Кафедра іноземних мов

 

Новини

І. РВО бакалавр (014 Середня освіта (Мова і література (англійська));
ІІ. РВО бакалавр (014 Середня освіта (Мова і література (німецька));.
ІІІ. РВО магістр (014 Середня освіта (Мова і література (англійська))  

Акредитація ОПП

Угоди про співпрацю

Міжнародні угоди та академічна мобільність

Перелік вибіркових дисциплін

Силабуси

Робочі програми

Гостьові лекції

Гуртки кафедри іноземних мов

Неформальна освіта

Асоціація випускників

Опитування стейкхолдерів освітніх програм

Проєкти кафедри

Наукові заходи

Практика

Кафедра іноземних мов створена у 2000 році. Від початку заснування до 2013 року кафедру очолювала доцент, кандидат педагогічних наук Сусліна Ірина Валентинівна. З квітня 2013 року завідувач кафедри – доцент, кандидат філологічних наук Мельник Руслана Миколаївна. З квітня 2016 року завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Руснак Іван Степанович. З жовтня 2019 р. на посаду заступника завідувача кафедри іноземних мов призначено професора кафедри, кандидата педагогічних наук, доцента, координатора Міжнародного проекту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління” Северіну Тетяну Миколаївну.

 Кафедра іноземних мов є випусковою кафедрою у структурі факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Навчальний процес забезпечується висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками. На кафедрі працює 15 викладачів: 1 доктор педагогічних наук (Руснак І.С.), 3 кандидати філологічних наук (Закреницька Л.А.., Мельник Р.М., Федорова О.В.), 5 кандидатів педагогічних наук (Воротняк Л.І., Гандабура О.В., Глушок Л.М., Северіна Т.М., Фаненштель Н.В.) та 6 викладачів (Аніщенко І.М., Бабічева М.Г., Ісакова І.М., Рибачук Ю.Л., Степенко О.Г., Яцишина В.М.). За сумісництвом на кафедрі працюють: 1 доктор педагогічних наук (Долинський Є.В), 1 кандидат педагогічних наук (Ворник М.М.) та 3 викладача (Мазуренок Н.І., Повзун В.А., Килимник А.О.)

На базі кафедри здійснюється підготовка фахівців за:

 • ОР «фаховий молодший бакалавр», спеціальності: «Початкова освіта» (додаткова спеціалізація «Вчитель іноземної мови в початковій школі»), «Дошкільна освіта» (додаткова спеціалізація «Вчитель англійської мови у дошкільному навчальному закладі та у початковій школі»);
 • РВО «бакалавр», спеціальності: «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)»; 
 • РВО «магістр» за спеціальністю «Мова і література (англійська)».

Кафедра забезпечує викладання іноземних мов (англійської, німецької) та понад 20 фахових дисциплін на усіх факультетах академії.

Наукова діяльність кафедри

Наукова робота є важливим напрямом діяльності кафедри іноземних мов. Упродовж останніх років колектив кафедри працює над актуальною проблемою «Підготовка сучасного педагога до міжкультурної комунікації в умовах євроінтеграції». Багатоаспектний характер даної теми відповідає науковим інтересам усіх викладачів кафедри, діяльність яких спрямована на дослідження таких проблем: лексична семантика; актуальні проблеми загального, зіставного і функціонального термінознавства; полікультурна освіта як чинник формування навичок міжкультурної комунікації; проблема формування гендерної толерантності майбутнього вчителя; сучасні інноваційні технології у викладанні іноземних мов, медіаосвіта, розвиток студентської автономії у вивченні іноземної мови.

Виклaдaчі кaфедри є активними учacниками і організаторами міжнaродних, всеукраїнських, регіональних і міжвузівських нaукових конференцій тa cемінaрів. Результaти нaукової тa нaуково-методичної роботи, що ведетьcя виклaдaчaми кaфедри, предcтaвлені у вигляді нaукових статей (за останні роки – понад 300) у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Наукові розвідки студентів та викладачів представлено у збірниках наукових статей кафедри: «Актуальні проблеми сучасного перекладознавства», «Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції» та у вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях.

Кaфедрa іноземних мов нaдaє тaкож квaліфіковaну допомогу профілюючим кaфедрaм академії з переклaду оригінaльної іншомовної фaхової літерaтури та у підготовці  фахових наукових публікацій. Викладацький склад кафедри бере участь у рецензуванні та опонуванні дисертацій, надає відгуки на автореферати, у рецензує фахові статі, монографії, навчально-методичні посібники, методичні розробки.

Значна увага колективом викладачів кафедри іноземних мов приділяється студентській науковій роботі у різних її формах (підготовка тез та статей до публікації у наукових збірниках та виступів на конференціях, керівництво курсовими роботами, керівництво кваліфікаційними роботами на другому (магістерському) рівні тощо). Найкращі студенти залучаються до участі в наукових конференціях різних рівнів, а також беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах. На кафедрі функціонує студентський гурток LINGUA, який здійснює свою діяльність у двох секціях: науковій «Актуальні проблеми методики викладання англійської мови» та лінгвокраїнознавчій “Sunflower”. До занять у лінгвокраїнознавчій секції залучені студенти різних факультетів й освітніх рівнів академії та носії англійської мови з США.

 Міжнародна співпраця

Підвищенню рівня викладання іноземних мов сприяє розвиток міжвузівських та міжнародних зв’язків. Кафедра підтримує ділові контакти з університетами України (кафедрою іноземних мов Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини, кафедрою німецької філології та методики навчання німецької мови), Польщі (Вища Школа Лінгвістична, Гданська Вища Гуманістична Школа, Вища школа Банкова в Познані, Польська фундація «Інститут Міжнародного Академічного та Наукового Співробітництва (ІМАНС)»), Туреччини (Мус Алпарслан Університет, Університет Сулейман Демірель), Словаччини (Інститут освіти і спорту (Прешів). Співпраця з навчальними закладами та установами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу академії, системного та взаємовигідного характеру співпраці..

Викладачі кафедри плідно співпрацюють із представництвом Pearson Education в Україні, беруть участь в семінарах і конференціях, які проводять: компанія „Лінгвіст” спільно з Cambridge University Press, міжнародною професійною організацією викладачів англійської мови TESOL, Британською Радою, з представниками  таких організацій як  Goethe-Institut  через Хмельницьку обласну універсальну бібліотеку, яка отримує регулярно у безкоштовне тимчасове користування різноманітну літературу на німецькій мові та видавництвом Hueber-Verlag. Студенти напряму „Мова і література (англійська/німецька)” беруть участь у програмах міжнародного культурного обміну студентів “Work & Travel”.

 Навчально-методична діяльність

Нaвчaльно-методичний фонд кaфедри укомплектовано підручниками з іноземних мов (англійська, німецька) провідних видaвництв cвіту, довідковою літерaтурою, cловниками тa періодичними видaннями, a тaкож підручниками, навчально-методичними поcібниками  тa методичними розробками виклaдaчів кaфедри. Навчальні аудиторії кафедри, навчально-методичний центр «Лінгва» оснащені сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою, дротовими та бездротовими точками доступу до Інтернету.

Нaвчaльно-методичнa роботa виклaдaчів кaфедри пов’язaнa зі cпецифікою академії та cкеровaнa нa інтегрaцію з профілюючими кaфедрaми. Кaфедра системачично та своєчасно створює та оновлює нaвчaльні та робочі прогрaми диcциплін, а також програми з психолого-педагогічної, навчально-виховної, педагогічної, науково-дослідницької, виробничої та інших практик. Вcі прогрaми мaють профеcійну cпрямовaніcть тa підпорядковaні оcновній меті – підготовці полікультурної мовної особистості у сучасному інформаційному соціумі.

Для забезпечення якості навчального процесу викладачі кафедри працюють над підвищенням кваліфікації, вдосконалюють свій професійний рівень, відвідуючи курси підвищення кваліфікації та проходячи стажування у вищих навчальних закладах України та за кордоном. Викладачі кафедри є учасниками міжнародних проєктів: Северіна Т.М., Гандабура О.В., Глушок Л.М., Аніщенко І.М., Рибачук Ю.Л. - програма підготовки викладачів ЗВО в рамках міжнародного проєкту «Шкільний вчитель нового покоління» (2017-2018 рр. м. Львів, Драгобрат, м. Київ); міжнародних стажувань: Северіна Т.М., Мельник Р.М., Воротняк Л.І., Закреницька Л.А. - науково-педагогічне стажування “Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС” у Венеціанському ун-ті КА'ФОСКАРІ (2020 р., м. Венеція,  Італія), Фаненштель Н.В.  - науково-методичне стажування в Гданській вищій школі гуманістичній (2019 р. м. Гданськ. Польща), Гандабура О.В. - міжнародне стажування «New and Innovative Teaching Methods» у Краківському економічному університеті (2018 р., м. Краків, Польща), Глушок Л.М., Ворник М.М. - опанування проєктного підходу в організації навчального процесу в закладах освіти Фінляндії у Західно-фінляндському коледжі (2019 р., м. Гуйттінен, Фінляндія).

Крім того, викладачі є учасниками міжнародних конференцій, авторами публікацій у зарубіжних виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science.

З 2017 р. кафедра іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії бере участь у спільному проєкті МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”, що передбачає апробацію нової моделі «наскрізної» методичної підготовки майбутніх вчителів англійської мови бакалаврського рівня вищої освіти за інноваційною типовою програмою.

В експерименті беруть участь студенти 1-4 курсів (групи ФІЛ-11а, ФІЛ-21а, ФІЛ-31а та ФІЛ-41а) факультету початкової освіти та філології.

Курс методики навчання англійської мови не передбачає лекцій. Студенти здобувають теоретичні знання через практику, застосовуючи сучасні засоби навчання та інноваційні методи і прийоми. Крім того, експериментальні групи мають змогу застосувати набуті вміння і навички під час практик. 

Викладачі кафедри, Северіна Т.М., Аніщенко І.М., Гандабура О.В., Глушок Л.І., Рибачук Ю.Л., успішно пройшли тренінги професійної майстерності, організовані Британською Радою. Наразі викладачі активно використовують інноваційні технології не лише на заняттях з методики навчання англійської мови, а також і під час викладання інших профільних дисциплін. У 2019 р. до проєктної групи приєдналися викладачі кафедри: Федорова О. В. та Яцишина В. М.

Викладачі діляться здобутим досвідом зі своїми колегами та вчителями загальноосвітніх шкіл м. Хмельницького та області, проводячи семінари, тренінги, майстер-класи:

22.10.2017 р. “Інноваційні методи викладання в контексті реформування освіти в Україні”;

30.10.2017 р. “Розуміння процесу навчання та викладання”;

21.12.2017 р. “Сучасні форми та методи навчання”;

28.03.2018 р. “Нові підходи до викладання іноземної мови”;

27.09.2018 р. “Теорія множинного інтелекту: як зрозуміти свого учня”;

18.12.2018 р. “Англійська мова професійного спрямування”;

10.04.2019 р. Проєкт “Вчитель нового покоління. Комунікативний підхід. Навчання мови в контексті”.

