Кафедра іноземних мов

Кафедра іноземних мов створена у 2000 році. Від початку заснування до 2013 року кафедру очолювала доцент, кандидат педагогічних наук Сусліна Ірина Валентинівна. З квітня 2013 року завідувач кафедри – доцент, кандидат філологічних наук  Мельник Руслана Миколаївна.

З квітня 2016 року завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор  Руснак Іван Степанович.

З жовтня 2019 р. на посаду заступника завідувача кафедри іноземних мов призначено професора кафедри, кандидата педагогічних наук, доцента, координатора Міжнародного проекту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління” Северіну Тетяну Миколаївну.

Кафедра іноземних мов є випусковою кафедрою у структурі факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Навчальний процес забезпечується висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками. На кафедрі працює 19 викладачів: 1 доктор педагогічних наук (Руснак І.С.), 5 кандидатів філологічних наук (Закреницька Л.А., Мельник Р.М., Нагорний Я.В., Онищенко О.І, Федорова О.В.), 7 кандидатів педагогічних наук (Ворник М.М., Воротняк Л.І., Гандабура О.В., Глушок Л.М., Северіна Т.М., Фаненштель Н.В., Шапошнікова Л.М.) та 6 викладачів (Аніщенко І.М., Бабічева М.Г., Ісакова І.М., Рибачук Ю.Л., Степенко О.Г., Яцишина В.М.). За сумістництвом на кафедрі працюють 1 кандидат педагогічних наук (Бхіндер Н.В.) та 4 викладача (Закордонець Г.В., Мазуренок Н.І., Повзун В.А., Процюк Н.Ю.)

На базі кафедри здійснюється підготовка фахівців за:

ОКР «молодший спеціаліст», спеціальності: «Початкова освіта» (додаткова спеціалізація «Вчитель іноземної мови в початковій школі»), «Дошкільна освіта» (додаткова спеціалізація «Вчитель англійської мови у дошкільному навчальному закладі та у початковій школі»);

освітніми рівнями: «бакалавр», спеціальності: «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)»;  «магістр» за спеціальністю «Мова і література (англійська)». Кафедра забезпечує викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) та понад 20 фахових дисциплін на усіх факультетах академії.

Наукова діяльність кафедри

Наукова робота є важливим напрямом діяльності кафедри іноземних мов. Впродовж останніх років колектив кафедри працює над актуальною проблемою “Формування полікультурної мовної особистості у сучасному соціокультурному дискурсі”. Багатоаспектний характер даної теми відповідає науковим інтересам усіх викладачів кафедри, діяльність яких спрямована на дослідження таких проблем: лексична семантика; актуальні проблеми загального, зіставного і функціонального термінознавства; полікультурна освіта як чинник формування навичок міжкультурної комунікації; проблема формування гендерної толерантності майбутнього вчителя; сучасні інноваційні технології у викладанні іноземних мов, медіаосвіта.

Виклaдaчі кaфедри є активними учacниками і організаторами міжнaродних, всеукраїнських, регіональних і міжвузівських нaукових конференцій тa cемінaрів. Результaти нaукової тa нaуково-методичної роботи, що ведетьcя виклaдaчaми кaфедри, предcтaвлені у вигляді нaукових статей (за останні роки – понад 300) у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Матеріали конференцій та науково-практичних семінарів, що організовуються викладачами кафедри, представлені у збірниках наукових статей.

Кaфедрa іноземних мов нaдaє тaкож квaліфіковaну допомогу профілюючим кaфедрaм академії з переклaду оригінaльної фaхової літерaтури та анотацій до фахових збірників. Викладацький склад кафедри бере участь у рецензуванні та опонуванні дисертацій, в оформленні відгуків на автореферати, у рецензуванні статей, навчально-методичних посібників, методичних розробок.

Значна увага колективом викладачів кафедри іноземних мов приділяється студентській науковій роботі у різних її формах (підготовка статей до публікації у наукових збірниках та виступів на конференціях, керівництво курсовими роботами, керівництво дипломними роботами на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях тощо). Найкращі студенти-науковці залучаються до участі в наукових конференціях різних рівнів, а також беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах. На кафедрі функціонує студентський науковий мовознавчий гурток LINGUA, який здійснює свою діяльність у двох напрямках: мовознавчому та лінгвокраїнознавчому; та проблемна група, яка працює над проблемою “Роль самоосвіти у навчанні іншомовного спілкування”.

Міжнародна співпраця

Підвищенню рівня викладання іноземних мов сприяє розвиток міжнародних зв’язків. Кафедра підтримує ділові контакти з університетами США, Польщі, Німеччини. Співпраця з навчальними закладами та установами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу академії, системного та взаємовигідного характеру співпраці.

Викладачі кафедри плідно співпрацюють із представництвом Pearson Education в Україні, беруть участь в семінарах і конференціях, які проводять: компанія „Лінгвіст” спільно з Cambridge University Press, міжнародна професійна організація викладачів англійської мови TESOL, Британська Рада, Goethe-Institut та Hueber-Verlag. Студенти напряму „Мова та література (англійська/німецька)” беруть активну участь у програмах міжнародного культурного обміну студентів “Work & Travel USA”, «Au pair» (Німеччина, Австрія).

Навчально-методична діяльність

Нaвчaльно-методичний фонд кaфедри укомплектовано підручниками з іноземних мов (англійська, німецька, французька) провідних видaвництв cвіту, довідковою літерaтурою, cловниками тa періодичними видaннями, a тaкож підручниками, навчально-методичними поcібниками (понад 60) тa методичними розробками виклaдaчів кaфедри.

Нaвчaльно-методичнa роботa виклaдaчів кaфедри пов’язaнa зі cпецифікою академії та cкеровaнa нa інтегрaцію з профілюючими кaфедрaми. Кaфедрою були cтворені нові нaвчaльні та робочі прогрaми з уcіх диcциплін, які відповідaють вимогaм держaвних cтaндaртів, для усіх ОКР; а також програми з практик (додаткова спеціалізація, переддипломна, філологічна, педагогічна, перекладацька, лінгвокраїнознавча, асистентська, науково-дослідницька). Вcі прогрaми мaють профеcійну cпрямовaніcть тa підпорядковaні оcновній меті – підготовці полікультурної мовної особистості у сучасному полікультурному соціумі.

Для забезпечення якості навчального процесу викладачі кафедри працюють над підвищенням кваліфікації, вдосконалюють свій професійний рівень, відвідуючи курси підвищення кваліфікації та проходячи стажування у вищих навчальних закладах України та за кордоном.

З 2017 р. кафедра іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії бере участь у спільному проєкті МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”, що передбачає апробацію нової моделі «наскрізної» методичної підготовки майбутніх вчителів англійської мови бакалаврського рівня вищої освіти за інноваційною типовою програмою.

В експерименті беруть участь студенти 2-4 курсів (групи ФІЛ-21а, ФІЛ-31а та ФІЛ-41а) факультету початкової освіти та філології.

Курс методики навчання англійської мови не передбачає лекцій. Студенти здобувають теоретичні знання через практику, застосовуючи сучасні засоби навчання та інноваційні методи і прийоми. Крім того, експериментальні групи мають змогу застосувати набуті вміння і навички під час практик “Кероване спостереження”,  “Асистент вчителя” та “Вчитель-практикант”.

Викладачі кафедри, Северіна Т.М., Аніщенко І.М., Гандабура О.В., Глушок Л.І., Гуменюк А.М., Рибачук Ю.Л., успішно пройшли тренінги професійної майстерності, організовані Британською Радою. Наразі викладачі активно використовують інноваційні технології не лише на заняттях з методики навчання англійської мови, а також і під час викладання інших профільних дисциплін. У 2019 р. до проєктної групи приєдналися викладачі кафедри: Федорова О. В. та Яцишина В. М.

Викладачі діляться здобутим досвідом зі своїми колегами та вчителями загальноосвітніх шкіл м. Хмельницького та області, проводячи семінари, тренінги, майстер-класи:

  • 22.10.2017 р. “Інноваційні методи викладання в контексті реформування освіти в Україні”;
  • 30.10.2017 р. “Розуміння процесу навчання та викладання”;
  • 21.12.2017 р. “Сучасні форми та методи навчання”;
  • 28.03.2018 р. “Нові підходи до викладання іноземної мови”;
  • 27.09.2018 р. “Теорія множинного інтелекту: як зрозуміти свого учня”;
  • 18.12.2018 р. “Англійська мова професійного спрямування”;
  • 10.04.2019 р. Проєкт “Вчитель нового покоління. Комунікативний підхід. Навчання мови в контексті”.

В лютому та грудні 2019 р. кафедра іноземних мов долучилась до підвищення професійного рівня педагогічних працівників області у форматі курсів підвищення кваліфікації для вчителів середніх загальноосвітніх закладів.

 


РУСНАК ІВАН СТЕПАНОВИЧ  

Завідувач кафедри іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор

Тема дисертації: “Становлення і розвиток українського шкільництва у Канаді (кінець ХІХ – ХХ ст.)” (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, дата захисту - 2001 р.)

Викладає дисципліни: «Педагогічна майстерність керівника навчального закладу», «Методична робота в навчальному закладі», «Управління процесом виховної роботи з учнями в навчальному закладі», «Актуальні проблеми педагогіки», «Технології виховного процесу в початковій школі», «Педагогіка вищої школи»

Коло наукових інтересів: сучасні тенденції розвитку рідномовної освіти в українському зарубіжжі; технології виховного процесу в початковій школі; тенденції розвитку сучасної вищої освіти.

