Нові надходження до бібліотеки

1. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – 222с.  

2. Філологічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. Віталій Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 5. – 236с.

3. Історія філософії. Курс лекцій. Посібник / Олександр Сергійович Поліщук – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2017. – 424 с.

4. Нариси історії православ’я Поділля – Хмельниччини: науково-популярне монографічне видання / Ю. І. Блажевич. – Хмельницький: ФОП Сікорська С. В., 2017. – 337 с.

5. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2017. – Вип.. 6. – 100 с.

6. «Просвіти» Поділля в добу Директорії УНР (1918-1920): Дослідження. Документи. Матеріали / В. Адамський, Б. Грищук, Ю. Телячий. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2016. – 428 с.

7. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали V Регіонального науково-практичного семінару. Хмельницький, ХГПА 22 березня 2017 року / Упорядники Г.В. Бучківська, Л.В. Павлішена. – Хмельницький : Центр мистецтва і дизайну ХГПА, 2017. – 190 с.

8. Вплив ідей Реформації на розвиток сучасної освіти і педагогічної науки (присвячена до 500-річчя Реформації) : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 16.05.2017 р.). – Хмельницький: ХГПА, 2017. – 109 с.

9. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні: збірник студентських наукових робіт / Укладачі Зданевич Л.В., Машкіна Л.А., Миськова Н.М., Пісоцька Л.С. – Хмельницький: ХГПА, 2016. – Вип.. 12 – 136 с.

10. Актуальні проблеми функціонування сучасного навчального закладу: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. Хмельницький, ХГПА 14.05.2015 року / Упорядники: Дарманська І.М., Підгірський О.С. – ХГПА, «Центр мистецтва і дизайну», 2015. – 124 с.

11. Сучасна початкова освіта: теорія та практика : збірник тез студентської науково-практичної конференції «Початкова освіта: проблеми, перспективи, наступність» за підсумками педагогічної практики (Хмельницький, 25.05.2017 року). – Хмельницький : ХГПА, 2017. – 84 с.

12. Сучасний навчальний заклад в умовах розвитку демократичного суспільства: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Хмельницький, 25.03.2014р.) / [ укл. І.М. Дарманська]. – ХГПА, 2014. – 108 с.

13. Засади розвитку української освіти в контексті Концепції Нової української школи: збірник тез доповідей методичного семінару (Хмельницький, 18.05.2017 року). – Хмельницький : ХГПА, 2017. – 91 с.

14. Наукова діяльність молодших школярів в МАН «Юніор»: метод. посібник. – Нетішин, 2012. – 71 с.

15. Незалежність Республіки Польща, незалежність України – шлях до євроінтеграції : матеріали міжнародного круглого столу. – Хмельницький : Науково-видавничий відділ, 2014. – 135 с.

15. Видатні поляки на Поділлі: колективна монографія – Хмельницький: Науково-видавничий відділ ХГПА, 2015. – 194 с.

16. Методологічні проблеми наукової психології: посібник / В.В. Рибалка. – К.: Талком, 2017. – 245 с.

17. Професійно-мовленнєва культура майбутніх фахівців з фізичного виховання в системі вищої освіти: [моногр.] / Г.Д. Кондрацька. – Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені  І. Франка, 2016. – 478 с.

18. Галус Олександр Мар’янович: до 60-річчя від народження : бібліогр. покажч. / упоряд. Л.В. Дитинник. – Хмельницький : ХГПА, Бібліотека, 2017. – 88 с.

19. Правознавство: навчальний посібник / А.А. Герц, С.Й. Кравчук. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. – 279 с.

20. Ейвас Л.Ф. З досвіду підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва в Україні: монографія / Лариса Феліксівна Ейвас. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016. – 136 с.

21. Магістерська робота з педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2009. – 208 с.

22. Технології виховного процесу в початковій школі: навч. посібник / І.С. Руснак, Г.Я. Федул, С.З. Романюк. – Вижниця: Черемош, 2016. – 176 с.

23. Гладкова В.М. Професійне самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів: акмеологічні основи: Монографія. – Київ: Освіта України, 2013. – 350 с.

24. Яворська С.Т. Завдання і тести  для перевірки знань із синтаксису: навч. посібник для студентів філол. ф-ту і вчителів-словесників. – Донецьк: ТОВ «Лебідь»,  2000. – 71 с.

25. Яворська С.Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови в середній школі: У 2-х кн.. / За ред.. А.П. Загнітка. – Слов’янськ: ПП. «Канцлер», 2004. – Кн.. 1 (XVI ст.. – 20-і роки ХХ ст..). – 250 с.

26. Яворська С.Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови в початкових класах (30-90-і роки ХХ ст.) / за ред. М.П. Кочергана. – Слов’янськ: ПП. «Канцлер», 2004. – 207 с.

27. Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (ХХ – початок ХХІ століття): монографія / С.З. Романюк. – Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2015. – 518 с.

28. Царик О.М. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст..: моногр. / Ольга Царик; [за наук. ред. докт. пед. наук, проф. Анатолія Ви хруща]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 426с.

29. Царик О.М. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти другої половини ХХ ст..: моногр. / Ольга Царик; [за наук. ред. докт. пед. наук, проф. Анатолія Вихруща]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 408с.

30. Політична наука в України. 1991-2016: у 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім.. І.Ф. Кураса; редкол.: чл..-кор. НАН України О. Рафаловський (голова), д-р політ. наук М. Кармазина, д-р іст. наук О. Майборода; автор передм. О. Рафаловський; відп. ред. і упоряд. М. Кармазина. – К.: Парлам. вид-во, 2016. – 656 с.

31. Політична наука в України. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім.. І.Ф. Кураса; редкол.: чл..-кор. НАН України О. Рафаловський (голова), д-р політ. наук М. Кармазина, д-р іст. наук О. Майборода; відп. ред. і упоряд. О. Майборода. – К.: Парлам. вид-во, 2016. – 704 с.

32. Благодійна діяльність жінок в освіті України (XVII-XVIII століття) : монографія / Олена Ільченко. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – 374 с.

33. 15 не останніх із могікан: Педагоги і вчені Буковини другої  половини ХІХ – початку ХХ століття. Науковий нарис. – Чернівці: «Букрек», 2010. – 320 с.

34. Світогляд в українському рукопаші «Спас». – Запоріжжя: Акцент Ін вест-трейд, 2013. – 124 с.

© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55