Кафедра педагогіки

Кафедра педагогіки

Факультет початкової освіти та філології

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Адреса: вул. Проскурівського підпілля, 139, ауд. 115.

Електронна пошта: natvikt@ukr.net

 

Кафедра педагогіки є основним навчально-методичним і науково-дослідним структурним підрозділом факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, що координує і спрямовує процес формування фахівців зі спеціальності 013 Початкова освіта.

Кафедра педагогіки створена 01 квітня 2016 року (рішення Вченої ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії від 23 березня  2016 р., протокол № 3;  наказ № 28/1-К від 31.03.2016 р. по Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії).

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедридоктор педагогічних наук, професор Романишина Людмила Михайлівна.

Концептуальна місія кафедри педагогіки полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців початкової освіти та викладачів педагогіки, які мають необхідний об’єм знань і професійних навичок в області педагогіки, психології та методик виховання і навчання дітей молодшого шкільного віку і студентів, конкурентоспроможних на ринку праці, які ефективно взаємодіють у професійному, організаційному й соціальному середовищі, володіють соціальною мобільністю і користуються стійким попитом у роботодавців.

Концептуальні ідеї розвитку кафедри:

- педагогіка людиноцентризму;

- національні та загальнолюдські цінності особистості;

- особистісно орієнтована парадигма професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів;

- зв’язок педагогічної теорії з практикою загальноосвітніх і позашкільних  навчальних закладів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі педагогіки:

1. Актуальні проблеми педагогіки

2. Актуальні проблеми початкової освіти

3. Вступ до спеціальності

4. Дидактичні системи у вищій освіті

5. Етика викладача вищої школи

6. Історія дитячого та юнацького руху

7. Історія педагогіки

8. Історія управління освітою

9. Логіка

10. Менеджмент в освіті

11. Менеджмент вищої освіти

12. Методика викладання педагогіки

13. Методика гурткової та клубної роботи

14. Методична робота в навчальному закладі

15. Організація виховного процесу в початковій школі

16. Основи гуманізації навчального процесу в початковій школі

17. Основи педагогічної майстерності

18. Педагогіка

19. Педагогіка вищої школи

20. Педагогічна майстерність викладача вищої школи

21. Педагогічна майстерність керівника навчального закладу

22. Педагогічні основи роботи з учнівськими об’єднаннями

23. Педагогічний менеджмент

24. Порівняльна педагогіка

25. Теорія виховання та методика виховної роботи

26. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні

27. Теорія і технології роботи з різними категоріями дітей

28. Теорія та практика соціальної підготовки вчителя

29. Технології вивчення освітніх галузей початкової школи у ВНЗ

30. Технології виховного процесу в початковій школі

31. Технології навчального процесу в початковій школі

32. Управління процесом виховної роботи з учнями в навчальному закладі

33. Управління статутною діяльністю

 

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ

Склад науково-педагогічних працівників кафедри сформований з урахуванням відповідності спеціальності і кваліфікації освіти, наукової спеціальності і теми дисертації, вченого звання працівника профілю кафедри та назвам дисциплін, які за ним закріплені.

1. Романишина Людмила Михайлівна

Посада: завідувач кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (1999 р.), професор (2001 р.)

Захист дисертацій:     

         - «Технологія застосування системи задач з хімії як засобу формування творчих здібностей ліцеїстів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія);

          - «Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів педагогічних університетів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Почесне звання: заслужений працівник освіти України (2008 р.).

Наукові інтереси: гуманітарна підготовка студентів у вищих навчальних закладах; культура здоров’язбереження студентів на засадах міждисциплінарної інтеграції.

Наукові праці:

1. Романишина Л. М. Становлення і розвиток кінологічної служби в Україні / Л.М. Романишина // Молодий учений. – 2016. –  № 3. – С.292-296.

2. Романишина Л.М., Горбатюк Р.М. Експериментальна модель дистанційного навчання майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах / Романишина Людмила Михайлівна, Горбатюк Роман Михайлович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.                        В. Гнатюка, Серія Педагогіки. – 2016. – №2. – С.327-333.

3. Вихрущ В., Романишина Л.  Навчальний діалог як базовий концепт розвивальної парадигми сучасної освіти / Віра Вихрущ, Людмила Романишина // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 20. – С.21-28.