Навчально-методичні видання:

1.  Руснак І. С., Федух Г. Я, Романюк С. З. Технології виховного процесу в початковій школі: навчальний посібник. Чернівці-Вижниця: Видавництво «Черемош», 2016. 175 с.

2.  Василик М. С., Руснак І. С. Національне виховання молоді в українській діаспорі Канади і США: монографія. Чернівці-Вижниця: Черемош, 2016. 194с.

3.  Руснак І. С., Федух Г. Я, Романюк С. З. Технології виховного процесу в початковій школі: навчальний посібник. Вид. 2-ге. –  Чернівці: Рута, 2017. 176 с.

4.  Руснак І. С.,  Н. Ситник-Палагнюк. Українсько-канадські освітні зв’язки (ХХ - початок ХХІ століття): монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. 300 с.

Наукові публікації:

1. Втілення ідей Григорія Ващенка в діяльності громадських молодіжних організацій західної української діаспори. Гірська школа українських Карпат. №15. Івано-Франківськ, 2016. С.171-176.

2. Письмові роботи як засіб формування культури писемного мовлення учнів загальноосвітніх середніх шкіл України другої половини ХХ ст. Теорія і методика виховання: науково-педагогічний вісник. Вип.7.Херсон: Видавець Грінь Д.С., 2017. С.30-35.

3. Проблема навчання культури мовлення в професійний діяльності педагогів Східної Галичини першої третини ХХ ст. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка. Електронне наукове фахове видання. Випуск 3.Хмельницький, 2017. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2017_3

4. Improvement of Foreign Language Training of Furure Primary School Teachers. Наука і освіта. Science and education: науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. №5 / СLVIII. Одеса, 2017. С.99-104. ISSN 2311-8466. індекс – Web of Science.

5. Rola organizacji pozarzadowych w rozwoju ojczystojezycznego szkolnictwa diaspory ukrainskiej w Kanadzie / Studia Gdanskie. Wizje I rzeczywistosc. Tom ХІV. Gdansk, 2017. S.295-309. ISSN 1731-8440 e- ISSN 2544-1426

6.  Effectiveness  of Using Modern British Serials in Professional Training of Future  English  Teachers (Through The Example of ‘Mr.Selfridge’ Serial). Наука і освіта. 2018. №2. С.70-75. – ISSN 2311-8466. – індекс – Web of Science

7. Українсько-канадські освітні зв’язки (ХХ - початок ХХІ століття): монографія / [укл.  Н. Ситник-Палагнюк, Руснак І.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. 300 с.

8. Руснак І., Василик М. Проблема формування культури української мови в діаспорі на сторінках етнічної преси закордонних українців. Українська мова у світі.  Львів, 2018. С.203-215.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 8 Міжнародних, 6 Всеукраїнських, 2 міжвузівських, 7 семінарів, 8 вебінарів.


СЕВЕРІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

З жовтня 2019 р. заступник завідувача кафедри іноземних мов, професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент,

координатор Міжнародного проекту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”

Тема дисертації: “Ціннісна детермінація особистісного самовдосконалення майбутніх педагогів у навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів” (спеціальність 13.00.07 - теорія і методика виховання, дата захисту - 2012 р.)

Викладає дисципліни: “Методика навчання іноземної мови (експериментальний курс)”, “Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)”.

Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання англійської мови, підходи до формування навчальної автономії, розвиток аксіосфери майбутніх педагогів.

Навчально-методичні видання:

1. Practical English Grammar: навч. посіб. / упоряд. Т. М. Северіна. Хмельницький: ХГПА, 2018. 195 с.

2. Britain. Part I: навч. посіб. / упоряд. Т. М. Северіна. Хмельницький: КАРЕН, 2017. 31 с.

3. The USA. Part II: навч. посіб. / упоряд. Т. М. Северіна. Хмельницький: КАРЕН, 2017. 31 с.

Наукові публікації:

1. Сучасні стратегії формування іншомовної граматичної компетенції майбутніх педагогів. Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 21-22 берез. 2019 р.). Івано-Франківськ: НАІР. 2019. 326 с. С. 259-262.

2. Pedagogical implications of learning styles and strategies for classroom practice. Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 10 квіт. 2019р.). / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2019. 268 с. С. 262-265. 

3. Критерії відбору автентичних матеріалів у навчанні іноземної мови. Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі: матеріали Міжнар. мультидисц. конф. (м. Воломін, 10-20 жовт. 2018 р.). Воломін, 2018. 195 с. С. 41-44.

4. Формування навчальної автономії студента в позааудиторній діяльності. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Дрогобич, 2018. Вип. 20. Том. 3. 180 с. С. 111-115.

5. Комунікативно-когнітивний підхід до формування іншомовної граматичної компетенції учнів загальноосвітніх середніх шкіл. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (м. Хмельницький, 15 трав. 2018 р.). Хмельницький, 2018. С. 290-294.

6. Зміст та структура цифрової культури майбутнього вчителя іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (м. Хмельницький, 15 трав. 2018 р.). Хмельницький, 2018. С. 239-242.

7. Парна та групова робота як засіб розвитку навчальної автономії учнів. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (м.Хмельницький, 15 травня 2018 р.). Хмельницький, 2018. С. 281-285.

8. Автономія учня в системі іншомовної освіти. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ.  конф. (м. Львів, 26-27 січня 2018 р.). Львів: ГО Львівська педагогічна спільнота, 2018. Ч. 2. 104 с. С. 42-45.

9. Принципи та умови розвитку учнівської автономії у мовній освіті.  Перспективні напрями розвитку науки і техніки: матеріали XVIII Міжнар. Інтернет-конф. (м. Вінниця, 23 берез. 2018 р.). Вінниця, 2018. Ч. 3. 61 с. С. 51-56.

10. Інформаційно-аналітична компетентність майбутніх учителів іноземної мови в умовах інформаційного суспільства. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжвуз. (заочн.) наук.-практ. конф. (Хмельницький, 28 лютого 2017 р.). Хмельницький: ХГПА, 2017.  333 с.  С. 235-239.

11. Маніпулятивні стратегії і тактики в агітаційних промовах Хілларі Клінтон. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукр. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 16 травня 2017 р.). Хмельницький: ХГПА, 2017. 242 с.  C. 40-44.

12. Структурно-семантичні особливості англійських ад’єктивних компаративних фразеологізмів. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукр. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 16 травня 2017 р.). Хмельницький: ХГПА, 2017.  242 с.  C. 36-40.

13. Формування цифрової культури майбутнього вчителя іноземної мови Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукр. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 16 трав. 2017 р.). Хмельницький: ХГПА, 2017. 242 с. C. 210-213.

14. Формування інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх філологів у лінгвоосвітньому процесі вищого педагогічного навчального закладу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”: зб. наук. праць. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2016. Вип. 61.  346 с.  С. 202-204.

15. Розвиток аксіосфери майбутніх педагогів у вищій школі.  Формування особистості майбутнього педагога: психолого-педагогічні аспекти: матеріали заочн. наук.-практ. конф. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.  Хмельницький: ХГПА, 2016. Вип. 2.  220 с.  С. 175-183.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 11 Міжнародних, 7 Всеукраїнських, 3 міжвузівських, 22 семінара, 5 вебінарів


АНІЩЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Викладач кафедри іноземних мов, учасник Міжнародного проекту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”

Тема дисертації: Викладає дисципліни: “Іноземна мова (англійська)”, “Практичний курс іноземної мови (англійської)”, “Методика навчання іноземної мови”.

Коло наукових інтересів: сучасні технології навчання іноземних мов, теорія міжтекстової взаємодії, художній дискурс.

Наукові публікації:

1. Оновлення змісту та методів іншомовної підготовки студентів вищих педагогічних закладів. Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: Матеріали ІХ Міжнародного науково-практичного семінару (Луцьк, 15 березня 2019р.). Луцьк, 2019. 292с. С.240-243

2. Розвиток іншомовного професійно-орієнтованого спілкування засобами колаборативного навчання. Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 березня 2019р.). Київ, 2019. 92с.   С.11-13

3. Комунікативність як сутнісна характеристика інтрасуб’єктного персонажного мовлення в англомовному творі постмодернізму. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей / відп. ред. О. Г. Хомчак. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. Вип. 9. 244с. С.8-12

4. Функціональні особливості персонажного дискурсу у структурі англомовного художнього твору. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (Кам’янець-Подільський, 28–29 березня 2019 р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 148с.  С.6-11

5. Тask-based learning in a context of language awareness.  Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи: Збірник матеріалів І Всеукраїнської  науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 10 квітня 2019 р.). Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 268с. С. 132-135

6. Використання методу комунікативних завдань як засобу підвищення ефективності занять з іноземної мови. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали міжн. науково-практ. конф., (Умань, 18-19 квітня 2019р.). – Умань: Візаві. 2019 . Ч.1. 140с. С. 9-13

7. Менторство як форма професійного педагогічного партнерства в процесі підготовки майбутніх вчителів англійської мови. Актуальні проблеми сучасної культурології та філології:дискурс традиції в постмодерній парадигмі: Матеріали VІІ Міжнар. наук.практ. конф. (Хмельницький, 15 травня, 2019 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2019. 268с. С.209 - 212

