Розширене засідання науково-методичної ради ХГПА

В Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії 3 січня 2020 року відбулася розширена науково-методична рада за участю ректора, деканів, керівників структурних підрозділів, завідувачів  кафедр, викладачів, щодо обговорення реформ освітніх програм за міжнародними стандартами, а також обговорення  поточних організаційних питань.

У ході роботи наради  розглядалися питання, що визначають основні засади та реалізація реформ освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, як інструменту зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні.

Ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  Шоробура  Інна Михайлівна ознайомила колектив щодо стратегії реформування вищої освіти в Україні. Інна Михайлівна відзначила, що метою реформування  є створення привабливої та конкурентоспроможної національної системи вищої освіти України. Суттю реформування є створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам ЄПВО, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості. Основні засади реформи закладені новим Законом України "Про вищу освіту" .

Проректор з наукової роботи Галус О.М., та декан факультету мистецтв Поліщук О.С. у своїх виступах наголосили, що у межах кожної спеціальності чи спеціалізації заклади вищої освіти можуть створювати як одну, так і декілька освітніх програм. Для запровадження окремих спеціалізацій заклад вищої освіти створює профільні освітні програми, назви яких (у випадку однієї освітньої програми за кожною спеціалізацією) співпадають із назвами спеціалізацій. При цьому освітня програма спеціалізації повинна забезпечувати виконання стандарту вищої освіти за спеціальністю. Освітня програма набуває статусу спеціалізації після її внесення до єдиної бази даних запроваджених закладами вищої освіти спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти, і яка формується Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Виші також мають право створювати окремі освітні програми в межах однієї спеціалізації.

Проректор з гуманітарної освіти, виховання та міжнародних зв’язків Слюзко В.І., повідомила про методичні аспекти розробки силлабусу в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Відзначила, що сьогодні пріоритетом набуття знань є  підготовка молодого покоління до життєдіяльності в  інформаційному суспільстві, розроблення сучасних інформаційно-комунікаційних засобів, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу та його доступність. Цьому сприяє впровадження новітніх систем дистанційного навчання, а також вдосконалення навчальних програм викладання дисциплін як для студентів, так і для викладачів (Sуllabus).

 Доцент кафедри іноземної мови Ворник М.М. ознайомила усіх присутніх з проектом Еразмус – це  програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів Євросоюзу, удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки.

З розглянутих питань надані відповідні доручення. 

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55