4. Вихрущ В., Романишина Л. Автодидактизм як спроба переосмислення сутності організації навчального процесу у приватній початковій освіти: кінець Х1Х – початок ХХ століття / Віра Вихрущ, Людмила Романишина // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки ( Х1Х – ХХ1 ст.) : Зб.наук. пр. – 2016. – Т.6. – С.52-65.

6. Романишина Л. М. Професійна адаптація майбутніх учителів як науково-педагогічна проблема / Л.М.Романишина // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – № 4. – С.103-107.

 

2. Шоробура Інна Михайлівна

Посада:  ректор академії, професор кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (2007 р.), професор (2008 р.).

Академічне звання: член-кореспондент НАПН України

Захист дисертацій:

- «Соціалізація старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання);

- «Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (XIX - XX ст.)» (2007 р.) на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України.

Наукові інтереси: історія педагогіки; розвиток шкільної географічної освіти в Україні; менеджмент вищої освіти; підготовка майбутніх фахівців до управлінської діяльності.

Наукові праці:

1. Шоробура І. М., Долинська О. О. Організація та проведення музейної практики у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії // Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (до 95-річчя Хмельницької гуманітарнно-педагогічної академії)  (Хмельницький, 15 березня 2016 року) / Укл. Н. В. Казакова,              Н. А. Сівак, І. П. Ящук. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –               261 с. – С.249-252.

2. Шоробура І.М., Долинська О.О. Питання краси, естетики, естетичного виховання у педагогічних поглядах А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського // Етичний портрет педагога : історія і сучасність : матеріали круглого столу / Укл. Н.В.Казакова, Н.А.Сівак. – Хмельницький : ФОП «О.М.Казаков», 2016. – 209 с. – С.191-195.

3. Шоробура І. «Просвіта» Хмельниччини у період розбудови незалежної України // Духовні витоки Поділля: «Просвіта» в історії краю : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 17 травня. 2016 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2016. – 345 с С.160-166.

4. Шоробура І.М. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в регіоні // педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т.І. Сущенко / гол. ред. / та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 46 (99). – 380 с.

5. Шоробура І.М. Історико-педагогічний вимір – від педкурсів – до академії (1921-2016 рр.) // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі ВНЗ : матеріали наук.-практ. конф. (Хмельницький, 12 жовтня 2016 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2016. – 203 с. – С. 6-15.

6. Шоробура І.М., Гуцал Л.А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування екологічної компетентності учнів / І.М.Шоробура, Л.А.Гуцал // Екологічна освіта: стан, проблеми, перспективи / Зб. наук. пр. [ред. кол. В.Є. Берека (гол) та ін.]. – Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2016. – С. 24 – 29.

7. Шоробура І.М., Гуцал Л.А. Репресії проти поляків та інших національностей на Хмельниччині у 30-ті рр.. / І.М.Шоробура, Л.А.Гуцал // Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль і місце в історії краю: колективна монографія – Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак А.А., 2016. – 442 с.

8. Гільберг Т.Г., Шоробура І.М. Проблеми  і перспективи рекреаційного районування Хмельницької області / Гільберг Т.Г., Шоробура І.М. – Українська географія: сучасні виклики. зб. наук. праць  у 3-х т.- К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С.59-61.

9. Гільберг Т.Г., Шоробура І.М. Czasopismo «NOWOCZESNA EDUKACJA: FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE» / Shorobura I.M. Hilberh T.H. Non-formaleducationasanimportantfactorintheeducationsystemofUkraine № 3(7) (2016) С. 72-76.

 

3.  Ящук  Інна Петрівна

Посада:  декан факультету початкової освіти та філології, професор кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (2011 р.), професор (2012 р.).

Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України

Захист дисертацій:

- «Формування життєвої компетентності особистості старшокласників загальноосвітніх шкіл України»  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання);

- «Теорія та практика виховання студентської молоді вищих навчальних закладів Україні (1920-1991 рр.)», на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Наукові інтереси: історія педагогіки; гуманно-особистісна педагогіка; підготовка майбутніх учителів початкових класів на засадах компетентнісного підходу; модернізація змісту вищої та початкової освіти в Україні.