8.  Використання моделі змішаного навчання при вивченні іноземної мови у вищому навчальному закладі. Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету: Матеріали І Міжнар. наук.практ. конф (Умань, 30 березня 2018р.). Умань: ФОП Новожилов С.В. 2018. 244с. С.13-17

9. Дидактичні можливості використання інтерактивної дошки на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах Актуальні проблеми мовної та літературної освіти в середній та вищій школі: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (Хмельницький, 22березня 2018р.). Хмельницький: ХГПА.  2018. 207с. С.14-18

10. Дидактичні можливості використання smart-технологій при вивченні іноземних мов у сучасній початковій школі. Особливості використання навчально-виховних технологій в освітньому процесі: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Хмельницький, 4 квітня 2018р.).  Хмельницький:ХГПА, 2018. 91с. С.39-43

11. Розвиток критичного мислення студентів у процесі їх професійної підготовки.  Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 25  26  квітня 2018 р.  Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. Т. 2. 312с.С.9-14

12. Використання теорії множинного інтелекту на уроках англійської мови в початковій школі. Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 28 березня 2018р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 254с. С.28-31

13. Дискурсний потенціал інтермовного трансферу інформації. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: Матеріали V Всеукр.наук.-практ.конф. (Хмельницький, 27 квітня, 2016р.). – Хмельницький: ФОП Заколодний М.І., 2016р. 389с. С. 15-21

14. "Змішане навчання" як інноваційний підхід у формуванні іншомовної комунікативної компетенції на заняттях з іноземної мови професійного спрямування  у педагогічному вищому навчальному закладі. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2017р.). Хмельницький: ХГПА. 2017. 333с. С.8-11 

15. Статус невласне-прямого мовлення як самостійного виду передачі чужого висловлювання в англомовному художньому тексті Мова. Свідомість. Концепт: Зб.наук.статей. Мелітополь: МДПУ ім. Б.Хмельницького. 2017. Вип.7. 285с. С.9-12 

16. Проблема суб’єкта мовлення в ситуації інтрасуб’єктної комунікації Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Одеса, 24-25 березня 2017р.).  Одеса: Міжнародний гуманітарний університет. 2017. 140с. С. 47-52

17. Використання електронної навчальної платформи “LINGUA.SKILLS” при змішаному навчанні англійської мови студентів у педагогічному вищому навчальному закладі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: Збірник наукових праць/ укладачі:І.В.Ковальчук, О.Ю.Костюк, Л.М.Коцюк. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. Вип.64. 226 с. С. 33-36        

18. Лінгвістичні ознаки невласне-прямого мовлення як складової англомовного художнього тексту ХХ століття. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: Матеріали IV Всеукр.наук.-практ.конф. (Хмельницький, 27 квітня, 2016р.).  Хмельницький: ФОП Заколодний М.І., 2016р. 389с. С. 99-104.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 11 Міжнародних, 8 Всеукраїнських, 4 міжвузівських, 20 семінарів, 5 вебінарів.


 

БАБІЧЕВА МАРИНА ГЕННАДІЇВНА

Викладач кафедри іноземних мов

Викладає дисципліни: “Методика навчання іноземної мови, “Практика усного та писемного мовлення першої і другої іноземних мов мови (німецької)”, “Історія літератури німецькомовних країн”, “Практична граматика німецької мови”.

Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання іноземної мови, історія сучасної літератури німецькомовних країн.

Наукові публікації:

1.  Лінгвогендерологічні аспекти спілкування у вищому навчальному закладі

2. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: матеріали Міжнар. (заоч.) наук.-практ. конф., 15 травня 2019 р., Хмельницький: ХГПА, 2019. С. 9-14.

3. Дунаєвецька міська об’єднана громада. Об’єднані територіальні громади Хмельниччини. Інформаційний збірник, ХГПА, 14 бер. 2018 р. 176 с. С 35-37.

4. Формування умінь професійної рефлексії у процесі підготовки майбутніх вчителів іноземної мови. Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Міжвуз. (заочн.)  наук.-практ. конф., 27 лют. 2019 р. Хмельницький: ХГПА, 2019.  С. 6-9.

5. Інформаційно-аналітична компетентність майбутніх учителів іноземної мови в умовах інформаційного суспільства. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжвуз. (заочн.) наук.-практ. конф. (Хмельницький, 28 лютого 2017 р.). Хмельницький: ХГПА, 2017.  333 с.  С. 235-239.

6. Сучасні тенденції розвитку методики раннього навчання іноземних мов. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерніська парадигма : матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конференції.. Хмельницький: Видавництво ХГПА, 2016.  378 с. С. 309-314.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 1 Міжнародна, 2 Всеукраїнських, 2 міжвузівських, 1 науково-практичних, 5 семінарів.


ВОРНИК МАРІЯ МИКОЛАЇВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: “Підготовка майбутніх учителів початкових класів з асоціальними сім’ями” (спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дата захисту - 2014 р.)

Викладає дисципліни: “Ділова англійська мова”, “Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)”, “Іноземна мова фахового спрямування (англійська)”.

Коло наукових інтересів: діалог культур у Європейському освітньому просторі; інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах мультилінгвального  та полікультурного глобалізованого світу.

Наукові публікації:

1. Проектна методика навчання іноземної мови студентів-філологів гуманітарного вузу. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.). Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2016. № 3. С. 90–95.

2. Організація індивідуально-педагогічної роботи студентів-філологів засобами мультимедійних технологій.  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. вересень 2017.  Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. С. 38–43.

3. Методологічні засади удосконалення навичок іншомовної писемної комунікації у студентів філологічних спеціальностей.  Педагогіка та психологія. Чернівці. Чернівецький нац. у-т. 2018. С. 39- 47.

4. Професійна підготовка педагогічних кадрів у контексті наукових підходів.  Педагогічний альманах. Херсон. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». 2018. С. 100– 105.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 10 Міжнародних,  9 Всеукраїнських, 5 міжвузівських, 23 семінари, 5 вебінарів.

Тижневе наукове стажування від Інституту міжнародної академічної та наукової співпраці (ISASC) для опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії (06.05. - 10.05.2019) в Західно-фінляндському коледжі (Länsi Suomen Opisto), м. Гуйттінен, Фінляндія (120 год.).


 

ВОРОТНЯК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: “Педагогічна технологія формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах” (спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дата захисту - 2009р.)

Викладає дисципліни: “Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)”, “Практичний курс іноземної мови (англійської)” “Стилістика першої іноземної мови”, “Іноземна мова професійного спрямування”. 

Коло наукових інтересів: Стилістика, медіалінгвістика, міжкультурна комунікація, підготовка магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах.

Навчально-методичні видання:

1. Воротняк Л. І. Практикум зі стилістики англійської мови для студентів-філологів 4 курсу: навч. посібник. Хмельницький: Редакційно-видавничий відділ ХГПА, 2016. 52 с.

2. Воротняк Л. І., Федорова О. В. Організація та проведення виробничої (переддипломної) практики з першої іноземної мови (англійської): метод. реком. для керівників практики і студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за  спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Хмельницький : відділ педагогічної практики ХГПА, 2017. 23 с.

3. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту кваліфікаційних робіт з германської філології: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / уклад. Мельник Р. М., Воротняк Л. І., Закреницька Л. А.  Хмельницький: ХГПА, 2018. 49 с.

Наукові публікації:

1. Використання культурно-обумовлених невербальних компонентів у процесі міжкультурної комунікації. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 27 квітня, 2016 р.) С.13-17

2. Функціонування прецедентних феноменів в англомовному газетному дискурсі. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ХГПА, 2018. Випуск 8. С. 134-140.

3. Формування навичок невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації у магістрів педагогічних закладів вищої освіти. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. – 2019. - Вип. 2. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2019_2_7

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 5 Міжнародних, 4 Всеукраїнських, 2 міжвузівських, 11 семінарів, 3 вебінари.


ГАНДАБУРА ОКСАНА ВІКТОРІВНА

Кандидат педагогічних наук, старший викладач, учасник Міжнародного проекту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”

Тема дисертації: “Формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів” (спеціальність 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти, дата захисту – 2014 р.)

Викладає дисципліни: Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)”, “Методика навчання іноземної мови (експериментальний курс)”, “Латинська мова”, “Практична граматика першої іноземної мови (англійської)”, “Теоретична граматика першої іноземної мови (англійської)”, “Іноземна мова (англійська)”

Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання англійської мови, професійний розвиток та саморозвиток майбутніх учителів іноземних мов, використання ІТ на заняттях з практичної та теоретичної граматики англійської мови.

Наукові публікації:

1. Особливості реалізації професійного саморозвитку майбутніх педагогів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / ред. І. А. Зязюн та ін.  Київ – Вінниця : Планер, 2016.  Вип. 45. С. 169 – 173.

2. Роль мотивації комунікативної діяльності у процесі формування англомовної граматичної компетенції у майбутніх учителів іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Хмельницький, 27 квітня 2016 р.). Хмельницький: ХГПА, 2016.  С. 314 – 320.

3. До проблеми особливостей індивідуального авторського стилю Дена Брауна. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Хмельницький, 16 травня 2017 р.).  Хмельницький: ХГПА, 2017. С. 163 – 167. (У співавторстві з А. Степанчук);

4. До проблеми тематичної та образно-символічної своєрідності постмодерністського роману Дена Брауна «Код да Вінчі». Lublin: Lublin Science and Technology Park S. A., 2017. С. 146 – 149.