У 2021 році викладачі кафедри розпочали реалізацію проєкту «Міжкультурна комунікація – шлях до успіху», який  передбачає взаємодію слухачів магістратури з представниками різних національно-культурних спільнот на академічному, професійному та дозвіллєвому рівнях та освітньо-соціального проєкту «Англійська для кожного», що має на меті запровадження освітньої дисципліни «Інклюзивна освіта» на спеціальності: «Мова і література (англійська)» ОКР бакалавр, педагогічної практики в закладах інклюзивної освіти регіону та ряду волонтерських заходів для учнів з особливими потребами за участю студентів та викладачів кафедри.

З 2019 р. кафедра іноземних мов долучилась до підвищення професійного рівня педагогічних працівників області у форматі курсів підвищення кваліфікації для вчителів середніх загальноосвітніх закладів.

 

       

 

РУСНАК ІВАН СТЕПАНОВИЧ 

Завідувач кафедри іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор

Тема дисертації:

“Становлення і розвиток українського шкільництва у Канаді (кінець ХІХ – ХХ ст.)” (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, дата захисту - 2001 р.)

Викладає дисципліни:

«Педагогічна майстерність керівника навчального закладу», «Методична робота в навчальному закладі», «Управління процесом виховної роботи з учнями в навчальному закладі», «Актуальні проблеми педагогіки», «Технології виховного процесу в початковій школі», «Педагогіка вищої школи»

Коло наукових інтересів:

сучасні тенденції розвитку рідномовної освіти в українському зарубіжжі; технології виховного процесу в початковій школі; тенденції розвитку сучасної вищої освіти.

Навчально-методичні видання:

 1. Руснак І.С., Федух Г.Я, Романюк С.З. Технології виховного процесу в початковій школі: навчальний посібник. Чернівці-Вижниця: Видавництво «Черемош», 2016. 175 с.
 2. Василик М.С., Руснак І.С. Національне виховання молоді в українській діаспорі Канади і США: монографія. Чернівці-Вижниця: Черемош, 2016. 194с.
 3. Руснак І.С., Федух Г.Я, Романюк С.З. Технології виховного процесу в початковій школі: навчальний посібник. Вид. 2-ге. –  Чернівці: Рута, 2017 .176 с.
 4. Руснак І.С.,  Н. Ситник-Палагнюк Українсько-канадські освітні зв’язки (ХХ - початок ХХІ століття): монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім.. Юрія Федьковича, 2018.300 с.

Наукові публікації:

 1. Письмові роботи як засіб формування культури писемного мовлення учнів загальноосвітніх середніх шкіл України другої половини ХХ ст. Теорія і методика виховання: науково-педагогічний вісник. Вип.7.Херсон: Видавець Грінь Д.С., 2017. С.30-35.
 2. Проблема навчання культури мовлення в професійний діяльності педагогів Східної Галичини першої третини ХХ ст. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка. Електронне наукове фахове видання. Випуск 3.Хмельницький, 2017. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2017_3
 3. Improvement of Foreign Language Training of Furure Primary School Teachers. Наука і освіта. Science and education: науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. №5 / СLVIII. Одеса, 2017. С.99-104. ISSN 2311-8466. індекс – Web of Science.
 4. Rola organizacji pozarzadowych w rozwoju ojczystojezycznego szkolnictwa diaspory ukrainskiej w Kanadzie / Studia Gdanskie. Wizje I rzeczywistosc. Tom ХІV. Gdansk, 2017. S.295-309. ISSN 1731-8440 e- ISSN 2544-1426
 5.  Effectiveness  of Using Modern British Serials in Professional Training of Future  English  Teachers (Through The Example of ‘Mr.Selfridge’ Serial). Наука і освіта. 2018. №2. С.70-75. – ISSN 2311-8466. – індекс – Web of Science

6. Руснак І., Українсько-канадські освітні зв’язки (ХХ - початок ХХІ століття): монографія / [укл.  Н. Ситник-Палагнюк, Руснак І.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. 300 с.

7. Руснак І., Василик М. Проблема формування культури української мови в діаспорі на сторінках етнічної преси закордонних українців. Українська мова у світі.  Львів, 2018. С.203-215.

8. Руснак І.С., Ситник-Палагнюк Н. Українсько-канадські освітні зв’язки (ХХ - початок ХХІ століття): монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. 300 с.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах: 8 Міжнародних, 6 Всеукраїнських, 2 міжвузівських, 7 семінарів, 8 вебінарів.

 

 

СЕВЕРІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

З жовтня 2019 р. заступник завідувача кафедри іноземних мов, професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, координатор Міжнародного проекту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”

Тема дисертації:

“Ціннісна детермінація особистісного самовдосконалення майбутніх педагогів у навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів” (спеціальність 13.00.07 - теорія і методика виховання, дата захисту - 2012 р.)

Викладає дисципліни:

“Методика навчання іноземної мови (експериментальний курс)”, “Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)”.

Коло наукових інтересів:

інноваційні методи навчання англійської мови, підходи до формування навчальної автономії, розвиток аксіосфери майбутніх педагогів.

Навчально-методичні видання:

 • Practical English Grammar: навч. посіб. / упоряд. Т. М. Северіна. Хмельницький: ХГПА, 2018. 195 с.
 • Britain. Part I: навч. посіб. / упоряд. Т. М. Северіна. Хмельницький: КАРЕН, 2017. 31 с.
 • The USA. Part II: навч. посіб. / упоряд. Т. М. Северіна. Хмельницький: КАРЕН, 2017. 31 с.
 1. Наукові публікації:
 2. Сучасні стратегії формування іншомовної граматичної компетенції майбутніх педагогів. Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 21-22 берез. 2019 р.). Івано-Франківськ: НАІР. 2019. 326 с. С. 259-262.
 3. Pedagogical implications of learning styles and strategies for classroom practice. Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 10 квіт. 2019р.). / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2019. 268 с. С. 262-265. 
 4. Критерії відбору автентичних матеріалів у навчанні іноземної мови. Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі: матеріали Міжнар. мультидисц. конф. (м. Воломін, 10-20 жовт. 2018 р.). Воломін, 2018. 195 с. С. 41-44.
 5. Формування навчальної автономії студента в позааудиторній діяльності. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Дрогобич, 2018. Вип. 20. Том. 3. 180 с. С. 111-115.
 6. Комунікативно-когнітивний підхід до формування іншомовної граматичної компетенції учнів загальноосвітніх середніх шкіл. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (м. Хмельницький, 15 трав. 2018 р.). Хмельницький, 2018. С. 290-294.
 7. Зміст та структура цифрової культури майбутнього вчителя іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (м. Хмельницький, 15 трав. 2018 р.). Хмельницький, 2018. С. 239-242.
 8. Парна та групова робота як засіб розвитку навчальної автономії учнів. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (м.Хмельницький, 15 травня 2018 р.). Хмельницький, 2018. С. 281-285.
 9. Автономія учня в системі іншомовної освіти. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ.  конф. (м. Львів, 26-27 січня 2018 р.). Львів: ГО Львівська педагогічна спільнота, 2018. Ч. 2. 104 с. С. 42-45.
 10. Принципи та умови розвитку учнівської автономії у мовній освіті.  Перспективні напрями розвитку науки і техніки: матеріали XVIII Міжнар. Інтернет-конф. (м. Вінниця, 23 берез. 2018 р.). Вінниця, 2018. Ч. 3. 61 с. С. 51-56.
 11. Інформаційно-аналітична компетентність майбутніх учителів іноземної мови в умовах інформаційного суспільства. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжвуз. (заочн.) наук.-практ. конф. (Хмельницький, 28 лютого 2017 р.). Хмельницький: ХГПА, 2017.  333 с.  С. 235-239.
 12. Маніпулятивні стратегії і тактики в агітаційних промовах Хілларі Клінтон. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукр. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 16 травня 2017 р.). Хмельницький: ХГПА, 2017. 242 с.  C. 40-44.
 13. Структурно-семантичні особливості англійських ад’єктивних компаративних фразеологізмів. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукр. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 16 травня 2017 р.). Хмельницький: ХГПА, 2017.  242 с.  C. 36-40.
 14. Формування цифрової культури майбутнього вчителя іноземної мови Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукр. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 16 трав. 2017 р.). Хмельницький: ХГПА, 2017. 242 с. C. 210-213.
 15. Формування інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх філологів у лінгвоосвітньому процесі вищого педагогічного навчального закладу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”: зб. наук. праць. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2016. Вип. 61.  346 с.  С. 202-204.
 16. Розвиток аксіосфери майбутніх педагогів у вищій школі.  Формування особистості майбутнього педагога: психолого-педагогічні аспекти: матеріали заочн. наук.-практ. конф. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.  Хмельницький: ХГПА, 2016. Вип. 2.  220 с.  С. 175-183.

 

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

11 Міжнародних, 7 Всеукраїнських, 3 міжвузівських, 22 семінара, 5 вебінарів

 

 

АНІЩЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА

          Викладач кафедри іноземних мов

Тема дисертації:

 

Викладає дисципліни:

“Іноземна мова (англійська)”, “Практичний курс іноземної мови (англійської)”, “Методика навчання іноземної мови”.

Коло наукових інтересів:

сучасні технології навчання іноземних мов, теорія міжтекстової взаємодії, художній дискурс.

Навчально-методичні видання:

Наукові публікації:

 1. Аніщенко І. М. Парадигматика інтрамовленнєвої діяльності в лінгвістичних дослідженнях тексту  Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 лютого 2021 року, Рівне.  С. 47-51
 2. До проблеми визначення статусу художнього дискурсу. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІV
  Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (18–19 березня 2021 р.). –
  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С.9-12
 3. Аніщенко І.М. Навчання англійської мови в контексті реформи «Нова українська школа»: базова середня освіта. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали
  IV міжн. наук-практ. Інтернет-конф. (Умань‚ 16 квітня 2021 р.). Умань: Візаві‚
  2021. С. 17-21
 4. Аніщенко І., Процюк Н. Міжкультурна комунікація як важливий компонент в контексті глобалізації. Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Хмельницький, 17 травня, 2021 р.) [Електронне видання]. Хмельницький : ХГПА, 2021. С.59-63
 5. Аніщенко І., Анісімова К. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителя іноземної мови нової української школи Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Хмельницький, 17 травня, 2021 р.) [Електронне видання]. Хмельницький : ХГПА, 2021. С.63-65
 6. Аніщенко І. Кметь Х. Організаційно-педагогічні основи реалізації технології змішаного навчання при викладанні англійської мови в закладі середньої освіти Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Хмельницький, 17 травня, 2021 р.) [Електронне видання]. Хмельницький : ХГПА, 2021. С.79-83
 7. Аніщенко І., Коловоротна А. Вплив вивчення іноземної мови на розвиток дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі. Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Хмельницький, 17 травня, 2021 р.) [Електронне видання]. Хмельницький : ХГПА, 2021. С.83-85

 

2020р.