Наукові праці:

 1. Ящук І. П. Організація виробничої практики слухачів магістратури зі спеціальності «Початкова освіта» // Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (до 95-річчя Хмельницької гуманітарнно-педагогічної академії)  (Хмельницький, 15 березня 2016 року) / Укл. Н. В. Казакова, Н. А. Сівак, І. П. Ящук. – Хмельницький : ФОП                       «О.М. Казаков», 2016. –  261 с. – С.259-261.
 2. Ящук І.П. Складові етичного портрету Матері Терези – учителя ХХ століття // Етичний портрет педагога : історія і сучасність : матеріали круглого столу / Укл. Н.В.Казакова, Н.А.Сівак. – Хмельницький : ФОП «О.М.Казаков», 2016. – 209 с. С.202-209.
 3. Ящук І.П. Вплив просвітницького руху України на формування системи вищої педагогічної освіти в 20-30роки ХХ століття // Духовні витоки Поділля: «Просвіта» в історії краю : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 17 травня. 2016 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2016. – 345 с. – С. 242-257.
 4. Ящук І.П. Ідеї О.В.Духновича про національне відродження народу через виховання «нової людини» // Духовні витоки Поділля: «Просвіта» в історії краю : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 17 травня 2016 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2016. – 345 с. С.336-340.
 5. Ящук І.П. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах сучасних підходів на факультеті початкової освіти та філології // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі ВНЗ : матеріали наук.-практ. конф. (Хмельницький, 12 жовтня 2016 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2016. – 203 с. – С. 49-64.
 6. Життя – це…  Жити варто! : матеріали засідань Лабораторії гуманної педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / [Галасюк Н. О., Дудчак Г. І., Казакова Н. В., Поляновська О. Р., Сівак Н. А., Угненко А. О.,  Чернюк С. В., Ящук І. П.] / за заг.  ред. І. П. Ящук. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  73 с. – С.42-60.

7. Ящук І.П. Моральні засади організації педагогічного спілкування у спадщині В.О.Сухомлинського // Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль і місце в історії краю : колективна монографіяХмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2016. – 446 с. – С. 201-206.

 

4. Руснак Іван Степанович

Посада: професор кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (2001 р.), професор (2002 р.)

Захист дисертацій:     

- «Український радянський памфлет. Історія жанру» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.01.03 –література народів СРСР);

 - «Становлення і розвиток українського шкільництва у Канаді (кінець ХІХ – ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Наукові інтереси: сучасні тенденції розвитку рідномовної освіти в українському зарубіжжі; технології виховного процесу в початковій школі; тенденції розвитку сучасної вищої освіти.

Наукові праці:

 1. Руснак І. С. Рідномовне шкільництво як чинник консолідації української діаспори в Канаді // Розвиток сучасної освіти : теорія, практика, інновації : зб. матеріалів ІІ міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – С.86-88.
 2. Руснак І. С. Перший педагогічний факультет у класичному університеті України: уроки розвитку / І.С.Руснак // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи: матеріали науково-практичної конференції. – Львів: 2016. – С. 75-76.
 3. Технології виховного процесу в початковій школі / Укл. І. С. Руснак, Г.Я.Федух, С.З.Романюк : Навчальний посібник. – Чернівці-Вижниця Видавництво „Черемош”, 2016. – 175 с.

 

5. Біницька Катерина Миколаївна

Посада: доцент кафедри педагогіки.

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (2019 р.). 

Захист дисертації: "Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи (2019 р.)."

Наукові інтереси: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику; професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи.

Наукові праці:

 1. Біницька К. М.  Формування почуття патріотизму у дітей в дошкільних навчальних закладах України: історико-педагогічний контекст (1930-1980 рр.) / К.М. Біницька //  Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. –С.283-287.
 2. Біницька К.М.  Децентралізація освіти в Україні: досвід децентралізації в Республіці Польща / К.М. Біницька //   Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 10/2016. ˗ С.115-212.
 3. Binytska К.М.  Decentralization of education management in Ukraine in the context of improving the quality of life of the population. / К.М. Біницька //  Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – Р.88-93.
 4. Біницька К.М. Децентралізація освіти Республіки Польща: досвід для України / К.М. Біницька //  Управлінські аспекти функціонування навчальних закладів: історія, сучасність, перспективи / Зб. ст. науково-практичної конференції від 29 березня 2016 р. / Упоряд. І.М. Дарманська. – Хмельницький : ХГПА, 2016. ˗ С.12˗14.
 5. Біницька К.М. Формування моральних якостей в професійній підготовці майбутніх фахівців початкової освіти в Україні та Республіці Польща / Катерина Біницька // Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль і місце в історії краю : колективна монографія – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2016. – 446 с.