5. Щодо проблеми смислового потенціалу поняття художньої деталі та її властивостей. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Хмельницький, 15 травня 2018 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018.  С.160 – 169. (У співавторстві з А. Головачук);

6. The Peculiar Features of Historiographic Metafiction in the Novel “The French Lieutenant’s Woman” by John Fowles. Imperatives of Civil Society Development in Promoting National Competitiveness: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (Batumi, Georgia, December 13–14, 2018). Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018. Volume I. P. 267 – 269.

7. Versions of Victorian Love Story in the Structure of Novel “The French Lieutenant’s Woman” by John Fowles. Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Baia Mare, Romania, December 21–22, 2018). Baia Mare, Romania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, P. 119 – 121.

8. Approaches and Techniques for Reading, Listening, Speaking and Writing Skills Integration within the Framework of New Ukrainian School: Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: Дискурс традиції в постмодерній парадигмі: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 15 травня 2019 р). Хмельницький: ХГПА, 2019.  С.246 – 251. (У співавторстві з І. Шевчук).

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 14 Міжнародних, 5 Всеукраїнських, 1 міжвузівських конференціях, 14 семінарів.

Міжнародне стажування "New and Innovative Teaching Methods"  місто Краків, Польща, Краківський економічний університет, 10-28 вересня 2018 р., 112 годин.


ГЛУШОК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент,

учасник Міжнародного проекту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”.

Тема дисертації: «Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Австралії» (спеціальність 13.00 04 ‒ теорія і методика професійної освіти, дата захисту – 2014 р.,)

Викладає дисципліни: «Методика навчання іноземної мови (експериментальний курс)», «Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)», «Теорія та практика перекладу», «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська), «Практичний курс другої іноземної мови (англійської)»

Коло наукових інтересів: теоретичні, дидактичні та методичні проблеми професійної підготовки фахівців у вітчизняному та зарубіжному досвіді,  сучасні інноваційні методики навчання англійської мови

Навчально-методичні видання:

1. Глушок Л.М. English for Postgraduate Students (Англійська мова для слухачів магістратури за спеціальністю 073 Менеджмент): навчально-методичний посібник.  Хмельницький: Видавництво ХГПА, 2016. 160 с.

2. Глушок Л.М. English for Postgraduate Students (Англійська мова професійного спілкування для слухачів магістратури за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво): навчально-методичний посібник. Хмельницький: Видавництво ХГПА, 2017. 151 с.

3. Глушок Л.М. English for Postgraduate Students (Англійська мова професійного спілкування для слухачів магістратури за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література): навчально-методичний посібник.  Хмельницький: Видавництво ХГПА, 2018.  260 с.

4. Глушок Л.М. English for Art Students: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2018. 194с.

5. Глушок Л. М. Теорія та практика перекладу: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська). 2-ге вид., виправл. та доповн. Хмельницький: ХГПА, 2019. 260 с.

Наукові публікації:

1. Використання подкастів та блогів у процесі формування професійної компетентності майбутніх вчителів англійської мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна: збірник наукових праць. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017.  Вип. 64.  Ч.1.  С. 100-103.

2. Професійний розвиток фахівців дошкільної освіти як необхідна умова якісного навчально-виховного процесу в дошкільних закладах Австралії. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб.наук.праць. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2016.  Випуск 45.  С. 134-138.

3. Глушок Л.М., Стукан Г.О. Метафори-синестезії у поетичних збірниках Оксани Радушинської. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький, Вип.7. 2018. С. 247-256.

4.  Глушок Л.М., Стукан Г.О.  Мовний світ Ігоря Качуровського. Закарпатські філологічні студії: зб.наук.праць ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Випуск  12. Том 1. 2019. С. 39-45.

5.  Hlushok L.M. Peculiarities of Teaching English to Art Students in “Fine Arts” Specialty at Khmelhytskyi Humanitarian Pedagogical Academy. Science and Civilization: матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф. (Sheffield, UK, 30 – 07  лютого 2016 р.). Шеффілд: Science and education Ltd. 2016.  Том 12: Філологічні науки.  С. 3-5.

6.  Організація практичної підготовки бакалавра дошкільної педагогіки в університетах Австралії. Педагогічна практика як перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії:  матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (до 95-річчя ХГПА) (Хмельницький, 15 березня 2016 року). Хмельницький: ФОП «О.М.Казаков», 2016.  С. 25-30.

7.  Глушок Л.М., Ревус А.Ю. Лінгвостилістичні особливості перекладу сучасної телевізійної реклами українською мовою. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 27 квітня 2016 року).  Хмельницький: ФОП Заколодний М.І., 2016.  С. 300-305.

8.  Політична коректність при перекладі. Тенденції розвитку вищої освіти в Європейському Союзі: реалії та перспективи: матеріали Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (Хмельницький, 23 листопада 2017 р.). Хмельницький : Науково-видавничий відділ ХГПА, 2017. С.73-80.

9.  Підготовка майбутніх вчителів англійської мови в ХГПА за новою типовою програмою «Методика навчання іноземної мови» в рамках спільного проекту Британської ради та МОН України «New Generation School Teacher». Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 10 квітня 2019 р.)  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 149-154.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 12 Міжнародних, 16 Всеукраїнських, 5 міжвузівських та академічних, 16 тренінгів і семінарів

Тижневе наукове стажування від Інституту міжнародної академічної та наукової співпраці (ISASC) для опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії (06.05. - 10.05.2019) в Західно-фінляндському коледжі (Länsi Suomen Opisto), м. Гуйттінен, Фінляндія (120 год.).


ЗАКРЕНИЦЬКА ЛЮДМИЛА АНТОНІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент

Тема дисертації: “Англійська християнсько-богословська терміносистема: генезис, структура, семантика” (спеціальність 10.02.04, дата захисту – 2011 р.)

Викладає дисципліни: “Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)”, “Практичний курс іноземної мови”, “Лексикологія першої іноземної мови”, “Історія першої іноземної мови”, “Основи германістики”.

Коло наукових інтересів: термінознавство, лексична семантика, лінгвістика тексту

Навчально-методичні видання:

1. Закреницька Л. А. The History of English Phonetics and Grammar in Tables  (для студентів ступеня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Хмельницький: ХГПА, 2019. 18 с.

2. Закреницька Л. А. Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи з лексикології першої іноземної мови (англійська) для студентів ступеня «бакалавр» за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Хмельницький: ХГПА, 2018. 40 с.

3. Закреницька Л. А. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту кваліфікаційних робіт з германської філології: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література)) / уклад. Мельник Р.М., Воротняк Л.І., Закреницька Л.А. Хмельницький: ХГПА, 2018. 49 с.

4. Закреницька Л. А. Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи з історії першої іноземної мови (англійська) для студентів ступеня «бакалавр» за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Хмельницький: ХГПА, 2017. 40 с.

Наукові публікації:

1. Категорія наратора у світлі сучасної лінгвістики. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, травень  2019). Хмельницький: ХГПА, 2019. С. 198-204. (у співавторстві з Суріковою О.)

2. Прагматичний контент біблійного тексту. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький, 2018. Вип. 8. С. 141-149.

3. Мультидисциплінарні дослідження у вітчизняній лінгвістиці: наукова школа професора О. Огуя. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: наук. журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. Чернівці: ВД «Родовід», 2017. Вип. 2 (15). С. 12-15. (у співавторстві з Мельник Р.М.)

4. Антонімічний контекст як семантичний простір реалізації відношення протилежності в англомовному художньому дискурсі. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології : постмодерністська парадигма : матеріали V всеукр. наук.-практ. заочної  інтернет-конф. (Хмельницький, 16 травня, 2017 р.). Хмельницький : ХГПА, 2017. С. 126-129. (у співавторстві з Миколюк Я.)

5. Фахова мова та фаховий текст у контексті лінгвістичних досліджень. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма»: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ.заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 15 травня, 1918 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. С. 112-120. (у співавторстві з Ковальською А.)

6. Реалізація категорії протилежності в різнорівневій мовній площині. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма»: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ.заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 15 травня, 1918 р.).  Хмельницький: ХГПА, 2018. С. 131-137. (у співавторстві з Миколюк Я.)

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 4 Міжнародних, 5 Всеукраїнських, 2 міжвузівських, 9 семінарів.


ІСАКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Викладач кафедри іноземних мов

Викладає дисципліни: “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням”, “Англійська мова”.

Коло наукових інтересів: cуггестопедія

Навчально-методичні видання:

1. English for Choreographers: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 024 Хореографія./ за ред. Ісакової І.М., Закордонець Г.В. Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2018. 120 с.

2.  Граматичний практикум з англійської мови. Ч.1: навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Хмельницький: ХГПА, 2019. 120 с. 

Наукові публікації:

1. Інтерактивні технології у навчані іноземної мови у вищому навчальному закладі. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф.   (м. Хмельницький, 28 лют. 2017р.) Хмельницький: ХГПА, 2017.  С.95-98

2. Ідеї реформізму в освітньому просторі Англії.-Reformation Ideas in Education of England. Вплив ідей Реформації на розвиток сучасної освіти і педагогічної науки (присвячена до 500-річчя Реформації): матеріали міжвуз.наук.-практ. конф. (м.Хмельницький, 16 травня 2017р.), Хмельницький: ХГПА, 2017, С.37-44

3. Семантика кольорів у китайській лінгвокультурі на основі фразеологізмів. / Філологічний дискурс, №8, Хмельницький, ХГПА, 2018. С.149-157.