1. Аніщенко І.М. Поняття іншомовної комунікативної компетенції та її складові в контексті підготовки вчителя початкової школи. Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  25 – 26 березня 2020 р / За заг. ред. О.М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2020. – С. 13-15

2. Аніщенко І.М. Організація автономного навчання іноземної мови у навчальному процесі вищої школи / Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали міжн. науково практ. Інтернет-конф., 10 квітня 2020 р. м. Умань: «Візаві»,  2020,  С. 17-21

3. Аніщенко І.М. Умови ефективного використання змішаного навчання при викладанні іноземної мови професійного спрямування у закладах вищої освіти / Cучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VI щорічної Міжнародної науково-практичної конференції., 5 червня 2020 р./ За заг. ред Ю.О.Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2020. – 351-356с.

4. Аніщенко І.М. Функціональний потенціал ендофазного невласне-прямого мовлення в текстах англомовної художньої прози // Матеріали  VІІI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: постмодерна парадигма» 16 травня 2020р. м. Хмельницький, ХГПА

5. Аніщенко І. E-learning як інноваційний метод іншомовної підготовки cтудентів у закладі вищої освіти.  Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. ІХ міжнар. наук.-методол. Інтернет-семінару (14 трав. 2020 р.) / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Хмельницький національний ун-т: «Термінова поліграфія», 2020. – C.71-74 

6. Аніщенко І.М. Використання інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» 29-30 травня 2020р. НПУ імені М.П,Драгоманова, Київ

7. Іншомовна освіта як наукова категорія в контексті підготовки майбутніх педагогів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15: збірник наукових праць. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020.  Випуск 8 (128) 20. С.133-141

8. Аніщенко І.М. Оrganizational procedures of using innovative methods in teaching English. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання», 18-19 березня 2020 року , м.Кам’янець-Подільський 

9. Аніщенко І.М. Оrganizational procedures of using innovative methods in teaching English. / Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, педагогічний факультет, кафедра теорії та методик початкової освіти; редкол.: Н.В. Бахмат, Н.В. Гудима, О.В. Ковальчук. Кам’янець-Подільський : Міленіум, 2020. Випуск 2.  – С.11-15

10. Аніщенко І.М.Підготовка майбутніх педагогів-вихователів до навчання іноземної мови дітей в дошкільних закладах освіти. Професіоналізм педагога в умовах сучасного освітнього простору: матеріали міжвузів. (заочної) наук.-практ.конф. (Хмельницький, 28лют.2020р.). Хмельницький: ПП «А.В.Царук», 2020. 294с. С.7-10

11. Аніщенко І.М, Використання Google додатків у викладанні іноземної мови у закладах вищої освіти. Сучасні проблеми філології та методології викладання іноземних мов в умоваї євроінтеграції: матеріали міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (Хмельницький, 12 травня 2020р.). Хмельницький, ХГПА.

12. Аніщенко І.М, Лучко М. Художній текст як одиниця мовленнєвої комунікації. Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах
євроінтеграції: матеріали VІІ Міжвуз. наук.-практ. інтернет-конф.
(Хмельницький, 12 травня, 2020 р.) [Електронне видання]. Хмельницький :
ХГПА, 2020. 74 с. С 38-42

13. Аніщенко І.М. Функціональний потенціал ендофазного невласне-прямого мовлення в текстах англомовної художньої прози. Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: постмодерна парадигма. VІІI Міжнародної
науково-практичної Інтернет-конференції (Хмельницький, 16 травня 2020р.) Хмельницький, ХГПА

2019р.

 1. Аніщенко І.М. Оновлення змісту та методів іншомовної підготовки студентів вищих педагогічних закладів. Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: Матеріали ІХ Міжнародного науково-практичного семінару (Луцьк, 15 березня 2019р.). Луцьк, 2019. 292с. С.240-243
 2. Аніщенко І.М. Розвиток іншомовного професійно-орієнтованого спілкування засобами колаборативного навчання. Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 березня 2019р.). Київ, 2019. 92с.   С.11-13
 3. Аніщенко І.М. Комунікативність як сутнісна характеристика інтрасуб’єктного персонажного мовлення в англомовному творі постмодернізму. Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей / відп. ред. О. Г. Хомчак. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. Вип. 9. 244с. С.8-12
 4. Аніщенко І.М. Функціональні особливості персонажного дискурсу у структурі англомовного художнього твору. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (Кам’янець-Подільський, 28–29 березня 2019 р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 148с.  С.6-11
 5. Аніщенко І.М. Тask-based learning in a context of language awareness.  Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи: Збірник матеріалів І Всеукраїнської  науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 10 квітня 2019 р.). Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 268с. С. 132-135
 6. Аніщенко І.М. Використання методу комунікативних завдань як засобу підвищення ефективності занять з іноземної мови. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали міжн. науково-практ. конф., (Умань, 18-19 квітня 2019р.). – Умань: Візаві. 2019 . Ч.1. 140с. С. 9-13
 7. Аніщенко І.М. Менторство як форма професійного педагогічного партнерства в процесі підготовки майбутніх вчителів англійської мови. Актуальні проблеми сучасної культурології та філології:дискурс традиції в постмодерній парадигмі: Матеріали VІІ Міжнар. наук.практ. конф. (Хмельницький, 15 травня, 2019 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2019. 268с. С.209 - 212

2018р.

 1. Аніщенко І.М. Використання моделі змішаного навчання при вивченні іноземної мови у вищому навчальному закладі. Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету: Матеріали І Міжнар. наук.практ. конф (Умань, 30 березня 2018р.). Умань: ФОП Новожилов С.В. 2018. 244с. С.13-17
 2. Аніщенко І.М. Дидактичні можливості використання інтерактивної дошки на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах Актуальні проблеми мовної та літературної освіти в середній та вищій школі: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (Хмельницький, 22березня 2018р.). Хмельницький: ХГПА.  2018. 207с. С.14-18
 3. Аніщенко І.М. Дидактичні можливості використання smart-технологій при вивченні іноземних мов у сучасній початковій школі. Особливості використання навчально-виховних технологій в освітньому процесі: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Хмельницький, 4 квітня 2018р.).  Хмельницький:ХГПА, 2018. 91с. С.39-43
 4. Аніщенко І.М. Розвиток критичного мислення студентів у процесі їх професійної підготовки.  Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 25 - 26  квітня 2018 р.  Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. Т. 2. 312с.С.9-14
 5. Аніщенко І.М. Використання теорії множинного інтелекту на уроках англійської мови в початковій школі. Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 28 березня 2018р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 254с. С.28-31
 6. Дискурсний потенціал інтермовного трансферу інформації. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: Матеріали V Всеукр.наук.-практ.конф. (Хмельницький, 27 квітня, 2016р.). – Хмельницький: ФОП Заколодний М.І., 2016р. 389с. С. 15-21

2017р.

 1. Аніщенко І.М. "Змішане навчання" як інноваційний підхід у формуванні іншомовної комунікативної компетенції на заняттях з іноземної мови професійного спрямування  у педагогічному вищому навчальному закладі. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2017р.). Хмельницький: ХГПА. 2017. 333с. С.8-11 
 2. Аніщенко І.М. Статус невласне-прямого мовлення як самостійного виду передачі чужого висловлювання в англомовному художньому тексті Мова. Свідомість. Концепт: Зб.наук.статей. Мелітополь: МДПУ ім. Б.Хмельницького. 2017. Вип.7. 285с. С.9-12 
 3. Аніщенко І.М. Проблема суб’єкта мовлення в ситуації інтрасуб’єктної комунікації Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Одеса, 24-25 березня 2017р.).  Одеса: Міжнародний гуманітарний університет. 2017. 140с. С. 47-52

Аніщенко І.М. Використання електронної навчальної платформи “LINGUA.SKILLS” при змішаному навчанні англійської мови студентів у педагогічному вищому навчальному закладі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: Збірник наукових праць/ укладачі:І.В.Ковальчук, О.Ю.Костюк, Л.М.Коцюк. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. Вип.64. 226с. С. 33-36

 

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

11 Міжнародних, 8 Всеукраїнських, 4 міжвузівських, 20 семінарів, 5 вебінарів.

 

БАБІЧЕВА МАРИНА ГЕННАДІЇВНА

 

Викладач кафедри іноземних мов

Тема дисертації:

 

Викладає дисципліни:

“Методика навчання іноземної мови, “Практика усного та писемного мовлення першої і другої іноземних мов мови (німецької), історія літератури німецькомовних країн, практична граматика німецької мови.

Коло наукових інтересів:

інноваційні методи навчання іноземної мови, історія сучасної літератури німецькомовних країн.

Навчально-методичні видання:

 

Наукові публікації:

 1. Бабічева М.Г. Сучасні тенденції розвитку методики раннього навчання іноземних мов. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерніська парадигма : матеріали ІVвсеукр. наук.-практ. конференції.. Хмельницький: Видавництво ХГПА, 2016.  378 с. С. 309-314.
 2. Бабічева М. Г., Лавренюк С. В. Лінгвогендерологічні аспекти спілкування у вищому навчальному закладі. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: матеріали Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції (15 травня 2019 року), Хмельницький: ХГПА, 2019. 399 с. С. 9-14.
 3. Бабічева М.Г., Рибачук Ю.Л. Формування умінь професійної рефлексії у процесі підготовки майбутніх вчителів іноземної мови. Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи: матеріали міжвузівської (заочної)  науково-практичної конференції (27 лютого 2019 року), Хмельницький: ХГПА, 2019. 231 с. С. 6-9.
 4. Бабічева М.Г., Рибачук Ю.Л. Автономія як основа самостійної роботи студентів у       процесі вивчення іноземної мови. Професіоналізм педагога в умовах сучасного освітнього простору: матеріали Міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції. Хмельницький: ПП «А.В. Царук», 2020. 294 с. С.13-17.
 1. Бабічева М.Г., Мариморич М.С. Використання методу проектів у навчанні лінгвокраїнознавчого аспекту мовлення у середній школі на базі німецької мови. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції», ХГПА, 12 травня 2021 р.
 2. Бабічева М.Г., Рибачук Ю.Л. Автономія як основа самостійної навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол: А.В. Сущенко (голов. ред) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 76. 184с. Т 1. С. 65-69.
 3. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: матеріали Міжнар. (заоч.) наук.-практ. конф., 15 травня 2019 р., Хмельницький: ХГПА, 2019. С. 9-14.
 4. Дунаєвецька міська об’єднана громада. Об’єднані територіальні громади Хмельниччини. Інформаційний збірник, ХГПА, 14 бер. 2018 р. 176 с. С 35-37.
 5. Інформаційно-аналітична компетентність майбутніх учителів іноземної мови в умовах інформаційного суспільства. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжвуз. (заочн.) наук.-практ. конф. (Хмельницький, 28 лютого 2017 р.). Хмельницький: ХГПА, 2017.  333 с.  С. 235-239.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

1 Міжнародна, 2 Всеукраїнських, 2 міжвузівських, 1 науково-практичних, 5 семінарів.

