Кафедра педагогіки

Кафедра педагогіки

Факультет початкової освіти та філології

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Адреса: вул. Проскурівського підпілля, 139, ауд. 115.

Електронна пошта: natvikt@ukr.net

Faсebook сторінка


Переглянути Програма міжвузівської науково-практичної конференції «Партнерство в освіті та соціальній роботі: сучасні виклики та перспективи»

Переглянути графік консультацій

Переглянути СИЛАБУСИ освітніх компонентів кафедри

Переглянути Освітньо-професійні програми та навчальні плани

Переглянути Наукові клуби

Переглянути  Робочі програми

Переглянути Програми державних кваліфікаційних іспитів у 2021-2022 н.р.

Гурток "Профілактика агресії в шкільному середовищі"

Гурток "Волонтер"

Угоди про співпрацю

Програми атестаційних екзаменів

Тематика курсових і дипломних робіт

Переглянути Результати опитувань


 

Кафедра педагогіки є основним навчально-методичним і науково-дослідним структурним підрозділом факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, що координує і спрямовує процес формування фахівців зі спеціальностей 013 Початкова освіта та 231 Соціальна робота.

Кафедра педагогіки створена 01 квітня 2016 року (рішення Вченої ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії від 23 березня  2016 р., протокол № 3;  наказ № 28/1-К від 31.03.2016 р. по Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії).

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедридоктор педагогічних наук, професор Романишина Людмила Михайлівна.

Потреби соціального та освітнього просторів, соціально-наукові досягнення в сфері освіти та соціальної роботи, запити стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти та науково-педагогічне забезпечення кафедри, актуалізували потребу у підготовці соціальних працівників та соціальних педагогів. Починаючи з 01.09.2017 року, на кафедрі педагогіки здійснюється підготовка фахівців у галузі 23 Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – наказ МОН №1516л від 28.12.2016 року з ліцензованим обсягом 30 осіб на весь період навчання.

Підготовка фахівців сфери початкової освіти, соціальної роботи забезпечується спільною співпрацею з Хмельницькою обласною радою, Департаментом освіти Хмельницької обласної державної адміністрації, Обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки України, закладами освіти Хмельницької області, Хмельницьким Обласним та Міським Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Громадськими організаціями, Хмельницьким інклюзивно-ресурсним центром №1, Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок» та ін.

 

Концептуальна місія кафедри педагогіки полягає у підготовці:

 • висококваліфікованих фахівців початкової освіти та викладачів педагогіки, які мають необхідний об’єм знань і професійних навичок в області педагогіки, психології та методик виховання і навчання дітей молодшого шкільного віку і студентів;
 • соціальних працівників та соціальних педагогів, рівень компетентностей яких спрямований на ефективну діяльність у сфері соціальної роботи, конкурентоспроможних на ринку праці, які ефективно взаємодіють у професійному, організаційному й соціальному середовищі, володіють соціальною мобільністю і користуються стійким попитом у роботодавців.

 

Концептуальні ідеї розвитку кафедри ПЕДАГОГІКИ:

- педагогіка людиноцентризму;

- національні та загальнолюдські цінності особистості;

- особистісно орієнтована парадигма професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів; соціальних працівників.

- зв’язок педагогічної теорії з практикою загальноосвітніх і позашкільних  навчальних закладів.

 

Кафедра педагогіки працює над виконанням Державних науково-дослідних робіт за темами:

1. Розвиток освіти у країнах Європейського Союзу (Державний реєстраційний номер 0114U005427) – керівник Крищук Б.С.

2. Професійна підготовка соціального педагога та соціального працівника в закладах вищої освіти: теорія і практика (Державний реєстраційний номер: 0120U104357) – керівник Сівак Н.А.

3. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів у контексті впровадження Концепції Нової української школи: реалії та перспективи (Державний реєстраційний номер: 0120U104358) – керівник Казакова Н.В.