4. Аналіз процесу формування соціально-комунікативних компетенцій старших дошкільників засобами гри. Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості: матеріали міжвуз.(заоч.) наук-практ.конф. (м.Хмельницький, 28 лют, 2018р.), Хмельницький, ХГПА, 2018. С.54-57.

5. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у вимірах педагогічної взаємодії. Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи: матеріали міжвуз. наук.-практ конф.  (м. Хмельницький, 27 лют. 2019р.), Хмельницький, ХГПА, 2019, с.74-78.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 3 Всеукраїнських, 3 міжвузівських, 4 семінари.


МЕЛЬНИК РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА

Кандидат філологічних наук, доцент

Тема дисертації: “Прикметники зі значенням «старанний, працьовитий» у німецькомовній картині світу” (спеціальність 10.02.04  –  германські мови,  дата захисту – 2007 р.)

Викладає дисципліни: “Практика усного та писемного мовлення” (нім. мова), “Практичний курс другої іноземної мови” (нім. мова), “Друга іноземна мова” (нім. мова),   “Історія німецької мови”,  “Німецька мова” (ОР «магістр»)

Коло наукових інтересів: лексична семантика, когнітивна лінгвістика, методика викладання іноземної мови

Навчально-методичні видання:

1. Мельник Р. М. Теоретичні проблеми слова та групи слів у лінгвістиці: навч. посіб.  Хмельницький: ХГПА, 2017. 83 с.  

2. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту кваліфікаційних робіт з германської філології: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / уклад.  Мельник Р. М., Воротняк Л. І., Закреницька Л. А. Хмельницький:  ХГПА, 2018. 49 с.

3. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт  : навч. посіб.   для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) / упоряд.  Р. М. Мельник, Л. М. Шапошнікова. Хмельницький: ХГПА, 2019. 52 с.  

Наукові публікації:

 1.  Об`єктивація концептосистеми FLEIß, ARBEITSAMKEIT у німецькій лінгвокультурі (на текстовому матеріалі XIX століття). Наукові записки. Серія: Філологічні науки.  Кіровоград, 2016. Вип. 146. С. 98–101.

2. Епідигматичні характеристики прикметників fleißig, tüchtig. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конф.

(Хмельницький, 27 квітня 2016 р.). Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2016. С. 169–175.

3. Квантитативні методи дослідження лексичних мікросистем. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф.(Хмельницький, 15 травня  2017 р.). Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2017. С. 49–56.

4. Трансформація вітчизняної іншомовної освіти у контексті новітніх європейських тенденцій. «Дванадцяті педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: актуальні проблеми професійного розвитку майбутніх педагогів у системі неперервної освіти»: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 29 вересня 2017 р.). Хмельницький : ХГПА, 2017. С. 53–57.

5. Мельник Р., Закреницька Л. Мультидисциплінарні дослідження у вітчизняній лінгвістиці: наукова школа професора О. Огуя.  Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: наук. журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. Чернівці: ВД «Родовід», 2017. Вип. 2 (15).  С. 12–15.

6. Іншомовна освіта в Україні: основні тенденції модернізаційних процесів. Філологічний дискурс: зб.наук.праць. Хмельницький, 2018. Вип. 8. С. 157–165.

7. Пізнання іншомовної культури крізь призму лінгвокультурних концептів. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. ( Хмельницький, 16 травня 2018 р.). Хмельницький, 2018. С. 60–67.

8. Проблема слова та значення в семасіологічних дослідженнях. Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: дискурс традиції в постмодерній парадигмі: матеріали VІІ Міжнародної наук.-практ. конф.( Хмельницький, 15 травня 2019 р.). Хмельницький: ХГПА, 2019. С. 173–178.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 7 Міжнародних, 10 Всеукраїнських, 1 міжвузівська, 4 семінари


НАГОРНИЙ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат філологічний наук, доцент кафедри іноземних мов

Тема дисертації: “Жанрово-стильові аспекти творчості Павла Богацького” (спеціальність 10.01.01 – українська література , дата захисту – 2015р.)

Викладає дисципліни: “Іноземна мова (англійська)”

Коло наукових інтересів: інтенсивні методи навчання іноземних мов, вдосконалення мовленнєвої компетенції фахівців у сфері філології

Навчально-методичні видання:

Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль і місце в історії краю: колективна монографія. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2016. С. 174–177.

Наукові публікації:

1. Домашнє читання як важливий компонент процесу навчання іноземній мові в немовних ВНЗ. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 2016. № 766. С. 136–141.

2. Творчість Павла Богацького в контексті зародження українського модернізму ХХ століття: від модерності до традиції: матеріали V Всеукр. наук. конф. (20-21 жовт. 2016 р.). Вінниця, 2016.  С. 28–37.

3. Effectiveness of Using Modern British Serials in Professional Training of Future English Teachers (Through the Example of «Mr. Selfridge» Serial) Science and Education. 2018. № 2. Р. 70–75

4. Peculiarities of Use of Interactive Technologies of Teaching English Language in Training of the Future Masters-Philologists Studia Gdanskie Wizje i rzeczywistosc, Tom XV. Gdanska Wyzsza Szkola Humanistyczna, Gdansk 2018. P.293-305

5. Інтерактивні технології навчання англійської мови у підготовці майбутніх магістрів-філологів. Міжнародна науково-практична конференція «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» 17 травня 2019 р. Чернівецький національний університет ім.. Юрія Федьковича, м. Чернівці.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:  5 Міжнародних, 3 Всеукраїнських, 2 міжвузівських, 7 семінарів, 2 вебінари.


ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук

Тема дисертації: “Поетика мемуарної прози письменників української діаспори другої половини ХХ століття” (спеціальність 10.01.01 – українська література, дата захисту - 2019 р.)

Викладає дисципліни: Іноземна мова (англійська)

Коло наукових інтересів: “Історія англійської мови”, “Інноваційні онлайн технологій у навчанні іноземної мови”.

Наукові публікації:

1. Використання нефікційної прози на уроках української літератури. Стельмах Михайло у новітніх парадигмах наукового знання: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 105-річчю від дня народж. письменника / гол.ред. О.М. Куцевол [та ін.]. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. С. 254-258.

2. Еміграційна мемуаристика, як носій історичної та культурної пам’яті. Нове у філології сучасного світу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 9-10 червня 2017р., Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. С. 97-100

3. Поетикальна системність: тропи, генерика, ключові образи, мотиви в прозі nonfiction. Сучасний вимір філологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 21-22 липня 2017р.,Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017.С. 66-70

4. Естетико-художній спосіб відображення дійсності в прозі nonfiction засобами комічного. Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Люблін, Республіка Польща, 20-21 жовтня 2017 р.)

5. Теоретико-методологічна інтерпретація літератури факту. Філологічний дискурс: зб. наук. праць Хмельницький, 2017. Вип. 6, листопад 2017., ХГПА. С 68-78

6. Трагічне в спогадовій літературі та способи його вираження. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць) Випуск 23 / Відп. ред. І.В.Сабадош. – Ужгород, 2018. 444с.

7. Паратекстуальність – засіб авторської інтерпретації соціуму (Partextuality – a Means of Author`s Interpretation of the Social Medium), (Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies: SPHERES OF CULTURE, Volume XVI, Lublin 2017). С. 35-42

8. Поетика сміхової культури як естетико-художній спосіб моделювання довкілля (на прикладі еміграційної мемуаристики). Актуальні проблеми української літератури і фольклору: наук. зб. – Випуск 25 / редкол. : В. А. Просалова (відп. ред.) та ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017.С. 78-92

9. Літературний портрет Івана Франка у спогадах родичів письменника / Literary Portrait of Ivan Franko in the Memories of Writer’s Relatives. Філологічний дискурс: зб. наук. праць Хмельницький, 2017. Вип. 5. С. 85-95

10. Поетика націєтворчого дискурсу в українській діаспорній спогадовій літературі. Філологічний дискурс: зб. наук. праць Хмельницький, 2018. Вип. 7. С. 131-143.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 5 Міжнародних, 6 Всеукраїнських, 4 міжвузівських, 6 семінарів.


РИБАЧУК ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Викладач кафедри іноземних мов ХГПА, учасник Міжнародного проєкту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”

Викладає дисципліни: “Іноземна мова (англійська)”, “Практичний курс іноземної мови (англійської)”, “Теоретична та практична фонетика першої іноземної мови (англійської)”

Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання англійської мови, англійська фразеологія та ономастика

Навчально-методичні видання:

Практична фонетика англійської мови: навч. посіб. для студентів-філологів І курсу (оновлений) / упоряд. Ю.Л. Рибачук. Хмельницький: ХГПА, 2017. 73 с.

Наукові публікації:

1.  Формування умінь професійної рефлексії у процесі підготовки майбутніх вчителів іноземної мови. Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 27 лютого 2019 р.). Хмельницький: ХГПА. 2019. 231 с. С. 6-9.

2. Англійські фразеологізми з реаліями-зоонімами  та особливості їх перекладу на українську мову. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Хмельницький, 15 травня 2018р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. 302 с.

3. Особливості функціонування та перекладу на українську мову англійських прислів`їв та приказок з реаліями-топонімами. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V всеукр. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (м. Хмельницький, 16 травня 2017р.). Хмельницький: ХГПА, 2017. 242 с. C. 177-181.

