Нові надходження до бібліотеки

Нові надходження до бібліотеки з приватної колекції ректора академії, професора Інни Михайлівни Шоробури (31 примірник)

1. Литвин В.М. Історія України: підручник / В.М.Литвин. 2-ге вид., доопрац. та доповн. Київ: Наукова думка, 2008. 814 с.

2. Міжнаціональні відносини в Україні: стан, тенденції, перспективи / Д.В.Табачник, Г.Г.Москаль, В.М.Воронін, Т.І.Пилипенко. Київ: Етнос, 2004. 584 с.

3. Саква О. Нарком: політичний портрет Йосипа Вінського / О.Саква. Миколаїв: ТОВ "Політекс", 2010. 224 с.

4. Омельчук О.М. Поведінка людини: філософсько-правовий вимір: монографія / О.М.Омельчук. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. 384 с.

5. Козак Н.Л. Університетська освіта: навч. посібник / Н.Л.Козак, І.М.Шоробура. Львів: Новий Світ-2000, 2010. 180 с.

6. Кам'янець-Подільський державний університет (1918-2005 рр.): історичний нарис / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарницький. 3-є вид., доопрац. і допов. Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. 172 с.: іл.

7. Кондрацька Г. Професійно-мовленнєва культура (Спецкурс): метод. рекомендації для практ. занять / Г.Д.Кондрацька. Дрогобич: Ред.-вид. від. Дрогобицького педагогічного університету ім. І.Франка, 2017. 76 с. (Університетська бібліотека).

8. Скальський В. Статистика сільського господарства України з урахуванням рекомендацій Статистичної комісії ООН / В.В. Сокальський. Хмельницький: ПП Мельник, 2014. 210 с.

9. Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. 2-ге вид., розширене. Львів: БаК, 2009. 344 с.

10. Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. Вип.1/2012. Хмельницький: Видав. від. Хмельницького університету управління і права, 2012. 628 с.

11. Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. Вип.2/2012. Хмельницький: Видав. від. Хмельницького університету управління і права, 2012. 428 с.

12. Університетські наукові записки = University scientific notes: Часопис Хмельницького університету управління та права. Вип.3(63)/2017. Право. Економіка. Управління / ред.: О.В.Подолянчук, С.М. Молотай. Хмельницький: ХУУП, 2017. 414 с.

13. Університетські наукові записки = University scientific notes: Часопис Хмельницького університету управління т а права. Вип.4(64)/2017. Право. Економіка. Управління / ред.: О.В.Подолянчук, С.М. Молотай. Хмельницький: ХУУП, 2017. 370 с.

14. Кремень В.Г. Філософія національної ідеї: монографія / В.Г.Кремень. Київ: Грамота, 2010. 576 с.

15. Іванчук М.Г., Руснак І.С. Вища освіта і Болонський процес: навч.-метод. посібник /М.Г. Іванчук, І.С.Руснак. Чернівці: Букрек, 2010. 172 с.

 1. Кузь В.Г. Українська козацька педагогіка і духовність: навч.-метод. посібник / В.Г.Кузь, Ю.Д.Рудеко, О.Т. Губко; за заг. ред. Ю.Руденка. Умань: [б.в], 1995. 116 с.
 2.  Проблеми соціального виховання на сторінках журналу "Дитячий рух" (1925-1934): бібліографічний покажчик / уклад. Н.М. Коляда. Київ: Наук. світ, 2012. 119 с.
 3. Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества: учебное пособие / С.К.Бондырева, Д.В.Клесов, В.Д. М.-Воронеж: НПО "МОДЭК", 2004. 280 с.
 4. Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): збірник документів. матеріалів та світлин / упоряд.: В.Г.Байдич, О.М.Завальнюк, Ю.В.Олійник та ін. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2013. 492 с.
 5. Кам'янець-Подільський державний український університет (1918-1921): ювілейні спогади / ХГПА; упоряд. В.Р. Адамський. Кам'янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. 359 с. Видавн. проект "Освітні символи Поділля".
 6. Кондрацька Г. Професійно-мовленнєва культура (Спецкурс): метод. рекомендації для практ. занять / Г.Д.Кондрацька. Дрогобич: Ред.-вид. від. Дрогобицького пед. ун-ту ім. І.Франка, 2017. 76 с. (Університетська бібліотека).
 7. Завальнюк О.М. Кам'янець-Подільський: історико-популярний нарис / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарницький. Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2001. 120 с.: іл.
 8. Кшановский С. Рядом со смертью (воспоминания военного врача) / С.А.Кшановский; уклад. Є.С.Кшановский. Хмельницький: ПП Цюпак, 2013. 78 с.
 9. Нестеренко В. Злочин проти розуму і совісті: репресії сталінізму проти української інтелігенції та Церкви на Поділлі: нариси / В.А.Нестеренко. Кам'янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2013. 104 с.: іл.
 10. Архівна справа на Хмельниччині: історія та сучасність (95-річчя створення державних архівних установ на Хмельниччині присвячується): збірник / В.Г.Байдич, О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Вінниця-Хмельницький: ТОВ Нілан-ЛТД, 2017. 392 с. (Серія " Праці Державного архіву Хмельницької області", вип.17).
 11. Магістерська робота з педагогіки: навч.-метод посібник / І.С.Руснак, С.З.Романюк. Чернівці: Букрек, 2009. 208 с.
 12. Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції: конф. присвячена 55-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні / відповід. ред. І.С.Винокур. Кам'янець-Подільський: Вид-во КПДУ, 2000. 560 с.
 13. Куцевол О. Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через художню рецепцію літературної шевченкіани: посібник для студ. філол. спец. / О.Куцевол. Вінниця: ТОВ "Консоль", 2013. 256 с.
 14. Біла книга національної освіти України / за ред. В.Г. Кременя; редкол.: В.І.Луговий. В.М.Мадзігон, О.Я.Савченко. 3- тє вид. Київ: Вид-во Укр.ун-та ім. Бориса Гринченка, 2011. 342 с.
 15. Подвиг їх безсмертний ... / упоряд.: Г.І. Степанець. А.М.Гордова. Хмельницький: ПП Пантюк С.Д., 2010. 72 с.
 16. Актуальні проблеми українського мовознавства та лінгводидактики (наукова школа): біобібліографічний покажчик / уклад.: І.М.Конет, Л.М.Марчук, Л.А.Онуфрієва. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. 90 с. (Серія" Наукові школи університету; вип.7").

 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55