До уваги викладачів та студентів!

До книжкового фонду бібліотеки надійшли навчально-методичні видання по спеціальностях: практичний психолог, соціальна робота, історія, туризм.

 1. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: навчальний посібник / Дегтяренко Т.М., Вавіна Л.С. – Суми : Університетська книга, 2017. – 302 с.
 2. Корекційно-ребілітаційна діяльність: стратегія управління: монографія / Т. М. Дегтяренко. – Суми : Університетська книга, 2017. – 403 с.
 3. Дитяча розвивально-корекційна психологія. [текст] Модульний повчальний посібник для студентів внз за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія»./ Т.В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 304 с.
 4. Психологічні практики в системі підготовки практичних психологів: навчально-методичний посібник / С. А. Поліщук. – Суми: Університетська книга, 2017. – 134 с.
 5. Психологія сім’ї: навчальний посібник / Поліщук С.А. та ін.; за заг. ред. В.М. Поліщука. – 2-ге вид., доп. – Суми: Університетська книга, 2017. – 282 с.
 6. Диференціальна психологія : підручник / О.В. Сечейко. – К.: НАУ, 2016. – 300 с.
 7. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з навчального курсу для практичних психологів: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2013. – 176 с.
 8. Психологія здоров’я: арт-терапевтичні технології : навчальний посібник / Л. Г. Терлецькі. – 2-ге видання – К.: Видавничий Дім «Слово», 2017. – 128 с.
 9. Глива Є. Вступ до психотерапії: Навчальний посібник. – Острог-Київ: Вид-во «Острозька академія», вид-во «Кондор», 2015. – 530 с.
 10. Основи психоконсультування та психокорекції / О.Б. Мельничук // [Навчальний посібник для студентів подвійних спеціальностей із спеціальністю «Практична психологія» та спеціалізацією «Соціально-психологічна реабілітація»], 2-ге вид. – Київ: каравела, 2017. – 390 с.

 1. Організування туристичної діяльності : навч. посібник / О.Є. Кузьмін,  А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк, Х.Ю. Малку. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 352 с.
 2. Туризм. Вступ до фаху : навч. посібник / В.Ю. Пестушко – К. : НАУ, 2015. – 276 с.
 3. Основи маркетингу у туризмі: підручник. / М.П. Сальська, Н.Л. Ман дюк – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 336 с.
 4. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навч.посіб. / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 178 с.
 5. Туристська логістика : навч. посібник/ Г.В.Банько. – К.: Дакор, КНТ, 2014. – 204 с.
 6. Міжнародний туризм: навч. посіб.-довідник/ В.М. Алієва-Барановська, І.І. Дахно – К.: «Центр учбової літератури», 2017 . – 344 с.
 7. Охорона праці в туристському комплексі: навч. посібник/ Г.В. Банько – К.: КНТ, 2014. – 232 с.
 8. Маркетинг туризму: підручник / Б.Г. Мунін, О.В. Лук’янов, В.В. Гарагонич. – К.: Видавництво Кондор, 2016 – 430 с.
 9. Шкільне краєзнавство: навч. посібник / С. В. Прокопчук – К.: Видавництво Кондор, 2011. – 338 с.
 10. Країнознавство: навч.посіб. / В. А. Лизогуб. – Х.: Право, 2014. – 624 с.
 11. Основи музеєзнавства: навч. посіб. / О.В. Виноградова, В.Г. Дарчук. – Львів: «Манголія 2006», 2017. – 185 с.

 

 1. Соціальна педагогіка: навчальний посібник / С.С. Пальчевський – К.: Кондор, 2015. – 560 с.
 2.  Основи інклюзивної педагогіки: підручник / З. М. Шевців – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 248 с.
 3. Соціальна робота (теорія і практика): підручник / П.М. Лукашевич, В.Т. Семигіна – К.: Каравела, 2016. – 368 с.
 4. Соціокультурна діяльність: навчальний посібник / Н.В. Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2017 . – 122 с.
 5. Соціальний розвиток дитини: старший дошкільний вік / Т.І. По німанська, І.М. Дичківська, О.А. Козлюк, Л.І. Кузьмук. – К.: Генеза, 2013. – 88 с. – (Настільна книжка вихователя).
 6. Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація: навчальний посібник для соціальних педагогів та практичних психологів освітніх закладів/ за ред. О.М.Полякової – Суми: Університетська книга, 2017. – 346 с.
 7. Відхилення у поведінці неповнолітніх: шляхи їх попередження та подолання: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 432 с.
 8. Організація профілактично-корекційної роботи з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату:  методичні рекомендації / авт-укл.: Л.М. Тимошенко, С.Г. Лавренюк, Т.П. Жуковська. – Запоріжжя: ТОВ «Ліпс» ЛТД, 2013. – 72 с.
 9. Ресоціалізація засуджених та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Монографія.: О.М. Не живець, Л.А. Жук, І.Л. Жук. – К.: Кондор, 2016 – 222 с.

 

 1. Археологія України: Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Видання друге, доповнене і перероблене / І.С. Винокур, Д.Я. Телегін. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 480 с.
 2. Українська Історіографія: курс лекцій / Я.С. Калакура. – К.: Генеза, 2012. – 512 с.
 3. Історія України середини XVI – XVIII ст.: Навчально-методичний посібник для студентів історичних факультетів. Видання друге, доповн. Та перероб. / Володимир Газін. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2010. – 176 с.
 4. Історія Стародавнього Сходу: підручник / О.П. Крижанівський. – Вид. 4-те, стереотип. – К.: Либідь, 2009. – 592 с.
 5. Історія середньовічного Сходу: Тематична хрестоматія: навч. посібник / В.А. Рубель. – вид. 3-тє, доп. і перероб. – К.: Либідь, 2011. – 792 с.
 6. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945): навчальний посібник / О.П. Іваницька. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 624 с.
 7. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2013): навчальний посібник / О.П. Іваницька. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 1056 с.
 8. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку / І.Б. Матяш. – К.: Видавн. дім  «Києво-Могилянська академія», 2012. – 515 с.
 9. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець XIX – друга третина ХХ ст..): навч. посіб. / В.І. Головченко, В.А. Рубель. – К.: Либідь, 2010. – 520 с.
 10. Нові підходи до історіописання / за ред.. Пітера Берка; пер. з анг. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 368 с.
 11. Історія Росії (XVII ст..): Навчальний посібник / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори- 2006», 2011. – 208 с.
 12. Історія Росії (з найдавніших часів до кінця XVIII століття) : навч. посіб. / автор-уклад. В.М. Мордвінцев; Київ. Нац. університет ім.. Т.Шевченка. – К.: Знання, 2013. – 455 с.
 13. Історія та сучасна гуманістика: дослідження з теорії знання про минуле / Ева Доманська; пер. З польськ. Та англ.. В. Склокіна; наук. ред.. В. Склокін, С. Троян. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 264 с.
 14. Історичне краєзнавство: Навчальний посібник / О. М. Урив алкін – К.: КНТ, 2016. – 296 с.
 15. Довідник з історії України / О.М. Урив алкін. – К. : КНТ, 2015. – 1008 с.
 16. Хрестоматія з історії України / Упоряд. Та автор коментарів Урив алкін О.М. – К.: КНТ, 2015. – 520 с.
© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55