 

 

ВОРНИК МАРІЯ МИКОЛАїВНА

кандидат педагогічних наук, доцент.

Тема дисертації:

“Підготовка майбутніх учителів початкових класів з асоціальними сім’ями” (спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дата захисту - 2014 р.)

Викладає дисципліни:

“Ділова англійська мова”, “Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)”, “Іноземна мова фахового спрямування (англійська)”.

Коло наукових інтересів:

діалог культур у Європейському освітньому просторі; інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах мультилінгвального  та полікультурного глобалізованого світу.

Навчально-методичні видання:

 

Наукові публікації:

 1. Проектна методика навчання іноземної мови студентів-філологів гуманітарного вузу. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.). Ніжин : НДУ ім.. М. Гоголя, 2016. № 3. С. 90 – 95.
 2. Організація індивідуально-педагогічної роботи студентів-філологів засобами мультимедійних технологій.  Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. вересень 2017. – Миколаїв : МНУ ім.. В. О. Сухомлинсько-го, 2017. С. 38 – 43.
 3. Методологічні засади удосконалення навичок іншомовної писемної комунікації у студентів філологічних спеціальностей.  Педагогіка та психологія. Чернівці. Чернівецький нац. у-т. 2018. С. 39 - 47.
 4. Професійна підготовка педагогічних кадрів у контексті наукових підходів.  Педагогічний альманах. Херсон. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». 2018. С. 100 – 105

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

3 Міжнародна, 3 Всеукраїнських,  2 міжвузівських, 3 науково-практичних, 9 семінарів, 5 вебінарів

ВОРОТНЯК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

 

 

 

 

 

 

 

 кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Тема дисертації:

“Педагогічна технологія формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах” (спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, дата захисту - 2009 р.)

Викладає дисципліни:

“Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)”, “Практичний курс іноземної мови (англійської)” “Стилістика першої іноземної мови”, “Іноземна мова професійного спрямування”. 

Коло наукових інтересів:

Стилістика, медіалінгвістика, міжкультурна комунікація, підготовка магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах.

Навчально-методичні видання:

 1. Воротняк Л. І. Практикум зі стилістики англійської мови для студентів-філологів 4 курсу: навч. посібник. Хмельницький: Редакційно-видавничий відділ ХГПА, 2016. 52 с.
 2. Воротняк Л. І., Федорова О. В. Організація та проведення виробничої (переддипломної) практики з першої іноземної мови (англійської): метод. реком. для керівників практики і студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за  спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Хмельницький : відділ педагогічної практики ХГПА, 2017. 23 с.
 3.  Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту кваліфікаційних робіт з германської філології: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / уклад. Мельник Р. М., Воротняк Л. І., Закреницька Л. А.  Хмельницький: ХГПА, 2018. 49 с.

Наукові публікації:

 1. Використання культурно-обумовлених невербальних компонентів у процесі міжкультурної комунікації // Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 27 квітня, 2016 р.) С.13-17
 2. Функціонування прецедентних феноменів в англомовному газетному дискурсі. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ХГПА, 2018. Випуск 8. С. 134-140.
 3. Формування навичок невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації у магістрів педагогічних закладів вищої освіти // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. – 2019. - Вип. 2. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2019_2_7
 4. Poly/Multicuturality in Higher Education: Methodological Level of the Research Concept. International Journal of Social Science And Human Research.Vol.04, Issue 07 July 2021. P. 1962-1969.
 5. Stylistic Devices of Realization of Gender Specifics of English Communications Networking. Нова філологія: зб. наук. праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 82. С. 26-31.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

5 Міжнародних, 4 Всеукраїнських, 2 міжвузівських, 11 семінарів, 3 вебінари.

 

 

ГАНДАБУРА ОКСАНА ВІКТОРІВНА

кандидат педагогічних наук, старший викладач, учасник Міжнародного проекту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”.

Тема дисертації:

“Формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів” (спеціальність 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти, дата захисту – 2014 р.)

Викладає дисципліни:

Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)”, “Методика навчання іноземної мови (експериментальний курс)”, “Латинська мова”, “Практична граматика першої іноземної мови (англійської)”, “Теоретична граматика першої іноземної мови (англійської)”, “Іноземна мова (англійська)”

Коло наукових інтересів:

інноваційні методи навчання англійської мови, професійний розвиток та саморозвиток майбутніх учителів іноземних мов, використання ІТ на заняттях з практичної та теоретичної граматики англійської мови.

Навчально-методичні видання:

 1. Теоретична граматика англійської мови / упорядник О. В. Гандабура. Хмельницький: ХГПА, 2019. 77 с.
 2. Focus on Grammar: навчальний посібник / упорядник О. В. Гандабура. Хмельницький: ХГПА, Ч. 1. 2020. 141 с.
 3. Focus on Grammar: навчальний посібник / упорядник О. В. Гандабура. Хмельницький: ХГПА, Ч. 2. 2020. 216 с.

Наукові публікації:

 1. До проблеми особливостей індивідуального авторського стилю Дена Брауна. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Хмельницький, 16 травня 2017 р.).  Хмельницький: ХГПА, 2017. С. 163 – 167. (У співавторстві з А. Степанчук);
 2. До проблеми тематичної та образно-символічної своєрідності постмодерністського роману Дена Брауна «Код да Вінчі». Lublin: Lublin Science and Technology Park S. A., 2017. С. 146 – 149.
 3. Щодо проблеми смислового потенціалу поняття художньої деталі та її властивостей. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Хмельницький, 15 травня 2018 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018.  С.160 – 169. (У співавторстві з А. Головачук);
 4. The Peculiar Features of Historiographic Metafiction in the Novel “The French Lieutenant’s Woman” by John Fowles. Imperatives of Civil Society Development in Promoting National Competitiveness: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (Batumi, Georgia, December 13–14, 2018). Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018. Volume I. P. 267 – 269.
 5. Versions of Victorian Love Story in the Structure of Novel “The French Lieutenant’s Woman” by John Fowles. Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Baia Mare, Romania, December 21–22, 2018). Baia Mare, Romania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, P. 119 – 121.
 6. Approaches and Techniques for Reading, Listening, Speaking and Writing Skills Integration within the Framework of New Ukrainian School: Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: Дискурс традиції в постмодерній парадигмі: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 15 травня 2019 р). Хмельницький: ХГПА, 2019.  С.246 – 251. (У співавторстві з І. Шевчук).
 7. Connectivist learning theory at developing modern foreign language teaching model. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Київ: ВД «Гельветика», 2020. Випуск 78. 278 с. С. 57 – 60.
 8. Task-based Learning at Teaching Grammar for Pre-service English Teachers. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах: збірник наукових праць. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 73. Том 1. 238 с. С. 211 – 214.
 9. Advanced learning technologies as a means of boosting spoken confidence and fluency of pre-service English teachers at the quarantine time. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: ВД «Гельветика», 2020. Вип. 30. Том 3. 314 с. С. 295 – 299.
 10. Social Media Neologisms in Contemporary English of Social Networks: a Case of Facebook and Twitter Language. Філологічний дискурс: зб. наук. пр. Хмельницький, 2020. Вип. 10. 331 с. С. 219 – 228.
 11. Scopus: Handabura, O.V., (2020). The use of information technologies for the development of competences in future teachers of foreign language and foreign literature / Sliuzko, V.I., Melnyk, R.M. & Hlushok, L.M. International Journal of Higher Education ISSN: 1927-6044 (Print) ISSN 1927-6052 (Online). 9 (7), P. 142-152. DOI: https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p142 .

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

15 міжнародних, 5 всеукраїнських, 1 міжвузівська конференція, 14 семінарів, 25 вебінарів.

 

ГЛУШОК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент,

учасник Міжнародного проекту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”.

Тема дисертації:

«Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Австралії» (спеціальність 13.00 04 ‒ теорія і методика професійної освіти, дата захисту – 2014 р.,)

Викладає дисципліни:

«Методика навчання іноземної мови (експериментальний курс)», «Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)», «Теорія та практика перекладу», «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська), «Практичний курс другої іноземної мови (англійської)»

Коло наукових інтересів:

теоретичні, дидактичні та методичні проблеми професійної підготовки фахівців у вітчизняному та зарубіжному досвіді,  сучасні інноваційні методики навчання англійської мови

Навчально-методичні видання:

 1. English for Postgraduate Students (Англійська мова для слухачів магістратури за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література): навчально-методичний посібник.  Хмельницький: Видавництво ХГПА, 2018.  260 с.
 2. English for Art Students: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). 2-ге вид., виправл. та доповн. Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2020.  194  с.
 3. Теорія та практика перекладу: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) / 3-тє вид., виправл. та доповн. Хмельницький: ХГПА, 2020.  250 с.