4. Використання відеоматеріалів для формування комунікативної компетенції студентів на заняттях англійської мови. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерніська парадигма: матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 27 квітня 2016р.). Хмельницький: Видавництво ХГПА, 2016. 378 с. С. 364-367.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 2 Міжнародних, 2 Всеукраїнських, 3 Міжвузівських, 18 семінарів


СТЕПЕНКО ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА

Викладач кафедри іноземних мов, голова методичного об’єднання викладачів іноземної мови ВНЗ, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста м. Хмельницького

Викладає дисципліни: “Практичний курс другої іноземної мови”, “Іноземна мова (німецька)”, “Теоретична та практична фонетика першої іноземної мови”, “Країнознавство”.

Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання іноземної мови, інтерактивні форми роботи в умовах комунікативно-орієнтованого навчання іноземної мови.

Наукові публікації:

1. Технології вивчення лінгвокраїнознавчого матеріалу на заняттях іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології : постмодерністська парадигма : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 15 травня, 2018 р.) [Електронне видання]. – Хмельницький : ХГПА, 2018.

2. Дунаєвецька міська об’єднана громада. Об’єднані територіальні громади Хмельниччини. Інформаційний збірник, ХГПА, 14 березня 2018. 176 с. С 35-37.

3. Englische sprachliche Einflüsse in der deutschen Sprache. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології : постмодерністська парадигма : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 16 травня, 2017 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2017. С.199-203.

4. Інтерактивні форми роботи в умовах комунікативно-орієнтованого навчання іноземної мови. Наукові записки кафедри педагогіки. Харків: ХНУ ім. В Н. Каразіна, 2016. Т. 1 (28). С. 17-22.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 3 Міжнародних, 6 Всеукраїнських, 3 міжвузівських, 5 семінарів.


 

ФАНЕНШТЕЛЬ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА        

Старший викладач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Степана Балея (1885 – 1952 рр.)»  (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, дата захисту – 2016 р.).

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)»

Коло наукових інтересів: застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні іноземної мови; застосування технології змішаного навчання; реалізація особистісно-орієнтованого підходу у навчанні іноземної мови.

Навчально-методичні видання:

Англійська мова: посібник для студентів освітнього рівня «бакалавр». ІІ частина / упоряд. Н. В. Фаненштель. Хмельницький: ХГПА, 2017. 30 с.

Наукові публікації:

1. Наукова спадщина Степана Балея в контексті сучасних викликів України. «Людина – соціум – історія: складності сучасних взаємин» (Тези Міжнародної наукової конференції «ХХVІІІ –мі Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського», 11-12 лютого 2016 року) / відп. ред. В. Л. Петрушенко. Львів: Видавництво «Ліга - Прес», 2016. С. 32 – 34.

2. Поняття психологічного супроводу педагогічного процесу в школі в наукових розвідках Степана Балея. International scientific-practical conference «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology»: Conference Proceedings, June 16-17, 2017, Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen. P. 204–208.

3. Blended Learning in English for Specific Purposes. Теорія і практика сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 червня 2017 року). Київ. МЦНД, 2017. С. 48–50.

4. Концепція виховання Степана Балея: з турботою про становлення особистості. Польські студії. Том 10. Варшава-Київ: Дух і літера, 2017. С. 164 – 183.

5. Розвиток Степаном Балеєм поняття психологічної опіки над учнем. Українська полоністика. Випуск 14, 2017 р. С. 148-158.

6. The Colour Vowel Approach as an Effective Solution in Teaching Spoken English. Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки у 2018 році. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017.  С. 9-11.

7. Досвід Канади у створенні інклюзивного навчального середовища. Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції. (Хмельницький, 28 лютого 2018 р.) Хмельницький : ПП «А. В. Царук», 2018. С. 200-204.

8. The Image of a Modern Teacher: a Fasilitator, a Leader and a Partner. Proceedings of XХIХ International scientific conference «Way to science». Morrisville, Lulu Press., 2018. P. 83-86.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 7 міжнародних, 2 всеукраїнські, 4 міжвузівські, 3 семінари, 2 вебінари, 2 онлайн-курсах.

Науково-методичне стажування в Гданській вищій школі гуманістичній (10-31 січня 2019 р.)


ФЕДОРОВА ОЛЕСЯ ВАСИЛІВНА

кандидат філологічних наук, доцент, учасник Міжнародного проєкту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”

Тема дисертації: Експліцитне гендерне маркування назв осіб в англомовній публіцистичній пресі України (лексикографічний та дискурсивний аспекти) (10.02.04 – германські мови, дата захисту – 2012 р.)

Викладає дисципліни: “Методика навчання іноземної мови” (експериментальний курс),  “Історія літератури англомовних країн”, “Англійська мова”, “Англійська література”

Коло наукових інтересів: Історія англійської літератури, мовленнєві тактики та стратегії в англомовному дискурсі, інноваційні підходи до навчання іноземних мов

Навчально-методичні видання:

1. Федорова О.В. Методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи з історії літератури країн англійської мови (семестр 3-6) : 2-ге видання доповн. Хмельницький : ХГПА, 2016. 160 с.

2. Федорова О.В. 20 порад для тих, хто пише курсову роботу з історії літератури англомовних країн. Хмельницький : ХГПА, 2017. 20 с.

3. Федорова О.В. Робочий зошит для аудиторної та самостійної роботи з історії літератури країн англійської мови (для заочної форми навчання) (семестр 2-8). Хмельницький : ХГПА, 2019. 210 с.

4. Федорова О.В. Сучасна англійська література (Робочий зошит для аудиторної та самостійної роботи). Хмельницький : ХГПА, 2019. 30 с.

Наукові публікації:

1. Тактики та лінгвостилістичні засоби реалізації персвазивної стратегії в інаугураційній промові А. Лінкольна. Філологічний дискурс. Хмельницький : ХГПА, 2017. Вип. 6. С. 264-271.

2. Концептуальна категорія «стать» як системо утворюючий базис функціонально-семантичного поля статі англійської мови. «ІІІ Таврійські філологічні читання» :  матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон,19-20 травня 2017 р. Херсон, 2017. С 178-183.

3. Інноваційні форми активізації читацької діяльності студентів при вивченні курсів англійської літератури. ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»: збірник матеріалів конференції 19 березня 2018 р. / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова.  Одеса: 2018. С. 181-184.

4. Застосування теорії множинного інтелекту у вивченні іноземних мов: досвід Великобританії. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: збірник тез  І Міжнародної  науково–практичної конференції  (м. Чернігів, 9 листопада 2018 р). Чернігів. нац. технол. ун-т: Чернігів, 2018. С. 705-707. – URL : https://www.stu.cn.ua.

5. Дискурс англомовної публіцистичної преси Україні: основні характеристики. Інформація, комунікація і управління знаннями в глобалізованому світі: зб. матеріалів Міжнарод. наук. конф., м. Київ, 15 травня 2018 р. Київ: КНУКіМ, 2018. С. 60-62.

6. Групові форми навчання іноземної мови: рекомендації  британської ради в Україні та Міністерства освіти і науки України. Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25 - 26 квітня 2018 р. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. том 2, с. 190-193.

7. Культурно-національна ідентифікація засобами історіографічної металітератури постмодерну. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»: Збірник тез доповідей (І частина). Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2018. С.176-179.

8. Особливості суфіксального маркування назв осіб жіночої  статі в англійській та українській мовах та їх переклад. Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2018 року). Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 113-116.

9. Проблеми культурної  асиміляції та збереження автентичності в американській маргінальній літературі постмодернізму. Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій : матеріали науково-практичної конференції (22–23 червня 2018 року). Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. С.409 – 413.

10. Репрезентація гендера в українській англомовній пресі. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології : постмодерністська парадигма : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 15 травня, 2018 р.). Хмельницький : ХГПА, 2018. С. 186-191

11. Символіка музичних інструментів у поезії джазу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Тернопіль: ТНПУ, 2019. – Вип. 50.

12. Синтез поезії та танцю в культурі афро-американців. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конфереції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»: Збірник тез доповідей (І частина). Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2019. С.162-166.

13. Досвід Великобританії  у застосуванні теорії множинного інтелекту при  вивченні іноземних мов. І Міжнародна (V онлайн)  науково-практична інтернет-конференція аспірантів та науковці з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи»: Збірник матеріалів конференції, 18 березня 2019 р. Одеса: 2019. С. 273-277

14. Мова, нація, людина в творчості Т.Г. Шевченка, Лесі Українки та інших авторів. Світова велич генія Т.Г. Шевченка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 205-річчю від дня народження Великого Кобзаря, 14 березня 2019 року. Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. С. 97-101.

15. Досвід Великобританії у використанні групових форм навчання при вивченні іноземних мов. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18 вересня 2019 року. Бердянськ :  2019. – С. 314-320.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

9 міжнародних, 8 всеукраїнські, 4 міжвузівські, 5 семінари, 2 вебінари.


 

ШАПОШНІКОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Викладає дисципліни: “Практичний курс другої іноземної мови”, “Іноземна мова (німецька)”, “Фонетика німецької мови”, «Лексикологія німецької мови», «Історія літератури країн німецької мови»,

Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання іноземної мови, історія літератури німецькомовних країн

Навчально-методичні видання:

1. Шапошнікова Л. Практикум з лексикології німецької мови для студентів спеціальності 014 Середня освіта(Мова і література (німецька)). Хмельницький, ХГПА, 2016. 55 с.

2. Шапошнікова Л. Робочий зошит для філологів-бакалаврів до підручника «Schritte». Хмельницький : ХГПА, 2017. 80 с.