 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, 

що викладаються на кафедрі педагогіки:

 

Факультет початкової освіти та філологіЇ

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта, фахова передвища освіта, І ОКР «молодший спеціаліст»

 • Вступ до спеціальності
 • Інклюзивна освіта
 • Історія дитячого та юнацького руху
 • Методика гурткової і клубної роботи
 • Педагогіка (загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство)
 • Педагогічна творчість
 • Педагогічні основи роботи з дитячими самодіяльними організаціями

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (на основі молодшого спеціаліста)

 • Історія педагогіки
 • Логіка
 • Порівняльна педагогіка
 • Сімейне виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку
 • Технології освітнього процесу в початковій школі (технології навчального процесу в початковій школі, технології виховного процесу в початковій школі)

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти      

 • Історія педагогіки
 • Компаративна педагогіка
 • Методика роботи класного керівника
 • Основи інклюзивної освіти та інклюзивного навчання
 • Основи педагогічної творчості
 • Педагогіка
 • Педагогічна етика
 • Педагогічний менеджмент
 • Теорія і практика соціальної підготовки вчителя

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта, другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Актуальні проблеми початкової освіти
 • Етика викладача вищої школи
 • Етика викладача закладу вищої освіти
 • Методика викладання педагогіки
 • Основи гуманізації навчального процесу в початковій школі
 • Педагогіка вищої школи
 • Порівняльна педагогіка
 • Теорія і практика соціальної підготовки вчителя
 • Теорія та технології роботи з різними категоріями дітей
 • Технологія вивчення освітніх галузей початкової школи у ЗВО
 • Менеджмент вищої освіти

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка,

спеціальності: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська),

                          014 Середня освіта (Мова і література (німецька),

                          014 Середня освіта (Українська мова та література)

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Основи педагогічної майстерності
 • Педагогіка
 • Педагогіка з основами наукових досліджень
 • Педагогічний менеджмент

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка,

спеціальності: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська),

                          014 Середня освіта (Мова і література (німецька),

                          014 Середня освіта (Українська мова та література)

другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Менеджмент вищої освіти
 • Педагогіка вищої школи

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 012 Дошкільна освіта, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Логіка
 • Педагогічний менеджмент
 • Теорія та технології роботи з різними категоріями дітей
 • Педагогічна етика

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 012 Дошкільна освіта, другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Етика викладача вищої школи
 • Менеджмент вищої освіти

 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові наукиспеціальність 053 Психологія, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Медіаосвіта та медіаграмотність
 • Основи економічної теорії
 • Педагогіка
 • Педагогічна майстерність з практикумом
 • Теорія та методика роботи з різними категоріями учнів

 

Галузь знань 07 Управління та адмініструванняспеціальність 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом), другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Історія управління освітою
 • Методична робота в навчальному закладі

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність  011 Освітні, педагогічні науки, другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Дидактичні системи у вищій школі
 • Етика викладача вищої школи
 • Теорія і практика професійної освіти в Україні

 

 

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Галузь знань 23 Соціальна роботаспеціальність 231 Соціальна робота, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Діяльність соціальних служб (організація системи документування)
 • Діяльність соціальних служб (система організації соціальних служб)
 • Діяльність соціальних служб (соціальний супровід клієнта)
 • Діяльність соціальних служб (спеціалізовані служби в соціальній сфері)
 • Діяльність соціальних служб (інноваційні моделі надання соціальних)
 • Етика соціальної роботи
 • Медіаосвіта та медіаграмотність в соціальній роботі
 • Основи інклюзивного навчання
 • Соціалізація особистості
 • Соціальна профілактика
 • Соціальне партнерство
 • Соціальні послуги в сфері життєдіяльності суспільства (соціальна робота з різними групами клієнтів)
 • Соціальні послуги в сфері життєдіяльності суспільства (соціальна робота з людьми з інвалідністю)
 • Соціальні послуги в сфері життєдіяльності суспільства (технології соціальної роботи)
 • Соціальні послуги в сфері життєдіяльності суспільства (соціальна робота в сфері дозвілля)
 • Соціальні послуги в сфері життєдіяльності суспільства (соціальна робота з сім’єю)
 • Соціальні послуги в сфері життєдіяльності суспільства (соціальна робота з дітьми та молоддю)
 • Соціальні послуги в сфері життєдіяльності суспільства (соціальна робота в закладах освіти)
 • Соціально-педагогічна робота (вступ до спеціальності)
 • Соціально-педагогічна робота (історія та теорія соціальної роботи)
 • Соціально-педагогічна робота (організація благодійної діяльності)
 • Соціально-педагогічна робота (соціальна педагогіка)
 • Профілактика професійного вигорання працівників соціальної сфери

