Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти створений у 2018 р. та є одним із структурних підрозділів, який забезпечує організацію освітнього процесу в закладі.

Керівництво відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти здійснює кандидат філологічних наук Швець Тетяна Валентинівна. Структура та штатний розпис відділу формується відповідно до поставлених завдань і затверджується наказом ректора. 

Діяльність відділу здійснюється відповідно до затверджених планів роботи, завдань та розпоряджень вищих керівних органів та заявок структурних підрозділів академії.

Про свою роботу відділ звітує у встановленому порядку на засіданні ректорату та засіданні Вченої ради академії.

У межах своїх повноважень відділ здійснює організаційні заходи та контроль за відповідними напрямами діяльності інших структурних підрозділів, у тому числі відокремлених.

 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в академії являє собою взаємозумовлену та взаємопов’язану сукупність змісту, форм, методів, технологій і засобів проміжного та кінцевого оцінювання якості професійної підготовки майбутнього фахівця, а також організаційно-педагогічні умови їх реалізації.

Така система спрямована на підтримку професійно-впорядкованих дій суб’єктів освітнього процесу в навчально-дослідницькому просторі академії при активному застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій та включає такі основні підсистеми – управлінську, професійно-педагогічну, технологічну, критеріально-результативну, які відповідно забезпечують: здійснення загального керівництва якістю вищої освіти, її відповідність встановленим вимогам, закріпленим нормативно-правовими документами; відповідність уповноважених за якість освіти осіб; зміст процедур та ресурси, наявні в академії і спрямовані на забезпечення високої якості надання освітніх послуг; критерії та результати оцінки якості освіти.

В основу системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в академії закладено врахування особливостей підготовки фахівців різного напряму та фаху. Кінцева мета та функціонування системи якості – забезпечення підготовки конкурентоспроможного випускника на ринку праці.

Основними принципами системи якості у всіх складових освітнього процесу в академії виступають: студентоцентризм, відкритість усіх процесів, пов’язаних із наданням освітніх послуг; сучасність змісту, форм, методів і технологій навчання студентів, слухачів та аспірантів; варіативність і гнучкість у реалізації освітніх програм; об’єктивність оцінок і суджень, постійна рефлексія; практична спрямованість освітнього процесу, відповідність потребам ринку праці.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55