3. Шапошнікова Л., Мельник Р. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) І (бакалаврський) ОР. ХГПА, 2018. 35 с.

Наукові публікації:

1. Багатофункціональний лейтмотив у прозі Томаса Манна (на прикладі новели „Tonio Kröger“). Наукові записки Нац. ун-ту „Острозька академія”. Серія „Філологічна”: збірник наук. праць. Острог: Вид-во Нац. ун-ту „Острозька академія”, 2016. Вип. 60. 330 с. С. 254-256.

2. Роль прийому смислового розвитку при передачі прагматичного потенціалу художнього тексту (на прикладі перекладу роману Джейн Остін «Гордість і упередженість» українською мовою). Філологічний дискурс: зб.наук.праць. Хмельницький, 2018. Вип.8. С. 174-180.

3. Оптимізація процесу самонавчання студентів при вивченні іноземних мов. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології : постмодерністська парадигма : матеріали ІV всеукр. наук.-практ. заочн. інтернет-конф. Хмельницький : ХГПА, 2016. С. 378-389

4. Лейтмотив як провідний структурно-стилістичний елемент коротких оповідань В. Борхерта. Актуальні проблеми сучасної філології та культурологіх : постмодерністська парадигма : матеріали V всеукр. наук.-практ. заочн. інтернет-конф. Хмельницький : ХГПА, 2017. С. 170-175.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 3 Міжнародних, 3 Всеукраїнські, 4 міжвузівські, 5 семінарів, 2 вебінари.


 

ЯЦИШИНА ВІТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

викладач кафедри іноземних мов

Викладає дисципліни: “Іноземна мова (англійська)”, “Практичний курс іноземної мови (англійської)”.

Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців з іноземної мови у закладах вищої освіти України, інноваційні методи навчання англійської мови.

Наукові публікації:

1. Циклічний підхід до навчання іноземної мови. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Вінниця, 20 листопада 2019 р.). Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / гол. ред. Т. І. Ямчинська, 2019. C.135-137.

2. Використання інноваційних методів та комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: дискурс традиції в постмодерній парадигмі: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (Хмельницький, 15 травня, 2019р.).   Хмельницький: ХГПА, 2019. C. 262-265.

3. Особливості викладання англійської мови для студентів молодших курсів (з досвіду роботи факультету початкової освіти та філології ХГПА). Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної  конференції. (Хмельницький, 27 лютого, 2019 р.). Хмельницький: ПП «А.В. Царук»,  2019. C. 223-227.

4. Нові тенденції функціонування англійської мови у єдиному Європейському просторі. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції (з міжнародною участю). (Хмельницький, 15 травня, 2018 р.). Хмельницький: ХГПА,  2018. C. 57-61.

5. Інклюзивна освіта як крок до визнання ціннісної значимості кожної дитини. Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2018 року). Хмельницький: ХГПА,  2018. C. 242-244.

6. Використання інформаційних технологій у процесі навчання іноземної мови. Інноваційні методи та прийоми викладання навчальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць / упорядники І. М. Шоробура, В. І. Слюзко, М. С. Савченко, О. С. Мисик. Хмельницький: ХГПА,  2017. C. 296-301.

7. Лінгвокраїнознавчі та структурно-змістові характеристики сучасного двомовного словника. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції. (Хмельницький, 16 травня, 2017 р.). Хмельницький: ХГПА,  2017. C.66-69. 

8. Європейська мовна спадщина як основа сучасного мультилінгвізму.  Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції. (Хмельницький, 16 травня, 2017 р.). Хмельницький: ХГПА,  2017.  C. 56-60.

9. Врахування мотиваційних профілів студентів для психологічного забезпечення навчального процесу у вищій школі. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. (Хмельницький, 28 лютого 2017 року). Хмельницький: ХГПА,  2017. C. 325-328. 

10. Лінгводидактичні засади реалізації європейської доктрини мультилінгвізму. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Хмельницький, 17 травня, 2016 р.).   Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2016. С .90-95.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 1 Міжнародна, 5 Всеукраїнських,  5 міжвузівських, 16 семінарів.


ВИКЛАДАЧІ-СУМІСНИКИ

 

 

БХІНДЕР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Доцент кафедри іноземних мов (за сумісництвом), кандидат педагогічних наук, доцент, здобувач наукового ступеня доктор педагогічних наук кафедри педагогіки та суспільно-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійного спілкування у процесі навчання гуманітарних дисциплін» (спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дата захисту - 2009 р.)

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, професійна компетентність майбутнього фахівця, вплив глобалізаційних процесів на професійну підготовку, медіаграмотність, перекладацькі трансформації, професійний дискурс.

Навчально-методичні видання:

1. Основи редагування перекладів текстів військово-професійного спрямування : навчальний посібник. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2016. 262 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)

2. English for Heroes=Англійська мова для героїв : навчальний посібник. Хмельницький: ФОП Ковальський В. В., 2018. 244 с.

3. Психолого-педагогічні технології підвищення стресостійкості курсантів : зарубіжний досвід : навчальний посібник. Хмельницький: ФОП Ковальський В. В., 2019. 120 с.

4. Модернізація професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників в Україні на основі досвіду Республіки Індія: науково-методичні рекомендації. Хмельницький: ФОП Ковальський В. В., 2019. 288 с.

Наукові публікації:

1. Специфіка охорони кордонів в Республіці Індія й особливості підготовки фахівців прикордонних відомств. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. 2017. № 3. С. 55 – 61.

2. Аналіз становлення системи підготовки прикордонників в Республіці Індія. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2017. Вип. LXXVII, Т. 2. С. 31 – 36.

3. Філософсько-концептуальні основи професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. 2017. Вип. 3 (35). С. 219 – 227.

4. Відомча професійна підготовка прикордонників в Республіці Індія. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. 2017. Вип. 3. С. 18 – 24.

5. Content analysis of professional training of border guards in the Republic of India. Порівняльно-педагогічні студії: щоквартальний науково-педагогічний журнал. 2017. № 3-4 (33-34). Р. 18 - 26.

6. Принципи професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. 2017. Вип. 2(11). С. 28 – 35.

7. Сучасні вимоги до професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія (на основі аналізу нормативних документів 2004 – 2017 рр.). Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). 2017. № 3. С. 257 – 263.

8. Структура професійної підготовки фахівців прикордонних відомств у Республіці Індія. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2017. № 2(19). С. 18 – 24.

9. Британський вплив на професійну підготовку прикордонників в Республіці Індія. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. 2017. Вип. 20. С. 42 – 47.

10. Орієнтири професійної підготовки прикордонників в Республіці Ііндія: теоретико-методологічний аналіз. Наукові записки ЦДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 161. С. 70 – 75.

11. Вплив глобалізаційних процесів на професійну підготовку прикордонників у Республіці Індія. Наукова педагогічна думка: науково-методичний журнал. 2018. № 1(93). С. 3 – 8.

12. Горизонтальне навчання як організаційно-педагогічна інновація у процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 3. С. 201 – 205.

13. Методологічна основа дослідження професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія. Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». 2018. Вип. 6/38. С. 60 – 73.

14. Професійна компетентність фахівців прикордонних відомств у Республіці Індія: актуальні виміри. Освітній простір України : науковий журнал. 2018.  Вип. 12. С. 62 – 71.

15. Симуляційні технології як інноваційний підхід до професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи. 2018. Вип. 60, Т. 1. С. 80 – 85.

16. Імплементація організаційно-педагогічних технологій в процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2018. Вип. 1 (7). С. 222 – 225.

17. Інтерактивні технології у підготовці прикордонників у відомчих навчальних закладах Республіки Індія. Педагогічна освіта : теорія і практика. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2018. Вип. 24, Ч. 1. С. 49 – 56.

18. Аналіз інноваційних технологій у процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2018. № 2. – 2018. С. 132 – 139.

19. Інтерактивні технології під час позааудиторної самостійної роботи майбутніх прикордонників у відомчих навчальних закладах Республіки Індія. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал. Педагогічні науки. 2018. Вип. 2 (93). С. 39 – 45.

20. Психолого-педагогічні технології як умова підвищення ефективності професійної підготовки прикордонників у республіці Індія. Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. 2018. № 3-4 (22-23). URL: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/540

21. Modernization of professional training of future border guard officers in Ukraine on the basis of experience of Indian border agencies. Comparative professional pedagogy. 2018. Vol. 8, Issue 2. P. 83 – 89.

22. Professional competence of border guards in the Republic of India. Innovative Solutions in modern science. 2018. No 1(20). P. 58 – 78.

23. Етапи професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія. Науковий журнал «Науковий огляд». 2018. № 1(44). С. 60 – 75.

24. Professional Training of Border Guards in Ukraine: challenges and opportunities related to emerging security threats. Educational Process: International Journal. 2019. Volume 8. Issue 1. P. 72–84.

25. Recommendations on border guards’ training in Ukraine. Paradigm of knowledge. 2019. № 2 (34). URL:  https://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/1785

26. Comparative analysis of border guards’ training in Ukraine and India. Journal of Defense Resources Management. 2019. № 10, Issue 1(18). P. 58 – 79.

27. System of professional training of future border guard officers in the Republic of India. Comparative professional pedagogy. 2019. Vol. 9. Issue 4.

28. Лінгвістичний аспект навчально-педагогічного дискурсу викладача англійської мови у закладі вищої педагогічної освіти. Наукові записки Острозької академії. Серія «Філологічна». Вип. 7.