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Історія), перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Педагогіка

 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Педагогіка
 • Менеджмент в туризмі

 

Галузь знань 03 Гуманітарні наукиспеціальності: 034 Культурологія, 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Педагогіка

 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 024 Хореографія, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Педагогіка

 

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ

Склад науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки сформований з урахуванням відповідності спеціальності і кваліфікації освіти, наукової спеціальності і теми дисертації, вченого звання працівника, профілю кафедри та назвам дисциплін, які за ним закріплені.

Романишина Людмила Михайлівна

E-mail: romanyshyna43@ukr.net

Посада: завідувач кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (1999 р.), професор (2001 р.)

Захист дисертацій:     

- «Технологія застосування системи задач з хімії як засобу формування творчих здібностей ліцеїстів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія);

- «Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів педагогічних університетів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Почесне звання: заслужений працівник освіти України (2008 р.)

Наукові інтереси: гуманітарна підготовка студентів у вищих навчальних закладах; культура здоров’язбереження студентів на засадах міждисциплінарної інтеграції.

Наукові праці


Шоробура Інна Михайлівна

E-mail: shorobura@gmail.com

Посада:  ректор академії, професор кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (2007 р.), професор (2008 р.), член-кореспондент НАПМ України (2019 р.)

Захист дисертацій:

- «Соціалізація старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання);

- «Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (XIX - XX ст.)» (2007 р.) на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України (2014 р.)

Нагороди: знак «Василь Сухомлинський» (2011 р), «За наукові досягнення» (2011 р.), медалі «Григорій Сковорода» (2018 р.), «К.Д.Ушинський» (2017 р.)

Наукові інтереси: історія педагогіки; розвиток шкільної географічної освіти в Україні; менеджмент вищої освіти; підготовка майбутніх фахівців до управлінської діяльності.

Наукові праці


Ящук  Інна Петрівна

E-mail: yashchuk.ip@gmail.com

Посада:  професор кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (2011 р.), професор (2012 р.).

Захист дисертацій:

- «Формування життєвої компетентності особистості старшокласників загальноосвітніх шкіл України»  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання);

- «Теорія та практика виховання студентської молоді вищих навчальних закладів Україні (1920-1991 рр.)», на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України (2019 р.)

Наукові інтереси: історія педагогіки; гуманно-особистісна педагогіка; підготовка майбутніх учителів початкових класів на засадах компетентнісного підходу; модернізація змісту вищої та початкової освіти в Україні.

Наукові праці


 

Шквир Оксана Леонідівна

E-mail: shkvyr@ukr.net

Посада:  доцент кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (2018 р.), доцент (2006 р.).

Захист дисертації

- «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

- «Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутнів учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукові інтереси: актуальні проблеми початкової освіти; професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів; когнітивний розвиток студентів.

Наукові праці


Біницька Катерина Миколаївна

E-mail: rfn.yz87@gmail.com

Посада: професор кафедри педагогіки,.

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (2019 р.), професор (2020 р.)

Захист дисертацій:

 • «Розвиток вищих педагогічних шкіл у Республіці Польща (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата  педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
 • «Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи» на здобуття наукового ступеня доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Наукові інтереси: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику; професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи; розвиток медіаосвіти.

Наукові праці

 


Гайдамашко Ірина Аркадіївна

E-mail: irahaid@ukr.net

Посада: доцент кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2013 р.).

Захист дисертації: «Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики агресії підлітків» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукові інтереси: профілактика агресії у шкільному середовищі; інноваційні педагогічні та соціально-педагогічні технології; розвиток педагогічної майстерності вчителя.