 

6. Дудчак Галина Іванівна

Посада: доцент кафедри педагогіки.

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2014 р.), доцент (2016 р.).

Захист дисертації: «Педагогічне керівництво самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукові інтереси: організація самостійної роботи студентів; активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях з педагогіки.

Наукові праці:

1. Дудчак Г.І. Етика взаємин вчителя початкових класів із учасниками педагогічного процесу // Етичний портрет педагога: історія та сучасність : матеріали круглого столу  (Хмельницький, 27 лютого 2016 року) / Укл. Н. В. Казакова, Н. А. Сівак. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  209 с. – С.32-34.

2. Опорно-інструктивні матеріали до написання та захисту курсових і дипломних робіт в умовах ступеневої освіти / Укл.:  О. Л. Шквир,                         Г. І. Дудчак –  Хмельницький : ХГПА, 2016. – 33 с.

3. Дудчак Г.І. Педагогіка. Методичні матеріали до семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів: [навч. посіб.] / Г.І.Дудчак. – Хмельницький: ХГПА, 2016. – 44 с. 

4. Дудчак Г.І. Життя – це боротьба. Стань борцем! // Життя – це…  Жити варто! : матеріали засідань Лабораторії гуманної педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / [Галасюк Н. О., Дудчак Г. І.,                       Казакова Н. В., Поляновська О. Р., Сівак Н. А., Угненко А. О.,  Чернюк С. В., Ящук І. П.] / за заг.  ред. І. П. Ящук. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  79 с.

 

7. Казакова Наталія Вікторівна

Посада: завідувач виробничої практики, професор кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2005 р.), доцент (2007 р.).

Захист дисертації: «Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої підготовки»» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукові інтереси: педагогічна практика у вищому педагогічному навчальному закладі; етичні виміри педагогічної професії; теорія та технології роботи з різними категоріями дітей.

Наукові праці:

 1. Казакова Н.В. Змістово-психологічний чинник педагогічної практики у процесі особистісного зростання майбутнього педагога // Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (до 95-річчя Хмельницької гуманітарнно-педагогічної академії)  (Хмельницький, 15 березня 2016 року) / Укл. Н. В. Казакова, Н. А. Сівак, І. П. Ящук. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  261 с. – С.67-73.
 2. Казакова Н.В. Риси характеру педагога як носія духовно-моральних цінностей // Етичний портрет педагога: історія та сучасність : матеріали круглого столу  (Хмельницький, 27 лютого 2016 року) / Укл. Н. В. Казакова, Н. А. Сівак. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  209 с. С.46-50.
 3. Казакова Н. В. Формування духовно-моральних цінностей дітей дошкільного віку засобами мультисенсорної технології // Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів // Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 року, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – 184 с. – С. 37-41.
 4. Казакова Н.В.  Організаційно-методичні засади практики студентів-філологів у вищій школі // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2016. – Вип.20.  – 225 с. – С. 72-77.
 5. Казакова Н., Пісоцька Л. Просвітитель науки і культури – Євфимій (Юхим) Йосипович Сіцінський // Духовні витоки Поділля: «Просвіта» в історії краю : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 17 травня. 2016 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2016. – 345 с. – С. 221-224.
 6. Казакова Н.В. Грані співпраці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 15 // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі ВНЗ : матеріали наук.-практ. конф. (Хмельницький, 12 жовтня 2016 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2016. – 203 с. – С. 154-158.
 7. Організація та проведення виробничої практики слухачів магістратури : метод. реком. для слухачів магістратури зі спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта» / Укл. Казакова Н. В. – Хмельницький : ХГПА,  2016. – 15 с.
 8. Організація та проведення виробничої практики слухачів магістратури : метод. реком. для слухачів магістратури зі спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта» / Укл. Казакова Н. В. – Хмельницький : ХГПА,  2016. – 14 с.
 9. Організація та проведення ознайомлювальної навчальної практики : метод. реком. для керівників практики і студентів 2 курсу зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» / Н. В. Казакова. – Хмельницький : ХГПА,  2016. – 29 с.
 10. Казакова Н.В., Угненко А.О. Життя – це таємниця. Пізнай її! // Життя – це…  Жити варто! : матеріали засідань Лабораторії гуманної педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / [Галасюк Н. О., Дудчак Г. І., Казакова Н. В., Поляновская О. Р., Сівак Н. А., Угненко А. О.,  Чернюк С. В., Ящук І. П.] / за заг.  ред. І. П. Ящук. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  73 с. – С.42-60.
 11. Казакова Н.В. Моральність педагога – передумова розвитку і процвітання Української держави // Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль і місце в історії краю : колективна монографія – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2016. – 446 с.
 12. Казакова Н.В. Дитячі укуси: причини та їх профілактика// Міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій» (м. Хмельницький, 26-27 вересня 2016 року).

