Завдання та функції відділу

Мета відділу полягає в управлінні реалізації стратегічних цілей академії щодо внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу та упереджене формування попиту на освітні послуги і випускників при отриманні ними вищої освіти відповідно до освітніх результатів навчання нормативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням.

Відділ реалізує функції організаційно-координаційну, планування, аналітико-прогностичну, регулятивно-консультативну та контрольно-діагностичну, готує звіти з питань своєї діяльності та діяльності академії в цілому для МОН України, Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА, Управління статистики в Хмельницькій області, фінансове управління Хмельницької міської ради, працює у тісній взаємодії з адміністрацією академії, деканатами, кафедрами та іншими підрозділами академії.

У своїй діяльності відділ керується Законом України «Про вищу освіту», розпорядженнями КМ України, наказами, інструкціями та іншими нормативно-правовими актами МОН України, Статутом академії, колективним трудовим договором, наказами ректора та Положенням про відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ХГПА.

Основним завданням відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є створення умов для функціонування системи забезпечення академією внутрішньої якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, що передбачає: визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; здійснення моніторингу (періодичного перегляду освітніх програм та навчальних планів); щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти і регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті академії, на інформаційних стендах чи в будь-який інший спосіб; спостереження за реалізацією (оцінювання результатів) планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; здійснення моніторингу (наявності необхідних) ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; аналіз стану інформаційних систем, щодо ефективності для управління освітнім процесом; збір інформації щодо забезпечення (оцінювання рівня) публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; сприяння роботи ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників академії і здобувачів вищої освіти; розробку рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, участь у стратегічному плануванні тощо; здійснює контроль за дотриманням рекомендації Державного підприємства «Інфоресурс» та вчасністю внесення усіх необхідних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти

 

Основні функції та завдання відділу:

 • Координація діяльності з розробки, впровадження та підтримки функціонування системи управління якістю в Академії відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015.
 • Створення умов функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) спрямованих на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, які формують професійні знання, ділові якості і здатність вирішувати проблеми науки, освіти і практики з високою культурної та громадянської компетентністю.
 • Розробка структури та змісту системи забезпечення якості з урахуванням Концептуальних засад розвитку Академії, визначення системи кількісно-якісних показників згідно з європейськими стандартами якості, пріоритетами національних та міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів.
 • Взаємодія та співпраця з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, провідними ВНЗ, вивчення та узагальнення досвіду інших ВНЗ щодо діяльності експертних служб та моніторингових досліджень.
 • Взаємодія та співпраця з національним технічним комітетом стандартизації (ТК 163 «Якість освітніх послуг») щодо розробки та впровадження стандартів і рекомендації по забезпеченню якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).
 • Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, які відповідають певному рівню національної рамки кваліфікацій вищої освіти, а також й Рамці кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.
 • Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, наукових. науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.
 • Моніторинг наявності необхідних ресурсів, інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою.
 • Сприяння ефективної роботі (моніторинг ефективності функціонування) системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Академії і здобувачів вищої освіти тощо.
 • Проведення аналізу практичної підготовки студентів та працевлаштування студентів та випускників академії. Аналіз та узагальнення результатів практики, та надання допомоги з питань організації практики.
 • Забезпечення підрозділів академії необхідними стандартами, керівними нормативними документами з стандартизації, що регламентують метрологічні норми і правила, інформування про наявність і надходження стандартів, про їх заміну або відміну.
 • Планування і здійснення процесів моніторингу та вимірювання задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін освітніх послуг та науково-технічної продукції, пов'язані зі збором даних, аналізом та оцінкою показників ступеня задоволеності всіх зацікавлених сторін, що визначаються у діяльності академії і диференційованих по процесах, структурним підрозділам і / або напрямками діяльності.
 • Перевірка готовності кафедр до нового навчального року. Участь у контролі ефективності та якості навчального процесу, ведення навчально-методичної документації на кафедрах і факультетах. Участь в організації та проведенні ректорських замірів залишкових знань студентів академії їх аналіз. Розробка спільно з кафедрами Академії пакетів контрольних завдань, тестів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів.
 • Спостереження за реалізацією (оцінювання результативності) планів підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково — педагогічних працівників.
 • Забезпечення студентів і випускників достовірною, інформацією з питань отримання освіти або професії, працевлаштування, ситуації на регіональному ринку праці, про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності), шляхом розміщення її на Інтернет — сайті академії та інших інформаційних ресурсах.
© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55