Наукові праці


Дудчак Галина Іванівна

E-mail: galina_25_d@ukr.net

Посада: доцент кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2014 р.), доцент (2016 р.).

Захист дисертації: «Педагогічне керівництво самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукові інтереси: організація самостійної роботи студентів; активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях з педагогіки; організація освітнього процесу у Новій українській школі.

Наукові праці


Казакова Наталія Вікторівна

E-mail: natvikt@ukr.net

Посада: доцент кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2005 р.), доцент (2007 р.).

Захист дисертації: «Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої підготовки»» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукові інтереси: педагогічна практика у педагогічному закладі вищої освіти; етичні виміри педагогічної професії; теорія та технології роботи з різними категоріями дітей.

Наукові праці


Крищук  Богдан Степанович

E-mail: kryshchuk84@gmail.com

Посада: начальник наукового відділу, доцент кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2012 р.), доцент (2014 р.).

Захист дисертації: «Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність товариства «Просвіта» на Поділлі (1906-1923 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Наукові інтереси: культурно-освітня діяльність просвітницьких товариств на Поділлі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття; управління науковою роботою у педагогічному закладі вищої освіти.

Наукові праці


Поляновська Ольга Романівна

E-mail: nataliy3083@gmail.com

Посада: доцент кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2012 р.), доцент (2014 р.).

Захист дисертації: «Соціально-педагогічні умови профілактики правопорушень дітей-сиріт молодшого шкільного віку, що перебувають у закладах інтернатного типу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).

Наукові інтереси: педагогічні технології і особливості виховання дітей-сиріт; інклюзивна освіта; діяльність соціальних служб.

Наукові праці


Сівак Наталія Антонівна

E-mail: natali.sivak76@gmail.com

Посада: доцент кафедри педагогіки

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2012 р.), доцент (2014 р.).

Захист дисертації: «Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).

Наукові інтереси: соціально-психологічні та педагогічні проблеми підготовки і професійної діяльності фахівців початкової освіти та сфери соціального значення; гуманізація освітньо-виховного простору школи.

Наукові праці


Моцна Тамара Анатоліївна

E-mail: motsnatoma@ukt.net

Посада: фахівець з профорієнтації випускників ЗВО, викладач кафедри педагогіки.

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут,  спеціальність «Управління навчальним закладом»,  кваліфікація – керівник навчального закладу (2006 р.) та спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методики початкової освіти (2010 р.).

Наукові інтереси: гуманізація освітньо-виховного процесу в початковій школі; педагогічна практика здобувачів вищої освіти.

Наукові праці


Ткачук Неля Станіславівна

E-mail: nelya2401@ukr.net

Посада:  викладач-методист кафедри педагогіки

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут, спеціальність – «Управління навчальним закладом», кваліфікація – керівник навчального закладу (2005 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх фахівців на компетентнісній  основі; організація освітнього процесу у Новій українській школі; соціалізація особистості.

Наукові праці


Федух Галина Яківна

Посада:  методист, старший викладач кафедри педагогіки

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури: Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут, спеціальність – «Управління навчальним закладом», кваліфікація – керівник навчального закладу (2003 р.)

Наукові інтереси: технології виховного процесу у початковій школі та підготовка здобувачів вищої освіти до впровадження в практику роботи інноваційних виховних технологій; дитячий та молодіжний рух в Україні.

Наукові праці


Чернюк Світлана Володимирівна

E-mail: chernyuk.svitlana@gmail.com

Посада:  старший викладач кафедри педагогіки

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури: Кам’янець-Подільський державний університет, спеціальність – «Початкове навчання», кваліфікація – викладач педагогіки і методики викладання в початкових класах (2003 р).

Наукові інтереси: виховні засади діяльності дитячих та молодіжних об’єднань; виховна робота у закладах загальної середньої освіти; соціальна робота в закладах освіти.

Наукові праці


Рашина Інна Олександрівна

E-mail: inna-rashina@ukr.net

Посада:  викладач кафедри педагогіки, секретар-друкарка.

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, спеціальність «Початкова освіта», кваліфікація – магістр початкової освіти, викладач педагогіки та методики початкової освіти (2016р.).