 

8. Крищук  Богдан Степанович

Посада: керівник підрозділу з наукової роботи студентів, доцент кафедри педагогіки.

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2012 р.), доцент (2014 р.).

Захист дисертації: «Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність товариства «Просвіта» на Поділлі (1906-1923 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Наукові інтереси: культурно-освітня діяльність просвітницьких товариств на Поділлі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття; управління науковою роботою у вищому педагогічному навчальному закладі.

Наукові праці:

 1. Крищук Б.С. Напрями педагогічної та культурно-просвітницької діяльності товариства «Просвіта» на Поділлі  // Духовні витоки Поділля: «Просвіта» в історії краю : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 17 травня 2016 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2016. – 345 с. – С. 116-127.
 2. Галус О.М., Крищук Б.С. Наукова робота у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі ВНЗ : матеріали наук.-практ. конф. (Хмельницький, 12 жовтня 2016 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2016. – 203 с. – С. 137-142.
 3. Крищук Б. С. «Просвіти» Поділля в добу Директоріїх УНР : зб. док. та матеріалів. – Хмельницький, 216. – 248 с.

 

9. Поляновська Ольга Романівна

Посада: доцент кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2012 р.), доцент (2014 р.).

Захист дисертації: «Соціально-педагогічні умови профілактики правопорушень дітей-сиріт молодшого шкільного віку, що перебувають у закладах інтернатного типу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).

Наукові інтереси: педагогічні технології і особливості виховання дітей-сиріт.

Наукові праці:

1. Поляновська О.Р. Життя – це щастя, створи його сам! // Життя – це…  Жити варто! : матеріали засідань Лабораторії гуманної педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / [Галасюк Н. О., Дудчак Г. І., Казакова Н. В., Поляновская О. Р., Сівак Н. А., Угненко А. О.,  Чернюк С. В., Ящук І. П.] / за заг.  ред. І. П. Ящук. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  73 с. – С.74-79.

 

10. Сівак Наталія Антонівна

Посада: доцент кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2013 р.), доцент (2014 р.).

Захист дисертації: «Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).

Наукові інтереси: соціально-психологічні та педагогічні проблеми підготовки і професійної діяльності фахівців початкової освіти; гуманізація освітньо-виховного простору школи.

Наукові праці:

 1. Сівак Н. А. Соціалізація майбутніх вчителів початкових класів у процесі практики з позакласної виховної роботи // Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (до 95-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) / Укл. Н.В.Казакова, Н.А.Сівак, І.П.Ящук. – Хмельницький : ФОП «О.М.Казаков», 2016. – С.197-201.
 2. Сівак Н. А. Домінантні якості учителя у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського  // Етичний портрет педагога : історія і сучасність : матеріали круглого столу / Укл. Н.В.Казакова, Н.А.Сівак. – Хмельницький : ФОП «О.М.Казаков», 2016. – С.142-145.
 3. Сівак Н.А. Управління процесом виховної роботи у дошкільному навчальному закладі // Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів // Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 року, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – 184 с. – С. 146-149.
 4. Зданевич Л.В., Сівак Н.А. В профспілковій діяльності їм випала честь бути першими // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі ВНЗ : матеріали наук.-практ. конф. (Хмельницький, 12 жовтня 2016 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2016. – 203 с. – С. 194-199.
 5. Сівак Н.А. Гуманна педагогіка – основа морального розвитку особистості // Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль і місце в історії краю : колективна монографія. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2016. – 446 с. – С. 188-195.
 6. Сивак Н.А. Реализации идеи гуманизации образовательного процесса // Kreatywność i innowacyjność W zarządzaniu – Egzemplifikacje teoretyczne I empiryczne. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. –  С.177-187.
 7. Як світлий ангел перемагає : збірник студентських есе / [укл. І. П. Ящук, Н. А. Сівак, В. А. Філінюк]. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  40 с.
 8. Сівак Н.А. Життя – це таємниця. Пізнай її! // Життя – це…  Жити варто! : матеріали засідань Лабораторії гуманної педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / [Галасюк Н. О., Дудчак Г. І., Казакова Н. В., Поляновська О. Р., Сівак Н. А., Угненко А. О.,  Чернюк С. В., Ящук І. П.] / за заг.  ред. І. П. Ящук. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  73 с. – С.42-60.