Наукові публікації:

 1. Handabura, O.V., Sliuzko, V.I., Melnyk, R.M. & Hlushok, L.M. (2020). The use of information technologies for the development of competences in future teachers of foreign language and foreign literature. International Journal of Higher Education, 9 (7), 142-152. DOI: https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p142 (наукометрична база даних Scopus).
 2. Kykylyk, A., Stukan, H., Hlushok, L., Shorobura, I., & Bloshchynskyi, I. (2020). Complex Portfolio as one of the Means of the Future Primary School Teachers Training of the New Ukrainian School. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1Sup1), 163-184. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/229. (наукометричних база даних Web of Science Core Collection)
 3. Використання подкастів та блогів у процесі формування професійної компетентності майбутніх вчителів англійської мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна: збірник наукових праць / укл.: І.В.Ковальчук, О.Ю.Костюк, С.В.Новоселецька. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017.  Вип. 64.  Ч.1.  С. 100-103.
 4. Мовний світ Ігоря Качуровського. Закарпатські філологічні студії: зб.наук.праць  ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Випуск  12. Том 1. 2019. С. 39-45.
 5. Рекламний дискурс: фонетичні та морфологічні засоби виразності в англійській соціальній рекламі. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології : постмодерністська парадигма : матеріали V всеукр. наук.-практ. заочної  інтернет-конф. (Хмельницький, 16 травня, 2017 р.).  Хмельницький : ХГПА, 2017.  С. 144-148.
 6. Політична коректність при перекладі. Тенденції розвитку вищої освіти в Європейському Союзі: реалії та перспективи: матеріали Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (Хмельницький, 23 листопада 2017 р.). Хмельницький : Науково-видавничий відділ, 2017. С.73-80.
 7. Застосування інтерактивних методів навчання в процесі вивчення дисциплін «Теорія і практика перекладу». Інноваційні методи та прийоми викладання навчальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць. Хмельницький: ХГПА, 2017.  С. 51-56. 
 8. Підготовка майбутніх вчителів англійської мови в ХГПА за новою типовою програмою «Методика навчання іноземної мови» в рамках спільного проекту Британської ради та МОН України «New Generation School Teacher. Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 10 квітня 2019 р.).  Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка, 2019. С. 149-154.
 9. Особливості використання евфемізмів у сучасному медіатексті. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 15 травня 2019 р). Хмельницький: ХГПА, 2019. С.137-143.
 10. Особливості функціонування англомовного рекламного дискурсу. Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Хмельницький, 17 травня, 2021 р.). Хмельницький : ХГПА, 2021. 150 с.  С.11-17.
 11. Особливості відтворення англомовних фільм онімів українською мовою. Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Хмельницький, 17 травня, 2021 р.). Хмельницький : ХГПА, 2021. 150 с.  С. 131-134.
 12. Формування готовності магістрів-філологів  до науково-дослідницької діяльності. Pedagogy, psychology and teaching methods: international experience:  матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Латвія, Рига, 16-17 червня, 2021 р.).Baltija Publidhing, 2021. 290 с.  С.240-244.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

11 Міжнародних, 16 Всеукраїнських, 5 міжвузівських та академічних, 16 тренінгів і семінарів

 

Наукові стажування: 

Проходження тижневої програми підготовки викладачів ВНЗ від Британської Ради в Україні, які викладають англійську мову та методику навчання англійської мови в рамках проєкту “New Generation School Teacher”. «PRESETT Teacher Development Course», м. Львів (01-07 липня 2017 р., 36 год.), Драгобрат ( 01-07 липня 2018 р., 32 год.). 

Тижневе наукове стажування від Інституту міжнародної академічної та наукової співпраці (ISASC) для опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії (06.05. - 10.05.2019) в Західно-фінляндському коледжі (Länsi Suomen Opisto), м. Гуйттінен, Фінляндія (120 год.).

 

 

ЗАКРЕНИЦЬКА ЛЮДМИЛА АНТОНІВНА

кандидат філологічних наук, доцент

Тема дисертації:

“Англійська християнсько-богословська терміносистема: генезис, структура, семантика” (спеціальність 10.02.04, дата захисту - 2011р.)

Викладає дисципліни:

“Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)”, “Практичний курс іноземної мови”, “Лексикологія першої іноземної мови”, “Історія першої іноземної мови”, “Основи германістики”.

Коло наукових інтересів:

термінознавство, лексична семантика, лінгвістика тексту

Навчально-методичні видання:

 1. Закреницька Л. А. Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи з лексикології першої іноземної мови (англійська) для студентів ступеня «бакалавр» за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Хмельницький: ХГПА, 2018. 40 с.
 2. Закреницька Л. А. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту кваліфікаційних робіт з германської філології: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література)) / уклад. Мельник Р.М., Воротняк Л.І., Закреницька Л.А. Хмельницький: ХГПА, 2018. 49 с.

Наукові публікації:

 1. Мультидисциплінарні дослідження у вітчизняній лінгвістиці: наукова школа професора О. Огуя. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: наук. журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. Чернівці: ВД «Родовід», 2017. Вип. 2 (15). С. 12-15. (у співавторстві з Мельник Р.М.) (252 с.)
 2. Прагматичний контент біблійного тексту. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький, 2018. Вип. 8. С. 141-149. (220 с.)
 3. Макроструктура англомовних фахових текстів сфери освіти. Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький, 2020. Вип. 10. С. 239-250. (231с.)
 4. Oksana Chaika (Čajka), Natalia Sharmanova, Liudmyla Zakrenytska. Communication Driven Polyculturality of Modern TV Journalism: Polylingual Focus for Future LSP Teachers. International Journal of Social Science And Human Research. Volume 04. Issue 06. June 2021. Page No :1520-1529.

DOI: 10.47191/ijsshr/v4-i6-40, Impact factor-5.586

5. Oksana Chaika (Čajka), Natalia Sharmanova, Liudmyla Zakrenytska. Formation of multiculturalism via phraseologyю International Journal of Social Science And Human Research. Volume 04. Issue 08. August 2021. Page No :1520-1529.

DOI: 10.47191/IJSSHR

6. Фахова мова та фаховий текст у контексті лінгвістичних досліджень. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма»: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 15 травня, 1918 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. С. 112–120. (у співавторстві з Ковальською А.)

7. Зміст та структурні особливості наративного тексту. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма»: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 15 травня, 1918 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. С. 150–157. (у співавторстві з Суріковою О.)

8. Реалізація категорії заперечення в творі В.С. Моема «Голос горлиці». Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, травень 2019). Хмельницький: ХГПА, 2019. С. 113–117. (у співавторстві з Александрович В.)

 1. Системно-структурні характеристики англомовної термінології лінгводидактики. Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріали Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції, (Хмельницький, 12 травня 2020 року). Хмельницький: ХГПА, 2020. С. 24–28. (у співавторстві з Барзак А.)
 2. Мовна особистість в контексті мовної комуніувції. Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріали Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції, (Хмельницький, 12 травня 2020 року). Хмельницький: ХГПА, 2020. С. 10–14. (у співавторстві з Літвінчук І.)
 3. Міжмовна фахова комунікація студентів-філологів в контексті глобального інформаційно-комунікативного простору. Scientific and pedagogic internship «Organization of educational process in the field of philological sciences in Ukraine and EU countries» : Internship proceedings, August 24 – October 2, 2020. Venice : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 208 pages. P. 51– 53.
 4. Роль науково-дослідницької діяльності у підготовці магістрів-філологів. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: матеріали V міжнар. науково-практ. конференції (Харків, 31 травня – 3 квітня, 2021 р.). Харків: Харк. Нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2021. С. 54-57. (у співавторстві з Воротняк Л.) 
 5. Емотивність художнього тексту: Е. Сігал “Love Story”. International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges»: conference proceedings, April 23–24, 2021. Vol. 1. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. Р. 206-209. (296 pages)
 6. Формування соціокультурної толерантності магістрів-філологів як чинника міжкультурної компетенції. «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика і практика». Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, Київ, 20 травня 2021 р. / уклад. : Н. Левицька, О. Силка, Л. Приблуда, О. Пилипенко. Київ : НУХТ, 2021. С. 228-233. (258 с.)
 7. Іноземна мова професійного спрямування як інструмент успішної комунікації в фаховому полікультурному середовищі. «Фахові мови й новітні підходи до їх викладання»: матеріали ІІ Міжнародної онлайн-конференції. За ред. О.І. Чайки, О.С. Поліщука. Київ: Видавництво НУБіП України, 2021. С. 235-236.  (246 с.) (19 травня 2021р., м. Київ)
 8. Формування іншомовного емотивного мовлення здобувачів освіти на матеріалі художнього тексту. Language, Business and Law, Intercultural Communication: Challenges of Today (ed. Oksana Chaika, Amit Kumar Goel). Delhi: ABS Books. 2021. P. 202-207. (490 p.)
 9. Іноземна мова професійного спрямування як інструмент успішної комунікації в фаховому полікультурному середовищі. Languages for specific purposes and ways of instruction and acquisition: innovative approach. Ed. O. Chaika, A. Kumar Goel. Lucknow: Vandana Publications. 2021. P. 142-144. (314)    Book DOI: 10.31033/vanpub01

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

4 Міжнародних, 5 Всеукраїнських, 2 міжвузівських, 9 семінарів.

 

ІСАКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Викладач кафедри іноземних мов

Тема дисертації:

 

Викладає дисципліни:

«Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням», «Англійська мова».

Коло наукових інтересів:

Суггестопедія

Навчально-методичні видання:

1.English for Choreographers: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 024 Хореографія./ за ред. Ісакової І.М., Закордонець Г.В. Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2018. 120с.

2. Граматичний практикум з англійської мови. Ч.1: навчально-методичний посібник для студентів-початківців. Хмельницький: ХГПА, 2019. 120с. 

 

Наукові публікації:

1.Інтерактивний підхід до навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі. Хмельницький: ХГПА,2017. С.95-98

2.Інтерактивні технології у навчанні іноземної мови у ВНЗ.Хмельницький: ХГПА, 2017.

3. Ідеї реформізму в освітньому просторі Англії.-Reformation Ideas in Education of England. Хмельницький: ХГПА, 2017. С.37-44

4.Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності.

Хмельницький: ХГПА, 2017.

5.Семантика кольорів у китайській лінгвокультурі на основі фразеологізмів.- ХГПА, 2018.12с.

6. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у вимірах педагогічної взаємодії. Хмельницький:   ХГПА, 2019

7. Інтерактивний підхід у професійно-орієнтованому вивченні мови, Хмельницький:  ХГПА, 2019

8. Підготовка вчителя англійської мови до навчання дітей з особливими потребами.  Хмельницький: ХГПА, 2019.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

3 Всеукраїнських, 3 міжвузівських, 4 семінарів

 

МЕЛЬНИК РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент

Тема дисертації:

“Прикметники зі значенням «старанний, працьовитий» у німецькомовній картині світу” (спеціальність 10.02.04  –  германські мови , дата захисту – 2007 р.)

Викладає дисципліни:

“Практика усного та писемного мовлення”(нім. мова), “Практичний курс другої іноземної мови”(нім. мова), “Друга іноземна мова”(нім. мова),   “Історія німецької мови”,  “Німецька мова”(ОР «магістр»)

Коло наукових інтересів:

лексична семантика, когнітивна лінгвістика, методика викладання іноземної мови

Навчально-методичні видання:

 1. Мельник Р. М. Теоретичні проблеми слова та групи слів у лінгвістиці: навч. посіб.  Хмельницький: ХГПА, 2017. 83 с.
 2. Schaposchnikowa L., Melnyk R. Handreichung in Grammatik zum Thema «Der zusammengesetzte Satz».  Chmelnizkyj, 2017. 40 S.
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Історія німецької мови» для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), РВО бакалавр/ упоряд.  Р. М. Мельник. Хмельницький: ХГПА, 2017. 85 с.
 4.  Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту кваліфікаційних робіт: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / уклад.  Мельник Р. М., Воротняк Л. І., Закреницька Л. А. Хмельницький:  ХГПА, 2018. 49 с.
 5.  Методичні рекомендації до написання курсових робіт: навч. посіб.   для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) / упоряд.  Р. М. Мельник. Хмельницький: ХГПА, 2021. 35 с.  