Наукові інтереси: професійна підготовка вчителів початкових класів на Поділлі (1903 – 1945 рр.); соціальне гувернерство; педагогічний менеджмент.

Наукові праці


Кондратюк Ірина Петрівна

E-mail: meri.kondratyk@ukr.net

Посада:  методист, викладач кафедри педагогіки.

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, спеціальність «Управління навчальним закладом», кваліфікація – керівник підприємства, установи, організації (у сфері освіти та виробничого навчання) (2012 р.)

Наукові інтереси: позакласна виховна робота в початковій школі

Наукові праці


Вітюк Іванна Сергіївна

E-mail: ivasya437@gmail.com

Посада:  викладач-стажист кафедри педагогіки

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, спеціальність «Початкова освіта», кваліфікація – магістр початкової освіти, викладач педагогіки та методики початкової освіти (2015 р.) 

Наукові інтереси: сучасні педагогічні технології у вихованні учнів початкової школи; позакласна виховна робота в початковій школі.

Наукові праці

 


Олійник Антоніна Володимирівна

E-mail: tonja0308@gmai.com

Посада:  лаборант, викладач-стажист кафедри педагогіки

Навчальний заклад, спеціальність, кваліфікація за дипломом магістратури. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, спеціальність «Початкова освіта», кваліфікація – магістр початкової освіти, викладач педагогіки та методики початкової освіти (2015 р.),  Хмельницький національний університет, спеціальність «Психологія», кваліфікація – магістр психології (2020 р.) 

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу; психологія спілкування, проблеми збереження психічного здоров’я особистості.

Наукові праці


 

Кафедра педагогіки має навчальні лабораторії (лабораторія Василя Сухомлинського, Лабораторія гуманної педагогіки та Лабораторія наукових досліджень розвитку освіти на Поділлі  імені М.М.Дарманського), які забезпечують її навчальну, наукову й виховну роботу.

На кафедрі педагогіки функціонують такі кабінети – історії педагогіки,  історії практики, початкової освіти, соціальної роботи.

Викладачі кафедри педагогіки здійснюють керівництво такими видами практики:

Спеціальність 013 Початкова освіта

 • Фахова передвища освіта, І ОКР «молодший спеціаліст»: з позакласної виховної роботи, з додаткової спеціалізації, підготовка до роботи з дітьми влітку,  літня педагогічна, перші дні дитини в школі,  переддипломна педагогічна.
 • Перший (бакалаврський) рівень: дослідницько-діагностична, виробнича, переддипломна педагогічна.
 • Другий (магістерський) рівень:  асистентська, виробнича.

Спеціальність 231 Соціальна робота

 • перший (бакалаврський) рівень: ознайомлювальна, професійно-орієнтована, соцільно-виховна, корекційно-реабілітаційна,   культурно-дозвіллєва, волонтерська, переддипломна (соціально-педагогічна).

Організація та проведення практики на кафедрі педагогіки.

Однією з важливих умов організації практики студентів є співпраця кафедри педагогіки та баз практики.

На кафедрі педагогіки функціонують: гурток «Педагогічна креативність» (керівник – Ткачук Н.С.), клуб дослідників педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського (керівник – доцент Дудчак Г.І.).

Викладачами кафедри педагогіки організовуються та проводяться науково-практичні студентські конференції та видаються збірники статей за їх матеріалами.

Щорічно видаються друком на кафедрі збірники наукових статей студентів «Проблеми початкової освіти: науковий пошук студентів» (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рр.), «Актуальні проблеми соціальної роботи: виклики сучасності» (2019, 2020, 2021 рр.).

