Рекомендації учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Етновиховний простір сучасних закладів освіти в умовах глобалізації: стан і перспективи” (15–16 квітня 2010 р.)

Обговорення результатів наукових досліджень у галузі гуманітарних на-ук, виокремлених за етнологічним принципом, – етнопедагогіки, етнографії, етнопсихології, етнокультурології, етнолінгвістики та їх використання в проце-сі навчання й виховання дітей і молоді в умовах глобалізації, засвідчує, що окреслена проблема слугує важливим чинником національно-культурного від-родження України та її інтегрування у світовий освітній простір.

У західноукраїнському регіоні нагромаджено позитивний досвід з питань використання народновиховних засобів у моделюванні етновиховного простору сучасних закладів освіти. Він може слугувати емпіричним підгрунтям для тео-ретичних узагальнень і вироблення обґрунтованих методичних рекомендацій для освітян краю. Науковцями здійснюється теоретичне осмислення етновихо-вної практики на основі методологічних засад упровадження провідних педаго-гічних ідей у навчально-виховний процес.

Зокрема, співробітниками Науково-методичного центру “Українська етнопеда-гогіка і народознавство” АПН України і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника узагальнено досвід формування народознавчих компетентно-стей дітей і молоді, що відображено в низці фундаментальних навчально-методичних посібників: “Етнопедагогічні засади українського дошкілля” (Івано-Франківськ, 2008. – 537с.); “Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів” (Київ-Івано-Франківськ, 2009. – 448 с.); “Етнопедагогічний контекст про-фесійної підготовки студентів у вишах Прикарпатського регіону” (Київ-Івано-Франківськ, 2009. – 344 с.) та інших. Упровадження етновиховних ідей успішно здій-снюється в експериментальних навчальних закладах Івано-Франківська, Львова, Хме-льницького, Чернівців та інших міст України.

Однак, на сьогоднішній день залишається чимало проблем у теорії і прак-тиці використання етнографічних елементів у педагогічному процесі навчаль-них закладів, упровадження інноваційних освітніх технологій та прогресивного зарубіжного досвіду, формування полікультурної компетенції особистості шля-хом засвоєння скарбниці етнічної самобутності нації, зумовлених світовими інтеграційними процесами та експансією масової культури.

Ураховуючи вище зазначене, учасники ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції звертаються до освітян України з такими рекомендаціями.

1. Науковцям і методистам навчальних закладів різних регіонів України систематично розширювати проблематику наукових досліджень щодо викорис-тання етнографічних елементів задля моделювання етновиховного простору в навчальних закладах різних типів (дошкільних навчальних закладах, загально-освітніх школах, гімназіях, ліцеях, коледжах, інститутах, та університетах).

2. Відділам органів освіти всіх рівнів активно вивчати, узагальнювати й популяризувати етновиховний досвід, сприяти його впровадженню в навчаль-но-виховну практику.

3. Викладачам вишів України у процесі професійної підготовки виховате-лів дітей дошкільного віку та вчителів використовувати результати наукових досліджень в галузі етнопедагогіки, етнопсихології та прогресивний досвід лю-диновиховання. Домогтися залучення студентської молоді до активної науково-дослідної роботи над проблемами формування етновиховного простору в на-вчальному закладі, виховання національної ідентичності особистості в умовах полікультурної освіти. Науковцям і викладачам активізувати участь в організа-ції та проведенні міжнародних форумів, конференцій, симпозіумів, семінарів з проблем формування національної ідентичності громадянина кожної держави в умовах світової інтеграції та глобалізації.

4. Установам післядипломної педагогічної освіти розробити спеціальні курси з актуальних проблем української етнопедагогіки в контексті сучасних інтеграційних процесів.

5. Редакційним колегіям періодичних педагогічних видань, часописів, за-собам масової інформації постійно оприлюднювати набутки української етно-педагогіки, етнопсихології та культурології в аспекті моделювання етновихов-ного простору в навчальних закладах України та зарубіжжя.

Голова оргкомітету конференції,
доктор педагогічних наук, професор Лисенко Н. В.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55