Наукові публікації:

 1. Мельник Р. Квантитативні методи дослідження лексичних мікросистем. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Хмельницький, 15 травня  2017 р.).  Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2017. С. 49–56.

2. Мельник Р. Трансформація вітчизняної іншомовної освіти у контексті новітніх європейських тенденцій. «Дванадцяті педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: актуальні проблеми професійного розвитку майбутніх педагогів у системі неперервної освіти»: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 29 вересня 2017 р.). Хмельницький : ХГПА, 2017. С. 53–57.

3. Мельник Р., Закреницька Л. Мультидисциплінарні дослідження у вітчизняній лінгвістиці: наукова школа професора О. Огуя.  Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: наук. журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. Чернівці: ВД «Родовід», 2017. Вип. 2 (15).  С. 12–15.

4. Мельник Р. Іншомовна освіта в Україні: основні тенденції модернізаційних процесів. Філологічний дискурс: зб.наук.праць.   Хмельницький, 2018. Вип. 8. С. 157–165.

          5. Мельник Р. Пізнання іншомовної культури крізь призму лінгвокультурних концептів. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. ( Хмельницький, 16 травня 2018 р.).  Хмельницький, 2018. С. 60–67.

 6. Мельник Р. М. Проблема слова та значення в семасіологічних дослідженнях. Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: дискурс традиції в постмодерній парадигмі: матеріали VІІ Міжнародної наук.-практ. конф. ( Хмельницький, 15 травня 2019 р.). Хмельницький: ХГПА, 2019. С. 173–178.

7. Мельник Р. Підготовка фахівців з іноземної філології у вітчизняних ЗВО: сучасний підхід. Organization of educational process in the field of philological sciences in Ukraine and EU countries: матеріали науково-педагогічного стажування (м. Венеція, Італія, 24 серпня – 2 жовтня 2020 року). Venice: Izdevnieciba «Baltija Publishing, 2020. 280 p. P. 101–104.

8. Мельник Р. Статистичні методи в лексико-семантичних дослідженнях (на матеріалі ЛСГ прикметників зі значенням «старанний, працьовитий»). Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ХГПА, 2020. Випуск 10. 331 с. С. 250 – 261.

9. Мельник Р. Трансформація концептосистеми Arbeitsamkeit у НДР та ФРН. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: науковий журнал. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71) № 4, 2021.

10. Барабаш І., Мельник Р. Лексико-семантичне поле  Höflichkeit в романі Е. М. Ремарка «Drei Kameraden».  Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріали міжнародної  науково-практичної інтернет - конференції. Хмельницький: ХГПА, 2021. С. 39–43.

11. Мельник Р. Синтагматичні та парадигматичні характеристики слова. Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: дискурс традиції в постмодерній парадигмі: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький: ХГПА, 2021. С. 50–53.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

10 Міжнародних, 12 Всеукраїнських, 5 міжвузівських; 12 семінарів; 7 вебінарів.

 

РИБАЧУК ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

викладач кафедри іноземних мов ХГПА, учасник Міжнародного проєкту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”.

Тема дисертації:

 

Викладає дисципліни:

“Іноземна мова (англійська)”, “Практичний курс іноземної мови (англійської)”, “Практична фонетика першої іноземної мови (англійської)”, «Іноземна мова професійного спрямування», «Розмовний курс англійської мови»

Коло наукових інтересів:

Інноваційні методи навчання англійської мови, основи фонетики та фонології сучасної англійської мови

Навчально-методичні видання:

Практична фонетика англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу (доповнений). Хмельницький: ХГПА, 2020. 77с.

Наукові публікації:

 1. Автономія як основа самостійної навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол: А.В. Сущенко (голов. ред) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 76. 184с. Т 1. С. 65-69 (у співавторстві з Бабічевою М.Г.)
 2. Фонетичні відмінності британського та американського варіантів англійської мови (на прикладі пісенного матеріалу). Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріла Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Хмельницький , 17 травня 2021 р.). [Електронне видання]. Хмельницький : ХГПА, 2021. 150 с. С. 33-36 (у співавторстві з Бабій Л.)
 3. Лексичні відмінності британського та американського варіантів англійської мови (на прикладі адаптаціїї роману Дж. Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь» для американського читача). Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріла Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Хмельницький , 17 травня 2021 р.). [Електронне видання]. Хмельницький : ХГПА, 2021. 150 с. С. 36-39 (у співавторстві з Баланюк В.)
 4. Автономія як основа самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови. Професіоналізм педагога в умовах сучасного освітнього простору: матеріали Міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції. Хмельницький: ПП «А.В. Царук», 2020. 294 с. С.13-17 (у співавторстві з Бабічевою М.Г.)
 5. Формування умінь професійної рефлексії у процесі підготовки майбутніх вчителів іноземної мови. Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 27 лютого 2019 р.). Хмельницький: ХГПА. 2019. 231 с. С. 6-9 (у співавторстві з Бабічевою М.Г.)
 6. Англійські фразеологізми з реаліями-зоонімами  та особливості їх перекладу на українську мову. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Хмельницький, 15 травня 2018р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. 302 с. (у співавторстві з Бугай К.)
 7. Особливості функціонування та перекладу на українську мову англійських прислів`їв та приказок з реаліями-топонімами. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V всеукр. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (м. Хмельницький, 16 травня 2017р.). Хмельницький: ХГПА, 2017. 242 с. C. 177-181 (у співавторстві з Александрович В.)

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

3 Міжнародних, 3 Всеукраїнських, 5 Міжвузівських, 24 семінарів.

 

СТЕПЕНКО ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА

Викладач кафедри іноземних мов, голова методичного об’єднання викладачів іноземної мови ВНЗ, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста м. Хмельницького

Тема дисертації:

 

 

Викладає дисципліни:

“Практичний курс другої іноземної мови”, “Іноземна мова (німецька)”, “Теоретична та практична фонетика першої іноземної мови”, “Країнознавство”.

Коло наукових інтересів:

інноваційні методи навчання іноземної мови, інтерактивні форми роботи в умовах комунікативно-орієнтованого навчання іноземної мови.

 

Навчально-методичні видання:

 1. Інтерактивні форми роботи в умовах комунікативно-орієнтованого навчання іноземної мови.// Наукові записки кафедри педагогіки. Харків: ХНУ ім. В Н. Каразіна, 2016. Т. 1 (28). С. 17-22.
 2. Englische sprachliche Einflüsse in der deutschen Sprache// Актуальні проблеми сучасної філології та культурології : постмодерністська парадигма : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 16 травня, 2017 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2017. С.199-203.
 3. Технології вивчення лінгвокраїнознавчого матеріалу на заняттях іноземної мови//  Актуальні проблеми сучасної філології та культурології : постмодерністська парадигма : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 15 травня, 2018 р.) [Електронне видання]. – Хмельницький : ХГПА, 2018.
 4. Дунаєвецька міська об’єднана громада. / Бабічева М.Г., Степенко О.Г.// Об’єднані територіальні громади Хмельниччини. Інформаційний збірник, ХГПА, 14 березня 2018. 176 с. С 35-37.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

3 Міжнародних, 6 Всеукраїнських, 3 міжвузівських, 5 семінарів.

 

ФАНЕНШТЕЛЬ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

 

 

 

 

 

 

 Старший викладач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук.

Тема дисертації:

«Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Степана Балея (1885 – 1952 рр.)»  (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, дата захисту – 2016 р.).

Викладає дисципліни:

«Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова у професійній діяльності»

Коло наукових інтересів:

фахові мови та новітні підходи до їх викладання (інформаційно-комунікаційні технології, технологія змішаного навчання, компетентнісний та студентоцентрований підходи).

Навчально-методичні видання: 

 1. Англійська мова: посібник для студентів освітнього рівня «бакалавр». ІІ частина / упоряд. Н. В. Фаненштель. Хмельницький: ХГПА, 2017. 30 с.
 2. Іноземна мова у професійній діяльності. Тексти для читання : навч.-мет. пос. для студентів спеціальності Середня освіта (Історія). Хмельницький. 2021. 34 с.

 

Наукові публікації:

 1. Поняття психологічного супроводу педагогічного процесу в школі в наукових розвідках Степана Балея. International scientific-practical conference «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology»: Conference Proceedings, June 16-17, 2017, Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen. P. 204–208.
 2. Blended Learning in English for Specific Purposes. Теорія і практика сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 червня 2017 року). Київ. МЦНД, 2017. С. 48–50.
 3. Концепція виховання Степана Балея: з турботою про становлення особистості. Польські студії. Том 10. Варшава-Київ: Дух і літера, 2017. С. 164 – 183.
 4. Розвиток Степаном Балеєм поняття психологічної опіки над учнем. Українська полоністика. Випуск 14, 2017 р. С. 148-158.
 5. The Colour Vowel Approach as an Effective Solution in Teaching Spoken English. Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки у 2018 році. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017.  С. 9-11.
 6. Досвід Канади у створенні інклюзивного навчального середовища. Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції. (Хмельницький, 28 лютого 2018 р.) Хмельницький : ПП «А. В. Царук», 2018. С. 200-204.
 7. The Image of a Modern Teacher: a Fasilitator, a Leader and a Partner. Proceedings of XХIХ International scientific conference «Way to science». Morrisville, Lulu Press., 2018. P. 83-86.
 8. English Vocabulary Development of Non-Linguistic Specialties Students using Mobile Application. Postmodern Openings11(2 Supl 1), 26-42. https://doi.org/10.18662/po/11.2Sup1/177 (у співавторстві зі Скибою К.)
 9. Семантико-граматичні особливості англійської терміносистеми когнітивної лінгвістики. Філологічний дискурс. Випуск 10, 2020. С. 283-297.
 10. Огляд міжнародного симпозіуму «Спадщина Казимира Твардовського» (24-26 жовтня 2019, Варшава, Польща). Гуманітарні візії. Вип. 6, №1, 2020. С. 60-62.
 11. Роль методу Берліца в становленні сучасної комунікативної методики навчання іноземних мов. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі. Матеріали VI щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 05 червня 2020). Київ: Національний авіаційний університет, 2020. С. 508-513.
 12. Іншомовна підготовка вчителів історії на засадах компетентнісного та студентоцентрованого підходів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Зб. наук. праць. Київ: Вид. дім «Гельветика». Вип. 79, Т. 2, 2021. С. 162-165. http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/79/part_2/37.pdf (у співавторстві з Гамрецькою Г. С.)
 13. Лінгво-дидактичні погляди Казимира Твардовського. Матеріали Міжуніверситетського круглого столу «Казимир Твардовський та його українські учні», 11 лютого 2021 року, Львів. За заг. ред. Ігоря Карівця. Львів: б.в. С. 27-30.
 14. Студентоцентровані стратегії навчання англійської лексики в середній школі. Матеріали Міжнарожної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми філології та методики викладання в умовах євроінтеграції», 17 травня 2021 року, Хмельницький [Електронне видання]. Хмельницький : ХГПА, 2021. С. 88-91. (у співавторстві з Процик О.).
 15. Формування іншомовної лексичної компетентності студентів в умовах дистанційного навчання. Тези VII щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі», 4 червня 2021 р. За заг. Ред Ю. О. Волошина, Н. В. Гончаренко-Закревської, Н. М. Василишиної. Київ: ФМВ, НАУ, 2021. С. 211-219.
 16. Балей, Степан Володимирович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Балей, Степан Володимирович (у співавторстві з Гончаренко О. А.).