Викладачі кафедри педагогіки разом зі здобувачами вищої освіти є учасниками проєктів та експериментів, у тому числі міжнародних:

 • проєкт «Шкільний вчитель нового покоління»  (Британська рада; МОН України);
 • проєкт «Лідерські курси» (США, Фонд сприяння демократії Посольства США, Хмельницька обласна ГО Подільський центр «Гендерна рада»);
 • міжнародний проєкт «Мережа Соціально-спортивних шкіл в Україні від Фогнду Реал Мадрид та ГО «Епіцентр дітям»;
 • експеримент всеукраїнського рівня «Формальна, неформальна, інформальна освіти у професійному вдосконаленні вчителів», який проводиться на базі навчально-виховного комплексу №9 м. Хмельницького;
 • експериментальний проєкт «Система гуманної педагогіки в системі освіти», який проводиться на базі ЗОШ І-ІІІ ст.№22 м. Хмельницького
 • міжнародний проєкт Еразмус+ КА2 «Молодіжні ради – радники та активісти. Молодіжне самоврядування» (Грузія, м. Тбілісі, м. Бакуріані, 2020 р).

 

Викладачі кафедри педагогіки беруть участь у роботі МАН України (консультування, членство у журі) та у сертифікації учителів початкових класів (експерти).

Кафедра педагогіки організовує та проводить науково-практичні конференції, семінари, круглі столи тощо:

 • круглий стіл  «Етичний портрет педагога: історія та сучасність» (до 95-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) (Хмельницький, 27 лютого 2016 р.)
 • міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії» (до 95-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії)  (Хмельницький, 15 березня 2016 р.)
 • міжвузівська студентська науково-практична конференція «Проблеми початкової освіти: науковий пошук студентів»  (24 березня 2016 р.)
 • міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення» (28 лютого 2017 р.)
 • методичний семінар «Засади розвитку української освіти в контексті Концепції Нової української школи» (18 травня 2017 р.)
 • круглий стіл «Педагог-організатор у сучасній початковій школі» (8 листопада 2017 р.)
 • Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Тенденції розвитку вищої освіти в Європейському Союзі: реалії та перспективи» (23 листопада 2017 р.)
 • міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості» (28 лютого 2018 р.)
 • міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми початкової освіти: науковий пошук студентів» (22 березня 2018 р.)
 • міжвузівська науково-практична конференція «Особливості використання навчально-виховних технологій в освітньому процесі» (4 квітня 2018 р.)
 • науково-практичний семінар «Досвід і перспективи впровадження Концепції Нової української школи в   м. Хмельницькому» (27 листопада  2018 р.)  
 • міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи» (27 лютого 2019 р.)
 • міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми початкової освіти: науковий пошук студентів» (22 березня 2019 р.)
 • семінар-практикум «Поспішайте, діти! Будемо учитись літати!» (25-26 січня 2019 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інклюзія в освіті» (18 листопада 2019 р.)
 • Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Педагогіка серця у вимірах ХХІ ст.» (19 листопада 2019 р.)
 • регіональний науково-методичний семінар «Інноваційні підходи до організації виховної роботи в закладах освіти» (04 грудня 2019 р.) Всеукраїнський семінар-практикум з особистісно зорієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки «Урок як акумулятор життя дитини» (31 січня – 1 лютого 2020 р.)
 • міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Професіоналізм педагога в умовах сучасного освітнього простору» (28 лютого 2020 р.)
 • міжвузівська науково-практична студентська конференція «Проблеми початкової освіти: науковий пошук студентів» (26 березня 2020 р.);
 • міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: виклики сучасності» (15 травня 2020 р.)
 • онлайн-тренінг «Безпечний інтернет» (19 листопада 2020 р., м.Хмельницький)
 • круглий стіл «Емоційний інтелект: тренд чи must-have у житті та професійній діяльності вчителя» (17 листопада 2020 р.)
 • вебінари «Академічна доброчесність як ключовий показник якості вищої освіти» (18 листопада 2020 р.), «Цифрові ідентифікатори в сучасній науці» (20 листопада 2020 р.)
 • міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Добробут здобувачів освіти та учителів в сучасних умовах освітнього простору та соціуму» (26 лютого 2021 р.).

За матеріалами наукових заходів видаються друком збірники наукових праць викладачів і здобувачів вищої освіти.

З 2016 року щороку останнього тижня листопада кафедра педагогіки проводить тиждень кафедри

Програмки тижнів кафедри педагогіки (2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021 рр.)

Звіти кафедри педагогіки

Про підготовку до роботи в НУШ

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55