 

11. Шквир Оксана Леонідівна

Посада:  доцент кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (2018 р.).

Захист дисертації: "Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень (2018 р.)."

Наукові інтереси: ступенева підготовка майбутніх учителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень.

Наукові праці:

1. Шквир О.Л. Аналіз стану підготовки магістрантів до проведення педагогічних досліджень у початковій школі // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2016. – № 1 (83). – С.148-153.

2. Шквир О.Л. Забезпечення якості початкової освіти майбутніми вчителями на педагогічній практиці // Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії  // Матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (до 95-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії). – Хмельницький : ХГПА,– 2016. – С. 245-249.

3. Шквыр О.Л. Анализ состояния готовности учителей начальных классов к исследовательской деятельности // «SCI-ARTICLE.RU» [Електронний ресурс] : научный периодический электронный рецензируемый журнал – 2016. – №31. Режим доступу http://sci-article.ru/number/03_2016.pdf

4. Шквир О.Л. Науково-дослідна робота як засіб підготовки майбутніх учителів початкових класів до дослідницької діяльності // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ПП Мошак М.І., 2016. – Вип. 20. – С. 197 – 202.

5. Дослідницька діяльність учителя сучасної початкової школи  // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах :зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 49(102). – С. 136 – 142.

6. Стан підготовки майбутніх учителів початкових класів до творчої дослідницької діяльності // Проблеми освіти. – 2016. – № 87. – С. 183 – 190.

7. Проблема дослідницької діяльності у психолого-педагогічній літературі // Наукові записки : зб. праць молодих учених та аспірантів ХГПА / [Сучасні історико-педагогічні дослідження в Україні : матеріали всеук. наук.-практ. кнф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 20 жовтня, 2016 р.)]. – Хмельницький : ХГПА, 2016. Вип.5. – С.32 – 37.

8. Навчально-методичні матеріали з курсу «Педагогіка вищої школи». Хмельницький : ХГПА, 2016. – 17 с.

9. Навчально-методичні матеріали з курсу «Технологія вивчення освітніх галузей початкової школи у ВНЗ». Хмельницький : ХГПА, 2016. – 19 с.

 

12. Галасюк Наталія Олександрівна

Посада: викладач кафедри педагогіки

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, спеціальність – початкове навчання, кваліфікація – викладач педагогіки (2005 р.)

Наукові інтереси: виховання і навчання дітей молодшого шкільного віку та інноваційні технології підготовки педагогічних кадрів для системи початкової освіти

Наукові праці:

1. Галасюк Н. О., Павлушкіна О. В. Мовленнєвий етикет педагога як складова професійної педагогічної підготовки // Етичний портрет педагога: історія та сучасність : матеріали круглого столу  (Хмельницький, 27 лютого 2016 року) / Укл. Н. В. Казакова, Н. А. Сівак. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  209 с. - С.15-18.

2. Галасюк Н. А. Життя – це любов, то ж люби // Життя – це…  Жити варто! : матеріали засідань Лабораторії гуманної педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / [Галасюк Н. О., Дудчак Г. І., Казакова Н. В., Поляновська О. Р., Сівак Н. А., Угненко А. О.,  Чернюк С. В., Ящук І. П.] / за заг.  ред. І. П. Ящук. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  73 с. – С.31-42.

 

13. Моцна Тамара Анатоліївна

Посада: фахівець з профорієнтації випускників ВНЗ, викладач кафедри педагогіки.

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут,  спеціальність Управління навчальним закладом,  кваліфікація – керівник навчального закладу (2006 р.) та спеціальність Початкове навчання, кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методики початкової освіти (2010 р.).