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

7 міжнародних, 2 всеукраїнські, 4 міжвузівські, 3 семінари, 2 вебінари, 2 онлайн-курсах.

 

ФЕДОРОВА ОЛЕСЯ ВАСИЛІВНА

кандидат філологічних наук, доцент, учасник Міжнародного проєкту МОН України та Британської Ради “Шкільний вчитель нового покоління”, гарант освітньо-професійної програми зі спеціальності

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Тема дисертації:

Експліцитне гендерне маркування назв осіб в англомовній публіцистичній пресі України (лексикографічний та дискурсивний аспекти) (10.02.04 – германські мови, дата захисту – 2012 р.)

Викладає дисципліни:

«Методика навчання іноземної мови (експериментальний курс)»,  «Фразеологія англійської мови», «Інклюзивна освіта», «Англійська література», «Англійська мова професійного спрямування»

Коло наукових інтересів:

Мовленнєві тактики та стратегії в англомовному дискурсі, інноваційні підходи до навчання іноземних мов, історія англійської літератури, Англійська фразеологія

Навчально-методичні видання:

 1. Федорова О.В. Методичні рекомендації до науково-дослідницької практики (для студентів магістратури за спеціальністю «Середня освіта (Мова і література (англійська))». Хмельницький : ХГПА, 2021. 20 с.          
 2. Федорова О.В. Сучасна англійська література (Робочий зошит для аудиторної та самостійної роботи). Хмельницький : ХГПА, 2019. 30 с.
 3. Федорова О.В. Робочий зошит для аудиторної та самостійної роботи з історії літератури країн англійської мови (для заочної форми навчання) (семестр 2-8). Хмельницький : ХГПА, 2019. 210 с.
 4. Федорова О.В. 20 порад для тих, хто пише курсову роботу з історії літератури англомовних країн. Хмельницький : ХГПА, 2017. 20 с.
 5.  
 1. Наукові публікації:
 1. Тактики та лінгвостилістичні засоби реалізації персвазивної стратегії в інаугураційній промові А. Лінкольна. Філологічний дискурс. Хмельницький : ХГПА, 2017. Вип. 6. С. 264-271.
 2. Концептуальна категорія «стать» як системо утворюючий базис функціонально-семантичного поля статі англійської мови. «ІІІ Таврійські філологічні читання» :  матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон,19-20 травня 2017 р. Херсон, 2017. С 178-183.
 3. Інноваційні форми активізації читацької діяльності студентів при вивченні курсів англійської літератури. ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»: збірник матеріалів конференції 19 березня 2018 р. / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова.  Одеса: 2018. С. 181-184.
 4. Застосування теорії множинного інтелекту у вивченні іноземних мов: досвід Великобританії. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: збірник тез  І Міжнародної  науково–практичної конференції  (м. Чернігів, 9 листопада 2018 р). Чернігів. нац. технол. ун-т: Чернігів, 2018. С. 705-707. – URL : https://www.stu.cn.ua.
 5. Дискурс англомовної публіцистичної преси Україні: основні характеристики. Інформація, комунікація і управління знаннями в глобалізованому світі: зб. матеріалів Міжнарод. наук. конф., м. Київ, 15 травня 2018 р. Київ: КНУКіМ, 2018. С. 60-62.
 6. Групові форми навчання іноземної мови: рекомендації  британської ради в Україні та Міністерства освіти і науки України. Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25 - 26 квітня 2018 р. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. том 2, с. 190-193.
 7. Культурно-національна ідентифікація засобами історіографічної металітератури постмодерну. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»: Збірник тез доповідей (І частина). Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2018. С.176-179.
 8. Особливості суфіксального маркування назв осіб жіночої  статі в англійській та українській мовах та їх переклад. Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2018 року). Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 113-116.
 9. Проблеми культурної  асиміляції та збереження автентичності в американській маргінальній літературі постмодернізму. Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій : матеріали науково-практичної конференції (22–23 червня 2018 року). Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. С.409 – 413.
 10. Репрезентація гендера в українській англомовній пресі. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології : постмодерністська парадигма : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 15 травня, 2018 р.). Хмельницький : ХГПА, 2018. С. 186-191
 11. Символіка музичних інструментів у поезії джазу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Тернопіль: ТНПУ, 2019. – Вип. 50.
 12. Синтез поезії та танцю в культурі афро-американців. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конфереції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»: Збірник тез доповідей (І частина). Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2019. С.162-166.
 13. Досвід Великобританії  у застосуванні теорії множинного інтелекту при  вивченні іноземних мов. І Міжнародна (V онлайн)  науково-практична інтернет-конференція аспірантів та науковці з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи»: Збірник матеріалів конференції, 18 березня 2019 р. Одеса: 2019. С. 273-277
 14. Мова, нація, людина в творчості Т.Г. Шевченка, Лесі Українки та інших авторів. Світова велич генія Т.Г. Шевченка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 205-річчю від дня народження Великого Кобзаря, 14 березня 2019 року. Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. С. 97-101.
 15. Досвід Великобританії у використанні групових форм навчання при вивченні іноземних мов. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18 вересня 2019 року. Бердянськ :  2019. – С. 314-320.
 16. Fusion of arts in jazz poetry. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький: ХНУ, 2020, № 20. С. 11-17.
 17.  Український англомовний публіцистичний дискурс: макрохарактеристики: Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи»: тези ІV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 18–19 березня 2021 р. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021.  С. 108-112.

 

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

9 міжнародних, 8 всеукраїнські, 4 міжвузівські, 5 семінарів, 2 вебінари.

 

 

ЯЦИШИНА ВІТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

 

 викладач кафедри іноземних мов

Тема дисертації:

 

Викладає дисципліни:

“Іноземна мова (англійська)”, “Практичний курс іноземної мови (англійської)”.

Коло наукових інтересів:

професійна підготовка фахівців з іноземної мови у закладах вищої освіти України, інноваційні методи навчання англійської мови.

Навчально-методичні видання:

Наукові публікації:

1. Перекладацькі аспекти розробки англійсько-українського футбольного розмовника. Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (Хмельницький, 19 травня 2021 р.). Хмельницький: ХГПА, 2021.

2. Комунікативне тестування як відображення пріоритетів у навчанні іноземної мови. Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (Хмельницький, 19 травня 2021 р.). Хмельницький: ХГПА, 2021.

3. Знаково-контекстне навчання англійської мови як засіб випереджаючої професійної підготовки. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції.   (Вінниця, 25 листопада 2020 р.). Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / гол. ред. Т. І. Ямчинська, 2020. 346 с. C. 188-191.

4. Using Digital Technologies in the Classroom: Training of Future Teachers. “Education and Science in a Changing World: Problems and Prospects for Development”: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. (Дніпро, 27-28 березня 2020 р.).  Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. 354 с. С. 133-137.

5. Реалізація принципу системності та циклічності у навчанні англійської мови. Професіоналізм педагога в умовах сучасного освітнього простору: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної  конференції. (Хмельницький, 28 лютого 2020 р.).  Хмельницький: ПП «А.В. Царук», 2020. 294 с. C. 288-291.

6. Циклічний підхід до навчання іноземної мови. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Вінниця, 20 листопада 2019 р.). Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / гол. ред. Т. І. Ямчинська, 2019. C.135-137.

7. Використання інноваційних методів та комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: дискурс традиції в постмодерній парадигмі: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (Хмельницький, 15 травня, 2019р.).   Хмельницький: ХГПА, 2019. C. 262-265.

8. Особливості викладання англійської мови для студентів молодших курсів (з досвіду роботи факультету початкової освіти та філології ХГПА). Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної  конференції. (Хмельницький, 27 лютого, 2019 р.). Хмельницький: ПП «А.В. Царук»,  2019. C. 223-227.

9. Нові тенденції функціонування англійської мови у єдиному Європейському просторі. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції (з міжнародною участю). (Хмельницький, 15 травня, 2018 р.). Хмельницький: ХГПА,  2018. C. 57-61.

10. Інклюзивна освіта як крок до визнання ціннісної значимості кожної дитини. Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості: матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2018 року). Хмельницький: ХГПА,  2018. C. 242-244.

11. Використання інформаційних технологій у процесі навчання іноземної мови. Інноваційні методи та прийоми викладання навчальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць / упорядники І. М. Шоробура, В. І. Слюзко, М. С. Савченко, О. С. Мисик. Хмельницький: ХГПА,  2017. C. 296-301.

12. Лінгвокраїнознавчі та структурно-змістові характеристики сучасного двомовного словника. Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції. (Хмельницький, 16 травня, 2017 р.). Хмельницький: ХГПА,  2017. C.66-69. 

13. Європейська мовна спадщина як основа сучасного мультилінгвізму.  Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції. (Хмельницький, 16 травня, 2017 р.). Хмельницький: ХГПА,  2017.  C. 56-60.

14. Врахування мотиваційних профілів студентів для психологічного забезпечення навчального процесу у вищій школі. Підготовка вчителя нової української школи: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. (Хмельницький, 28 лютого 2017 року). Хмельницький: ХГПА,  2017. C. 325-328. 

 

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

Кількість 4 міжнародних, 8 Всеукраїнських,  6 міжвузівських, 43 вебінари, методичні семінари,  онлайн тренінги з отриманням сертифікату із зазначенням кількості годин та індивідуального номеру сертифікату.

СУМІСНИКИ

 

МАЗУРЕНОК НАДІЯ ІВАНІВНА

Старший викладач кафедри іноземних

Тема дисертації:

 

Викладає дисципліни:

“Іноземна мова (німецька)”

Коло наукових інтересів:

активізація пізнавальних інтересів студентів педагогічних закладів вищої освіти на заняттях з іноземної мови, інноваційні методи навчання німецької мови, наступність у навчанні німецької мови.

