати заявку?

До Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, розташованого у Брюсселі.

Коли подавати заявку?

Заявники повинні подати заявку на грант до 20 лютого 17:00 години (за часом Брюсселю), для проєктів, що розпочнуться 1 вересня того ж року.

Критерії присудження фінансування проєкту

Проєкти будуть оцінюватися за такими критеріями:

Що ще потрібно знати про модуль Жан Моне?

Розподіл бюджету

До 20% бюджету, виділеного на підтримку модулів, буде надано модулям Жан Моне, чиї координатори є науковцями, що отримали ступінь PhD протягом останніх пʼяти років. Ця ініціатива покликана підтримати молодих дослідників, що починають академічну карʼєру.

Поширення і вплив

Модулі Жан Моне повинні поширювати і використовувати результати науково-дослідної та викладацької діяльності за межами тої групи стейкхолдерів, які безпосередньо залучені до проєкту. Це значно збільшить вплив та сприятиме системним змінам.

Щоб збільшити вплив, вони повинні передбачити в рамках діяльності з поширення результатів проєкту створення відкритих освітніх ресурсів (open educational resources - OER), а також їх використання; крім того, включити відкриті освітні заходи як відповідь на виклики технологічного прогресу.

Координаторам Модулів Жан Моне рекомендовано:

 • Опублікувати принаймні одну рецензовану статтю за період діяльності гранту. Грант може покрити частину вартості публікації та, за необхідності, вартість перекладу;
 • Брати участь у заходах з поширення інформації на національному і європейському рівнях;
 • Організовувати заходи (лекції, семінари, майстер-класи тощо) з політиками на місцевому (напр., мерами, радниками), регіональному та національному рівнях, а також із представниками організованого громадянського суспільства та школами;
 • Поширювати результати своєї діяльності шляхом організації семінарів або лекцій, адресованих широким верствам населення та представникам громадянського суспільства і відповідно адаптованих до їх потреб;
 • Підтримувати контакти з іншими модулями, центрами досконалості, кафедрами Жан Моне та іншими інституціями, що виконують проєкти Жан Моне;
 • Застосовувати відкриті освітні ресурси (OER), публікувати анотації, зміст і програму своєї діяльності, а також інформувати про очікувані результати.

Які правила фінансування застосовуються?

Максимальна сума гранту, що може бути надана, складає 30000 євро; вона може максимально покривати 75% загальної вартості модулю Жан Моне.

За напрямом Жан Моне застосовується комбінована система обрахування грантів на основі поєднання шкал одиничної вартості та фінансування за фіксованою ставкою. В основі системи обрахувань – національної ставка за одну годину викладання.

Використовується такий метод:

 • Шкала витрат на навчання /викладання (шкала вартості за одиницю): національну ставку за одну годину викладання D.1 необхідно помножити на кількість годин викладання;
 • Додаткове фінансування за фіксованою ставкою: до вищезазначеної базисної вартості додається «надбавка» у розмірі 40% на модуль Жан Моне.

Після цього обраховується остаточна сума гранту, враховуючи, максимальний розміру гранту для модулю Жан Моне (30000 євро) та той факт, що ЄС може профінансувати максимум 75% проєктних витрат. Конкретні суми, що застосовуються до модулів Жан Моне, можна знайти у розділі «Одинична вартість Жан Моне» в кінці розділу Жан Моне у даній частині Інструкції.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55