Наукові інтереси: гуманізація освітньо-виховного процесу в початковій школі.

Наукові праці:

 1. Моцна Т. А. Формування естетичної культури молодших школярів засобами наочності // Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (до 95-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії)  (Хмельницький, 15 березня 2016 року) / Укл. Н. В. Казакова,                            Н. А. Сівак, І. П. Ящук. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  261 с. – С.142-145.
 2. Моцна Т. А. Гуманна педагогіка Ш.О. Амонашвілі // Етичний портрет педагога: історія та сучасність (до 95-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) : матеріали круглого столу  (Хмельницький, 27 лютого 2016 року) / Укл. Н. В. Казакова, Н. А. Сівак. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  209 с. – С.103-106.

 

13. Ткачук Неля Станіславівна

Посада:  викладач кафедри педагогіки

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут, спеціальність – Управління навчальним закладом, кваліфікація – керівник навчального закладу (2005 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх фахівців на компетентнісній  основі.

Наукові праці:

 1. Ткачук Н. С. Естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва : матеріали круглого столу (Хмельницький, 26 лютого 2016 року) // Психолого-педагогічні підходи до використання сучасних видів мистецтва у всебічному розвитку молодших школярів / [уклад.: А.П. Маримонська,                     Н.В. Чорна, М.А. Лукашук]. – Хмельницький: ХГПА, 2016, Випуск 2. – 94 с. – С.68-73.
 2. Ткачук Н. С. Учитель – взірець для учнів  // Етичний портрет педагога : історія і сучасність : матеріали круглого столу / Укл. Н.В.Казакова, Н.А.Сівак. – Хмельницький : ФОП «О.М.Казаков», 2016. – 209 с. – С.215-217.
 3. Ткачук Н. С. Формування полікультурної компетентності молодших школярів у позакласній роботі // Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (до 95-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) / Укл. Н.В. Казакова, Н.А. Сівак,                         І.П. Ящук. – Хмельницький : ФОП «О.М.Казаков», 2016. – С.166-168.

 

14. Федух Галина Яківна

Посада:  методист, старший викладач кафедри педагогіки

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут, спеціальність – Управління навчальним закладом, кваліфікація – керівник навчального закладу (2003 р.)

Наукові інтереси: технології виховного процесу у початковій школі та підготовка студентів до впровадження в практику роботи інноваційних виховних технологій.

Наукові праці:

 1. Федух Г.Я. Педагогічний такт учителя у взаємодії з дітьми та їх батьками // Етичний портрет педагога : історія і сучасність : матеріали круглого столу / Укл. Н.В. Казакова, Н.А. Сівак. – Хмельницький : ФОП «О.М.Казаков», 2016. – 209 с. – С.168-172.
 2. Технології виховного процесу в початковій школі / Укл. І.С. Руснак, Г.Я.Федух, С.З.Романюк : навчальний посібник. – Чернівці-Вижниця Видавництво «Черемош», 2016. – 175 с.

 

15. Чернюк Світлана Володимирівна

Посада:  викладач кафедри педагогіки

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури: Кам’янець-Подільський державний університет, спеціальність – початкове навчання, кваліфікація –викладач педагогіки і методики викладання в початкових класах (2003).

Наукові інтереси: виховні засади діяльності дитячих та молодіжних об’єднань.

Наукові праці:

 1. Чернюк С. В., Висоцька Л. В.  Розвиток системи літнього оздоровлення та відпочинку школярів // Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (до 95-річчя Хмельницької гуманітарнно-педагогічної академії)  (Хмельницький, 15 березня 2016 року) / Укл. Н. В. Казакова, Н. А. Сівак, І. П. Ящук. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  261 с. – С.236-240.
 2. Чернюк С.В. Етичні цінності сучасного вчителя початкових класів // Етичний портрет педагога : історія і сучасність : матеріали круглого столу / Укл. Н.В.Казакова, Н.А.Сівак. – Хмельницький : ФОП «О.М.Казаков», 2016. – 209 с. – С.182-184.
 3. Чернюк С. В. Дитячі та молодіжні релігійні об’єднання : сутність поняття / С. В. Чернюк // Педагогічна освіта : теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип. 20 (1-2016). – Ч. 1. - Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 206 – 210.
 4. Чернюк С.В. Життя – це гра, грай у неї! // Життя – це…  Жити варто! : матеріали засідань Лабораторії гуманної педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / [Галасюк Н. О., Дудчак Г. І., Казакова Н. В., Поляновська О. Р., Сівак Н. А., Угненко А. О.,  Чернюк С. В., Ящук І. П.] / за заг.  ред. І. П. Ящук. – Хмельницький : ФОП  «О.М. Казаков», 2016. –  79 с. – С.23-31.