Навчально-методичні видання:

1. Мазуренок Н.І. Вищі навчальні заклади Німеччини та України: збірник спеціальних текстів для читання, перекладу та обговорення: Навчально-методичний посібник [видання 2-ге, доповнене]. Хмельницький: Вид-во ХГПА,  2019. 24 с.

2. Мазуренок Н.І. Тестові завдання з німецької мови (за кредитно-модульною системою навчання). Навчально-методичний посібник. Хмельницький: ХГПА,  2019. 50 с.

Наукові публікації:

1Мазуренок Н.І., Іщук Т.В. Особливості мотивації вивчення іноземної мови. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка; Інститут педагогіки НАПН [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип.24 (1-2018). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С.325-330.

2. Мазуренок Н.І. Використання інтегральної технології у навчанні іноземної мови.  Особливості використання навчально-виховних технологій в освітньому процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 4 квітня 2018 р.) / [укл. О.Р. Поляновська, С.В. Чернюк]. Хмельницький: ХГПА, 2018. С.56-59.

3. Мазуренок Н.І. Забезпечення наступності у навчанні іноземної мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції Київ, Міленіум, 2018. С.153-158.

4. Мазуренок Н.І. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів на заняттях з німецької мови. Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи: матеріали міжвуз. (заочної) наук.-практ. конф. (Хмельницький, 27 лютого 2019 р.). Хмельницький, ПП «А.В.Царук», 2019. С.105-108.

5. Мазуренок Н.І. Міжпредметна інтеграція у процесі навчання іноземної мови студентів мистецьких спеціальностей. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти : матеріали VII Регіонального науково-практичного семінару (Хмельницький, 19-20 березня 2019 р.) / упор. Г.В.Бучківська, Л.В.Павлішена. Хмельницький, 2019.  С.45-48

6. Мазуренок Н.І. Забезпечення наступності у формуванні іншомовної комунікативної компетенції дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2019.  C.117-119

7. Мазуренок Н. І. Формування оціночної компетентності студентів на заняттях іноземної мови. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. Вип. 10. С. 80-86.

8. Мазуренок Н.І. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи шляхом використання методу проектів. Професіоналізм педагога в умовах сучасного освітнього простору: матеріали міжвузів. (заочної) наук.-практ. конф. (Хмельницький, 28 лют. 2020 р.). Хмельницький: ПП «А.В.Царук», 2020. С.133-138.

9. Мазуренок Н.І. Комунікативні вправи як засіб розвитку критичного мислення студентів на заняттях іноземної мови. Практична психологія ХХІ ст..: проблеми  й перспективи : матеріали ІV міжвузівської науково-практичної онлайн-конференції з нагоди 145-ї річниці від дня народження Карла Гюстава Юнга – родоначальника аналітичної психології (Хмельницький, 15 травня 2020 року) / Укл. і відп. за випуск В.П. Вовк; за ред..В.П.Вовка. Хмельницький: Видавничий центр ХГПА, 2020.  С.66-70.

10. Мазуренок Н.І. Формування позитивних міжособистісних взаємин у студентських групах першокурсників закладів фахової передвищої освіти. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. Вип. 11. С. 96-103.

11. Мазуренок Н.І. Активізація творчої діяльності майбутніх фахівців дошкільної освіти на заняттях з іноземної мови. Від творчого педагога до творчої дитини : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорія і методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради [відпов. секр. І.Л. Пукас]. Київ: Міленіум, 2020. С.219-221.

12. Мазуренок Н.І. Реалізація концептуальних засад гуманної педагогіки у процесі навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти. Добробут здобувачів освіти та учителів у сучасних умовах освітнього простору та соціуму : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (до 100-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) (Хмельницький, 26 лютого 2021). Хмельницький: ПП «А.В. Царук», 2021. С.92-94.

13. Іщук Т.В., Мазуренок Т.В. Науково-теоретичні основи формування позитивної мотивації вивчення іноземної мови у здобувачів вищої освіти. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 31 березня – 2 квітня 2021 р.). У 2 томах // Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. Харків : «Стиль-Издат», 2021. Т.2. 320 с. С.111-115.

14. Мазуренок Н.І.  Використання дидактичних ігор на уроках іноземної мови у закладах загальної середньої освіти: теоретичний аспект. Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Хмельницький, 17 травня 2021 р.) [Електронне видання]. Хмельницький : ХГПА, 2021. 150 с. С.112-115.

15. Мазуренок Н.І. Розвиток вольових якостей здобувачів вищої освіти у процесі вивчення іноземної мови. Практична психологія ХХІ ст.: проблеми  й перспективи : матеріали V міжвузівської науково-практичної онлайн-конференції з нагоди 125-річчя від дня народження Лева Семеновича Виготського – засновника культурно-історичної школи в психології та 100-річчя від дня заснування Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Хмельницький, 22 квітня 2021 року) / Укл. і відп. за випуск В.П. Вовк; за ред. В.П. Вовка. Хмельницький: Видавничий центр ХГПА, 2021.  С.93-97.

 

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

4 Міжнародних, 2 Всеукраїнських, 5 міжвузівських, 2 семінари.

 

ПОВЗУН ВАЛЕНТИНА ЕДУАРДІВНА

Викладач кафедри іноземних мов

Тема дисертації:

З вересня 2019 року – навчання в аспірантурі Інституту вищої освіти НАПН України (м. Київ), тема дисертаційного дослідження: «Розвиток жіночого лідерства у закладах вищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Політика і лідерство у вищій освіті (спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки)»

Викладає дисципліни:

“Англійська мова”, “Практика з додаткової спеціалізації (англійська мова в початковій школі)”

Коло наукових інтересів:

розвиток лідерських якостей майбутніх педагогів та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти; інноваційні методи та прогресивні технології навчання англійської мови; творчі підходи до формування іншомовних комунікативних компетенцій серед студентів педагогічних закладів, шляхи впровадження інклюзивної освіти в початковій школі.

Навчально-методичні видання:

 •  

Наукові публікації:

 1. Менторство – ефективний спосіб взаємодії студента і викладача у вищих навчальних закладах Великобританії. Тенденції розвитку вищої освіти в Європейському Союзі: реалії та перспективи: матеріали Всеукр. круглого столу з міжнар. уч. (Хмельницький, 23 листоп., 2017 р.). Хмельницький: ХГПА, 2017. С. 199–204.
 2. Нові технології викладання іноземної мови в початковій школі: методологічний аспект. Особливості використання навчально-виховних технологій в освітньому процесі: матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 14 квіт., 2018 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. С. 16-21.
 3. Необхідність підготовки педагогічних кадрів у рамках впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах Хмельниччини. Дванадцяті педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського: актуальні проблеми професійного розвитку майбутніх педагогів у системі неперервної освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Хмельницький: ХГПА, 2018. С. 69–72.
 4. Використання інноваційних підходів при підготовці до проведення білінгвального уроку в початковій школі (математика, англійська мова). Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: дискурс традиції в постмодерній парадигмі: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 15 трав., 2019 р.). Хмельницький: ХГПА, 2019 С. 225–258.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

2 Міжнародних, 8 Всеукраїнських, 5 міжвузівських, 7 науково-практичних семінарів, 23 вебінари, 4 круглих столи, 3 майстер-класи, 4 форуми, 2 навчальних тренінги.

 

 

ДОЛИНСЬКИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

 

 

Викладач кафедри іноземних мов

 

Тема дисертації:

«Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-освітньому середовищі університету» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, дата захисту –2019 р.).

Викладає дисципліни:

“Англійська мова”

Коло наукових інтересів:

Термінологічні особливості перекладу, інформаційні технології в перекладі, ділова іноземна мова.

Навчально-методичні видання:

 1. Долинський Є. В., Скиба К. М. Інформаційні технології у професійній діяльності перекладача : навч. посіб. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2017. 207 с.
 2. Долинський Є. В. Професійна підготовка майбутніх перекладачів в умовах інформаційно-освітнього середовища університету : монографія. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2018. 384 с.
 3. Військовий переклад (Military translation) : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» / Є. В. Долинський. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 43 с.
 4. Переклад англійської громадсько-політичної літератури (Translation of English social and political literature): методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» / уклад. Є. В. Долинський, Ю. А. Купчишина. Хмельницький : ХНУ, 2021. 46 с. 

Наукові публікації:

 1. Долинський Є. В. Підготовка майбутніх перекладачів в контексті вимог сучасного ринку праці. Педагогічні науки : збірник наукових праць Херсонського державного університету. 2017. № 76. С. 22–25.
 2. Долинський Є. В. Поняття та компоненти готовності майбутніх перекладачів до професійної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі університету. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2017. Випуск 13. С. 21–25.
 3. Долинський Є. В. Особливості перекладу англійської юридичною термінології. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2019, № 17 С. 57-62.
 4. Долинський Є. В. Студентський соціолект у системі англійської мови. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2019. Вип. 15. С. 17-22.
 5. Долинський Є. В., Бойко Ю П. Особливості перекладу англійської військової термінології. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2020, № 20. С. 17-22.
 6. Долинський Є. В., Бойко Ю П. Особливості перекладу англійської юридичної термінології в офіційно-діловому мовлення. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2021, № 21, Том 2. С. 5-12
 7. Долинський Є. В. Риторичні прийоми у політичних прийомах політичних лідерів як засоби маніпуляції суспільною свідомістю громадян. Науковий вісник ХДУ Серія Германістика та міжкультурна комунікація № 1 (2021), Херсон. С. 45-51.
 8. Dolynskiy Ie. Stylistic and translation aspects of English military texts. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Дрогобич, 2021. № 15. C. 46-50.
 9. Долинський Є. В. Виклики пандемії: компютеризація освітнього процессу професійної підготовки майбутніх перекладачів. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. Випуск 48. С. 67-75.
 10. Rusnak І. S., Vasylyk M. S., Dolynskiy Ie. V., Severina T. M., Vornyk M. M. The effectiveness of applying the communicative approach in teaching English at higher education institutions. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Issue 11/01-XVI.  P. 138-144.
 11. Bloshchynskyi I., Balendr A., Dolynskyi Ye, Hrishko-Dunaievska V, Herasimova O. Designing ESP Online Course for Personnel of Law-Enforcement Agencies of Ukraine Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on CALL Number 7. July 2021 Pp. 331-344. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/call7.23
 12. Mishchynska I., Dolynskyi Ye, Moroz N, Palahniuk M, Bloshchynskyi I. Significance and Characteristic Features of “Fundamentals of Translation” Course Design. ALRJournal. 2021; 5(6): 97-103.

Участь у конференціях, семінарах, вебінарах та інших заходах:

4 міжнародних, 4 всеукраїнських, 2 міжвузівських, 2 вебінари.

 


 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55