Спеціалізована вчена рада

Загальна інформація Паспорт 13.00.01 Паспорт 13.00.04 Перелік документів  Склад ради Дисертації, автореферати, відгуки офіційних опонентів Нормативні документи

Перелік документів,
які подає до спеціалізованої вченої ради
здобувач наукового ступеня доктора педагогічних наук:

1. Заява на ім’я голови докторської ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

3. Особова картка з відомостями станом на час подання документів до докторської ради, з фотокарткою за встановленою формою відповідно до Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук (2 примірники). Трудова діяльність засвідчується підписом працівника кадрової служби за останнім місцем роботи.

4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий закладом освіти іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники).

Копія документа про навчання та/або стажування за кордоном (у разі підготовки дисертації на матеріалі іншої держави) (за наявності).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).

5. Витяг з наказу про зарахування до докторантури (за наявності) або іншого документа, що засвідчує початок підготовки здобувача.

6. Копія диплома про ступінь доктора філософії (кандидата наук) або копія свідоцтва про визнання наукового ступеня, виданого МОН (2 примірники).

У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

7. Висновок наукового консультанта (структурного підрозділу).

8. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації, виданий закладом вищої освіти (науковою установою), де здійснювалася підготовка або до якої був прикріплений здобувач. (2 примірники).

Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у докторську раду.

Примітки:

1. Оригінали документів, копії яких подаються до докторської ради відповідно до цього переліку, пред’являються у докторську раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

2. До документів додаються:

дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості чотирьох примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до бібліотеки закладу вищої освіти (наукової установи), в якому утворено докторську раду, та для відправки опонентам;

наукові публікації або їх копії, перераховані в рефераті. У випадку подання копій наукових публікацій, на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань;

примірник захищеної дисертації доктора філософії (кандидата наук);

електронний носій з файлами, що містить: дисертацію у форматі PDF/A з текстовим шаром, реферат докторської дисертації, анотацію дисертації доктора філософії або автореферат кандидатської дисертації, усі наукові праці здобувача, які розкривають основний текст дисертації (2 примірники).

3. При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

4. Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

Перелік документів,
які подає до спеціалізованої вченої ради
здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація (пишеться в раді). 

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

4. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343 (z0484-95), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники). 

5. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН України (2 примірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені). 

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 (309-99-п) (оригінал та ксерокопія). 

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі (2 примірники). 

У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, закладу вищої освіти і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.

Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду. 

9. Відгук наукового керівника з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника.

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

– дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до бібліотеки наукової установи, закладу вищої освіти, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам (подається у 4-х примірниках);

– автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (подається у 4-х примірниках);

– монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

– компакт-диск типу CD-R (CD-RW) / DVD-R (DVD-RW), на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.doc (2 примірники);

– компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла – dis.doc (2 примірники);

– витяг з протоколу Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні про затвердження теми (оригінал);

– клопотання керівництва установи, де працює здобувач наукового ступеня, на ім’я голови спеціалізованої вченої ради щодо прийняття дисертації до розгляду (для здобувачів, які працюють поза Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією);

– список публікацій здобувача за темою дослідження. Список опублікованих праць за темою дисертації подається відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням прізвищ усіх співавторів. Праці розташовуються у такому порядку: 

– наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації; 

– опубліковані праці апробаційного характеру; 

– опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації.

Відповідно до пункту 12 Порядку присудження наукових ступенів «До опублікованих праць, які відображають основні наукові результати дисертації, з відповідної галузі науки належать: монографії; посібники (для дисертацій з педагогічних наук); статті у наукових, зокрема електронних, фахових виданнях України; статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Перелік наукових фахових видань України затверджується в установленому МОН порядку.

До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать дипломи на відкриття; патенти і авторські свідоцтва на винаходи, державні стандарти, промислові зразки, алгоритми та програми, що пройшли експертизу на новизну; рукописи праць, депонованих в установах державної системи науково-технічної інформації та анотованих у наукових журналах; брошури, препринти; технологічні частини проектів на будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення підприємств; інформаційні карти на нові матеріали, що внесені до державного банку даних; друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо;

– копії довідок (актів) про впровадження результатів дисертації у практику.

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Ксерокопії першої сторінки паспорта здобувача, диплома магістра (спеціаліста), свідоцтва про шлюб, а також монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті, засвідчуються вченим секретарем спеціалізованої вченої ради.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55