29. Media Literacy in the Future Teachers’ Training. Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 29 листопада 2019 р.). Маріуполь: Донецький державний університет управління, 2019. С. 104 - 106.

30. Академічна грамотність у процесі навчання іноземної мови як педагогічна проблема. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15-16 листопада 2019 р.). Київ: Національний авіаційний університет, 2019. С. 71 - 74.

31. Технологія «перевернутий клас»: теоретичні та методичні аспекти. Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами: матеріали І міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 3 грудня 2019 року). Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, 2019. С. 27 - 31.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 8 Міжнародних (у тому числі й закордоном, а саме: Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка Індія) та 7 Всеукраїнських конференцій, 2 семінари, 3 вебінари.


ЗАКОРДОНЕЦЬ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА      

Викладач кафедри іноземних мов

Викладає дисципліни: “Іноземна мова (англійська)”, “Лінгвокраїнознавство”

Коло наукових інтересів: новітні методи навчання іноземної мови, проблеми міжкультурної комунікації.

Навчально-методичні видання:

English for Choreographers: навально-методичний посібник для студентів спеціальності 024 Хореографія. Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2018, 121 с.

Наукові публікації:

1. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення.  Матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції від 28.02.2017.  Інтерактивні технології у навчанні іноземної мови у ВНЗ. Хмельницький: ХГПА, 2017. С. 95-98.

2. Вплив ідей Реформації на розвиток сучасної освіти і педагогічної науки (присвячено до 500-річчя Реформації). Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції від 16.05.2017.  Reformation Ideas in  Education of England. Хмельницький: ХГПА, 2017. С. 37-44

3. Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості. Міжвузівська науково-практична конференція. Групова робота на заняттях іноземної мови як засіб формування активної соціальної позиції. Хмельницький: ХГПА, 2018, С.48-51

4. Актуальні проблеми сучасної філології: постмодерністська парадигма. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної заочної інтернет конференції. Культорологічний аспект формування лінгвосоціокультурної компетенції при вивченні іноземної мови. Хмельницький: ХГПА, 2018, С. 255-259.

5. Особливості використання навчально-виховних технологій в освітньому процесі. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. Групова технологія навчання. Хмельницький: ХГПА, 2018, С. 13-16.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

2 Міжнародні, 2 Всеукраїнські,  3 міжвузівські.


 

МАЗУРЕНОК НАДІЯ ІВАНІВНА

Старший викладач кафедри іноземних мов

Викладає дисципліни: “Іноземна мова (німецька)”

Коло наукових інтересів: активізація пізнавальних інтересів студентів педагогічних закладів вищої освіти на заняттях з іноземної мови, інноваційні методи навчання німецької мови, наступність у навчанні німецької мови.

Навчально-методичні видання:

1. Мазуренок Н.І. Вищі навчальні заклади Німеччини та України: збірник спеціальних текстів для читання, перекладу та обговорення: Навчально-методичний посібник [видання 2-ге, доповнене]. Хмельницький: Вид-во ХГПА,  2019. 24 с.

2. Мазуренок Н.І. Тестові завдання з німецької мови (за кредитно-модульною системою навчання). Навчально-методичний посібник. Хмельницький: ХГПА,  2019. 50 с.

Наукові публікації:

1. Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови. Підготовка вчителя нової української школи : проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2017 року). Хмельницький: ХГПА, 2017. С.154-157.

2. Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови: теоретичний аспект. Інноваційні методи та прийоми викладання навчальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць / укл. І.М. Шоробура, В.І. Слюзко, О.С. Мисик, М.С. Савченко. Хмельницький: ХГПА, 2017. С.85-89.

3. Мазуренок Н.І., Іщук Т.В. Розвиток педагогічної спостережливості як умова забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка; Інститут педагогіки НАПН [гол.ред. Лабунець В.М.].  Вип.22 (1-2017).  Ч. 2. Кам’янець-Подільський, 2017.  С.177-182.

4. Особистісно орієнтоване навчання іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах.  Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної заочної Інтернет-конференції (Хмельницький, 16 травня 2017 р.). С.221-225.

5. Творчий підхід учителя до навчання іноземної мови як умова партнерської взаємодії педагога з дитиною. Від творчого учителя до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 19-20 жовтня 2017 року) С.138-140.

6. Теоретико-методологічні аспекти  організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення іноземних мов. Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними  категоріями дітей: виклики та можливості: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2018 року) Хмельницький : ПП «А.В.Царук», 2018. С.100-103.

7. Активізація пізнавальних інтересів студентів вищих педагогічних навчальних закладів як умова формування позитивної мотивації вивчення іноземної мови. Розвиток вищої педагогічної освіти: методологія, теорія і практика : матеріали науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 лютого 2018 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. С.33-35.

8. Мазуренок Н.І., Іщук Т.В. Особливості мотивації вивчення іноземної мови. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка; Інститут педагогіки НАПН [гол.ред. Лабунець В.М.].  Вип.24 (1-2018).  Ч. 2. Кам’янець-Подільський, 2018.  С.325-330.

9. Використання інтегральної технології у навчанні іноземної мови.  Особливості використання навчально-виховних технологій в освітньому процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 4 квітня 2018 р.) / [укл. О.Р. Поляновська, С.В. Чернюк]. Хмельницький: ХГПА, 2018. С.56-59.

10. Забезпечення наступності у навчанні іноземної мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції Київ, Міленіум, 2018. С.153-158.

11. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів на заняттях з німецької мови. Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи: матеріали міжвуз. (заочної) наук.-практ. конф. (Хмельницький, 27 лютого 2019 р.). Хмельницький, ПП «А.В.Царук», 2019. С.105-108.

12. Міжпредметна інтеграція у процесі навчання іноземної мови студентів мистецьких спеціальностей. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти : матеріали VII Регіонального науково-практичного семінару (Хмельницький, 19-20 березня 2019 р.) / упор. Г.В. Бучківська, Л.В. Павлішена. Хмельницький, 2019.  С.45-48

13. Забезпечення наступності у формуванні іншомовної комунікативної компетенції дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2019.  C.117-119.

14. Формування оціночної компетентності студентів на заняттях іноземної мови. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. Вип. 10. С. 80-86.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 5 Міжнародних, 12 Всеукраїнських, 5 міжвузівських, 2 семінари. 


ПОВЗУН ВАЛЕНТИНА ЕДУАРДІВНА

Викладач кафедри іноземних мов

Тема дисертації: З вересня 2019 року – навчання в аспірантурі Інституту вищої освіти НАПН України (м. Київ), тема дисертаційного дослідження: «Розвиток жіночого лідерства у закладах вищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Політика і лідерство у вищій освіті (спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки)»

Викладає дисципліни: “Англійська мова”, “Практика з додаткової спеціалізації (англійська мова в початковій школі)”

Коло наукових інтересів: розвиток лідерських якостей майбутніх педагогів та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти; інноваційні методи та прогресивні технології навчання англійської мови; творчі підходи до формування іншомовних комунікативних компетенцій серед студентів педагогічних закладів, шляхи впровадження інклюзивної освіти в початковій школі.

Наукові публікації:

1. Менторство – ефективний спосіб взаємодії студента і викладача у вищих навчальних закладах Великобританії. Тенденції розвитку вищої освіти в Європейському Союзі: реалії та перспективи: матеріали Всеукр. круглого столу з міжнар. уч. (Хмельницький, 23 листоп., 2017 р.). Хмельницький: ХГПА, 2017. С. 199–204.

2. Нові технології викладання іноземної мови в початковій школі: методологічний аспект. Особливості використання навчально-виховних технологій в освітньому процесі: матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 14 квіт., 2018 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. С. 16-21.

3. Необхідність підготовки педагогічних кадрів у рамках впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах Хмельниччини. Дванадцяті педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: актуальні проблеми професійного розвитку майбутніх педагогів у системі неперервної освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Хмельницький: ХГПА, 2018. С. 69–72.

4. Використання інноваційних підходів при підготовці до проведення білінгвального уроку в початковій школі (математика, англійська мова). Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: дискурс традиції в постмодерній парадигмі: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 15 трав., 2019 р.). Хмельницький: ХГПА, 2019 С. 225–258.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 2 Міжнародних, 6 Всеукраїнських, 3 міжвузівських, 7 семінарів, 3 вебінари.


ПРОЦЮК НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА   

Викладач кафедри іноземних мов

Викладає дисципліни: «Іноземна мова» (англійська)».

Коло наукових інтересів: інноваційні методи та прийоми навчання англійської мови, медіа освіта у навчанні іноземних мов, сугестивні аспекти мови і проблеми мовної комунікації.

Наукові публікації:

1. Метод дискусії – як засіб удосконалення методики викладання іноземних мов. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19-20 лист. 2019 р.), Вінниця: / гол. ред. Т. І. Ямчинська, 2019. С. 103-107.

2. Скоромовки на уроках іноземної мови як засіб вдосконалення вимови. Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф.  молодих учених, аспірантів та студентів, збірник наукових праць «Наукові горизонти» (Випуск VІІ) (м. Переяслав-Хмельницький, 19-20 листопада 2019 р.) Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія  Сковороди:  2019. С.386-389.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

5 Міжнародних, 3 Всеукраїнських, 2 міжвузівських, 12 семінарів, 15 вебінарів.

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

Переглянути Освітні програми та методичні матеріали кафедри 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55