 

ВИКЛАДАЧІ-СТАЖИСТИ

1. Кондратюк Ірина Петрівна – методист, викладач-стажист кафедри педагогіки. Закінчила магістратуру (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2012 р.) та отримала диплом за спеціальністю Управління навчальним закладом, кваліфікація – керівник підприємства, установи, організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

Наукові інтереси: організація самостійної роботи.

 

2. Мельничук Руслана Анатоліївна – методист, лаборант, викладач-стажист кафедри педагогіки. Закінчила магістратуру (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2014 р.) та отримала диплом за спеціальністю Початкова освіта, кваліфікація – магістр початкової освіти, викладач педагогіки та методики початкової освіти.

Наукові інтереси: проблеми дидактики початкової школи у вітчизняній педагогічній пресі (1945-1991 рр.).

 

3. Олійник Антоніна Володимирівна – лаборант, викладач-стажист кафедри педагогіки. Закінчила магістратуру (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2015 р.)  та отримала диплом за спеціальністю Початкова освіта, кваліфікація – магістр початкової освіти, викладач педагогіки та методики початкової освіти.

Наукові інтереси: підготовка вчителя початкових класів до керівництва самостійною роботою учнів.

Наукові праці:

1. Олійник А.В. Пісочна терапія як метод розвитку особистості молодшого школяра // Психолого-педагогічні підходи до використання сучасних видів мистецтва у всебічному розвитку молодших школярів: Матеріали круглого столу (Хмельницький, 26 лютого. 2016 р.) / [уклад. : А. П. Маримонська, Н. В. Чорна, М.А. Лукашук]. – Хмельницький: ХГПА, 2016. Випуск 2. – 94 с. – С.42-49.

 

4. Рашина Інна Олександрівна – секретар-друкарка, викладач-стажист кафедри педагогіки. Закінчила магістратуру (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2016 р.)  та отримала диплом за спеціальністю Початкова освіта, кваліфікація – магістр початкової освіти, викладач педагогіки та методики початкової освіти.

Наукові інтереси: професійна підготовка вчителів початкових класів на Поділлі (1903 – 1945 рр.).

 

5. Цавалюк Тетяна Олександрівна – інспектор з кадрів, викладач-стажист кафедри педагогіки. Закінчила магістратуру (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2009 р.) та отримала диплом за спеціальністю Початкова освіта, кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки.

Наукові інтереси: психологічний супровід формування інтелектуальних почуттів у молодшому шкільному віці.

 

Кафедра педагогіки має навчальні лабораторії (лабораторія Василя Сухомлинського, Лабораторія гуманної педагогіки та Лаораторія наукових досліджень розвитку освіти на Поділлі  імені М.М.Дарманського), які забезпечують її навчальну, наукову й виховну роботу.

На кафедрі педагогіки функціонують такі кабінети – історії педагогіки,  історії практики, початкової освіти. 

Викладачі кафедри педагогіки здійснюють керівництво такими видами педагогічної практики:

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»: практика з позакласної виховної роботи, практика з додаткової спеціалізації, підготовка до роботи з дітьми влітку,  літня педагогічна практика, перші дні дитини в школі,  переддипломна педагогічна практика;

ступінь «бакалавр»: дослідницько-діагностична практика, виробнича практика, переддипломна педагогічна практика;

ступінь  «магістр»:  асистентська практика, виробнича практика.

На кафедрі педагогіки функціонують: гурток «Педагогічна креативність» (керівник – Ткачук Н.С.), клуб дослідників педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського (керівник – доцент Дудчак Г.І.).

Викладачами кафедри педагогіки організовуються та проводяться науково-практичні студентські конференції та видаються збірники статей за їх матеріалами.

Щорічно видається на кафедрі збірник наукових статей студентів «Проблеми початкової освіти: науковий пошук студентів» (2013, 2014, 2015, 2016 рр.).

Переглянути графік консультацій

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55